Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
58. المجادلة
Chương 58. Al-Mujadila (Người Phụ Nữ Khiếu-nại)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
58:1

Chắc chắn Allah đă nghe lời lẽ của người phụ nữ đă khiếu nại với Ngươi (Nabi) về người chồng của bà và than thở với Allah; và Allah nghe lời đối thoại giữa hai ngươi. Quả thật, Allah Hằng Nghe và Hằng Thấy.
58:2

Ai trong các người (mắng vợ): “Mày đối với tao như cái lưng của mẹ tao” để thôi vợ bằng lối Az-Zihaar th́ các bà không thể là các bà mẹ của họ được; bởi v́ người mẹ của họ chỉ là những ai đă hạ sanh họ. Và chắc chắn họ đă thốt ra lời lẽ ác đức và sai ngoa. Và quả thật, Allah Hằng Độ lượng và Hằng Tha thứ.
58:3

Và những ai thôi vợ theo lối Az-Zihaar rồi muốn rút lại lời ḿnh tuyên bố th́ phải giải phóng một người nô-lệ trước khi hai người trở lại ăn nằm với nhau. Đó là lời cảnh cáo về việc đó. Và Allah rất mực am tường về những điều các người làm.
58:4

Nhưng ai không có phương tiện th́ phải nhịn chay Siyaam suốt hai tháng liên tục trước khi hai người trở lại ăn nằm với nhau; nhưng nếu ai không có khả năng (nhịn chay) th́ phải nuôi ăn sáu mươi người nghèo. Như thế là để chứng tỏ các người tin tưởng nơi Allah và Thiên sứ của Ngài. Và đó là những giới hạn qui định bởi Allah. Và những người căi lệnh sẽ bị trừng phạt đau đớn.
58:5

Quả thật, những ai chống đối Allah và Thiên sứ của Ngài, th́ sẽ bị hạ nhục giống như những ai trước họ; và chắc chắn TA (Allah) đă ban xuống các bằng chứng rơ rệt. Và những người căi lệnh sẽ bị trừng phạt nhục nhă.
58:6

Vào Ngày mà Allah sẽ phục sinh tất cả bọn chúng, lúc đó Ngài sẽ báo cho chúng biết về những điều mà chúng đă làm. Allah đă cho ghi chép nó (vào sổ) nhưng chúng lại quên mất nó. Và Allah là Nhân Chứng cho tất cả mọi việc.
58:7

Há Ngươi không thấy việc Allah biết hết mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất. Không có một cuộc mật nghị nào giữa ba người mà Ngài không là (người) thứ tư tham dự với họ; và giữa năm người mà Ngài không là (người) thứ sáu tham dự với họ; hoặc ít hay đông hơn số đó mà không có sự tham dự của Ngài với họ bất cứ nơi nào họ hiện diện. Rồi vào Ngày Phục sinh, Ngài sẽ cho họ biết về những điều họ đă từng làm. Bởi v́, quả thật, Allah biết rơ tất cả mọi điều.
58:8

Há Ngươi không thấy việc những kẻ đă bị cấm không được mật nghị, rồi sau đó, tái phạm điều mà chúng đă bị cấm? và chúng mật nghị với nhau bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện bất tuân Thiên sứ. Và khi chúng đến gặp Ngươi, chúng không chào Ngươi bằng lời chào mà Allah đă dùng để chào Ngươi và chúng bảo nhau: “Tại sao Allah không phạt bọn ta về điều mà bọn ta nói?” Hỏa ngục thôi cũng đủ trừng phạt chúng; chúng sẽ bị đốt trong đó, một nơi đến cuối cùng rất xấu!
58:9

Hỡi những ai có niềm tin! Khi mật nghị với nhau, các người chớ nên bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện bất tuân Thiên sứ, mà hăy bàn chuyện đạo đức và kính sợ Allah. Và hăy sợ Allah, Đấng mà các người sẽ được tập trung về tŕnh diện.
58:10

Chuyện mật nghị (bàn điều tội lỗi) chỉ do Shaytan xúi giục với mục đích phá phách những người có đức tin. Nhưng nó (Shaytan) chẳng hăm hại được họ tí nào trừ phi Allah cho phép. Và những người có đức tin nên tin cậy mà phó thác cho Allah.
58:11

Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người được yêu cầu nới rộng chỗ ngồi cho người khác trong cuộc họp, hăy nới ra. Allah (với ḷng Khoan dung của Ngài) sẽ nới rộng chỗ ngồi cho các người. Và khi các người được yêu cầu đứng dậy, hăy đứng dậy. Allah sẽ cất nhắc những ai tin tưởng trong các người và những ai được ban sự hiểu biết lên địa vị và cấp bậc cao. Và Allah Rất mực am tường về những điều các người làm.
58:12

Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người đến tiếp xúc với Thiên sứ về chuyện riêng tư, hăy bố thí (cho người nghèo) trước cuộc tiếp xúc của các người. Điều đó tốt và trong sạch hơn cho các người. Nhưng nếu các người không t́m ra phương tiện (để bố thí) th́ quả thật, Allah Hằng Tha thứ và Khoan dung.
58:13

Há các người sợ việc bố thí trước cuộc tiếp xúc riêng của các người? Nhưng nếu các người không làm được và Allah quay lại tha thứ cho các người th́ các người phải dâng lễ Salaah một cách chu đáo và đóng Zakaah và vâng lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài. Và Allah Rất mực am tường về những điều các người làm.
58:14

Há Ngươi không thấy những ai quay lại kết thân với đám người mà Allah đă giận dữ? Chúng không phải là thành phần của các người (Muslim) và cũng không phải là thành phần của họ, và chúng mang điều giả dối ra thề thốt trong lúc chúng biết.
58:15

Allah đă chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt nghiêm khắc. Những điều mà chúng đă từng làm thật là tội lỗi.
58:16

Chúng đă dùng lời thề để làm b́nh phong. Bởi thế, chúngỳ đă cản trở con đường của Allah. V́ thế, chúng sẽ chịu một sự trừng phạt nhục nhă.
58:17

Tài sản và con cái của chúng sẽ không bao giờ giúp chúng thoát khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Chúng sẽ là cư dân của Lửa, nơi mà chúngỳ sẽ vào ở trong đó (đời đời).
58:18

Vào Ngày mà Allah sẽ phục sinh tất cả bọn chúng, chúng sẽ thề thốt với Ngài như chúngỳ đă từng thề thốt với các người. Và chúng nghĩ rằng chúng sẽ dựa vào một cái ǵ đó (để biện minh). Không, thật sự, chúng là những tên nói dối.
58:19

Shaytan đă làm chủ được chúngỳ khiến chúng quên mất việc tưởng nhớ Allah. Chúng thuộc bè nhóm của Shaytan. Này, quả thật, bè nhóm của Shaytan nhất định sẽ thua.
58:20

Quả thật, những ai chống đối Allah và Thiên sứ của Ngài th́ là những kẻ sẽ bị hạ nhục.
58:21

Allah đă ban hành chỉ-dụ: “TA và các Thiên sứ của TA nhất định sẽ thắng.” Bởi v́ Allah Toàn Lực và Toàn Năng.
58:22

Ngươi sẽ không t́m thấy một đám người nào đă có đức tin nơi Allah và Ngày Cuối cùng lại kết thân với ai là người chống đối Allah và Thiên sứ của Ngài dẫu rằng đó là cha mẹ, con cái, anh em hay bà con ruột thịt của họ đi nữa. Họ là những người mà đức tin đă được khắc ghi vào tâm khảm và Allah đă củng cố họ với tinh thần từ Ngài. Và Ngài sẽ thu nhận họ vào những ngôi Vườn bên dưới có các ḍng sông chảy để họ vào ở trong đó đời đời. Allah sẽ hài ḷng với họ và họ sẽ hài ḷng với Ngài. Họ gia nhập tổ chức của Allah. Thật sự chỉ có tổ chức của Allah mới thắng lợi vẻ vang thôi.
Hađith
 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -