Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
59. الحشر
Chương 59. Al-Hashr (Cuộc Tập Trung Lực Lượng)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
59:1

Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tôn vinh Allah bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
59:2

Ngài là Đấng đă trục xuất những kẻ phản nghịch trong nhóm Người dân Kinh sách ra khỏi nhà cửa của chúng nhân cuộc tập trung (lực lượng) lần đầu. Các người không nghĩ rằng chúng sẽ bỏ đi và chính chúng cũng nghĩ rằng thành lũy kiên cố của chúng có thể bảo vệ chúng khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Nhưng Allah đến tấn công chúng từ một nơi mà chúng không ngờ. Và Ngài ném sự kinh hăi vào ḷng của chúng khiến chúng tự đập phá nhà cửa của chúng với bàn tay của chúng và với bàn tay của những người tin tưởng. Bởi thế, hăy tiếp thu (bài học) cảnh cáo, hỡi những kẻ có đôi mắt biết nh́n!
59:3

Và nếu Allah không quyết định trục xuất chúng (khỏi thành phố Madinah) th́ chắc chắn Ngài sẽ trừng phạt chúng ở trần gian này. Nhưng chắc chắn chúng sẽ chịu sự trừng phạt của Lửa ở Đời sau.
59:4

Như thế là v́ chúng đă chống đối Allah và Thiên sứ của Ngài. Và ai chống đối Allah th́ Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt.
59:5

Bất cứ cây chà-là nào mà các ngươi đốn ngă hoặc cây cối nào mà các ngươi chừa lại để cho đứng thẳng trên rễ của nó, th́ (mọi việc làm đó) đều do phép của Allah hầu Ngài hạ nhục những kẻ bướng bỉnh, bất tuân.
59:6

Và chiến lợi phẩm nào mà Allah tịch thu từ chúng để ban cho Thiên sứ của Ngài, th́ các người không cần cưỡi ngựa hay lạc đà đến chinh phục. Ngược lại, chính Allah ban thẩm quyền cho các Thiên sứ của Ngài kiểm soát người nào mà Ngài muốn bởi v́ Allah có toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc.
59:7

Chiến lợi phẩm nào mà Allah tịch thu từ dân cư của những thị trấn để ban cho Thiên sứ của Ngài th́ là của Allah, và của Thiên sứ, và của bà con ruột thịt, và của các trẻ mồ côi, và của người thiếu thốn, và của người lỡ đường để nó không nằm trong ṿng (luân lưu) của người giầu có trong các người. Và vật ǵ mà Thiên sứ ban cho các người th́ hăy nhận nó và vật ǵ mà Thiên sứ ngăn cấm th́ hăy từ khước nó. Và hăy sợ Allah bởi v́, quả thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt.
59:8

(Nó cũng) dành cho những người người Muslim di cư (từ Makkah) nghèo túng vốn đă bị trục xuất ra khỏi nhà cửa của họ và bị tước đoạt tài sản, và đă ra đi t́m thiên lộc và sự hài ḷng của Allah và đă ủng hộ (Chính nghĩa của) Allah và Thiên sứ của Ngài. Họ là những người chân thật.
59:9

Và những ai đă có nhà cửa (tại Madinah) và có đức tin trước họ (người Muhaajir), yêu thương người (Muhaajir) nào đă di cư (từ Makkah) đến sống với họ và trong ḷng họ không có một chút thèm muốn những vật đă được ban cho (những người Muhaajir); ngược lại, họ đă dành cho (những người Muhaajir) quyền ưu tiên hơn ḿnh mặc dầu họ cũng là những người thiếu thốn. Và ai giữ được ḷng ḿnh khỏi tham lam, th́ là những người chắc chắn sẽ thành đạt.
59:10

Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha thứ cho chúng tôi và cho những người anh em đă tin tưởng trước chúng tôi và xin Ngài đừng đặt trong ḷng chúng tôi nỗi oán thù đối với những người đă tin tưởng bởi v́ quả thật Ngài Rất mực Nhân từ, Rất mực Khoan dung.”
59:11

Há Ngươi đă không thấy những kẻ đạo đức giả đă nói với những người anh em của chúng gồm những kẻ không có đức tin trong nhóm Người dân Kinh sách: “Nếu các anh bị trục xuất, th́ chúng tôi sẽ ra đi cùng với các anh và chúng tôi sẽ không bao giờ nghe theo một ai về vấn đề của các anh; và nếu các anh bị tấn công, th́ chúng tôi sẽ đến trợ chiến các anh.” Nhưng Allah làm chứng, chúng là những tên nói dối.
59:12

Khẳng định rằng nếu họ bị trục xuất, th́ chúng sẽ không ra đi cùng với họ; và nếu họ bị tấn công, th́ chúng sẽ không trợ chiến họ; và nếu chúng có giúp họ đi nữa th́ chúng cũng sẽ quay lưng (đào tẩu). Và họ sẽ không được ai giúp đỡ cả.
59:13

Chắc chắn trong ḷng của chúng, các người đáng sợ hơn Allah. Sở dĩ như thế là v́ chúng là một đám người không am hiểu.
59:14

Chúng sẽ không hợp lực đánh các người trừ phi cố thủ trong những thị xă có thành lũy kiên cố hoặc chiến đấu đằng sau những bức tường. Nỗi thù nghịch giữa bọn chúng với nhau rất kịch liệt. Ngươi nghĩ rằng chúng đoàn kết nhưng kỳ thật tấm ḷng của chúng chia rẽ. Sở dĩ như thế là v́ chúng là một đám người không hiểu biết.
59:15

Giống trường hợp của những kẻ vừa bị trừng phạt trước chúng. Chúng đă nếm hậu quả tai hại về lề lối xử sự của chúng; và chúng sẽ chịu sự trừng phạt đau đớn.
59:16

Giống trường hợp Shaytan đă lừa gạt con người khi nó bảo y: “Anh chớ tin (Allah)!” Bởi thế, khi y hết tin (Allah), nó lại bảo: “Tôi không can hệ ǵ với anh. Tôi sợ Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ.
59:17

Bởi thế, kết cuộc của hai đứa chúng là cả hai đều sa vào Lửa và ở trong đó đời đời. Và đó là quả báo dành cho những kẻ làm điều sai quấy.
59:18

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy sợ Allah và mỗi người nên xét lại những điều mà y đă gởi đi trước cho bản thân vào ngày mai. Và hăy sợ Allah! Quả thật, Allah Rất mực am tường về những điều các người làm.
59:19

Và chớ đối xử như những ai đă quên lăng Allah cho nên Ngài đă làm cho chúng lăng quên bản thân chúng trở lại. Chúng là những kẻ ngoan cố.
59:20

Các cư dân của Hỏa ngục và các cư dân của Thiên đàng không như nhau. Các cư dân của Thiên đàng mới là những người thắng lợi.
59:21

Nếu TA truyền giáng Qur'an này lên một quả núi, Ngươi sẽ thấy Nó khiêm tốn và chẻ đôi v́ khiếp sợ Allah. Đó là ngụ ngôn mà TA tŕnh bày cho nhân loại để may ra họ biết ngẫm nghĩ.
59:22

Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có Thượng Đế nào khác, Đấng biết hết điều vô h́nh và điều hữu h́nh. Ngài là Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung.
59:23

Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có Thượng Đế nào khác; Đức Vua, Đấng Linh Thiêng, Đấng Ban sự Bằng An, Đấng bố Đức Tin, Đấng Bảo Vệ An Ninh, Đấng Toàn Năng, Đấng Không Cưỡng lại được, Đấng Tự Hào. Quang vinh và trong sạch thay Allah! Ngài thoát khỏi những điều mà chúng đă kết hợp với Ngài.
59:24

Ngài là Allah, Đấng Tạo Hóa, Đấng Khởi Sự, Đấng Ban h́nh thể. Ngài mang những Tên gọi tốt đẹp nhất. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều tôn vinh Ngài bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
Hađith
 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -