Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
35. فاطر
Chương 35. Fatir (Đấng Sáng Tạo)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
35:1

Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah, Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất; Ngài đă chỉ định các thiên thần làm thiên sứ có cánh: hai, hoặc ba, hoặc bốn (cặp). Ngài thêm vào sự tạo hóa bất cứ cái ǵ mà Ngài muốn bởi v́ Ngài thừa khả năng làm được tất cả mọi vật.
35:2

Bất cứ hồng ân nào mà Allah ban cho nhân loại, không ai có quyền giữ nó lại và cái nào mà Ngài giữ lại th́ không ai ngoài Ngài có quyền ban phát nósau Ngài. Bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
35:3

Hỡi nhân loại! Hăy nhớ Ân huệ của Allah đă ban cho các người. Có chăng ngoài Allah một Đấng Tạo Hóa đă cung phụng các người từ trên trời xuống dưới đất? Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế sao các người quay lánh xa (Ngài)?
35:4

Và nếu chúng cho Ngươi nói dối th́ chắc chắn các Thiên sứ trước Ngươi cũng đă bị chúng cáo buộc nói dối, nhưng mọi vấn đề sẽ được tŕnh lên Allah quyết định.
35:5

Hỡi nhân loại! Chắc chắn Lời hứa của Allah đích thực. Bởi thế, chớ để cho đời sống trần tục này đánh lừa các người. Và chớ để cho tên đại bịp (Shaytan) đánh lừa các người về Allah.
35:6

Quả thật, Shaytan là kẻ thù của các người. Vậy hăy đối xử với nó như một kẻ thù. Nó chuyên dụ dỗ bè lũ của nó hầu khiến chúng trở thành những người bạn của Lửa ngọn.
35:7

Những ai không có đức tin th́ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc; ngược lại những ai có đức tin và làm việc thiện, th́ sẽ được tha thứ và sẽ được ban thưởng rất lớn.
35:8

Thế ai là người hài ḷng với việc làm bất lương của y rồi xem đó là điều tốt? Bởi v́ thật ra Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng dẫn người nào Ngài muốn; Bởi thế chớ v́ thương xót chúng mà Ngươi tự làm hao ṃn thân xác. Quả thật, Allah hằng biết về những điều chúng làm.
35:9

Và Allah là Đấng đă gởi các luồng gió bay đi; chúng thổi đưa đám mây lên cao mà TA đưa đến một vùng đất khô cằn; rồi TA dùng nó để làm sống lại mảnh đất đă chết khô. Và việc Phục sinh sẽ giống như thế.
35:10

Ai muốn quyền vinh th́ mọi quyền vinh đều thuộc về Allah cả. Mọi lời nói tốt đẹp sẽ thăng lên tận Ngài và mọi việc phúc thiện sẽ tâng bốc nó ; trong lúc những ai âm mưu điều bất lương th́ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Và mưu đồ của những kẻ đó sẽ hoàn toàn thất bại.
35:11

Và Allah đă tạo hóa các người từ đất bụi; rồi từ một giọt tinh dịch; rồi Ngài làm cho các người thành cặp (vợ chồng). Và không một phụ nữ nào mang thai hoặc hạ sanh mà Ngài không biết. Và không một người nào sống thọ hay giảm thọ mà lại không được ghi sẵn trong một Quyển Sổ bởi v́ quả thật, điều đó rất dễ đối với Allah.
35:12

Và hai biển nước không giống nhau. Một loại th́ ngọt, dễ uống; và loại kia th́ mặn, chát. Nhưng các người được ăn thịt tươi từ mỗi loại biển và từ đó ṃ lấy đồ nữ trang để đeo. Và ngươi thấy những chiếc tàu cày sóng trùng dương đưa các ngươi đi t́m thiên lộc của Ngài hầu các người tạ ơn.
35:13

Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và ban ngày vào ban đêm; và Ngài chế ngự mặt trời và mặt trăng; mỗi cái di chuyển đến một thời hạn ấn định. Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của các người là thế. Ngài nắm quyền thống trị. Ngược lại, những kẻ mà các người cầu nguyện ngoài Ngài không kiểm soát được một lớp vỏ hạt chà-là.
35:14

Nếu các người cầu nguyện chúng th́ chúng sẽ không nghe được lời cầu xin của các người; và nếu chúng có nghe đặng th́ chúng vẫn không đáp lại lời cầu xin của các người; và vào Ngày Phục sinh, chúng sẽ phủ nhận việc các người đă tôn thờ chúng. Và không ai có thể báo cho Ngươi biết tin giống như Đấng Am Tường (Allah).
35:15

Hỡi nhân loại! Các người mới là những kẻ nhờ vả Allah; ngược lại, Allah Tự Đầy Đủ, Rất đáng mực Ca tụng.
35:16

Nếu muốn, Ngài sẽ xóa bỏ các người và lập nên một sự tạo hóa mới.
35:17

Và việc đó chẳng có ǵ nặng nhọc đối với Allah.
35:18

Và không một người khuân vác nào sẽ vác giùm gánh nặng của người khác; và nếu một người nào đó vác quá sức của ḿnh rồi cầu cứu một người khác vác giùm gánh nặng của y th́ không một tí gánh nặng nào của y sẽ được vác giùm dẫu họ là bà con ruột thịt của y đi nữa. Ngươi chỉ có thể cảnh cáo những ai sợ Đấng Rabb Vô h́nh của họ và dâng lễ Salaah một cách chu đáo; và ai tự tẩy sạch th́ việc tẩy sạch đó chỉ dành cho bản thân y thôi. Và cuối cùng làsự trở về với Allah.
35:19

Bởi v́ người mù và người nh́n thấy không như nhau;
35:20

Bóng tối và ánh sáng cũng thế;
35:21

Bóng mát và sức nóng của mặt trời cũng thế;
35:22

Người sống và người chết cũng không giống nhau. Quả thật, Allah có thể làm cho người nào mà Ngài muốn nghe được; nhưng Ngươi không thể làm cho người nằm dưới mộ nghe được.
35:23

Bởi v́ quả thật, Ngươi chỉ là một Người Cảnh cáo.
35:24

Quả thật! TA (Allah) cử phái Ngươi mang Chân lư đến, vừa làm một Người báo tin lành và cảnh cáo; và không một cộng đồng nào mà không có một Người cảnh cáo đến sống qua với họ.
35:25

Và nếu chúng bảo Ngươi nói dối th́ chắc chắn những kẻ trước chúng cũng đă bài bác như thế. Các Thiên sứ của chúng đă đến gặp chúng với những bằng chứng rơ rệt và với những quyển kinh và với một Kinh Sách soi sáng.
35:26

Rồi, TA bắt phạt những kẻ không có đức tin. Bởi thế, hăy xem sự trừng phạt của TA khủng khiếp thế nào!
35:27

Há Ngươi không thấy việc Allah ban nước mưa từ trên trời xuống mà TA (Allah) dùng làm mọc ra hoa quả mang nhiều mầu sắc khác biệt; và trên núi có những đường rạch trắng và đỏ, và những mầu sắc khác biệt và mầu đen sậm?
35:28

Và loài người và dă thú và gia súc cũng mang những mầu sắc khác biệt như thế. Trong số bầy tôi của Ngài (Allah), chỉ những ai hiểu biết mới sợ Allah. Quả thật, Allah Toàn Năng, Hằng Tha thứ.
35:29

Quả thật, những ai đọc Kinh sách của Allah và dâng lễ Salaah một cách chu đáo và chi dùng kín đáo hay công khai những vật mà TA đă cung cấp th́ sẽ hy vọng nơi một sự đổi chác không bao giờ thất bại.
35:30

Hầu Ngài trả lại đầy đủ công lao của họ và tưởng thưởng họ thêm với thiên lộc của Ngài bởi v́ quả thật Ngài Hằng tha thứ, Hằng ghi công.
35:31

Và những điều mà TA đă mặc khải cho Ngươi trong Kinh sách (Qur’an) là Chân lư, xác nhận lại những điều đă được ban xuống trước nó. Quả thật, Allah Rất mực Am tường và nh́n thấy rơ các bầy tôi của Ngài.
35:32

Rồi TA làm cho những ai mà TA đă chọn trong số bầy tôi của TA thừa hưởng Kinh sách (Qur'an). Nhưng trong họ, có người tự làm hại bản thân, và có người đi theo con đường chính giữa và có người, với sự chấp thuận của Allah, tiên phong làm những việc tốt. Đó là một thiên lộc lớn nhất:
35:33

Những Ngôi vườn vĩnh cửu mà họ sẽ bước vào; trong đó, họ sẽ đeo ṿng vàng và ngọc trai và sẽ mặc áo lụa là.
35:34

Và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đă làm cho chúng tôi hết ưu phiền. Quả thật, Rabb chúng tôi Hằng tha thứ và Hằng ghi công (chúng tôi)!
35:35

Đấng đă dùng thiên lộc của Ngài mà định cư chúng tôi dưới mái nhà vĩnh cửu, một nơi mà chúng tôi khỏi phải lao lực và lao tâm.
35:36

Và đối với những ai không có đức tin th́ sẽ bị trừng phạt Lửa của Hỏa ngục. Sẽ không có quyết định cho chúng chết phứt; và cũng không có việc giảm khinh h́nh phạt của nó cho chúng Đấy, TA báo oán tất cả những kẻ không tin như thế.
35:37

Và chúng sẽ la hét trong đó: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin thả chúng tôi ra. Chúng tôi hứa sẽ làm điều thiện khác với những điều mà chúng tôi đă làm.” “Há TA đă không cho các người sống đủ lâu để cho ai được nhắc nhở sẽ cân nhắc? Và đă có Người báo trước đến với các người. Thôi, hăy nếm. Và không có một người giúp đỡ nào cho những kẻ làm điều sai quấy.”
35:38

Quả thật, Allah là Đấng Biết rơ điều vô h́nh của các tầng trời và trái đất. Rơ thật Ngài biết điều nằm trong ḷng ngực.
35:39

Ngài là Đấng đă làm cho các người thành những người kế nghiệp trên trái đất. Bởi thế, ai không có đức tin th́ sẽ lănh đủ về sự không tin tưởng của ḿnh. Và sự vô tín của những kẻ không tin chỉ làm cho chúng đáng ghét thêm đối với Rabb của chúng. Và sự vô tín của những kẻ không tin chỉ làm cho chúng thêm mất mát.
35:40

Hăy bảo: “Các người có thấy những kẻ hợp tác của các người mà các người cầu nguyện ngoài Allah? Hăy chỉ cho ta thấy cái mà chúng đă tạo dưới đất? Hoặc chúng có phần hùn nào trên các tầng trời? Hoặc TA có ban cho chúng Kinh sách mà chúng nắm được những bằng chứng rơ rệt ? Không. Những kẻ làm điều sai quấy chỉ hứa hăo với nhau.
35:41

Quả thật, Allah nắm vững các tầng trời và trái đất e rằng chúng ngưng hoạt động. Và nếu chúng thật sự ngưng hoạt động th́ sau Ngài chẳng có ai có đủ khả năng nắm giữ (lèo lái) chúng được. Quả thật, Ngài (Allah) Hằng Chịu đựng, Hằng Tha thứ.
35:42

Và chúng mang Allah ra thề bằng lời thề nghiêm trọng nhất (bảo) nếu có một người báo trước nào đến gặp chúng th́ chắc chắn chúng sẽ theo đúng chính đạo hơn bất cứ cộng đồng nào khác. Nhưng khi một Vị báo trước đến gặp chúng, th́ chúng chạy xa thêm.
35:43

Ngạo mạn trên trái đất và âm mưu điều bất lương. Nhưng mưu đồ bất lương đó chỉ vây hăm kẻ chủ mưu. Há chúng chỉ mong đợi đường lối của các tiền nhân? Bởi thế, Ngươi sẽ không bao giờ thấy có một sự thay đổi trong đường lối (xử lư) của Allah. Và Ngươi cũng sẽ không bao giờ thấy có sự chuyển hướng trong đường lối xử lư của Allah.
35:44

Há chúng đă không đi xa trên trái đất để chứng kiến kết cuộc của những kẻ trước chúng dẫu rằng họ mạnh hơn chúng về quyền lực? Và Allah là Đấng mà không vật ǵ trong các tầng trời và trái đất có thể phá hỏng (kế hoạch của) Ngài đặng. Bởi v́ Ngài Toàn Tri, Toàn Lực.
35:45

Và nếu Allah bắt phạt loài người v́ tội lỗi mà họ đă phạm th́ Ngài sẽ không để lại trên mặt đất một loại sinh vật nào, nhưng Ngài gia hạn cho họ sống đến một thời kỳ ấn định. Bởi thế, khi hạn kỳ của họ đă măn th́ chắc chắn Allah sẽ thấy lại tất cả bầy tôi của Ngài.
Hađith
 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -