Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
4. النساء
Chương 4. An-Nisa (Phụ nữ)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
4:1

Hỡi nhân loại! Hăy sợ Rabb (Allah) của các người, Đấng đă tạo các người từ một người duy nhất (Adam) và từ Người tạo ra người vợ (Hawwa') của Người, và từ hai người (vợ chồng) đă rải ra vô số đàn ông và phụ nữ. Và hăy sợ Allah, Đấng mà các người đ̣i hỏi (quyền hạn) lẫn nhau và (kính trọng) những dạ con bởi v́ quả thật Allah Hằng theo dơi các người.
4:2

Và hăy trả lại cho các trẻ mồ côi tài sản của chúng. Và chớ tráo vật dụng xấu (của các người) đổi lấy vật dụng tốt (của chúng). Và chớ ăn bớt tài sản của chúng (bằng cách nhập chung lại) với tài sản của các người. Bởi v́ đó là một trọng tội.
4:3

Và nếu các người sợ không thể đối xử công bằng với các đứa con mồ-côi, th́ hăy cưới những phụ nữ (khác) mà các người vừa ư hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn. Nhưng nếu các người sợ không thể (ăn ở) công bằng với họ (vợ) th́ hăy cưới một bà thôi hoặc người (phụ nữ) nào ở dưới tay của các người . Điều đó thích hợp cho các người hơn để may ra các người tránh được bất công.
4:4

Và hăy tặng cho các người vợ tiền cưới bắt buộc của họ. Nhưng nếu họ vui ḷng tặng lại một phần nào cho các người, th́ hăy hoan hỉ hưởng nó một cách bổ ích.
4:5

Và chớ giao cho các trẻ kém hiểu biết tài sản của các người mà Allah dùng làm phương tiện cấp dưỡng; ngược lại hăy dùng nó mà cung dưỡng và may mặc chúng và dùng lời lẽ nhă nhặn mà ăn nói với chúng.
4:6

Và hăy trắc nghiệm các đứa trẻ mồ côi vào lúc chúng đến tuổi kết hôn. Nếu các người nhận thấy chúng đă trưởng thành vững chắc, th́ hăy giao tài sản của chúng lại cho chúng; và chớ nhanh chóng tiêu phí nó v́ sợ chúng mau lớn khôn; và người (giám hộ) nào giầu, nên hăm ḿnh (tránh tiêu pha nó); ngược lại, người nào nghèo, th́ tiêu dùng nó một cách vừa phải. Và khi giao hoàn tài sản của chúng lại cho chúng, hăy mời người khác đến làm chứng cho chúng; và Allah đủ đảm trách việc ghi sổ.
4:7

Người đàn ông được hưởng một phần gia tài do cha mẹ và bà con gần để lại; và người phụ nữ được hưởng một phần gia tài do cha mẹ và bà con gần để lại; dù gia tài đó ít hay nhiều, chia phần đều có tính nhất định.
4:8

Và lúc chia gia tài, nếu có mặt của bà con gần và trẻ mồ côi và người nghèo tại đó th́ hăy ban cấp cho họ một phần nào của gia tài; và nói năng với họ lời lẽ nhă nhặn.
4:9

Và những ai để lại sau họ con cái thơ dại mà họ lo lắng cho chúng th́ nên sợ Allah và nói năng lời lẽ nghiêm túc.
4:10

Bởi v́ quả thật, những ai ăn bớt tài sản của trẻ mồ côi một cách bất chính th́ chẳng khác nào nuốt lửa vào bụng. Và họ sẽ sớm bị nướng trong lửa ngọn (của Hỏa ngục).
4:11

Allah ra lệnh cho các người về việc con cái của các người hưởng gia tài: phần của con trai bằng hai phần của con gái. Nhưng nếu chỉ có con gái và số con gái nhiều hơn hai, th́ phần của tất cả các con gái là hai phần ba (2/3) gia tài để lại; và nếu chỉ có một đứa con gái th́ phần của nữ là phân nửa (1/2) gia tài để lại. Nếu người chết có con, th́ cả cha lẫn mẹ mỗi người được hưởng một phần sáu (1/6) gia tài để lại. Nhưng nếu (người chết) không có con và chỉ có cha mẹ là thừa kế, th́ người mẹ được hưởng một phần ba (1/3) gia tài để lại. Nếu người chết có đông anh chị em th́ người mẹ được hưởng một phần sáu (1/6) gia tài để lại. Việc phân chia gia tài này sẽ được thực hiện sau khi đă thi hành xong những điều ghi trong di chúc và sau khi đă trả hết nợ nần nếu có. Các người không biết giữa cha mẹ và con cái ai là người gần nhất trong việc hưởng lộc, cho nên Allah định phần như thế; bởi v́ quả thật Allah Rất mực Hiểu biết và Rất mực Sáng suốt.
4:12

Và các người được hưởng phân nửa (1/2) gia tài của các bà vợ để lại nếu không có con. Nhưng nếu có một đứa con, th́ các người được hưởng một phần tư (1/4) gia tài để lại sau khi thực hiện xong những điều ghi trong di chúc và trả hết nợ. Và các người vợ sẽ được hưởng một phần tư (1/4) gia tài để lại nếu các người không có con; nhưng nếu các người có con, th́ họ sẽ hưởng một phần tám (1/8) gia tài mà các người để lại sau khi thực hiện xong những điều ghi trong di chúc và trả hết nợ. Và nếu người chết, dù là nam hay nữ, để lại gia tài nhưng không có con cái hay cha mẹ thừa kế mà chỉ có một người anh (hay em) trai hoặc một người chị (hay em) gái, th́ người anh (hay em) trai hoặc người chị (hay em) gái c̣n sống đó, mỗi người (trong hai) sẽ hưởng một phần sáu (1/6) gia tài; nhưng nếu số anh chị em đông hơn hai người th́ phần của họ là một phần ba (1/3) gia tài sau khi thực hiện xong những điều ghi trong di chúc hoặc trả hết nợ nần miễn sao những người thừa kế không bị thiệt tḥi. Đó là điều lệnh do Allah ban xuống. Và Allah Hằng biết, Hằng Chịu đựng (với bầy tôi của Ngài).
4:13

Đó là những giới hạn qui định bởi Allah. Và ai vâng lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài th́ sẽ được chấp nhận vào các Ngôi vườn bên dưới có các ḍng sông chảy, để vào ở trong đó đời đời; và đó là một sự thành tựu vĩ đại.
4:14

Ngược lại, ai không vâng lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài và vi phạm các giới hạn của Allah th́ sẽ đi vào Lửa và ở trong đó đời đời và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt nhục nhă.
4:15

Bất cứ người vợ nào của các người phạm tội thông gian hăy đưa bốn người của các người đến làm chứng buộc tội họ. Nếu họ thú tội th́ hăy nhốt họ trong nhà cho đến khi họ mệnh chung hoặc Allah sẽ mở cho họ một lối thoát .
4:16

Và nếu hai người (nam và nữ) trong các người phạm tội thông gian, th́ hăy phạt cả hai thật nặng. Nhưng nếu họ sám hối và sửa ḿnh, th́ hăy bỏ mặc hai người bởi v́ quả thật Allah Hằng quay lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
4:17

Allah chỉ chấp nhận việc hối cải của những ai v́ ngu dốt đăợ phạm tội rồi nhanh chóng hối cải sau đó. Allah sẽ tha thứ cho những người như thế bởi v́ Allah là Đấng Hằng Biết, Rất mực Sáng suốt.
4:18

Việc hối cải không có hiệu quả đối với những ai tiếp tục phạm tội cho đến khi một người của họ sắp từ trần th́ y mới nói: “Bây giờ tôi hối cải”; cũng không có kết quả đối với những ai chết trong t́nh trạng vô đức tin. Đối với những người này, TA (Allah) đă chuẩn bị sẵn một sự trừng phạt đau đớn.
4:19

Hỡi những ai có niềm tin! Các người không được phép thừa kế các phụ nữ nghịch với ư muốn của họ , cũng không được giữ họ để lấy lại một phần tiền cưới mà các người đă tặng họ ngoại trừ trường hợp họ công khai phạm tội thông gian; ngược lại, hăy ăn ở tử tế với họ bởi v́ nếu các người ghét họ th́ có lẽ các người ghét một (sinh) vật mà Allah đă ban cho nhiều cái tốt lành.
4:20

Và nếu các người muốn lấy người vợ sau thay người vợ trước và các người đă tặng mỗi bà một đóng vàng (làm quà cưới) th́ các người không được phép lấy lại một tí nào cả. Phải chăng các người muốn lấy nó lại bằng cách vu oan hoặc làm nên tội công khai?
4:21

Làm sao các người lấy nó lại trong lúc các người đă ăn nằm với nhau và họ đă nhận từ các người một lời giao ước long trọng?
4:22

Và chớ cưới phụ nữ nào mà người cha của các người đă cưới làm vợ ngoại trừ trường hợp đă lỡ xảy ra bởi v́ đó là một điều ô-nhục và là một tập tục đáng ghê tởm.
4:23

Cấm các người lấy làm vợ: người mẹ, con gái, chị (em) ruột, cô, d́, cháu (gọi bằng bác hay chú, hay ông), mẹ nuôi, chị (em) nuôi cùng bú chung một vú, mẹ vợ, con ghẻ dưới quyền giám hộ của các người và là con gái của người vợ mà các người đă ăn nằm; nhưng nếu là con gái của người vợ mà các người chưa ăn nằm th́ các người không có tội nếu lấy chúng; vợ của con ruột (con dâu); (cấm lấy) hai chị em ruột cùng một lúc ngoại trừ trường hợp đă lỡ xảy ra. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
4:24

Và (cấm lấy) các phụ nữ đă có chồng ngoại trừ phụ nữ nằm trong tay của các người. Đó là lệnh của Allah đối với các người. Ngoài các điều kiện đó, các người được phép kiếm vợ bằng tài sản của các người và cưới hỏi đàng hoàng chứ không được gian dâm. Do bởi việc các người hưởng lạc từ họ, hăy tặng họ tiền cưới của họ như một nghĩa vụ. Nhưng nếu sau khi định tiền cưới, các người thỏa thuận về nó, th́ các người sẽ không có tội. Quả thật, Allah Toàn tri, Chí minh.
4:25

Và ai trong các người không có phương tiện cưới hỏi các nữ tín đồ tự do th́ hăy cưới các cô gái nô-lệ có đức tin nằm trong tay của các người, bởi v́ Allah biết rơ đức tin của các người: các người thuộc chung một cộng đồng (Muslim). Do đó, hăy cưới các cô ấy với sự chấp thuận của các chủ nhân của họ và tặng họ phần tiền cưới của họ một cách biết điều xem họ như phụ nữ được cưới hỏi đàng hoàng chứ không được ngoại t́nh cũng không được vụng trộm; bởi thế khi đă thành người vợ, nếu họ phạm tội thông gian th́ h́nh phạt dùng xử lư họ chỉ bằng phân nửa h́nh phạt dùng xử lư các phụ nữ tự do. Điều kiện này dành cho ai trong các người sợ phạm tội (phóng đăng). Và chịu đựng tốt cho các người hơn. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
4:26

Allah muốn tŕnh bày rơ cho các người lề lối xử thế của những người trước các người hầu hướng dẫn và tha thứ cho các người bởi v́ Allah Rất mực Hiểu Biết, Rất mực Sáng suốt.
4:27

Và Allah muốn tha thứ cho các người nhưng những kẻ tuân theo dục vọng muốn cho các người sa ngă dữ dội.
4:28

Allah muốn trút bớt gánh nặng cho các người bởi lẽ con người được tạo ra vốn yếu đuối.
4:29

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ gian lận ăn cướp tài sản của các người lẫn nhau trừ phi do đồng ư mua bán giữa các người; và chớ tự hủy . Quả thật, Allah Hằng Khoan dung các người.
4:30

Và ai làm điều đó với hận thù và bất công, th́ sẽ sớm bị TA (Allah) quẳng vào Lửa; và việc đó rất dễ đối với Allah.
4:31

Nếu các người tránh được những tội lớn mà các người được lệnh cấm, TA sẽ xoá đi khỏi các người những điều xấu xa và đưa các người vào một nơi hết sức vinh dự (Thiên đàng).
4:32

Và chớ ham muốn những thứ mà Allah dùng để ưu đăi người này hơn người nọ. Đàn ông hưởng phần lộc mà họ đă kiếm được và phụ nữ phần lộc mà họ đă kiếm được; và hăy cầu xin Allah về thiên lộc của Ngài bởi v́ Allah Hằng Biết.
4:33

Và TA đă chỉ định cho từng người ai là người thừa kế hưởng gia tài của cha mẹ hay thân thuộc để lại. Và đối với những người (di-cư từ Makkah) mà các người đă nắm tay thề thốt với nhau, hăy tặng họ phần qui định của họ bởi v́ Allah làm chứng cho tất cả mọi việc .
4:34

Người đàn ông là trụ cột (của gia đ́nh) trội hơn phụ nữ bởi v́ Allah ban cho người này sức lực hơn người nọ và bởi v́ họ chi dùng tài sản của họ vào việc cấp dưỡng gia đ́nh. Do đó, người phụ nữ đức hạnh nên phục tùng chồng và bảo vệ cái ǵ cần phải được bảo vệ trong lúc chồng vắng mặt với sự giúp đỡ và trông chừng của Allah; và đối với các bà (vợ) mà các người sợ họ thất tiết và bướng bỉnh, (trước hết) hăy cảnh cáo họ, (kế đó) từ chối ăn nằm với họ, và (cuối cùng) đánh họ (nhẹ tay); bởi thế, nếu họ chịu nghe lời các người th́ chớ kiếm chuyện (rầy rà) với họ bởi v́ Allah Rất Tối cao, Rất Vĩ đại.
4:35

Và nếu các người sợ hai (vợ chồng) thôi nhau, hăy mời một vị trọng tài của gia đ́nh bên chồng và một vị trọng tài của gia đ́nh bên vợ đến ḥa giải. Nếu hai đằng muốn ḥa thuận, th́ Allah sẽ giải ḥa hai người trở lại bởi v́ Allah rất Biết và rất Quen thuộc với mọi việc.
4:36

Hăy thờ phụng Allah và tuyệt đối chớ kết hợp bất cứ cái ǵ (ai) với Ngài, và ăn ở tử tế với cha mẹ, và bà con ruột thịt, và trẻ mồ côi, và người thiếu thốn, và xóm giềng gần và xóm giềng xa, và bạn bè bên cạnh và người đi đường xa, và người nằm dưới tay của các người bởi v́ quả thật Allah không yêu thương những kẻ tự phụ, khoe khoang:
4:37

Những ai hà tiện và xúi giục người khác hà tiện và giấu giếm thiên lộc mà Allah đă ban cấp; và TA đă chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục nhă.
4:38

Và những ai tiêu dùng tài sản của họ phô trương cho thiên hạ thấy chứ không tin tưởng nơi Allah và Ngày Cuối cùng; và ai kết bạn với Shaytan th́ nó là một người bạn xấu nhất!
4:39

Và họ có điều chi đáng trách nếu họ tin tưởng nơi Allah và Ngày Cuối cùng và chi dùng (thiên lộc) mà Allah đă ban cấp? Và Allah biết họ rất rơ.
4:40

Quả thật, Allah không bao giờ bất công một tí xíu nào. Và nếu là một điều phúc lành, th́ Ngài sẽ nhân nó lên gắp đôi và ban cho một phần thưởng rất lớn.
4:41

Thế sự việc sẽ ra sao khi TA đưa ra từ mỗi cộng đồng một nhân chứng và TA sẽ đưa Ngươi ra làm một nhân chứng đối chất với đám người này?
4:42

Vào Ngày đó, những ai không có đức tin và bất tuân Thiên sứ th́ mong ước cho mặt đất sẽ được lấp bằng bên trên họ bởi v́ họ sẽ không thể giấu giếm khỏi Allah một câu chuyện nào.
4:43

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ đến gần việc dâng lễ Salaah khi các người bị choáng váng (say rượu) trừ phi biết điều mà các người đang nói ra; cũng chớ (dâng lễ) trong t́nh trạng dơ bẩn - ngoại trừ trường hợp đang du lịch - cho đến khi nào các người tắm rửa sạch sẽ; và nếu các người bị bệnh hoặc đang du lịch hoặc ai trong các người từ nhà vệ sinh bước ra hoặc đă chung đụng (ăn nằm) với vợ nhưng không t́m ra nước, th́ hăy đến chỗ đất (hay cát) sạch, dùng nó lau mặt và hai cánh tay của các người bởi v́ quả thật Allah Độ-lượng, Tha-thứ.
4:44

Há Ngươi không lưu ư đến những kẻ đă được ban cấp một phần Kinh sách đă mua lấy sự lầm lạc và muốn các người đi lạc đường?
4:45

Nhưng Allah biết rơ kẻ thù của các người; và Allah đủ làm một Vị Che-chở; và Allah đủ làm một Đấng Giúp-đỡ.
4:46

Một số người Do thái đă cố t́nh sửa đổi ư nghĩa những lời nói. Chúng nói: “Chúng tôi nghe nhưng không vâng lời”, và nói: “Hăy nghe nhưng nghe khác đi” và nói: “Ra'inaa” văn lưỡi của chúng để nhạo báng tôn giáo (Islam); nhưng nếu chúng nói: “Chúng tôi nghe và vâng lời” và “Hăy nghe” và “Hăy nh́n chúng tôi” th́ tốt cho chúng hơn và thẳng thắn hơn. Nhưng Allah nguyền rủa chúng v́ tội xúc phạm của chúng. Bởi thế, chỉ một số ít bọn chúng tin tưởng.
4:47

Hỡi những ai đă được ban cấp Kinh sách! Hăy tin tưởng nơi điều mà TA đă ban xuống xác nhận điều mà các người đang giữ trước khi TA thay đổi bộ mặt của các người và quay ngược chúng ra sau lưng; hoặc TA nguyền rủa chúng giống như việc TA đă nguyền rủa những kẻ đă vi phạm Ngày Thứ bảy bởi v́ Mệnh lệnh của Allah luôn luôn được thi hành.
4:48

Quả thật, Allah không tha thứ tội kết hợp thần linh cùng với Ngài nhưng tha thứ điều nào khác điều đó cho người nào Ngài muốn; và ai kết hợp thần linh cùng với Allah th́ chắc chắn đă phạm một tội rất lớn.
4:49

Há Ngươi không lưu ư đến những kẻ đă tự cho ḿnh trong sạch hơn người ? Không, chỉ Allah tẩy sạch người nào Ngài muốn; và chúng sẽ không bị xử lư bất công một tí nào.
4:50

Hăy xem! Chúng đă đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah như thế nào! Bởi thế, việc đó đủ là một tội công khai rồi.
4:51

Há Ngươi không lưu ư đến những kẻ đă được ban cấp một phần Kinh sách? Chúng tin tưởng nơi pháp thuật và quỷ-thần và nói với những kẻ không có đức tin rằng họ là những người được hướng dẫn đúng hơn những người (Muslim) có đức tin.
4:52

Họ là những kẻ đă bị Allah nguyền rủa; và ai mà bị Allah nguyền rủa th́ Ngươi sẽ không bao giờ t́m được cho y một người giúp đỡ nào.
4:53

Há chúng có một phần vương quyền? Trong trường đó, chúng sẽ không bao giờ chia cho người ta một tí xíu nào cả.
4:54

Hoặc há chúng ganh tị với người ta về đặc ân mà Allah đă ban cho họ ? Nhưng chắc chắn TA đă ban cho ḍng dơi Ibrahim Kinh sách và Lẽ đúng đắn khôn ngoan; và TA đă ban cho họ một vương quốc rộng lớn .
4:55

Nhưng có người của bọn chúng tin tưởng nơi Người và cũng có người quay mặt lánh xa Người; và Hỏa ngục có đủ lửa ngọn (để đốt chúng).
4:56

Quả thật, những ai phủ nhận các Lời mặc khải của TA th́ sẽ sớm bị TA quẳng vào Lửa; mỗi lần lớp da của chúng bị nướng chín, TA cho thay lớp da mới để chúng tiếp tục nếm h́nh phạt. Quả thật, Allah Toàn Năng, Chí Minh.
4:57

Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện th́ TA sẽ sớm cho họ đi vào những Ngôi-vườn bên dưới có các ḍng sông chảy để vào ở trong đó suốt đời; trong đó, họ sẽ có những người bạn đời trong sạch; và TA sẽ đưa họ đến nghỉ ngơi dưới tàn cây mát rượi.
4:58

Quả thật, Allah ra lệnh cho các người phải giao hoàn tín vật cho chủ nhân của nó và khi xét xử người ta, hăy xét xử công bằng. Thật tuyệt hảo thay điều mà Allah dùng khuyên bảo các người. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Nghe và Hằng Thấy.
4:59

Hỡi những ai có đức tin! Hăy tuân mệnh Allah và tuân lệnh Thiên sứ và những viên chức nắm quyền trong các người. Nhưng nếu các người bất đồng ư kiến về điều ǵ th́ hăy quay về tham khảo Allah và Thiên sứ nếu các người tin tưởng nơi Allah và Ngày Cuối Cùng. Đó là lối giải thích tốt nhất và đúng đắn nhất.
4:60

Há Ngươi không lưu ư đến những kẻ đă xác nhận việc chúng tin tưởng những điều đă được ban xuống cho Ngươi và những điều đă được ban xuống trước Ngươi? Chúng muốn nhờ quỷ-thần xét xử công việc của chúng trong lúc chúng được lệnh phải tẩy chay nó. Và Shaytan muốn hướng dẫn chúng đi lạc rất xa.
4:61

Và khi có lời nhắc chúng: “Hăy đến với những điều do Allah ban xuống và đến gặp Sứ giả (của Allah), th́ Ngươi thấy những tên đạo đức giả quay mặt lánh xa Ngươi, dang ra thật xa.
4:62

Thế th́ sự việc sẽ ra sao khi chúng gặp phải tai họa do hậu quả của những điều mà bàn tay của chúng đă gởi đi trước? Rồi chúng đến gặp Ngươi thề thốt nhân danh Allah, nói: “Quả thật, chúng tôi chỉ muốn điều lành và sự ḥa thuận.”
4:63

Chúng là những kẻ mà Allah đă biết rơ những điều nằm trong tấm ḷng của chúng. Bởi thế, hăy lánh xa chúng, nhưng hăy cảnh cáo chúng và nói với chúng lời lẽ thấm thía.
4:64

Và TA đă cử một Thiên sứ đến chỉ để cho dân chúng tuân theo với sự chấp thuận của Allah. Nhưng nếu trường hợp chúng làm hại tâm hồn của chúng, rồi đến gặp Ngươi để nhờ Ngươi cầu xin Allah tha thứ và Thiên sứ cầu xin Allah tha thứ cho chúng, th́ chúng sẽ thấy Allah Hằng Quay lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
4:65

Nhưng không, thề nhân danh Rabb của Ngươi, chúng chỉ thật ḷng tin tưởng khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra phân xử về điều mà chúng đang tranh chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong ḷng về quyết định mà Ngươi đă đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục.
4:66

Và nếu TA ra lệnh cho chúng, “Hăy hy sinh tính mạng” hoặc “bỏ nhà cửa ra đi (chinh chiến,”) th́ chỉ một số ít trong bọn chúng làm theo; và nếu chúng làm theo yêu cầu th́ chắc chắn điều đó tốt và vững chắc hơn (về đức tin);
4:67

Và trong trường hợp đó, TA sẽ tự tay ban cho chúng một phần thưởng rất lớn.
4:68

Và chắc chắn TA sẽ hướng dẫn chúng theo Chính đạo.
4:69

Và ai vâng lệnh Allah và Thiên sứ th́ sẽ là cùng hội cùng thuyền với những người đă được Allah ban ân trong hàng ngũ của các Nabi, và các người yêu chuộng sự Thật, và các anh hùng tử đạo và các người tốt. Thật tuyệt hảo thay hội đoàn gồm các vị đó!
4:70

Đó là Thiên ân của Allah. Và Allah Hằng biết.
4:71

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy đề cao cảnh giác và chuẩn bị cẩn thận khi các người xuất quân ra trận từng nhóm hay toàn đội.
4:72

Và quả thật, trong các người, có người chậm trễ đằng sau (khi xuất quân). Bởi thế, nếu chẳng may các người gặp hoạn nạn, th́ hắn nói ngay: “Chắc chắn Allah đă đặc ân cho tôi khi tôi không có mặt với họ.”
4:73

Ngược lại, nếu Allah ban đặc ân cho các người th́ chắc chắn hắn sẽ nói ra điều mà giữa các người và hắn chẳng có một chút quan hệ t́nh cảm nào. Hắn nói: “Thật đáng tiếc! Phải chi tôi có mặt với họ th́ tôi sẽ thắng lợi vẻ vang .”
4:74

Bởi thế, hăy để cho những ai bán đời sống trần tục này để mua Đời sau chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah. Và ai chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah, dù bị giết hay chiến thắng, th́ sẽ sớm được TA ban cấp một phần thưởng rất lớn.
4:75

Và điều ǵ ngăn cản các người chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah để bênh vực những người đàn ông, phụ nữ và trẻ thơ cô thế bị áp bức, những ai đă cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài giải cứu chúng tôi ra khỏi thị trấn này, dân cư của nó là những kẻ áp bức bất công và xin Ngài dựng lên một người bảo-hộ và một vị cứu tinh để bảo vệ và giúp đỡ chúng tôi!”
4:76

Những ai có đức tin th́ chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah; ngược lại, những ai phủ nhận Allah th́ chiến đấu cho quỷ-thần; bởi thế, hăy chiến đấu chống bạn bè của Shaytan bởi v́ quả thật, mưu kế của Shaytan yếu kém.
4:77

Há Ngươi không lưu ư đến những kẻ đă được bảo: “Hăy ngưng tay chiến đấu và dâng lễ Salaah một cách chu đáo và đóng Zakaah”? Nhưng sau đó, khi lệnh chiến đấu được truyền xuống cho chúng th́ này! một thành phần bọn chúng sợ người ta giống như việc chúng khiếp sợ Allah hoặc khiếp sợ dữ dằn hơn nữa. Chúng than: “Lạy Rabb chúng tôi! Tại sao Ngài bắt chúng tôi đi chiến đấu? Tại sao Ngài không triễn hạn cho chúng tôi sống đến kỳ hạn sắp tới?” Hăy bảo: “Đời sống trần gian này ngắn ngủi trong lúc Đời sau tốt hơn cho người ngay chính sợ Allah; và các người sẽ không bị đối xử bất công một tí nào.
4:78

“Bất cứ nơi nào các ngươi ở, cái chết sẽ đến t́m các người dù có ở trong các thành lũy kiên cố !” Và khi gặp một điều lành, chúng nói: “Điều này do Allah ban cấp.” Ngược lại, khi gặp điều dữ, chúng nói: “Điều này do Ngươi gây ra.” Hăy bảo: “Mọi chuyện đều do Allah quyết định cả,” thế đám người này gặp điều ǵ vậy? Hầu như chúng không hiểu bất cứ lời nói nào!
4:79

(Này hỡi người!) Nếu ngươi gặp điều lành th́ là do Allah ban cấp. Ngược lại, nếu ngươi gặp điều dữ th́ là tự ngươi làm ra. Và TA chỉ cử Ngươi làm một Thiên sứ cho nhân loại. Và Allah đủ làm chứng.
4:80

Ai vâng lời Thiên sứ th́ là tuân mệnh Allah. Và ai quay lưng, th́ TA không cử phái Ngươi làm một người canh gác chúng.
4:81

Và chúng nói: “Vâng lời” nhưng khi khuất mặt Ngươi, một thành phần bọn chúng ban đêm bàn tính làm điều khác với điều mà Ngươi đă bảo. Allah cho ghi chép điều chúng đă âm mưu ban đêm. Bởi thế, hăy lánh xa chúng và hăy phó thác cho Allah và Allah đủ làm một Đấng Bảo hộ.
4:82

Tại sao chúng không chịu nghiền ngẫm về Qur'an? Nếu nó từ một Đấng nào không phải là Allah ban xuống th́ chắc chắn chúng sẽ thấy trong đó có nhiều mâu thuẫn.
4:83

Và khi tin tức an-ninh hoặc điều kinh hăi xảy ra th́ chúng phổ biến ra ngoài. Nếu chúng báo cáo lên Thiên sứ hoặc giới chức có thẩm quyền, th́ những ai có khả năng trong họ sẽ điều nghiên và biết tin tức đó từ đâu đến. Và nếu Allah không nhân từ và khoan dung th́ tất cả các người, ngoại trừ một số ít, đă theo Shaytan rồi.
4:84

Bởi thế, hăy chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah. Ngươi chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân của Ngươi. Nhưng hăy động viên những người có đức tin. Có lẽ Allah sẽ chặn đứng sức mạnh của những kẻ vô đức tin bởi v́ Allah mạnh hơn tất cả về sức lực và sự trừng phạt.
4:85

Ai can thiệp bằng một sự can thiệp tốt th́ sẽ có phần trong đó; ngược lại, ai can thiệp bằng một sự can thiệp tội lỗi th́ sẽ chịu phần trách nhiệm trong đó. Bởi v́ Allah là Đấng Giám sát tất cả mọi việc.
4:86

Và khi các người được chào hỏi lịch thiệp, hăy đáp lại bằng lời chào tốt hơn hoặc ít ra bằng lời chào tương tự . Bởi v́ quả thật, Allah là Đấng tính sổ tất cả các vấn đề.
4:87

Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Ngài sẽ tập trung các người trở lại vào Ngày Phục sinh mà không có chi phải ngờ vực. Và ai thật hơn Allah về Lời tuyên bố?
4:88

Tại sao các người chia rẽ nhau thành hai nhóm chỉ v́ những tên đạo đức giả trong lúc Allah lật đổ chúng v́ những điều mà chúng đă gây ra? Há các người muốn hướng dẫn những kẻ mà Allah đánh lạc hướng? Và ai mà bị Allah đánh lạc hướng th́ Ngươi sẽ không bao giờ t́m được cho y một con đường.
4:89

Chúng mong ước việc các người phủ nhận đức tin giống như việc chúng phủ nhận đức tin để cho đôi bên bằng nhau. Bởi thế, chớ nhận ai trong bọn chúng làm bạn đồng minh trừ phi v́ chính nghĩa của Allah mà chúng di cư (đi Madinah với các người). Nhưng nếu chúng bội giáo, hăy bắt và giết chúng nơi nào mà các người t́m ra chúng. Và chớ nhận ai trong bọn chúng làm người đỡ đầu hay giúp đỡ.
4:90

Ngoại trừ những ai gia nhập nhóm người mà các người đă kư kết một hiệp ước với họ hoặc những ai đến gặp các người với thiện tâm muốn cầu hoà hoặc không chiến tranh với người dân của chúng. Và nếu Allah muốn th́ Ngài sẽ thừa sức làm cho chúng có ưu thế hơn các người và đánh các người. Nhưng nếu chúng rút lui xa các người và không đánh các người và đề nghị hoà b́nh với các người th́ Allah sẽ không cho phép các người đánh chúngỳ.
4:91

Các người sẽ thấy có những người khác muốn được sống yên ổn với các người và với người dân của họ nữa. Nhưng mỗi lần bị lôi cuốn vào ṿng thù nghịch, họ liền bội ước. Bởi thế, nếu họ không chịu rút lui xa các người, không đưa ra đề nghị ḥa b́nh cũng không chịu ngưng chiến th́ hăy bắt và giết họ nơi nào mà các người t́m ra họ. Trường hợp của những người này, TA ban cho các người thẩm quyền trừng phạt họ.
4:92

Một người có đức tin không được giết hại một người có đức tin khác trừ phi v́ nhầm lẫn. Và người nào v́ lỡ lầm đă giết một người có đức tin th́ phải phóng thích một người nô-lệ có đức tin và bồi thường nhân mạng cho gia đ́nh người chết trừ phi v́ nhân đạo họ từ chối nhận tiền bồi thường đó. Nhưng nếu người chết thuộc đám người dân đang thù nghịch với các người nhưng là một người có đức tin th́ việc phóng thích một người nô-lệ có đức tin là đủ. Nhưng nếu nạn nhân thuộc đám người dân mà các người đă kư một hiệp ước th́ phải trả cho gia đ́nh của nạn nhân tiền bồi thường nhân mạng cùng với việc phóng thích một người nô lệ có đức tin. Đối với phạm nhân nào không có phương tiện để bồi thường th́ phải nhịn chay 'Siyaam' hai tháng liên tục như là một phương cách tạ tội do Allah truyền xuống bởi v́ Allah Hằng Biết, Rất mực Sáng suốt.
4:93

Và ai cố t́nh giết một người có đức tin th́ sẽ bị phạt Hỏa ngục nơi mà hắn sẽ vào trong đó ở đời đời. Và Allah sẽ giận dữ hắn, và nguyền rủa hắn và chuẩn bị cho hắn một sự trừng phạt khủng khiếp.
4:94

Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người ra đi chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah, hăy cân nhắc sự việc cho thật kỹ và chớ đối đáp với bất cứ ai chào hỏi các người bảo: “Anh không là một người có đức tin”; chỉ mong t́m lợi lộc của đời sống trần gian này. Ngược lại, Allah dành vô số chiến lợi phẩm nơi Ngài cho các người. Trước đây, các người giống như thế, rồi Allah đă gia ân cho các người; bởi thế, hăy cân nhắc kỹ lưỡng bởi v́ Allah Hằng Am tường mọi việc mà các người làm.
4:95

Trong số những người có đức tin, ngoại trừ các phế binh, th́ người ở lại nhà không ngang bằng với người ra đi chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah, hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của họ. Allah đặc ân cấp bậc cao cho những người hy sinh tài sản lẫn sinh mạng của họ vào việc thánh chiến hơn những người ở lại nhà dẫu rằng Allah hứa ban điều tốt cho tất cả (những ai có đức tin). Và Allah đặc ân cho những ai ṭng quân thánh chiến hơn những người ở lại nhà bằng một phần thưởng rất lớn:
4:96

Cấp bậc cao từ Ngài, cùng với sự Tha thứ và Khoan dung. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
4:97

Quả thật, những ai mà Thiên thần bắt hồn trong lúc họ tự làm hỏng linh hồn ḿnh th́ (Thiên thần) sẽ bảo: “Đâu là điều kiện của các ngươi?” Họ đáp: “Chúng tôi bất lực trên trái đất.” (Thiên thần) sẽ bảo: “Thế đất đai của Allah không đủ rộng để cho các ngươi di cư ư?” Đó là những người mà nhà ở sẽ là Hỏa ngục, một mức đến cuối cùng rất xấu!
4:98

Ngoại trừ những người bất lực gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ thơ không thể xoay sở cũng không t́m ra con đường đi lánh nạn;
4:99

Họ là những người mà may ra Allah sẽ tha thứ bởi v́ Allah Hằng Lượng thứ, Rất mực Khoan dung.
4:100

Và ai di-cư theo Chính nghĩa của Allah th́ sẽ t́m thấy trên trái đất có nhiều chỗ tị nạn, rộng bao la. Và ai v́ Allah và Thiên sứ của Ngài mà bỏ nhà cửa ra đi tị nạn rồi chết nửa đường th́ chắc chắn Allah sẽ gánh chịu phần thưởng của họ bởi v́ Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
4:101

Và khi di chuyển xa trên trái đất, các người không mắc tội nếu rút ngắn việc dâng lễ Salaah v́ sợ những kẻ vô đức tin có thể tấn công các người; và quả thật những kẻ vô đức tin là kẻ thù công khai của các người.
4:102

Và khi ở cùng với họ (Muslim), Ngươi đứng chủ lễ hướng dẫn họ, và để một thành phần của họ cùng đứng dâng lễ với Ngươi mang theo vũ khí của họ. Bởi thế, khi đă phủ phục xong, để họ rút lui về đằng sau (giữ an ninh) và để cho số người c̣n lại chưa lễ đến đứng dâng lễ với Ngươi; và dặn họ nên đề pḥng và mang theo vũ khí. Những kẻ vô đức tin mong chờ các người lơ là về vũ khí và hành trang mà thừa cơ đánh úp các người một trận; nhận thấy bất tiện v́ nước mưa hay đau ốm, các người không mắc tội nếu để vũ khí sang một bên (khi dâng lễ). Tuy nhiên, nên đề pḥng cẩn thận. Quả thật, Allah đă chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục nhă.
4:103

Và khi đă hoàn tất cuộc lễ Salaah, các người hăy niệm tên Allah (ở các tư thế) đứng, ngồi và nằm nghiêng một bên. Bởi thế, khi các người được an toàn th́ hăy dâng lễ Salaah b́nh thường trở lại bởi v́ lễ Salaah là lệnh truyền cho những người có đức tin vào những giờ giấc qui định.
4:104

Và chớ tŕ trệ trong việc đánh đuổi địch. Nếu các người bị tổn thương th́ chúng cũng đau đớn như các người. Nhưng các người đặt hy vọng nơi Allah, điều mà chúng không có hy vọng. Và Allah Hằng Biết, Rất mực Sáng suốt.
4:105

Quả thật, TA (Allah) đă ban cho Ngươi Kinh sách (Qur'an) bằng sự Thật để Ngươi dùng xét xử giữa nhân loại về điều mà Allah đă chỉ cho Ngươi. Và chớ bênh vực những kẻ bội phản.
4:106

Và Ngươi hăy cầu xin Allah tha thứ. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
4:107

Và chớ bênh vực những kẻ đă phản bội linh hồn ḿnh bởi v́ quả thật Allah không yêu thương những kẻ phản bội, tội lỗi.
4:108

Chúng t́m cách trốn tránh người ta, nhưng chúng không thể trốn tránh khỏi Allah đặng bởi v́ Ngài có mặt với chúng khi chúng mưu định kế hoạch ban đêm dùng những lời lẽ mà Ngài không thể chấp nhận. Và Allah là Đấng tóm thâu tất cả mọi điều chúng làm.
4:109

À này! Đây là những kẻ mà các người có thể bênh vực giùm ở đời này nhưng ai có thể bênh vực chúng trước Allah vào Ngày Phục sinh và ai là kẻ sẽ bảo vệ chúng?
4:110

Và ai làm điều tội lỗi hoặc làm hại bản thân ḿnh rồi cầu xin Allah tha thứ th́ sẽ thấy Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
4:111

Và ai phạm tội th́ chỉ bản thân y lănh tội. Bởi v́ Allah Biết hết, Rất mực Sáng suốt.
4:112

Và ai phạm lỗi hoặc phạm tội rồi đổ thừa cho một người vô tội th́ chắc chắn sẽ gánh tội vu cáo và tội lỗi hiển nhiên.
4:113

Và nếu Allah không đặc ân và khoan dung cho Ngươi th́ chắc chắn một nhóm người của bọn chúng đă quyết định đánh lừa Ngươi nhưng chúng tự đánh lừa bản thân chúng mà thôi. Và chúng không thể hăm hại được Ngươi một tí nào bởi lẽợ Allah đă ban cho Ngươi Kinh sách và lẽ đúng đắn khôn ngoan và đă dạy Ngươi điều mà Ngươi đă không từng biết trước đây. Và Đặc ân mà Allah ban cho Ngươi thật vĩ đại.
4:114

Đa số những cuộc mật đàm của chúng không có điều ǵ tốt cả trừ phi người nào truyền lệnh bố thí hoặc làm lành hoặc ḥa giải giữa nhân loại. Và ai làm các điều đó chỉ v́ muốn làm hài ḷng Allah th́ chắc chắn sẽ sớm được TA (Allah) ban cho một phần thưởng vĩ đại.
4:115

Và ai chia rẽ và chống đối Thiên sứ sau khi Chỉ đạo hướng dẫn đă được tŕnh bày rơ cho y và đi theo con đường khác con đường của những người có đức tin, th́ TA (Allah) sẽ bỏ mặc y theo con đường mà y đă chọn và TA sẽ nướng y trong Hỏa ngục, một nơi đến cuối cùng rất xấu xa.
4:116

Quả thật, Allah không tha thứ việc kết hợp thần linh cùng với Ngài. Ngoài điều đó, Ngài sẽ tha thứ cho người nào Ngài muốn. Và ai kết hợp thần linh với Allah th́ chắc chắn là đi lạc, lạc rất xa.
4:117

Chúng cầu nguyện những nữ thần thay v́ Ngài (Allah). Chúng chỉ cầu nguyện con quỷ Shaytan phản nghịch!
4:118

Allah nguyền rủa nó (Shaytan) bởi v́ nó đă nói: “Tôi sẽ túm bắt trong bầy tôi của Ngài một số qui định;
4:119

Và tôi sẽ đánh lừa chúng, xúi giục chúng ảo vọng và chỉ huy chúng; bởi thế, chúng cắt tai gia súc; và tôi sẽ chỉ huy chúng, bởi thế chúng thay đổi sự tạo hóa của Allah.” Và ai nhận Shaytan làm kẻ đỡ đầu thay v́ Allah th́ chắc chắn sẽ thua thiệt hiển nhiên.
4:120

Nó (Shaytan) hứa với chúng, và xúi giục chúng hy vọng nhưng Shaytan chỉ hứa hăo với chúng.
4:121

Chúng là những kẻ mà nhà ở sẽ là Hỏa ngục và sẽ không t́m được một lối thoát nào ra khỏi đó.
4:122

Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện, th́ TA (Allah) sẽ sớm chấp nhận họ vào các Ngôi-vườn bên dưới có các ḍng sông chảy để vào ở trong đó đời đời bởi v́ Lời hứa của Allah là sự Thật. Và ai thật hơn Allah trong Lời hứa?
4:123

Điều này không phải do ước muốn của các ngươi cũng không do mong muốn của Người dân Kinh sách; ai làm nên tội th́ sẽ lănh đủ về tội đó; và ngoài Allah, y sẽ không t́m được một người đỡ đầu hay một cứu tinh nào.
4:124

Và ai làm điều thiện, dù là nam hay nữ, và có đức tin th́ là những người sẽ vào Thiên đàng và sẽ không bị đối xử bất công một tí nào.
4:125

Về tôn giáo, ai tốt hơn người dâng trọn bản thân ḿnh cho Allah đồng thời là một người làm tốt và theo tín ngưỡng của Ibrahim, chính trực? Và Allah đă nhận Ibrahim làm một người tâm giao .
4:126

Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Allah cả. Và Allah là Đấng Tóm thâu hết tất cả mọi vật.
4:127

Họ hỏi Ngươi nghị định về phụ nữ. Hăy bảo: “Allah đă nghị định cho các ngươi về họ và các điều lệnh đă được đọc ra cho các ngươi trong Kinh sách liên quan đến các phụ nữ mồ côi mà các ngươi không chịu trao phần qui định của họ nhưng lại muốn kết hôn với họ; và về các đứa bé dưới tuổi vị thành niên,” các ngươi phải đối xử công bằng với các đứa bé mồ côi; và bất cứ việc tốt nào mà các ngươi làm Allah đều biết rơ cả.
4:128

Và nếu người vợ sợ người chồng hắt hủi hoặc bỏ rơi, th́ hai đằng không có tội nếu chịu điều đ́nh với nhau; và điều đ́nh luôn luôn là giải pháp tốt. Nhưng ḷng tham đă có sẵn nơi bản thân của mỗi người. Tuy nhiên, nếu các ngươi làm tốt và sợ Allah th́ quả thật Allah Rất Am tường về những điều mà các ngươi đă từng làm.
4:129

Và không bao giờ các ngươi có thể đối xử công bằng với các bà vợ mặc dầu các ngươi rất muốn. Bởi thế, chớ hoàn toàn nghiêng hẳn về một bà và bỏ rơi bà kia như phạt treo. Bởi thế, nếu các người giải ḥa và sợ Allah th́ quả thật Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
4:130

Và nếu hai vợ chồng nhất định thôi nhau th́ Allah sẽ làm giầu đôi bên với thiên lộc của Ngài. Và Allah Bao la, Rất mực Sáng suốt.
4:131

Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Allah cả. Và chắc chắn TA (Allah) đă ra lệnh cho những ai đă được ban cấp Kinh sách trước các ngươi và cả các ngươi nữa (hỡi Muslim!) hăy sợ Allah (trong mọi giao dịch). Nhưng nếu các ngươi phủ nhận th́ quả thật mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Allah cả. Và Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng.
4:132

Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Allah cả. Và Allah đủ sức lo liệu mọi công việc.
4:133

Nếu muốn, Ngài (Allah) sẽ thừa sức tiêu diệt các ngươi, hỡi người dân! và đưa nguời khác đến thay thế các ngươi. Bởi v́ Allah thừa sức làm điều đó.
4:134

Ai muốn phần thưởng của đời này th́ Allah có sẵn nơi Ngài phần thưởng của đời này lẫn Đời sau. Và Allah Hằng Nghe và Hằng Thấy.
4:135

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy hiên ngang thi hành nền công lư như là nhân chứng của Allah dẫu có nghịch với bản thân của các người, với cha mẹ và bà con của các người, và dẫu cho y giầu hay nghèo th́ Allah vẫn ưu tiên hơn hai người đó. Bởi thế, chớ làm theo điều ham muốn của các người e rằng các người có thể bất công. Nếu các người giả ngơ hoặc từ chối (sự Thật) th́ nên biết rằng Allah Rất Am tường điều các ngươi làm.
4:136

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy tin tưởng nơi Allah và Thiên sứ của Ngài và Kinh sách (Qur'an) mà Ngài đă ban xuống cho Thiên sứ của Ngài và Kinh sách mà Ngài đă ban xuống trước đây. Và ai phủ nhận Allah và các Thiên thần của Ngài, và các Kinh sách của Ngài và các Thiên sứ của Ngài và Ngày Cuối cùng th́ chắc chắn là đi lạc, lạc rất xa.
4:137

Quả thật, những ai tin tưởng, rồi phủ nhận đức tin, rồi lại tin tưởng, rồi lại phủ nhận đức tin rồi càng ngoan cố không tin th́ chắc chắn Allah sẽ không tha thứ cũng không hướng dẫn họ theo Chính đạo (Islam).
4:138

Hăy báo tin cho những tên đạo đức giả rằng chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn:
4:139

Những ai nhận những kẻ vô đức tin làm đồng minh thay v́ những người có đức tin. Phải chăng họ muốn t́m quyền vinh nơi chúng? Bởi v́ quả thật, mọi quyền vinh đều thuộc về Allah cả.
4:140

Và chắc chắn đă có lệnh truyền cho các ngươi (hỡi Muslim) trong Kinh sách rằng khi các ngươi nghe các Lời mặc khải của Allah bị phủ nhận hay bị chế giễu, th́ chớ ngồi chung với bọn chúng trừ phi chúng chuyển sang câu chuyện khác; trong trường hợp đó, các ngươi sẽ như chúng. Quả thật, Allah sẽ tập trung tất cả những tên đạo đức giả và những kẻ vô đức tin vào Hỏa ngục:
4:141

Những ai đang ḍm ngó các ngươi. Bởi thế, khi Allah ban cho các ngươi một thắng lợi, chúng bảo: “Chúng tôi không thuộc phe quí vị ư?” Và nếu những kẻ vô đức tin đạt một phần lợi nào th́ chúng bảo: “Há chúng tôi không nhanh tay hơn quí vị và che chở quí vị khỏi tay những người tin tưởng?” Nhưng Allah sẽ xét xử giữa các người vào Ngày Phục sinh. Và không bao giờ Allah mở đường cho những kẻ vô đức tin thắng những người có đức tin.
4:142

Quả thật, những tên đạo đức giả t́m cách đánh lừa Allah nhưng chính Ngài đánh lừa chúng. Và khi chúng đứng dậy dâng lễ, chúng đứng lên một cách uể oải, chỉ muốn phô trương cho thiên hạ thấy; và chúng tưởng nhớ Allah chút ít thôi.
4:143

Chúng do dự giữa bên này và bên nọ, không dứt khoát theo bên nào. Và ai mà Allah đánh lạc hướng th́ Ngươi sẽ không bao giờ t́m được cho y một con đường.
4:144

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ nhận những kẻ vô đức tin làm người đỡ đầu thay v́ những người có đức tin. Phải chăng các ngươi muốn giao cho Allah một thẩm quyền để trừng phạt các ngươi?
4:145

Quả thật, những tên đạo đức giả sẽ ở tận đáy cùng của hố Lửa; và Ngươi sẽ không t́m được cho chúng một vị cứu tinh nào.
4:146

Ngoại trừ những ai biết ăn năn hối cải và sửa ḿnh và bám chắc vào Allah và dâng tôn giáo của họ hoàn toàn cho Allah th́ sẽ được liệt vào hàng ngũ của những người có đức tin. Và Allah sẽ sớm ban cho những người có đức tin một phần thưởng vĩ đại.
4:147

Allah sẽ được lợi ǵ do việc trừng phạt các người nếu các người biết ơn và tin tưởng? Và Allah Hằng Ghi ơn và Hằng Biết.
4:148

Allah không thích việc mang lời lẽ xấu xa ra la lối giữa công chúng ngoại trừ trường hợp một người bị áp bức. Và Allah Hằng Nghe và Hằng Biết.
4:149

Nếu các người phô trương hay giấu giếm một việc làm tốt hoặc lượng thứ một điều tội lỗi th́ quả thật Allah Hằng Lượng thứ, Rất mực Quyền năng.
4:150

Quả thật, những ai phủ nhận Allah và các Thiên sứ của Ngài và muốn phân cách Allah với các Thiên sứ của Ngài và nói: “Chúng tôi tin một số và phủ nhận một số khác,” và muốn chọn một lối đi chính giữa,
4:151

Th́ thật sự là những kẻ vô đức tin; và TA (Allah) đă chuẩn bị cho những kẻ vô đức tin một sự trừng phạt nhục nhă.
4:152

Ngược lại, những ai tin tưởng nơi Allah và các Thiên sứ của Ngài và không phân biệt một vị nào giữa các Thiên sứ th́ là những người mà TA (Allah) sẽ sớm ban phần thưởng của họ. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
4:153

Người dân Kinh sách yêu cầu Ngươi mang từ trên trời xuống một Kinh sách cho họ. Nhưng chắc chắn họ đă yêu cầu Musa (Môi-se) đưa ra một điều c̣n lớn hơn cái đó nữa, bởi lẽ họ đă bảo (Musa): “Hăy mang Allah đến cho chúng tôi thấy công khai,” th́ liền đó lưỡi tầm sét đă đánh họ gục xuống bất tỉnh v́ điều sai quấy của họ; rồi sau đó họ c̣n mang con ḅ con (đúc) ra thờ sau khi đă chứng kiến những bằng chứng rơ rệt. Mặc dù thế TA (Allah) vẫn lượng thứ cho. Và TA đă ban cho Musa một thẩm quyền rơ rệt.
4:154

Do lời giao ước của họ, TA (Allah) đă dựng ngọn núi cao khỏi đầu họ. Và TA (Allah) đă phán bảo họ: “Hăy bước vào cửa mọp đầu thần phục;” và TA (Allah) đă phán bảo họ: “Chớ vi phạm lệnh cấm của Ngày Thứ Bảy; và TA (Allah) đă nhận từ họ một sự giao ước long trọng.
4:155

Nhưng họ đă bội ước và phủ nhận các Dấu hiệu của Allah, và đă giết hại các Nabi (của Allah) không có lư do chính đáng; và đă nói: “Quả tim của chúng tôi được bọc kín;”- Không, Allah đă niêm kín tấm ḷng của họ về tội không tin tưởng của họ. Bởi thế, đức tin của họ rất mỏng manh.
4:156

Và v́ họ phủ nhận đức tin và dùng lời lẽ nặng nề để vu-oan Maryam;
4:157

Và v́ họ đă nói: “Chúng tôi đă giết chết Masih 'Isa (Giê-su), con trai của Maryam, tức Thiên sứ;” và thực ra họ đă không giết chết cũng không đóng đinh Người trên cây thánh giá mà chỉ là một sự kiện tương tự đă xảy ra cho họ. Và quả thật, những ai tranh luận về việc đó th́ ngờ vực nó; họ đă không có một sự hiểu biết chắc chắn về việc đó; ngược lại, họ chỉ phỏng đoán. Và chắc chắn họ đă không giết chết Người.
4:158

Không, Allah đă đưa Người (Giê-su) lên cùng với Ngài. Bởi v́ Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt.
4:159

Và trong số Người dân Kinh sách không ai tin tưởng nơi Người trước khi xảy ra cái chết của Người (Giê-su). Và vào Ngày Phục sinh, Người sẽ là nhân chứng đối chất lại với họ.
4:160

Và v́ những việc làm sai quấy của người Do thái nên TA (Allah) đă cấm họ dùng một số thực phẩm tốt và sạch đă được chấp thuận cho họ; và v́ việc họ đă cản trở đa số nhân loại theo con đường của Allah;
4:161

Và v́ họ lấy tiền lăi cho vay mà họ đă bị cấm thu trước đó; và v́ họ đă ăn cướp tài sản của thiên hạ một cách bất chính; cho nên TA (Allah) đă chuẩn bị sẵn cho những kẻ vô đức tin trong bọn họ một sự trừng phạt đau đớn.
4:162

Tuy nhiên, những người nào của họ có một cơ sở hiểu biết vững chắc và có đức tin th́ đều tin tưởng nơi điều đă được ban xuống cho Ngươi và điều đă được ban xuống vào thời trước Ngươi và (đặc biệt) những người dâng lễ Salaah một cách chu đáo và đóng Zakaah và tin tưởng nơi Allah và Ngày Cuối cùng; họ là những người mà TA (Allah) sẽ ban cho một phần thưởng rất to lớn.
4:163

Quả thật, TA (Allah) đă mặc khải cho Ngươi giống như việc TA đă mặc khải cho Nuh và các Nabi sau Người; và TA đă mặc khải cho Ibrahim và Isma'il và Ishaq và Ya'qub và các Bộ lạc (của Israel); và 'Isa (Giê-su) và Ayyub và Yunus và Harun và Sulayman; và TA (Allah) đă ban cho Dawud (Kinh) Zabur (Thi thiên).
4:164

Và trước đây, có một số Thiên sứ đă được TA (Allah) kể lại câu chuyện của họ cho Ngươi; và có một số khác, TA đă không kể lại câu chuyện của họ cho Ngươi. Và Allah đă phán bảo Musa (Môi-se) trực tiếp.
4:165

Các Thiên sứ vừa làm người báo tin lành và cảnh cáo để cho nhân loại không c̣n có lư do nào để khiếu nại với Allah sau các Thiên sứ đó. Và Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt.
4:166

Nhưng Allah xác nhận điều mà Ngài đă ban xuống cho Ngươi; Ngài ban Nó (Qur'an) xuống từ sự Hiểu biết của Ngài; và các Thiên thần cũng xác nhận như thế; nhưng riêng Allah thôi cũng đủ làm một nhân chứng.
4:167

Quả thật, những ai không có đức tin và cản trở con đường của Allah th́ chắc chắn là lạc đạo, lạc rất xa.
4:168

Quả thật, những ai không có đức tin và làm điều sai quấy th́ chắc chắn sẽ không được Allah tha thứ cũng sẽ không được Ngài hướng dẫn theo con đường nào,
4:169

Ngoài con đường dẫn vào Hỏa ngục, nơi mà họ sẽ vào ở đời đời trong đó; và điều đó rất dễ đối với Allah.
4:170

Hỡi nhân loại! Chắc chắn Thiên sứ (Muhammad) đă mang Chân lư từ Rabb (Allah) của các người đến cho các người; bởi thế, tin tưởng là một điều tốt cho các người. Và nếu các người không tin th́ quả thật mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là của Allah cả. Và Allah Biết hết, Thông suốt hết.
4:171

Hỡi Người dân Kinh sách! Chớ nên thái quá trong tôn giáo của các người và chỉ nói sự thật về Allah. Masih 'Isa (Giê-su) đứa con trai của Maryam, chỉ là một Thiên sứ và là Lời phán (Kun=Hăy Thành) mà Ngài đă truyền xuống cho Maryam và là một tinh thần (Ruh) từ Ngài (Allah). Bởi thế, hăy tin tưởng nơi Allah và các Thiên sứ của Ngài. Và chớ nói 'Ba' (ngôi). Từ bỏ nó tốt cho các người hơn. Quả thật, Allah là Thượng Đế Duy nhất. Ngài quá siêu phàm về việc có một đứa con trai! (V́ rằng) mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là (tạo vật) của Ngài cả. Và Allah đủ làm một Đấng Bảo hộ.
4:172

Masih (Giê-su) không có ǵ phải ái ngại làm một người bề tôi của Allah; các Thiên thần kế cận (Allah) nhất cũng thế. Và ai tỏ ra ái ngại không muốn phụng sự Ngài và ngạo mạn th́ sẽ bị Ngài tập trung đưa về chầu Ngài.
4:173

Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện th́ Ngài (Allah) sẽ sớm trả cho họ đầy đủ phần thưởng của họ và gia tăng thiên lộc của Ngài nữa. Ngược lại, đối với những ai miệt thị và ngạo mạn th́ sẽ bị Ngài trừng phạt bằng một h́nh phạt đau đớn; và ngoài Allah, họ sẽ không t́m được một Đấng Bảo hộ hay một Vị Cứu tinh nào.
4:174

Hỡi nhân loại! Một bằng chứng xác thực từ Rabb (Allah) của các người đă đến với các người bởi v́ TA đă ban xuống cho các người một ánh sáng rơ rệt.
4:175

Bởi thế, đối với những ai tin tưởng nơi Allah và bám chắc vào Ngài th́ sẽ sớm được Ngài khoan dung và ưu ái và sẽ được Ngài hướng dẫn theo con đường ngay chính trở về với Ngài.
4:176

Họ hỏi Ngươi về một quyết định pháp ly Ô. Hăy bảo: “Allah đă nghị định cho các ngươi về việc hưởng gia tài của một người không có cha mẹ và con cái như sau: nếu người quá văng không có con mà chỉ có một người chị (hay em gái) th́ người này được hưởng phân nửa (1/2) gia tài do y để lại. Nhưng nếu người chết không có con th́ người anh (hay em) trai sẽ hưởng trọn gia tài của người chị (hay em gái) đó; c̣n nếu người chết có hai chị (em) gái c̣n sống th́ hai người này sẽ được hưởng hai phần ba (2/3) của gia tài mà y để lại; và nếu có anh (em) trai lẫn chị (em) gái c̣n sống th́ phần của nam bằng hai phần của nữ. Allah giải thích rơ điều này cho các người e rằng các người sai lạc. Và Allah Hằng Biết.”
Hađith
 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -