Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
39. الزمر
Chương 39. Az-Zumar (Các Nhóm Người)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
39:1

Kinh sách (Qur'an) do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh ban xuống.
39:2

Chắc chắn TA đă ban Kinh sách xuống cho Ngươi bằng sự thật. Do đó, hăy thờ phụng Allah, hoàn toàn thần phục Ngài.
39:3

Há việc sùng bái chân thành không phải chỉ dành riêng cho Allah? Thế mà những kẻ đă chấp nhận những vị bảo hộ khác Ngài, đă nói: “Chúng tôi tôn thờ họ chỉ nhờ họ đưa chúng tôi đến gần Allah.” Chắc chắn Allah sẽ xét xử giữa bọn chúng về điều chúng thường tranh chấp. Chắc chắn Allah không hướng dẫn ai là người nói dối và không có đức tin.
39:4

Nếu Allah muốn nhận cho ḿnh một đứa con th́ Ngài đă chọn trong số nhân vật mà Ngài đă tạo một người vừa ư Ngài. Nhưng Ngài quang vinh và trong sạch. Allah là Đấng Duy Nhất, Đấng Tối Thượng.
39:5

Ngài v́ Chân lư đă tạo hóa các tầng trời và trái đất. Ngài cuốn ban đêm bao phủ ban ngày và cuốn ban ngày bao phủ ban đêm. Ngài chế ngự mặt trời và mặt trăng. Mỗi vật di chuyển theo quỹ đạo của nó đến một thời hạn ấn định. Há Ngài không là Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha Thứ?
39:6

Ngài đă tạo hóa các người từ một Người duy nhất (Adam). Rồi từ Người, Ngài tạo ra người vợ (Hawwa’) của Người; Rồi Ngài ban tám con gia súc xuống cho các người. Ngài tạo các người trong dạ con của các bà mẹ của các người theo từng giai đọan, cái này sau cái kia, trong ba lớp màn tối . Allah, Rabb của các người là thế. Ngài nắm quyền thống trị. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế tại sao các người lánh xa Ngài?
39:7

Nếu các người phủ nhận (Allah), th́ chắc chắn Allah không cần đến các người nhưng Ngài không hài ḷng với thái độ vong ân của đám bầy tôi của Ngài. Ngược lại, nếu các người tri ân th́ Ngài sẽ hài ḷng với các người về việc đó. Bởi v́ không một người khuân vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác. Rồi các người sẽ trở về với Rabb của các người; tiếp đó, Ngài sẽ cho các người biết về những điều mà các người đă từng làm. Chắc chắn Ngài là Đấng hằng biết những điều nằm trong các lồng ngực.
39:8

Và khi gặp hoạn nạn, con người cầu cứu với Rabb của y, quay về sám hối với Ngài. Rồi khi Ngài ban cho y ân huệ từ Ngài, y quên bẵng điều mà y đă từng cầu xin Ngài trước kia và hơn nữa c̣n bày đặt những đối thủ ngang hàng với Allah hầu mong dẫn thiên hạ lạc khỏi con đường của Ngài. Hăy bảo: “Hăy hưởng thụ việc không tin tưởng của ngươi trong một thời gian ngắn. Chắc chắn ngươi sẽ là một trong các cư dân của Lửa.
39:9

Há một người thức thâu đêm dốc ḷng cung kính (Allah), lúc th́ phủ phục, lúc th́ đứng thẳng, luôn luôn chú ư đến Đời sau và hy vọng nơi Đức Khoan dung của Rabb của y (giống với một kẻ không có đức tin?) Hăy bảo: “Há một người (hiểu) biết và một người thiếu hiểu biết ngang bằng nhau?” Chắc chắn, chỉ những người thông hiểu mới ghi nhớ.
39:10

Hăy bảo: “Hỡi các bầy tôi có đức tin của TA! Hăy sợ Rabb của các ngươi và làm tṛn bổn phận đối với Ngài. Ai làm điều lành nơi trần thế th́ sẽ gặp điều lành. Và đất đai của Allah rộng bao la. Chỉ những người kiên nhẫn mới hưởng trọn phần thưởng của ḿnh, không cần phải kiểm toán.”
39:11

Hăy bảo: “Quả thật, Ta (Muhammad) nhận lệnh phải thờ phụng Allah, hoàn toàn thần phục riêng Ngài.
39:12

“Và được lệnh phải trở thành một người Muslim đầu tiên.”
39:13

Hăy bảo: “Ta sợ, nếu bất tuân Rabb của Ta, sẽ bị trừng phạt vào một Ngày vĩ đại.”
39:14

Hăy bảo: “Ta thờ phụng Allah, hoàn toàn thần phục riêng Ngài.”
39:15

Thế, hăy tôn thờ ngoài Ngài kẻ nào mà các người muốn. Hăy bảo: “Những kẻ mất mát là những ai sẽ đánh mất linh hồn và gia đ́nh ḿnh vào Ngày Phục sinh. Đó thực sự là một sự mất mát rơ rệt!”
39:16

. Bên trên chúng là các lớp màn lửa và bên dưới chúng, các lớp khác. Allah dùng nó mà làm run sợ các bầy tôi của Ngài như thế. “Hỡi bầy tôi của TA! Hăy sợ TA.”
39:17

C̣n những ai tránh xa các quỷ thần , e mắc phải (tội) tôn thờ chúng và quay về sám hối với Allah, th́ sẽ được tin mừng. Hăy báo tin mừng đó cho bầy tôi của TA:
39:18

Những ai nghe Lời phán và tuân theo điều tốt nhất của nó. Họ là những người đă được Allah hướng dẫn; và là những người am hiểu.
39:19

Thế, há một người mà Lời xử phạt đă được xác nhận đúng (bằng với một người vô tội)? Thế Ngươi muốn cứu vớt một người ở trong Lửa?
39:20

Ngược lại, những ai sợ Rabb (Allah) của họ th́ sẽ có các tầng lầu xây cất chồng lên nhau dành riêng cho họ, bên dưới có các ḍng sông chảy. Lời hứa của Allah. Và Allah không bao giờ thất hứa.
39:21

Há Ngươi không thấy việc Allah cho mưa từ trên trời xuống, rồi làm cho nó thấm xuống ḷng đất chảy thành mạch; rồi dùng nó làm mọc ra cây trái đủ mầu; rồi sau đó, mùa màng bắt đầu tàn úa. Ngươi thấy nó héo vàng; rồi Ngài (Allah) làm cho nó vỡ vụn. Quả thật, trong đó là lời nhắc nhở cho những người thông hiểu.
39:22

Thế, há một người được Allah mở rộng tấm ḷng để tiếp thu Islam, rồi bước theo ánh sáng của Rabb của y (giống với một người không có đức tin)? Bởi thế, khốn khổ cho những ai mà tấm ḷng đă trở thành chai cứng trước Lời nhắc nhở của Allah! Rơ ràng, họ đang lầm lạc.
39:23

Allah đă truyền xuống những Lời phán tốt đẹp nhất: một Kinh sách mang đại ư giống nhau và lập đi lập lại. Khi nghe nó, làn da của những ai sợ Rabb (Allah) nổi lên v́ run sợ. Rồi lớp da và tấm ḷng của họ mềm đi khi nhớ đến Allah. Đó là Chỉ đạo của Allah. Ngài dùng Nó để hướng dẫn người nào Ngài muốn; ngược lại, ai mà Allah đánh lạc hướng th́ sẽ không có người hướng đạo.
39:24

Thế th́ một người dùng bộ mặt của ḿnh để che đỡ h́nh phạt xấu xa vào Ngày Phục sinh (có bằng với người được vào Thiên đàng)? Và có lời bảo những tên làm điều sai quấy: “Hăy nếm những điều mà các người đă thu hoạch?”
39:25

Những ai trước họ đă bài bác (các Thiên sứ); cho nên sự trừng phạt đă đến với chúngỳ từ các hướng mà chúng không nhận ra.
39:26

Bởi thế, Allah bắt chúng nếm mùi ô-nhục ở đời này nhưng sự trừng phạt dành cho chúngỳ ở Đời sau chắc chắn sẽ to lớn hơn, nếu chúng biết!
39:27

Chắc chắn, TA đă tŕnh bày cho nhân loại trong Qur'an này tất cả các ngụ ngôn để giúp họ ghi nhớ.
39:28

Một Qur'an bằng tiếng Ả-rập, không có ǵ quanh co, để may ra họ sợ Allah.
39:29

Allah đưa ra thí dụ so sánh về một người phục vụ nhiều chủ nhân gồm những vị hợp tác nhưng hay tranh chấp nhau và một người phục vụ một ông chủ duy nhất, thế hai người đó, nếu mang ra so sánh, có ngang bằng nhau chăng? Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah! Không, đa số bọn họ không biết ǵ.
39:30

Thật sự, Ngươi sẽ chết và họ cũng sẽ chết.
39:31

Rồi vào Ngày Phục sinh, các người sẽ đối chất với nhau trước mặt Rabb của các người.
39:32

Thế c̣n ai sai quấy hơn kẻ đă đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah và bài bác Chân lư khi nó đến với y? Há trong Hỏa ngục không có một chỗ ở dành cho những kẻ không có đức tin?
39:33

Và ai mang Chân lư đến và ai xác nhận nó th́ là những người ngay chính sợ Allah.
39:34

Họ sẽ có nơi Rabb của họ mọi thứ mà họ muốn. Đó là phần thưởng của những người làm tốt.
39:35

Hầu Allah xóa bỏ những điều xấu nhất mà họ đă làm và ân thưởng họ về những điều tốt nhất mà họ đă làm.
39:36

Há Allah không đủ cho người bề tôi của Ngài? Và chúng muốn rung nhát Ngươi với ai khác Ngài. Và ai mà Allah không hướng dẫn th́ sẽ không có người hướng đạo.
39:37

Và ai mà Allah hướng dẫn th́ sẽ không bị ai dắt đi lạc. Há Allah không Toàn Năng, nắm việc báo đền?
39:38

Và nếu Ngươi hỏi họ: “Ai đă tạo hóa các tầng trời và trái đất” th́ chắc chắn họ sẽ đáp 'Allah' Hăy bảo: “Há các người có thấy những kẻ mà các ngươi khấn vái ngoài Allah; nếu Allah muốn hăm hại ta, th́ chúng có thể bốc đi h́nh phạt của Ngài khỏi ta được chăng? hoặc nếu Allah muốn khoan dung ta th́ chúng có thể giữ nó lại được chăng?” Hăy bảo: “Allah đủ cho ta thôi.” Người nào tin cậy (Allah) th́ nên phó thác cho Ngài.
39:39

Hăy bảo: “Hỡi dân ta! Các người hăy làm theo khả năng của các người, và ta theo khả năng của ta, rồi đây các người sẽ sớm biết,
39:40

“Ai sẽ bị trừng phạt nhục nhă và bị trừng phạt vĩnh viễn.”
39:41

Quả thật, TA đă ban Kinh sách (Qur'an) xuống cho Ngươi để hướng dẫn nhân loại bằng sự thật. Bởi thế, ai theo Chỉ đạo th́ bản thân y được lợi; c̣n ai lạc hướng th́ bản thân y chịu thiệt tḥi. Và Ngươi không là người Thụ ủy giùm cho họ.
39:42

Allah bắt hồn của con người khi y chết; và hồn của người nào không chết trong giấc ngủ của y. Hồn của người nào mà Ngài quyết định cho chết, th́ sẽ bị giữ lại; và các hồn khác th́ được gởi trả về cho đến một thời hạn ấn định. Quả thật, trong đó là các Dấu hiệu cho đám người biết ngẫm nghĩ.
39:43

Há họ đă nhận những vị can thiệp ngoài Allah? Hăy bảo: “Dẫu chúng không có quyền hành cũng không có lư trí?”
39:44

Hăy bảo: “Tất cả mọi sự can thiệp đều thuộc về Allah. Ngài nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Rồi các người sẽ được đưa trở về với Ngài.”
39:45

Và khi Allah được nhắc đến đơn độc, tấm ḷng của những ai không tin tưởng nơi Đời sau tràn đầy chán ghét; và khi những ai khác Ngài (Allah) được nhắc đến, th́ họ vui thích ra mặt!
39:46

Hăy thưa: “Lạy Allah, Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất! Đấng Biết hết mọi điều bí mật và điều công khai, xin hăy xét xử giữa bầy tôi của Ngài về những điều mà họ thường tranh chấp!”
39:47

Và giá những kẻ làm điều sai quấy có được tất cả mọi thứ trên trái đất hoặc nhiều hơn nữa th́ chắc chắn họ sẽ dùng nó để chuộc sự trừng phạt đau đớn vào Ngày Phục sinh. Và họ sẽ đón nhận từ Allah điều mà họ không thể tưởng tượng.
39:48

Và những điều tội lỗi mà họ đă làm sẽ chạm trán họ; và những điều mà họ thường chế giễu sẽ vây hăm họ.
39:49

Bởi thế, khi gặp hoạn nạn, con người cầu xin TA; rồi khi TA ban cho y ân huệ của TA, th́ y nói: “Tôi được nó là do hiểu biết của tôi.” Không, đấy là một sự thử thách nhưng đa số bọn họ không biết.
39:50

Chắc chắn những kẻ sống trước họ cũng đă nói ra lời đó. Nhưng những thứ mà họ đă tậu được chẳng giúp ích ǵ cho họ cả.
39:51

Bởi thế, những điều xấu xa mà họ đă làm sẽ rơi nhằm phải họ trở lại. Và những ai làm điều sai quấy trong số những người (Quraish) này sẽ lănh đủ về những điều tội lỗi mà họ đă gây ra. Và họ sẽ không thể làm suy yếu quyền năng của Allah.
39:52

Há họ không biết việc Allah nới rộng hoặc thu hẹp bổng lộc của Ngài cho người mà Ngài muốn? Quả thật, trong đó là các Dấu hiệu cho đám người có đức tin!
39:53

Hăy bảo: “Hỡi các bầy tôi của TA! những ai đă làm cho tâm hồn ḿnh phạm giới, chớ nên tuyệt vọng về Đức Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ mọi thứ tội. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung.
39:54

“Hăy quay về hối cải với Rabb của các người và thần phục Ngài (theo Islam) trước khi các người đối diện với h́nh phạt; rồi các người sẽ không được ai giúp đỡ.
39:55

“Và hăy làm theo điều tốt nhất mà Rabb của các người đă ban xuống cho các người (trong Qur'an) trước khi h́nh phạt mà các người không nhận thấy sẽ bất ngờ xảy đến cho các người.”
39:56

E rằng một linh hồn sẽ than: “Ôi thật khổ cho thân tôi! Tôi đă khinh suất đối với Allah và là một trong những người hay nhạo báng.”
39:57

Hoặc y sẽ nói: “Giá Allah hướng dẫn tôi th́ chắc chắn tôi đă trở thành một người ngay chính rồi!”
39:58

Hoặc y sẽ nói khi thấy h́nh phạt: “Giá được dịp trở lại (trần gian) th́ tôi sẽ trở thành một người làm tốt.”
39:59

Vâng! Chắc chắn các Lời mặc khải của TA đă đến cho ngươi nhưng ngươi phủ nhận chúng và ngạo mạn và trở thành một kẻ không tin tưởng.”
39:60

Và vào Ngày Phục sinh, ngươi sẽ thấy gương mặt của những kẻ nói dối rồi đổ thừa cho Allah sẽ nám đen. Há trong Hỏa ngục không có một chỗ ngụ cho những kẻ ngạo mạn?
39:61

Allah sẽ cứu vớt những ai ngay chính sợ Ngài và làm cho họ thành tựu. Không một điều xấu xa nào chạm đến ḿnh họ, và họ cũng sẽ không buồn phiền.
39:62

Allah là Đấng tạo hóa tất cả vạn vật và là Đấng Bảo đảm tất cả.
39:63

Ngài nắm tất cả các ch́a khóa của các tầng trời và trái đất; và những ai phủ nhận các lời mặc khải của Allah là những kẻ sẽ mất mát.
39:64

Hăy bảo: “Há các người ra lệnh bảo ta tôn thờ ai đó khác Allah, hỡi những kẻ ngu dốt?”
39:65

Và chắc chắn, Ngươi và những ai trước Ngươi đă được mặc khải cho biết: “Nếu Ngươi kết hợp ai với Allah th́ việc làm của Ngươi sẽ trở thành vô nghĩa và chắc chắn Ngươi sẽ là một kẻ mất mát.”
39:66

Không, hăy thờ phụng Allah và hăy là một người biết ơn.
39:67

Và họ lượng giá Allah không đúng với lẽ mà Ngài phải được ước lượng. Vào Ngày Phục sinh toàn thể trái đất sẽ như là một nắm tay của Ngài và tất cả các tầng trời sẽ được cuộn lại trong Tay phải của Ngài. Ngài thật quang vinh! Ngài Tối Cao, vượt hẳn những điều mà họ đă qui cho Ngài.
39:68

Và khi Tiếng C̣i (Tận thế) được hụ lên, ai ở trong các tầng trời và dưới đất đều phải ngất xỉu, ngoại trừ ai mà Allah muốn buông tha. Rồi Tiếng C̣i thứ hai được hụ lên, th́ này họ sẽ đứng thẳng và ngóng nh́n;
39:69

Và trái đất sẽ chói ḷa hào quang của Rabb của nó và quyển Sổ (của mỗi người) sẽ được mang đến mở trước mặt; các vị Nabi và các người làm chứng sẽ được triệu đến trước mặt và họ sẽ được phán xử công bằng và sẽ không bị đối xử bất công một tí nào.
39:70

Và mỗi người sẽ được thanh toán đầy đủ về việc y đă làm bởi v́ Ngài (Allah) Biết rơ những điều họ đă làm.
39:71

Và những ai không tin tưởng sẽ bị lùa đến Hỏa Ngục từng nhóm măi cho đến khi họ đến nơi th́ các cánh cửa của Hỏa ngục sẽ được mở toang và các vị cai ngục sẽ bảo họ: “Há các vị Thiên sứ xuất thân từ các người đă không đến với các người để đọc cho các người các Lời mặc khải của Rabb của các người và cảnh cáo các người về Ngày gặp gỡ này của các người?” Họ sẽ đáp: “Vâng, có.” Nhưng Lời xử phạt đă xác nhận đúng đối với những kẻ không có đức tin.
39:72

“Hăy bước vào các cánh cửa Hỏa Ngục để vào ở trong đó.” Bởi thế, thật xấu xa thay chỗ ở của những kẻ ngạo mạn!
39:73

Và những ai ngay chính sợ Allah sẽ được mời đến Thiên đàng từng nhóm, cho đến lúc họ đến đó th́ các cánh cửa của nó sẽ được mở rộng và những Vị gác cửa sẽ chào họ: “Bằng an cho quí vị!” Quí vị đă thành tựu, hăy bước vào ở vĩnh viễn trong đó.”
39:74

Và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đă giữ đúng Lời hứa của Ngài với chúng tôi và cho chúng tôi thừa hưởng đất đai . Chúng tôi có thể ở trong Thiên đàng bất cứ nơi nào chúng tôi muốn. Bởi thế, phần thưởng ban cho những người làm việc (tốt) thật là ưu việt!”
39:75

Và Ngươi sẽ thấy các Thiên thần bao ṿng quanh Thiên Ngai tán dương lời ca tụng Rabb của họ. Và họ (tất cả các tạo vật) sẽ được phân xử công bằng; và có lời hoan hô: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ.”
Hađith
 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -