Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
29. العنكبوت
Chương 29. Al-Ankabut (Con Nhện)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
29:1

Alif. Lam. Mim.
29:2

Phải chăng thiên hạ nghĩ rằng ḿnh sẽ được yên thân khi nói ‘Chúng tôi tin tưởng’ và sẽ không bị thử thách?
29:3

Và chắc chắn, TA đă thử thách những người trước họ hầu Allah chứng minh ai là người chân thật và ai là kẻ gian dối.
29:4

Hoặc há những ai làm điều tội lỗi nghĩ rằng chúng có thể qua mặt được TA? Điều mà chúngỳ xét đoán thật vô cùng tệ hại.
29:5

Ai kỳ vọng sẽ trở về với Allah th́ thời hạn của Allah (qui định cho yỳ) sẽ đến bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Thính và Toàn Tri.
29:6

Và ai phấn đấu th́ chỉ phấn đấu cho bản thân ḿnh. Rơ thật, Allah Tự Đầy Đủ, không nhờ vả đến vũ trụ và muôn loài.
29:7

Và những ai tin tưởng và làm việc thiện th́ sẽ được TA xoá bỏ những điều xấu xa tội lỗi và sẽ được TA tưởng thưởng tùy theo những điều tốt nhất mà họ đă từng làm.
29:8

Và TA đă truyền lệnh cho con người hăy ăn ở tử tế với cha mẹ. Nhưng nếu cha mẹ đấu tranh với ngươi để buộc ngươi kết hợp với TA những kẻ mà ngươi không hề biết một tí nào th́ chớ nghe lời hai người. Bởi v́ các người sẽ trở về với TA, rồi TA sẽ cho các người biết về những điều mà các người đă làm.
29:9

Và những ai tin tưởng và làm việc thiện th́ chắc chắn sẽ được TA thu nhận vào đoàn thể của những người tốt.
29:10

Và trong nhân loại đă có những kẻ nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi Allah.” nhưng khi v́ Allah mà họ chịu khổ th́ họ lại cho cảnh người áp bức người là một h́nh phạt của Allah. Và nếu có sự trợ giúp từ Đấng Chủ Tể của Ngươi đến th́ chúng lại nói: “Quả thật chúng tôi luôn luôn sát cánh với anh em.” Há Allah không biết rơ những điều nằm trong ḷng ngực thiên hạ?
29:11

Và chắc chắn, Allah biết ai là những người tin tưởng và biết chắc chắn ai là những tên đạo đức giả.
29:12

Và những kẻ không có đức tin nói với những người tin tưởng: “Hăy theo con đường của chúng tôi và chúng tôi sẽ gánh chịu tội lỗi của qúi vị.” Nhưng chúng sẽ không gánh một chút tội lỗi nào của họ cả. Chắc chắn, chúng là những kẻ nói dối.
29:13

Và chắc chắn, chúng sẽ vác gánh nặng (tội lỗi) của chúng và những gánh nặng khác chung với gánh nặng của chúng. Và chắc chắn, chúng sẽ bị (Allah) hỏi (tội) vào Ngày Phục sinh về những điều mà chúng đă bịa đặt.
29:14

Và chắc chắn, TA đă cử Nuh đến với người dân của Người. Bởi thế Người sống với họ thiếu năm mươi năm nữa là đủ một ngàn năm. Rồi, trận Đại Hồng Thủy nhận chúng chết đuối bởi v́ chúng là những kẻ làm điều sai quấy.
29:15

Rồi, TA đă giải cứu Người và những tín đồ theo Người trên một chiếc tàu và lấy đó làm một dấu hiệu cho thế gian.
29:16

Và Ibrahim, khi Người bảo người dân của Người: “Hăy thờ phụng Allah và sợ Ngài.” Điều đó tốt nhất cho các người nếu các người biết.
29:17

“Các người chỉ tôn thờ những h́nh tượng thay v́ Allah và các người chỉ bịa đặt chuyện hoang đường. Thật sự, những kẻ mà các người tôn thờ không có khả năng ban bổng lộc cho các người. Do đó, hăy t́m bổng lộc nơi Allah và thờ phụng Ngài và tạ ân Ngài; các người sẽ được đưa trở về với Ngài.
29:18

“Và nếu các người phủ nhận sự thật th́ chắc chắn những cộng đồng trước các người cũng đă phủ nhận như thế; và nhiệm vụ của một Thiên sứ chỉ là truyền đạt công khai.”
29:19

Há họ đă không thấy việc Allah bắt đầu việc tạo hoá rồi phục hồi nó như thế nào? Điều đó quả thật dễ dàng đối với Allah.
29:20

Hăy bảo: “Hăy đi du lịch trên trái đất để quan sát (Allah) khởi sự việc tạo hoá như thế nào; rồi Allah sinh sản các thế hệ sau cùng. Quả thật, Allah có toàn quyền chi phối vạn vật.”
29:21

Ngài trừng phạt kẻ nào Ngài muốn và khoan dung người nào Ngài muốn. Và các người sẽ được đưa trở về với Ngài.
29:22

Và dù ở trên trời hay ở dưới đất các người sẽ không thể trốn thoát đặng và sẽ không có một vị bảo hộ hay một vị cứu tinh nào ngoài Allah.
29:23

Và những ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah và việc gặp gỡ Ngài th́ sẽ tuyệt vọng nơi Đức Khoan dung của TA và sẽ nhận một sự trừng phạt đau đớn.
29:24

Và người dân của Người (Ibrahim) không trả lời điều nào khác ngoài điều chúng nói: “Hăy giết y hoặc thiêu sống y!” Nhưng Allah đă giải cứu Người ra khỏi lửa . Quả thật, trong sự việc đó là những Dấu hiệu cho đám người tin tưởng.
29:25

Và (Ibrahim) bảo: “V́ yêu thương lẫn nhau ở đời này nên các người đă tôn thờ những h́nh tượng thay v́ Allah; rồi vào Ngày Phục sinh, các người sẽ phủ nhận và nguyền rủa lẫn nhau và nhà ở cuối cùng của các người sẽ là Lửa; và các người sẽ không được ai giúp đỡ cả.”
29:26

Riêng Lut (Lốt) th́ tin nơi Người (Ibrahim). Và Người bảo: “Tôi sẽ dời cư về với Đấng Chủ Tể của tôi. Bởi v́ quả thật, Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
29:27

Và TA đă ban cho Người Ishaaq và Ya'qub và làm cho con cháu của Người tiếp thu mặc khải và Kinh sách và ban cho Người phần thưởng ở trên trần thế; và ở Đời sau, Người sẽ thật sự nhập đoàn với những người tốt.
29:28

Và Lut, khi Người bảo người dân của Người: “Các người đă làm một điều hết sức khả ố mà chưa ai trong thiên hạ đă từng làm trước các người.
29:29

“Phải chăng các người đă giao hợp với đàn ông và chuyên đánh cướp xa lộ và làm những điều sàm sỡ trong những cuộc hội họp?” Nhưng người dân của Người đă không trả lời điều nào khác ngoài điều họ nói: “Hăy mang h́nh phạt của Allah đến với chúng tôi nếu ông nói thật.”
29:30

Người thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài giúp đỡ bề tôi thắng đám người thối nát này.”
29:31

Và khi các Thiên sứ (Thiên thần) của TA đến gặp Ibrahim với tin mừng, bảo: “Chúng tôi sắp tiêu diệt dân cư của thị trấn này . Quả thật, dân cư của nó là những kẻ làm điều sai quấy.”
29:32

Người đáp: “Nhưng Lut ở trong đó.” Họ đáp: “Chúng tôi biết rơ ai ở trong đó. Chắc chắn, chúng tôi sẽ giải cứu Người và gia đ́nh của Người ngoại trừ bà vợ của Người. Bà ta là một trong những kẻ nấn ná.”
29:33

Và khi các Thiên sứ của TA đến gặp Lut, Người lo âu cho (dân) chúng và cảm thấy bất lực trong việc bảo vệ chúng. Và họ (Thiên sứ) bảo: “Ông chớ lo sợ cũng chớ buồn phiền. Thật sự chúng tôi sẽ giải cứu ông và gia đ́nh ngoại trừ bà vợ của ông. Bà ấy là một người nấn ná ở lại.”
29:34

Thật sự, chúng tôi sắp mang một h́nh phạt từ trên trời xuống trừng phạt dân cư của thị trấn này bởi v́ chúng là những kẻ bướng bỉnh.
29:35

Và chắc chắn, TA đă để lại một dấu tích công khai của nó cho những người thông hiểu.
29:36

Và đến với người dân Madyan, một người anh em của họ tên Shu'ayb. Người bảo: “Hỡi dân ta! Hăy thờ phụng Allah và sợ Ngày Cuối cùng; và chớ gây điều thối nát trên trái đất.
29:37

Nhưng họ đă cho Người nói dối cho nên một trận động đất dữ dội đă tiêu diệt họ; và họ chết la liệt trong nhà vào buổi sáng.
29:38

Và người dân 'Ad và Thamud. Nhà cửa đổ nát của họ là một dấu tích rơ rệt về họ cho các người. Shaytan đă tô điểm việc làm của họ đẹp mắt đối với họ cho nên nó đă cản trở họ theo chính đạo; và họ là những người nh́n thấy.
29:39

Và Qarun và Fir'aun và Haman. Và chắc chắn Musa đă đến gặp họ với những bằng chứng, nhưng chúng ngạo mạn trên trái đất. Nhưng chúng vẫn không trốn thoát được.
29:40

Tất cả, TA đă túm bắt tùy theo tội từng đứa. Trong bọn chúng, có kẻ TA đă gởi một trận cuồng phong đến phạt y; và trong chúng, có kẻ TA đă túm bắt bằng một tiếng thét dữ dội; và trong chúng, có kẻ TA đă làm đất sụp xuống nuốt mất y; và trong chúng, có kẻ TA đă nhận chết đuối; Và Allah không phải là Đấng đă làm hại chúng mà chính chúng đă tự làm hại bản thân chúng.
29:41

H́nh ảnh của những ai tôn thờ những chủ nhân khác thay v́ Allah giống như h́nh ảnh của con nhện tự giăng tơ làm nhà. Bởi v́ mỏng manh nhất trong các loại nhà chỉ có nhà của con nhện, nếu chúng biết.
29:42

Quả thật, Allah biết rơ tất cả những ǵ mà chúng cầu nguyện ngoài Ngài. Bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
29:43

Và đó là những ngụ ngôn mà TA tŕnh bày cho nhân loại. Và chỉ những người học thức mới thấu hiểu được chúng.
29:44

Allah v́ Chân lư đă tạo hoá các tầng trời và trái đất. Quả thật, trong sự việc đó là một Dấu hiệu cho những người có đức tin.
29:45

Hăy đọc những điều của Kinh sách (Qur'an) đă được mặc khải cho Ngươi; và hăy dâng lễ Salaah một cách chu đáo. Quả thật, Salaah ngăn cản một người tránh xa trọng tội và điều tội lỗi. Và việc tưởng nhớ Allah là điều lớn nhất. Và Allah biết rơ những điều các người làm.
29:46

Và chỉ tranh luận với Người dân Kinh sách với thái độ nhă nhặn và với những ai trong họ làm điều sai quấy và bảo họ: “Chúng tôi tin tưởng nơi điều đă được ban xuống cho chúng tôi và điều đă được ban xuống cho quí vị. Và Thượng Đế của chúng tôi và Thượng Đế của quí vị chỉ là Một (Thượng Đế) duy nhất. Và chúng tôi là những người Muslim thần phục Ngài.
29:47

Và TA đă ban Kinh sách (Qur'an) xuống cho Ngươi đúng như thế. Bởi thế, những ai mà TA đă ban cấp Kinh sách tin tưởng Nó; và trong số người (Ả-rập) này có người tin tưởng Nó. Và chỉ những kẻ vô đức tin mới phản đối các Lời mặc khải của TA.
29:48

Và trước Nó (Qur'an), Ngươi đă không hề đọc một kinh sách nào và cũng đă không viết được một kinh sách nào với tay phải của Ngươi; bởi v́ trong trường hợp đó, những kẻ phủ nhận sự thật sẽ nghi hoặc.
29:49

Không! Nó gồm những câu rơ rệt nằm trong ḷng của những ai đă được ban cấp sự hiểu biết. Và chỉ những kẻ làm điều sai quấy mới phản đối các Lời mặc khải của TA.
29:50

Và chúng nói: “Tại sao Đấng Chủ Tể của Y đă không ban cho Y những Dấu-lạ?” Hăy đáp: “Chỉ Allah mới có những Dấu-lạ. Ta chỉ là một người Báo trước công khai.”
29:51

Há không đủ cho chúng ư việc TA đă ban Kinh sách xuống cho Ngươi để Nó được đọc lại cho chúng? Quả thật, trong đó là một hồng ân và lời cảnh cáo cho đám người tin tưởng.
29:52

Hăy bảo: “Allah đủ làm chứng giữa ta và các người. Ngài biết mọi điều trong các tầng trời và trái đất. Và những ai tin tưởng nơi điều gian dối và không tin tưởng nơi Allah mới là những kẻ sẽ thua thiệt.
29:53

Và chúng hối thúc Ngươi mang h́nh phạt đến cho chúng. Và nếu không v́ một hạn kỳ đă được qui định th́ h́nh phạt chắc chắn đă xảy đến với chúng. Và chắc chắn, nó sẽ xảy đến với chúng bất ngờ trong lúc chúng không nhận thấy.
29:54

Chúng hối thúc Ngươi mang h́nh phạt đến. Và quả thật Hỏa ngục bao vây những kẻ không tin tưởng.
29:55

Và vào Ngày mà h́nh phạt sẽ bao phủ chúng từ bên trên xuống và từ dưới chân lên với Lời phán: “Hăy nếm (h́nh phạt về) những điều mà các ngươi đă từng làm.”
29:56

.-“ Hỡi các bầy tôi có đức tin của TA. Trái đất của TA rộng bao la. Bởi thế, hăy thờ phụng chỉ riêng TA!”
29:57

Mỗi một linh hồn sẽ phải nếm cái chết. Rồi các người sẽ được đưa trở về với TA.
29:58

“Và những ai có đức tin và làm việc thiện th́ chắc chắn sẽ được TA ban thưởng những ngôi nhà cao sang trong Thiên đàng bên dưới có các ḍng sông chảy, để vào ở trong đó đời đời. Ưu việt thay phần thưởng dành cho những người làm việc (tốt):
29:59

“Những ai kiên tŕ và phó thác cho Rabb của họ.”
29:60

Và có nhiều sinh vật đă không tự vác lấy lương thực của ḿnh. Allah cung dưỡng chúng và cung dưỡng các người bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Thính, Đấng Toàn Tri.
29:61

Và nếu Ngươi có hỏi chúng ai đă tạo hóa các tầng trời và trái đất và đă chế ngự mặt trời và mặt trăng? Chắc chắn, chúng sẽ đáp: “Allah!” Thế tại sao chúng lánh xa Ngài?
29:62

Allah nới rộng và thu hẹp bổng lộc (của Ngài) cho người nào Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài; bởi v́ quả thật, Allah biết hết mọi việc.
29:63

Và nếu Ngươi có hỏi chúng ai đă ban nước mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng làm sống lại lớp đất chết khô th́ chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah!” Hăy bảo: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah!” Không! Đa số bọn chúng không hiểu.
29:64

Và đời sống trần tục này chỉ là một thú vui và tṛ chơi. Và nhà ở ở Đời sau mới là đời sống thực sự, nếu chúng biết.
29:65

Cho nên, khi chúng lên tàu ra khơi, chúng cầu nguyện Allah, dâng trọn đức tin cho Ngài. Nhưng khi Ngài cứu chúng lên bờ an toàn th́ này! chúng dựng những kẻ hợp tác với Ngài.
29:66

Hầu chúng có thể phủ nhận các ân huệ mà TA đă ban cho chúng và hầu chúng có thể tự do hưởng lạc. Nhưng rồi chúng sẽ sớm biết.
29:67

Há chúng không thấy việc TA đă làm cho (Makkah) thành một thánh địa an-ninh bất khả xâm phạm trong lúc thiên hạ xung quanh chúng bị bắt cóc đi mất tích? Thế, phải chăng chúng tin tưởng nơi điều gian dối và phủ nhận những ân huệ của Allah?
29:68

Và c̣n ai sai quấy hơn kẻ đă đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah và phủ nhận Chân lư khi nó đến với y? Phải chăng trong Hỏa ngục sẽ có một chỗ ngụ cho những kẻ không tin?
29:69

Ngược lại, những ai chiến đấu cho (Chính nghĩa của) TA, th́ chắc chắn sẽ được TA hướng dẫn đến các con đường của TA. Và chắc chắn, Allah đang sát cánh với những người làm tốt.
Hađith
 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -