Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
42. الشورى
Chương 42. Ash-Shura (Sự Tham Khảo)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
42:1

Ha. Mim.
42:2

'Ayn. Sin. Qaf.
42:3

Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh đă mặc khải cho Ngươi và cho các vị (Thiên sứ) trước Ngươi đúng như thế.
42:4

Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài cả. Và Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại.
42:5

Các tầng trời gần muốn chẻ đôi phía bên trên họ; và các thiên thần tán dương lời ca tụng Rabb của họ và cầu xin sự tha thứ cho mọi người trên trái đất. Ô này! Quả thật Allah là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung.
42:6

Và những ai chấp nhận những vị bảo hộ khác Ngài, th́ Allah là Đấng coi ngó họ; và Ngươi không là một người Thụ ủy giùm họ.
42:7

Và TA đă mặc khải cho Ngươi Qur'an bằng tiếng Ả-rập đúng như thế để Ngươi dùng cảnh cáo thị trấn mẹ và tất cả ai ở xung quanh nó; và báo trước về Ngày Đại-hội (Phán xử) mà không có chi phải ngờ vực cả: một số sẽ ở trong Thiên Đàng và một số sẽ ở trong Hỏa Ngục.
42:8

Và nếu muốn, Allah thừa sức làm cho họ thành một cộng đồng duy nhất, nhưng Ngài thu nhận người nào Ngài muốn vào ṿng Khoan-dung của Ngài. Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không có một Vị che chở lẫn một cứu nhân nào.
42:9

Há họ đă nhận những kẻ khác Ngài (Allah) làm những vị bảo hộầ? Nhưng Allah mới thực sự là Đấng Bảo hộầ; và Ngài phục sinh người chết; và Ngài thừa khả năng làm được tất cả mọi việc.
42:10

Và bất cứ điều ǵ mà các người tranh chấp đều được tŕnh lên Allah xét xử. Đó là Allah, Đấng Chủ Tể của Ta, Đấng mà Ta phó thác công việc và quay về sám hối;
42:11

Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất. Ngài tạo từ bản thân của các người các người vợ cho các người; và từ các loại gia súc các cặp (trống mái, đực cái). Bằng cách đó, Ngài gia tăng các người đông đảo. Không có cái ǵ giống Ngài cả. Và Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy.
42:12

Ngài nắm các ch́a khoá của các tầng trời và trái đất. Ngài nới rộng hay thu hẹp bổng lộc (của Ngài) cho ai mà Ngài muốn. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Biết tất cả mọi việc.
42:13

Ngài đă qui định cho các người tôn giáo mà Ngài đă truyền xuống cho Nuh và là cái mà TA đă mặc khải cho Ngươi và cũng là cái mà TA đă truyền xuống cho Ibrahim và Musa và 'Isa, phán bảo: 'Hăy thành lập tôn giáo và chớ phân chia thành giáo phái trong đó'. Đối với những người thờ đa thần, điều mà Ngươi mời họ chấp nhận thật là khó khăn. Allah chọn ai mà Ngài muốn về với Ngài và hướng dẫn ai hằng sám hối về với Ngài.
42:14

Và họ chỉ chia rẽ nhau từ lúc tiếp thu được sự hiểu biết, và do kèn cựa lẫn nhau. Nếu không v́ một Lời phán từ Rabb của Ngươi đă tuyên bố (dời Ngày Phán xử) đến một thời hạn ấn định th́ vấn đề tranh chấp giữa họ đă được giải quyết. Và quả thật, những ai thừa hưởng Kinh sách (Taurah và Injil) sau họ c̣n rất đỗi nghi ngờ về nó .
42:15

V́ lẽ đó, hăy kêu gọi (họ); và hăy đứng vững như Ngươi đă được truyền; và chớ nghe theo điều ham muốn của họ và bảo: “Ta tin nơi điều mà Allah đă ban xuống trong Kinh sách; và nhận lệnh thi hành nền công lư giữa các người. Allah là Rabb của bọn ta và là Rabb của các người. Việc làm của bọn ta là của bọn ta và việc làm của các người là của các người. Không có việc tranh căi giữa bọn ta và các người. Allah sẽ tập trung chúng ta; Ngài là mục tiêu trở về cuối cùng.”
42:16

Và những ai tranh căi về Allah sau khi nó đă được trả lời cho y, th́ việc tranh căi của họ đối với Rabb của họ thật là vô-ích; và họ sẽ đón nhận một sự giận dữ (của Allah) và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt khủng khiếp.
42:17

Allah là Đấng đă ban Kinh sách (Qur'an) xuống bằng sự Thật cũng như chiếc Cân (công lư). Và điều ǵ sẽ cho Ngươi biết có lẽ Giờ (Xét Xử) sắp gần kề?
42:18

Những ai không tin nó th́ hối thúc nó. Ngược lại, những ai có đức tin th́ sợ nó bởi v́ họ biết đó là sự thật. Ô này! Quả thật, những ai tranh căi về Giờ (Xét xử) chắc chắn là đi lạc rất xa.
42:19

Allah Rất mực Nhân từ đối với bầy tôi của Ngài. Ngài cung dưỡng bổng lộc cho ai mà Ngài muốn. Và Ngài là Đấng Toàn Lực, Đấng Toàn Năng.
42:20

Ai mong muốn đất trồng ở Đời sau th́ TA sẽ gia tăng (hoa mầu) nơi mảnh đất của y cho y; và ai mong muốn đất trồng ở đời này th́ TA sẽ ban (hoa mầu) từ nó cho y nhưng y sẽ không có một phần nào cả ở Đời sau.
42:21

Há họ có những vị hợp tác đă thiết lập cho họ các luật lệ tôn giáo mà Allah không chấp thuận? Nếu không v́ một Lệnh phán đă được công bố, th́ vấn đề (tranh chấp) giữa họ đă được giải quyết. Và quả thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ chịu một sự trừng-phạt đau đớn.
42:22

Ngươi sẽ thấy những kẻ làm điều sai quấy lo sợ về những điều mà chúng đă phạm và chắc chắn nó sẽ rơi nhằm họ, trong lúc những ai có đức tin và làm việc thiện th́ sẽ ở giữa những cánh đồng xanh tươi của các Vườn trời. Họ sẽ được những thứ mà họ muốn nơi Rabb của họ. Đó là một thiên lộc rất lớn.
42:23

Đó là tin vui mà Allah báo cho bầy tôi của Ngài, những ai có đức tin và làm việc thiện. Hăy bảo: “Ta không đ̣i hỏi các người phần thưởng nào về nó ngược lại chỉ t́nh thương dành cho người bà con.” Và ai làm được một điều tốt, th́ TA sẽ gia tăng cái tốt trong đó cho y. Quả thật, Allah Hằng Tha Thứ, Hằng Ghi Công.
42:24

Nhưng họ nói: “Y đă bịa đặt điều nói dối rồi đổ cho Allah.” Nhưng nếu Allah muốn, th́ Ngài sẽ niêm kín tấm ḷng của Ngươi. Và Allah dùng Lời Phán của Ngài (Qur'an) mà xóa bỏ điều giả dối và xác nhận sự thật. Quả thật, Ngài biết rơ điều chất chứa trong lồng ngực.
42:25

Và Ngài là Đấng chấp nhận việc hối cải của bầy tôi của Ngài và lượng thứ các điều xấu xa bởi v́ Ngài biết rơ điều các người làm.
42:26

Và Ngài đáp lại (lời cầu nguyện của) những ai có đức tin và làm việc thiện và gia tăng thiên lộc cho họ. Ngược lại, những ai không có đức tin th́ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
42:27

Và nếu Allah nới rộng bổng lộc cho các bầy tôi của Ngài th́ chắc chắn họ sẽ lạm dụng trên trái đất; nhưng Ngài ban xuống theo định lượng mà Ngài muốn. Quả thật, Ngài Hằng Quen thuộc, Hằng Thấy các bầy tôi của Ngài.
42:28

Và Ngài là Đấng ban (nước) mưa xuống sau khi (nhân gian) tuyệt vọng; và Ngài rải tung Hồng ân của Ngài (xa và rộng). Và Ngài là Đấng Bảo hộ, Đấng rất đáng Ca tụng.
42:29

Và trong các Dấu hiệu của Ngài là việc tạo hóa các tầng trời và trái đất và tất cả các sinh vật mà Ngài rải tung giữa trời và đất; và Ngài có toàn quyền (và thừa sức) tập trung chúng khi Ngài muốn.
42:30

Và bất cứ điều bất hạnh nào rơi nhằm phải các người, th́ là do bàn tay của các người đă thu hoạch và Ngài đă lượng thứ rất nhiều.
42:31

Và các người không thể trốn thoát khỏi trên trái đất; và ngoài Allah, các người không có được một Đấng Bảo Hộ lẫn một Cứu tinh nào cả.
42:32

Và trong các Dấu hiệu của Ngài là các chiếc tàu trôi nổi giữa biển khơi, giống như những quả núi.
42:33

Nếu muốn, Ngài sẽ làm lặng gió lúc đó chúng sẽ bất động trên lưng (biển cả). Quả thật, trong đó là các Dấu hiệu cho từng người kiên nhẫn và biết ơn.
42:34

Hoặc Ngài có thể tiêu diệt chúng v́ điều mà chúngỳ đă thu hoạch, nhưng Ngài đă lượng thứ rất nhiều.
42:35

Và những ai thường tranh căi về các Dấu hiệu của TA th́ nên biết họ sẽ không có lối thoát.
42:36

Bởi thế, bất cứ cái ǵ mà các người đă được ban cấp th́ chỉ là sự hưởng thụ của đời sống trần gian; và cái ǵ với Allah sẽ tốt và trường cữu hơn cho những ai có đức tin và phó thác cho Đức Rabb của họ.
42:37

Và những ai tránh xa các tội lớn và điều dâm loạn (ngoại t́nh) và khi nổi giận, (bỏ qua và) tha thứ.
42:38

Và những ai đáp Lời kêu gọi của Đức Rabb của họ và dâng lễ Salaah một cách chu đáo và tham khảo lẫn nhau về các công việc của họ và chi dùng những vật mà TA đă ban cấp;
42:39

Và những ai, khi bị áp bức bất công sẽ đứng lên chống cự.
42:40

Báo oán bằng cái oán tương tự. Nhưng ai lượng thứ và cải thiện th́ phần thưởng của y sẽ nằm với Allah bởi v́ quả thật, Ngài không yêu thương những kẻ làm điều bất công.
42:41

Và chắc chắn, đối với ai chống cự sau khi bị áp bức bất công th́ sẽ không có lư do nào để qui tội họ.
42:42

Lư do qui tội chỉ áp dụng đối với những ai đối xử người ta một cách bất công và áp bức trên trái đất không có lư do chính đáng . Họ là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn.
42:43

Và ai chịu đựng và tha thứ th́ đó là một công việc đ̣i hỏi một quyết tâm cao.
42:44

Và ai mà Allah đánh lạc hướng th́ sẽ không có được một vị bảo hộ nào sau Ngài. Và Ngươi sẽ thấy những kẻ làm điều sai quấy khi chạm trán với h́nh phạt sẽ nói: “Có chăng một con đường để trở về (trần gian)?”
42:45

Và Ngươi sẽ thấy chúng bị bắt tŕnh diện trước nó (Hỏa ngục) khiêm tốn v́ nhục nhă và lắm lét nh́n trộm. Và những ai có đức tin sẽ bảo: “Những kẻ mất mát thực sự là những ai đă đánh mất linh hồn và gia đ́nh của ḿnh vào Ngày Phục sinh. Ô này! Những kẻ làm điều sai quấy sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn.”
42:46

Và ngoài Allah, chúng sẽ không có các vị che chở nào để giúp đỡ chúng. Và ai mà Allah đánh lạc hướng th́ sẽ không có lối đi.
42:47

Hăy đáp lời gọi của Rabb của các người trước khi xảy ra Ngày mà Lệnh của Allah sẽ không thu hồi kịp nữa. Vào Ngày đó, các người sẽ không có một chỗ tị nạn cũng không có lư do để chối tội.
42:48

Nhưng nếu họ quay bỏ đi th́ TA đă không cử Ngươi đến để canh chừng họ. Nhiệm vụ của Ngươi chỉ là truyền đạt (Thông điệp). Quả thật, khi TA cho con người nếm mùi Khoan dung từ TA th́ y vui thích; ngược lại, nếu gặp tai họa do bàn tay của y đă làm ra trước đó th́ quả thật, lúc đó con người sẽ phụ ơn.
42:49

Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Ngài tạo hóa vật ǵ Ngài muốn. Ngài ban con gái cho ai mà Ngài muốn và con trai cho ai mà Ngài muốn.
42:50

Hoặc Ngài ban cả hai, nam và nữ, và làm hiếm hoi ai mà Ngài muốn. Quả thật, Ngài Toàn Tri và Toàn Lực.
42:51

Chỉ thích hợp đối với một người phàm khi Allah muốn phán bảo với y là bằng Thiên khải (Mặc khải) hoặc từ sau một bức màn (vô h́nh) hoặc cử phái một Thiên sứ (Thiên thần), đến mặc khải điều mà Ngài muốn, theo Phép của Ngài. Quả thật, Ngài Tối Cao và Chí Minh.
42:52

Và đúng như thế, TA đă mặc khải cho Ngươi Tinh thần (mặc khải) theo Mệnh Lệnh của TA. Ngươi đă không hề biết đến kinh sách và đức tin. Nhưng TA đă làm Nó (Qur'an) thành một nguồn sáng mà TA dùng để hướng dẫn người nào TA muốn trong số bầy tôi của TA. Và quả thật, Ngươi hướng dẫn (nhân loại) đến con đường ngay chính:
42:53

Con đường của Allah, Đấng mà tất cả những ǵ trong các tầng trời và những ǵ dưới đất đều thuộc về Ngài cả. Xem này! Tất cả mọi việc đều được tŕnh về với Allah.
Hađith
 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -