Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
3. آل عمران
Chương 3. Al-i-Imran (Gia Đ́nh Al-'Imran)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
3:1

Alif. Lam. Mim.
3:2

Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Hằng sống, Đấng Tự hữu và Nuôi dưỡng vạn vật.
3:3

Ngài ban Kinh Sách (Qur'an) xuống cho Ngươi để xác nhận những điều đă được ban xuống trước Nó. Và Ngài đă ban Kinh Taurah (cho Musa) và InjỞil (cho ‘Isa),
3:4

Trước đây, để làm một Chỉ đạo cho nhân loại; và Ngài đă ban Furqan . Quả thật, những ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah th́ sẽ nhận một sự trừng phạt khủng khiếp; và Allah là Đấng Toàn Năng, nắm việc trừng phạt.
3:5

Quả thật, Allah là Đấng mà bất cứ vật ǵ ở dưới đất hay trên trời đều không thể giấu giếm khỏi Ngài đặng.
3:6

Ngài là Đấng đă nắn tạo các người trong dạ con như thế nào tùy ư Ngài muốn. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Chí Minh.
3:7

Ngài là Đấng đă ban Kinh sách (Qur'an) xuống cho Ngươi, trong đó có những câu cụ thể rơ rệt . Chúng là nền tảng của Kinh sách, trong lúc những câu khác th́ đề cập tổng quát các vấn đề. Bởi thế, những ai có ư tưởng lệch lạc trong ḷng th́ tuân theo những câu nói tổng quát mà t́m cách gây chia rẽ và giải thích ư nghĩa của nó. Và chỉ riêng Allah thôi biết rơ ư nghĩa thật sự của nó. Và những người có tŕnh độ hiểu biết vững chắc đều thưa: “Chúng tôi tin nơi nó; toàn bộ của nó xuất phát từ Rabb (Allah) chúng tôi.” Và chỉ những người hiểu biết mới nắm được lời nhắc nhở (của Qur'an).
3:8

(Họ thưa): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng làm cho tấm ḷng chúng tôi nghiêng ngả và lạc hướng sau khi đă hướng dẫn chúng tôi và xin ban cho chúng tôi Hồng ân từ Ngài bởi v́ quả thật, Ngài là Đấng Hằng Ban bố.”
3:9

“Lạy Rabb chúng tôi! Quả thật, Ngài sẽ cho tập trung nhân loại vào một Ngày (Phán xử), không có chi phải ngờ vực cả. Quả thật, Allah không bao giờ thất hứa.”
3:10

Quả thật, những ai không có đức tin th́ tài sản cũng như con cái đông đảo của chúng sẽ không giúp đỡ chúng thoát khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Và chúng sẽ thành chất đốt cho ngọn Lửa.
3:11

Giống như đám thuộc hạ của Fir'aun (Phê-rô) và những kẻ trước chúng. Chúng bài bác các bằng chứng của TA (Allah), bởi thế Allah đă bắt phạt chúng về tội lỗi của chúng. Và Allah trừng phạt rất nghiêm khắc.
3:12

Hăy bảo những kẻ không có đức tin: “Các người sẽ sớm bị đánh bại và sẽ bị tập trung lùa vào Hỏa ngục. Và đó là một nơi nằm nghỉ xấu xa nhất.”
3:13

Chắc chắn các ngươi đă có một Dấu hiệu trong việc hai đoàn quân giao chiến (tại Badr ): Một đoàn quân chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và đoàn quân kia phủ nhận Allah. Chính mắt của chúng thấy rơ quân số của chúng đông hơn gấp đôi. Nhưng Allah trợ lực người nào Ngài muốn với sự giúp đỡ của Ngài. Quả thật, trong sự việc đó là một bài học cho những người có cái nh́n thấu suốt.
3:14

Nhân loại thường đam mê những thú vui từ phụ nữ, và con cái, và kho tàng vàng bạc chất đóng, và giống ngựa tốt, và gia súc, và đất đai trồng trọt tốt. Đó là sự hưởng thụ của đời sống trần tục này trong lúc Allah có nơi Ngài một nơi trở về tốt đẹp hơn.
3:15

Hăy bảo: “Há ta sẽ cho các ngươi biết về phần thưởng c̣n tốt hơn những lạc thú đó? rằng những ai sợ Allah th́ sẽ có nơi Rabb của họ những Ngôi vườn có các ḍng sông chảy bên dưới, nơi mà họ sẽ vào ở đời đời với các bà vợ trong sạch và sự hài ḷng của Allah. Và Allah thấy rơ các bầy tôi (của Ngài),
3:16

Những ai nói: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi thực sự tin tưởng. Xin Ngài tha thứ tội lỗi của chúng tôi cho chúng tôi và giải cứu chúng tôi thoát khỏi sự trừng phạt của Lửa”,
3:17

Những người kiên nhẫn, những người chân thật, những người thành tâm sùng kính (Allah), những ai chi dùng (cho Chính nghĩa của Allah), những người cầu xin (Allah) tha thứ (tội lỗi) vào lúc tinh sương.
3:18

Allah xác nhận và các Thiên thần và những người hiểu biết cũng thế đều xác nhận quả thật không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng duy tŕ nền công lư. Không có Thượng Đế nào khác Ngài (Allah), Đấng Toàn năng, Đấng Chí Minh.
3:19

Quả thật, Chính đạo đối với Allah là Islam. Và những ai đă được ban cấp Kinh sách sau khi đă tiếp thu mọi hiểu biết, v́ đố kỵ mà đâm ra tranh chấp; và ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah th́ quả thật Allah rất nhanh trong việc xử lư.
3:20

Bởi thế, nếu họ tranh luận với Ngươi th́ hăy bảo họ: “Ta và những ai theo ta đă tự nạp ḿnh cho Allah.” Và hăy bảo những ai đă được ban cấp kinh sách và những kẻ thất học: “Quí vị đă theo Islam chưa?” Do đó, nếu họ theo Islam th́ chắc chắn họ sẽ được hướng dẫn; ngược lại nếu họ quay bỏ đi th́ nhiệm vụ của Ngươi chỉ là truyền đạt (thông điệp của Allah). Và Allah thấy rơ bầy tôi của Ngài.
3:21

Quả thật, những ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah và đă giết các Nabi bất phân đạo lư và đă giết những ai trong nhân loại ra lệnh việc đối xử công bằng th́ hăy báo cho họ biết về một sự trừng phạt đau đớn.
3:22

Họ là những kẻ mà việc làm trên thế gian này sẽ tan biến mất; và ở Đời sau, họ sẽ không được ai giúp đỡ.
3:23

Há Ngươi không nhận xét về những kẻ đă được ban cấp một phần Kinh sách ? Họ được mời đến với Kinh sách (Qur'an) của Allah để được phân xử giữa họ với nhau, rồi một thành phần của họ quay lưng bỏ đi và từ chối.
3:24

Sở dĩ như thế là v́ họ nói: “Lửa sẽ chạm phải chúng tôi chỉ trong một số ngày ấn định.” Và những điều gian dối do họ bịa đặt đă đánh lừa họ trong tôn giáo của họ.
3:25

Thế họ sẽ xử sự ra sao khi TA (Allah) sẽ tập trung họ vào một Ngày ắt sẽ xảy ra, không có chi phải ngờ vực cả. Và mỗi người sẽ được hoàn trả đầy đủ về những điều mà y đă thu hoạch? Và họ sẽ không bị đối xử thiệt tḥi một tí nào.
3:26

Hăy bảo: “Lạy Allah, Đức Vua nắm mọi quyền hành! Ngài ban quyền hành cho người nào Ngài muốn, và thu hồi quyền hành từ kẻ nào Ngài muốn; Ngài vinh danh người nào Ngài muốn và hạ nhục kẻ nào Ngài muốn. Mọi điều tốt, đều do bàn Tay của Ngài cả. Quả thật, Ngài có quyền trên tất cả mọi vật.
3:27

“Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và ban ngày vào ban đêm; Ngài cho xuất cái sống ra từ cái chết và cái chết ra từ cái sống. Và Ngài cung dưỡng một cách vô kể người nào Ngài muốn.”
3:28

Những người có đức tin chớ nên nhận những kẻ không có đức tin làm đồng minh của ḿnh thay v́ những người có đức tin, và ai làm thế th́ sẽ không c̣n liên hệ ǵ đến Allah nữa ngoại trừ trường hợp các người sợ hiểm họa do chúng gây ra. Và Allah khuyên bảo các người nên thận trọng với chính Ngài (Allah) bởi v́ mục tiêu trở về cuối cùng là Allah.
3:29

Hăy bảo: “Dù các ngươi có giấu giếm hay tiết lộ điều ǵ nằm trong ḷng ngực của các người, Allah biết rơ cả, bởi v́ Ngài biết hết mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất. Và Allah có quyền chi phối trên tất cả mọi vật.”
3:30

Vào Ngày mà mỗi người sẽ đối diện với điều phúc mà y đă làm và tội mà y đă phạm, th́ người đó sẽ ao ước phải chi y được xa tội lỗi ấy bằng một khoảng cách thật xa. Và Allah cảnh cáo các người về Ngài. Và Allah Rất mực Nhân từ với bầy tôi của Ngài.
3:31

Hăy bảo: “Nếu các người thực sự yêu thương Allah, th́ hăy theo Ta, Allah sẽ yêu thương các người trở lại và tha tội cho các người bởi v́ Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
3:32

Hăy bảo: “Hăy vâng lệnh Allah và Thiên sứ.” Nhưng nếu họ quay bỏ đi th́ quả thật Allah không yêu thương những kẻ phủ nhận Ngài.
3:33

Quả thật, Allah đă chọn Adam và Nuh (Nô-ê) và gia đ́nh Ibrahim (Abraham) và gia đ́nh 'Imran hơn thiên hạ.
3:34

Con cháu lẫn nhau (trong các ḍng họ đó). Và Allah Hằng nghe và Hằng biết.
3:35

Khi bà vợ của 'Imran thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Quả thật, bề tôi xin dâng hiến (đứa con) trong bụng của bề tôi cho Ngài để đặc biệt phụng sự Ngài; xin Ngài chấp nhận từ bề tôi bởi v́ Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết.”
3:36

Bởi thế, sau khi hạ sanh, bà ta thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Bề tôi đă hạ sanh một đứa con gái,- và Allah biết rơ đứa con mà bà đă hạ sanh,- và con trai không như con gái; và bề tôi đặt tên cho Nữ là Maryam và bề tôi giao Nữ và con cái của Nữ cho Ngài bảo vệ hầu tránh khỏi Shaytan phản nghịch, đáng bị đánh đuổi.”
3:37

Do đó, Rabb của Nữ (Maryam) đă chấp nhận Nữ một cách tốt đẹp và làm cho Nữ trưởng thành xinh đẹp và giao Nữ cho Zakariya (Zacharias) chăm sóc. Mỗi lần bước vào pḥng tu của Nữ (Maryam), Zakariya thấy thực phẩm bên cạnh Nữ. (Zakariya) hỏi: “Hỡi Maryam! Nữ có thức ăn này từ đâu?” (Maryam) đáp: “Thức ăn này do Allah ban cấp.” Quả thật, Allah cung dưỡng vô kể người nào Ngài muốn.”
3:38

Tức thời Zakariya cầu nguyện Rabb của Người, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài rủ ḷng thương mà ban cho bề tôi một đứa con tốt và hiếu thảo để nối ḍng. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe lời cầu xin.”
3:39

Bởi thế, Thiên thần gọi Người trong lúc Người đứng dâng lễ trong pḥng tu, bảo: “Quả thật, Allah báo cho Ngươi tin mừng về Yahya (Giăng), để xác nhận một Lời phán từ Allah, và là một nhà lănh đạo quí phái, một người trong sạch, một vị Nabi trong hàng ngũ của những người tốt.”
3:40

(Zakariya) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Làm sao bề tôi sẽ có con trai trong lúc bề tôi tuổi đă già và vợ th́ lại hiếm hoi?” (Allah) đáp: “Allah làm điều ǵ Ngài muốn đúng như thế.”
3:41

(Zakariya) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi một Dấu hiệu.” (Allah) phán: “Dấu hiệu của Ngươi sẽ là việc Ngươi sẽ không nói chuyện được với mọi người trong ba ngày mà chỉ ra dấu. Và hăy niệm Rabb của Ngươi cho thật nhiều và tán dương Ngài vào buổi tối và buổi sáng.”
3:42

Và hăy nhớ khi các Thiên thần bảo: “Hỡi Maryam! Quả thật, Allah đă chọn Nàng, và tẩy sạch Nàng và tuyển chọn Nàng hơn những phụ nữ khác trong thiên hạ.”
3:43

Hỡi Maryam! “Hăy dốc ḷng thờ phụng Rabb của Nàng, và hăy phủ phục và cúi đầu thần phục cùng với những người cúi đầu thần phục.”
3:44

Đây là phần tin lành thuộc cơi vô h́nh mà TA (Allah) đă mặc khải cho Ngươi. Ngươi không có mặt với họ khi họ dùng quẻ xin xăm để chọn ai là người của họ sẽ đứng ra chăm sóc Maryam ; Ngươi cũng không có mặt với họ khi họ tranh luận với nhau (về điểm này).
3:45

Hăy nhớ khi các Thiên thần bảo: “Hỡi Maryam! Quả thật, Allah báo cho Nàng tin mừng về một Lời phán từ Ngài: Tên của Người là Masih 'Isa (Giê-su), con trai của Maryam, sẽ được vinh danh ở đời này và Đời sau và sẽ thuộc thành phần của những người kế cận Allah.”
3:46

“Người sẽ nói với dân chúng lúc c̣n ấu thơ và lúc trưởng thành và sẽ là thành phần của những người tốt.”
3:47

(Maryam) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Làm sao bề tôi sẽ có con trong lúc không một người đàn ông nào chạm đến thân ḿnh của bề tôi?” (Allah) phán: “Như thế đấy!” Allah tạo hóa bất cứ vật ǵ Ngài muốn. Khi Ngài quyết định một vật, Ngài chỉ phán với nó: 'Hăy Thành!' Th́ nó sẽ thành như thế.”
3:48

Và Ngài (Allah) sẽ dạy Người (‘Isa) Kinh sách, và Lẽ đúng đắn khôn ngoan và Kinh Taurah và Kinh Injil.
3:49

Và Người sẽ là một Thiên sứ cho con cháu Israel: “Ta đến với các ngươi với một Dấu hiệu từ Rabb của các ngươi. Ta sẽ lấy đất sét nắn thành một con chim cho các ngươi, tiếp đó Ta sẽ hà hơi vào nó, và nó sẽ trở thành một con chim thật sự với sự chấp thuận của Allah. Và Ta sẽ chữa lành những người mù bẩm sinh và những người mang bệnh cùi; và Ta sẽ làm cho người chết sống lại với sự chấp thuận của Allah; và Ta sẽ dạy bảo các ngươi dùng loại thực phẩm nào và dự trữ loại nào trong nhà. Quả thật, trong sự việc đó là một Dấu hiệu cho các ngươi nếu các ngươi có đức tin;
3:50

Và ta xác nhận điều trong Kinh Taurah đă được ban xuống trước Ta và giải tỏa một số những giới cấm đă ràng buộc các ngươi trước đây. Và Ta mang một Dấu hiệu từ Rabb của các ngươi đến cho các ngươi, bởi thế hăy thành tâm sợ Allah và tuân theo Ta.
3:51

Quả thật, Allah là Rabb của Ta và là Rabb của các ngươi. Bởi thế, hăy tôn thờ Ngài. Đây là Chính đạo.”
3:52

Bởi thế, khi ‘Isa (Giê-su) nhận thấy họ không có đức tin, Người lên tiếng hỏi: “Ai là người sẽ trợ giúp Ta phục vụ Allah?” Các Tông-đồ thưa: “Chúng tôi là những người hậu thuẫn Allah. Chúng tôi tin tưởng nơi Allah, và xin ngài làm chứng chúng tôi là những người Muslim (thần phục Allah).”
3:53

“Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng nơi những điều mà Ngài đă ban xuống và chúng tôi tuân theo Thiên sứ. Bởi thế, xin Ngài ghi tên chúng tôi chung với các chứng nhân.”
3:54

Và chúng mưu định (hăm hại 'Isa) và Allah cũng hoạch định. Và Allah là Đấng Hoạch định Siêu việt.
3:55

Hăy nhớ khi Allah phán: “Hỡi 'Isa (Giê-su)! TA sẽ làm cho Ngươi qua đời và sẽ mang Ngươi lên cùng với TA và TA sẽ tẩy sạch Ngươi khỏi (lời vu cáo của) những kẻ không có đức tin và làm cho những ai theo Ngươi cao hơn những kẻ không có đức tin cho đến Ngày Phục sinh. Rồi các ngươi sẽ được đưa trở về với TA; và TA sẽ phân xử giữa các ngươi về những điều mà các ngươi thường tranh chấp.”
3:56

“C̣n đối với những ai không có đức tin, th́ TA sẽ trừng phạt chúng bằng một sự trừng phạt khủng khiếp ở đời này lẫn Đời sau và chúng sẽ không được ai giúp đỡ.”
3:57

Và đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, th́ Ngài (Allah) sẽ trả lại họ đầy đủ phần thưỏng của họ. Và Allah không yêu thương những kẻ làm điều sai quấy.
3:58

Đó là những Lời mặc khải mà TA (Allah) đọc cho Ngươi với lời nhắc nhở sáng suốt.
3:59

Đối với Allah, trường hợp của 'Isa (Giê-su) giống trường hợp của Adam. Ngài (Allah) đă tạo Người từ đất bụi, rồi phán cho Người: 'Hăy Thành' và Người đă thành như thế.
3:60

Sự thật đến từ Rabb của Ngươi. Do đó, chớ ngờ vực.
3:61

Bởi thế, nếu có ai tranh luận với Ngươi về điều này sau khi Ngươi đă tiếp thu mọi hiểu biết liên hệ, th́ hăy bảo họ: “Hăy mời đến đây. Hăy gọi các đứa con trai của chúng tôi và các đứa con trai của quí vị, và các phụ nữ của chúng tôi và các phụ của quí vị, bản thân của chúng tôi lẫn bản thân của quí vị đến tập họp; rồi để chúng ta thật ḷng cầu xin Allah giáng lời nguyền rủa của Ngài lên những kẻ nói dối .”
3:62

Câu chuyện này hoàn toàn thật và chỉ do một Thượng Đế Duy nhất ban xuống. Và quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
3:63

Nhưng nếu họ quay bỏ đi, th́ quả thật Allah là Đấng biết rơ những kẻ gieo rắc điều thối nát.
3:64

Hăy bảo: “Hỡi Người dân Kinh sách! Hăy đến cùng với một Lời phán giống nhau giữa chúng tôi và quí vị rằng chúng ta chỉ thờ phụng riêng Allah thôi, và chúng ta không kết hợp bất cứ ai (cái ǵ) với Ngài; và không ai giữa chúng ta sẽ tôn thờ các vị chủ tể nào khác ngoài Allah cả.” Nhưng nếu họ quay bỏ đi th́ hăy bảo họ: “Hăy chứng thực rằng chúng tôi là những người Muslim (thần phục Allah.)”
3:65

Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người tranh luận về Ibrahim trong lúc Kinh Taurah và Kinh Injil chỉ được ban xuống sau Người. Thế các người không hiểu?
3:66

À phải rồi! Các người là những kẻ quen thói tranh luận về những điều mà các người không có một chút hiểu biết nào. Thế tại sao các người tranh luận về điều mà các người không biết một tí ǵ? Và Allah Hằng biết trong lúc các người không biết.
3:67

Ibrahim không phải là một người Do thái cũng không phải là một tín đồ Ki-tô giáo. Người là một người Muslim chính trực và không là một người đa thần.
3:68

Quả thật, trong nhân loại, người gần Ibrahim nhất là những ai tuân theo Người, và Nabi (Muhammad) này và những ai có đức tin. Và Allah là Đấng Bảo hộ của những người có đức tin.
3:69

Một phần tử của Người dân Kinh sách mong làm cho các ngươi lạc đạo nhưng tự chúng làm cho chúng lạc đạo trong lúc chúng không nhận thấy.
3:70

Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người phủ nhận các Lời Mặc khải của Allah mà các người là nhân chứng?
3:71

Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người trộn lẫn điều gian dối với sự thật và giấu giếm sự thật trong lúc các người biết?
3:72

Một thành phần của Người dân Kinh sách bảo (nhau): “Hăy tin điều được ban xuống cho những ai có đức tin vào đầu ngày và phủ nhận nó vào cuối ngày, để cho họ có thể trở lại lối xưa.
3:73

“Và chỉ tin ai là người theo đạo của quí vị.” Hăy bảo: “Quả thật, sự hướng dẫn đúng đắn nhất là sự hướng dẫn của Allah. (Há các người sợ) rằng một người nào đó sẽ được ban cấp điều giống như điều đă được ban cho các người hoặc (sợ) họ sẽ tranh luận với các người trước mặt Rabb của các người? Hăy bảo: “Quả thật, mọi Thiên ân đều do bàn Tay của Allah cả. Ngài ban nó cho người nào Ngài muốn bởi v́ Allah Rộng răi Bao la, Biết hết tất cả.”
3:74

Do ḷng Khoan dung của Ngài, Ngài chọn người nào Ngài muốn bởi v́ Allah là Chủ nhân của Thiên ân chí đại.
3:75

Và trong đám Người dân Kinh sách, có người, nếu Ngươi giao cho y giữ một đóng vàng , th́ y sẽ sẵn sàng trả nó cho Ngươi; và trong họ cũng có kẻ, dẫu Ngươi có giao cho y giữ một đồng bạc đi nữa, th́ y sẽ không trả nó lại cho Ngươi trừ phi Ngươi đứng đó đ̣i măi. Sở dĩ như thế là v́ họ bảo: “Chúng tôi không có phương cách nào đối xử với những kẻ thất học .” Và họ nói dối rồi đổ thừa cho Allah trong lúc họ biết.
3:76

Vâng! Ai giữ đúng lời hứa và sợ Allah th́ quả thật Allah yêu thương những người ngay chính sợ Ngài.
3:77

Quả thật, những ai bán rẻ Lời Giao ước của Allah và Lời thề của họ với một giá nhỏ nhoi th́ sẽ không được hưởng một phần nào ở Đời sau; và Allah sẽ không buồn nói đến họ cũng sẽ không nh́n mặt họ vào Ngày Phục sinh; và Ngài sẽ không tẩy sạch họ; và họ sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn.
3:78

Và quả thật, một thành phần của họ đă uốn lưỡi khi đọc Kinh sách khiến các người tưởng lầm đó là điều nằm trong Kinh sách trong lúc đó không phải là điều nằm trong Kinh sách; và họ bảo điều đó do Allah ban xuống nhưng thực sự đó không phải là điều do Allah ban xuống; và họ nói dối rồi đổ thừa cho Allah trong lúc họ biết.
3:79

Không một người phàm nào được Allah ban cấp Kinh sách và Luật đạo và Sứ mạng Truyền giáo lại bảo nhân loại: “Hăy là bầy tôi của ta thay v́ Allah. Ngược lại, (y phải nói:) “Hăy là bầy tôi tôn thờ Rabb (Allah)” bởi v́ các người đă từng dạy Kinh sách và trao giồi học hỏi nó.”
3:80

Và y cũng không được buộc các người tôn các Thiên thần và các Nabi lên làm chúa tể. Phải chăng y bắt các người phủ nhận đức tin sau khi các người đă trở thành người Muslim?
3:81

Và hăy nhớ khi nhận lời Giao ước của các Nabi, Allah đă phán: “TA (Allah) ban cho các ngươi Kinh sách và Lẽ sáng suốt khôn ngoan, rồi một Thiên sứ sẽ đến gặp các ngươi để xác nhận những điều mà các ngươi đang giữ; các ngươi phải tin tưởng Y và giúp đỡ Y”. (Allah) phán:”Các ngươi có đồng ư và nghiêm túc nhận điều này làm một Giao ước của TA với các ngươi? (Các Nabi) thưa: “Chúng tôi đồng ư.” (Allah) phán: “Thế các ngươi hăy xác nhận và TA là một nhân chứng cùng với các ngươi.”
3:82

Bởi thế, ai quay bỏ đi sau đó th́ là những kẻ ngoan cố.
3:83

Phải chăng họ muốn t́m một tôn giáo khác tôn giáo của Allah trong lúc bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất, dù muốn hay không, đều phải thần phục Ngài và họ sẽ được đưa trở về với Ngài?
3:84

Hăy bảo: “Chúng tôi tin tưởng nơi Allah và những điều đă được ban xuống cho chúng tôi và những điều đă được ban xuống cho Ibrahim và Isma'il và Ishaq và Ya'qub và các Bộ lạc (của Israel) và những điều đă được ban xuống cho Musa và 'Isa và các Nabi (của Allah) từ Rabb của Họ. Chúng tôi không phân biệt một vị nào giữa Họ và chúng tôi là những người Muslim.
3:85

Và ai t́m kiếm một tôn giáo khác Islam th́ điều đó sẽ không bao giờ được chấp nhận từ y; và ở Đời sau y sẽ là một kẻ thua thiệt.
3:86

Làm sao Allah có thể hướng dẫn một đám người phủ nhận đức tin sau khi đă tuyên bố tin tưởng và sau khi đă xác nhận Thiên sứ (Muhammad) là sự thật và sau khi đă chứng kiến những bằng chứng rơ rệt? Và Allah không hướng dẫn một đám người làm điều sai quấy.
3:87

Họ là những kẻ mà sự trừng phạt sẽ gồm các lời nguyền rủa của Allah, và các Thiên thần và nhân loại, tất cả.
3:88

Họ sẽ ở trong đó đời đời. H́nh phạt dành cho họ sẽ không được giảm nhẹ; và họ sẽ không được dung tha.
3:89

Ngoại trừ những ai biết hối cải và sửa ḿnh sau đó, th́ quả thật Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
3:90

Quả thật, những ai phủ nhận đức tin sau khi đă tin tưởng rồi càng ngoan cố không tin, th́ sự ăn năn hối cải của họ sẽ không bao giờ được chấp nhận. Và họ là những kẻ hoàn toàn lạc đạo.
3:91

Quả thật, những ai phủ nhận đức tin và chết trong t́nh trạng mất đức tin th́ dù trái đất có chất đầy vàng được mang đến chuộc tội cho một người của họ, th́ điều đó sẽ không bao giờ được chấp thuận. Họ là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn và sẽ không được ai giúp đỡ.
3:92

Các người sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức trừ phi các người chi dùng những vật mà các người yêu thích nhất; và bất cứ vật ǵ các người tiêu ra, Allah biết rơ cả.
3:93

Tất cả các loại thực phẩm đều hợp pháp cho con cháu Israel ngoại trừ món nào mà Israel tự cấm cho ḿnh trước khi Kinh Taurah được ban xuống. Hăy bảo họ “Các ngươi hăy mang Kinh Taurah đến và đọc nó nếu các người nói thật.”
3:94

Bởi thế, kể từ sau đó, ai bịa đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah, th́ là những kẻ làm điều sai quấy.
3:95

Hăy bảo: “Allah nói sự thật. Bởi thế, hăy theo tín ngưỡng của Ibrahim, chính trực và Người không phải là một người đa thần.
3:96

Quả thật, Ngôi-đền đầu tiên được chỉ định cho nhân loại (để thờ phụng Allah) là cái tại Bakkah (Makkah), đầy phúc đức và là chỉ hướng cho thiên hạ.
3:97

Nơi đó có những Dấu hiệu rơ rệt: Chỗ đứng của Ibrahim; và ai vào đó (Makkah) th́ sẽ được an toàn. Và việc đi làm Hajj dâng lên Allah tại Ngôi đền (Ka'bah) là một bổn phận đối với người nào trong nhân loại có đủ phương tiện đi đến đó; và ai không tin th́ quả thật Allah Tự đầy đủ, không cần ǵ từ thiên hạ.
3:98

Hăy bảo: “Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người phủ nhận các Dấu hiệu của Allah trong lúc Allah chứng kiến mọi việc các người làm?”
3:99

Hăy bảo: “Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người cản trở con đường của Allah, và t́m cách bẻ cong nó trong lúc các người xác nhận sự thật? Nhưng Allah không làm ngơ trước những điều các người làm.
3:100

Hỡi những ai có niềm tin! Nếu các ngươi nghe theo một thành phần của những ai đă được ban cấp Kinh sách, họ sẽ làm cho các ngươi mất đức tin sau khi các người đă tin tưởng.
3:101

Và làm sao các ngươi có thể chối bỏ đức tin trong lúc các Lời mặc khải của Allah được đọc ra cho các ngươi và Thiên sứ đang sống với các ngươi? Và ai nắm vững (thông điệp của) Allah th́ chắc chắn sẽ được hướng dẫn đến Chính đạo.
3:102

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy sợ Allah theo lẽ mà Ngài phải được khiếp sợ; và chỉ chết trong t́nh trạng các người là những người Muslim.
3:103

Và hăy cùng nhau nắm vững sợi dây (Islam) mà Allah đă giăng ra cho các người và đừng chia rẽ nhau, và hăy nhớ Ân huệ mà Allah đă ban cho các người khi các người c̣n là kẻ thù của nhau, song Ngài đă kết hợp tấm ḷng của các người. Bởi thế, do Ân huệ của Ngài, các người đă trở thành anh em với nhau, và (trước đó) các người đang đứng trên cửa miệng của hố lửa (chiến tranh) nhưng Ngài đă giải cứu các người ra khỏi đó. Allah tŕnh bày rơ các Lời mặc khải của Ngài cho các người như thế để may ra các người được hướng dẫn.
3:104

Và hăy để cho một tập thể từ các người đứng vùng lên đi mời gọi thiên hạ đến với điều tốt và bảo họ làm điều thiện và ngăn cản họ làm điều ác . Và đó là những người sẽ thành đạt.
3:105

Và đừng như những ai đă chia rẽ và tranh chấp lẫn nhau sau khi đă tiếp thu các bằng chứng rơ rệt; và họ là những kẻ sẽ nhận một sự trừng phạt vô cùng to lớn.
3:106

Vào một Ngày mà một số gương mặt sẽ sáng rỡ và một số khác sẽ sa sầm. Bởi thế, đối với những ai có gương mặt sa sầm, (sẽ có lời này): “Há các người đă phủ nhận đức tin sau khi đă tin tưởng? Thôi hăy nếm sự trừng phạt về tội các người đă phủ nhận đức tin.”
3:107

Và đối với những ai có gương mặt sáng rỡ, họ sẽ ở trong sự khoan hồng của Allah và sẽ ở trong đó đời đời.
3:108

Đó là các Lời mặc khải của Allah mà TA (Allah) đă đọc cho Ngươi bằng sự Thật. Và Allah không muốn thiên hạ gặp điều bất công nào.
3:109

Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Allah cả. Và mọi việc sẽ được tŕnh về cho Allah.
3:110

Các ngươi (Muslim) là một Cộng đồng được gầy dựng (làm mẫu) cho nhân loại. Các ngươi ra lệnh làm điều thiện và cấm chỉ làm điều ác và các ngươi tin tưởng nơi Allah. Và nếu Người dân Kinh sách tin tưởng th́ điều đó tốt cho họ. Trong họ, có một số người tin tưởng nhưng đa số là những kẻ bướng bỉnh.
3:111

Họ sẽ không bao giờ hăm hại được các ngươi, mà chỉ quấy rầy chút ít thôi. Và nếu họ có đánh các ngươi th́ họ cũng sẽ quay lưng bỏ chạy, rồi họ sẽ không được ai giúp đỡ.
3:112

Niềm sỉ nhục sẽ đuổi theo họ bất cứ nơi nào họ ở trừ phi nhận được sự cam kết từ Allah và từ nhân loại. Họ tự chuốc lên ḿnh sự giận dữ của Allah và tự đón lấy sự khốn nạn. Sở dĩ như thế là v́ họ đă phủ nhận các Lời mặc khải của Allah và đă giết các Nabi bất phân phải trái. Sở dĩ như thế là v́ họ đă bất tuân và đă vượt quá mức giới hạn.
3:113

Không phải họ đều giống nhau cả. Trong số Người dân Kinh sách, có một nhóm đứng đọc các Lời mặc khải của Allah thâu đêm và phủ phục trước Allah.
3:114

Họ tin tưởng nơi Allah và Ngày Cuối cùng và ra lệnh làm điều thiện và cấm chỉ làm điều ác. Họ thi đua làm điều lành; và họ là những người tốt.
3:115

Và bất cứ điều tốt nào mà họ làm sẽ không bao giờ bị phủ nhận bởi v́ Allah là Đấng Hằng biết những người ngay chính sợ Ngài.
3:116

Quả thật, những ai không có đức tin th́ tài sản cũng như con cái của họ sẽ chẳng giúp ích được họ tránh khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Và họ sẽ là cư dân của Lửa, nơi mà họ sẽ vào ở trong đó muôn đời.
3:117

Thí dụ về những vật mà họ chi dùng ở trần gian này có thể ví như một luồng gió cực kỳ giá buốt bay đến tàn phá mùa màng của một đám người tự hủy hoại linh hồn ḿnh và đă tàn phá nó. Không phải Allah đă hăm hại họ mà chính họ đă tự làm hại bản thân.
3:118

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ kết thân với ai ngoài các người ra; họ không bỏ lỡ cơ hội phá rối các người. Họ chỉ muốn các người đau khổ. Chắc chắn điều ác độc đă xuất hiện nơi cửa miệng của họ, nhưng điều hiểm độc trong ḷng ngực của họ c̣n dữ dằn hơn. TA (Allah) tŕnh bày rơ các Lời mặc khải cho các người (hầu đề pḥng), nếu các người chịu suy ngẫm.
3:119

Ô này! Các ngươi là những người thương xót họ nhưng họ không thương xót các ngươi, và các ngươi tin tưởng toàn bộ Kinh sách (Qur'an). Và khi gặp các ngươi, họ bảo: “Chúng tôi tin tưởng.” Nhưng khi tách ra, họ phát giận các ngươi đến nỗi đă hậm hực cắn những đầu ngón tay của họ. Hăy bảo: “Tức lắm th́ hăy chết đi!” Quả thật, Allah biết rơ điều nằm trong ḷng ngực.
3:120

Nếu các người gặp điều lành th́ họ tức tối; và nếu các người gặp hoạn nạn th́ họ vui cười hớn hở về điều đó. Và nếu các người kiên nhẫn và sợ Allah th́ mưu kế hiểm độc của họ chẳng hăm hại ǵ được các người, bởi v́ quả thật Allah tóm thâu hết mọi việc họ làm.
3:121

Và hăy nhớ khi Ngươi ra khỏi nhà từ sáng sớm để đi bố trí các tín đồ vào vị trí chiến đấu (tại Uhud ). Và Allah Hằng nghe và Hằng thấy.
3:122

Hăy nhớ khi hai đội quân thuộc lực lượng của các người có tư tưởng muốn rút lui trong lúc Allah là Đấng Bảo Vệ hai đội quân đó. Và những người có đức tin nên tin cậy mà phó thác cho Allah.
3:123

Và chắc chắn Allah đă giúp đỡ các người chiến thắng tại Badr trong lúc các người chỉ gồm một đội quân vô vọng. Bởi thế, hăy sợ Allah để may ra các người có dịp đáp ân.
3:124

Hăy nhớ khi Ngươi bảo các tín đồ: “Không đủ cho các người ư việc Rabb của các người cử ba ngàn Thiên thần xuống tăng cường các người?”
3:125

Vâng, nếu các người kiên tŕ và sợ Allah, và nếu chúng bất thần tấn công các người th́ Rabb của các người sẽ tăng cường các người vơí năm ngàn Thiên thần mang dấu hiệu đặc biệt.
3:126

Allah làm điều đó chỉ để báo tin mừng cho các người và để các người yên tâm. Và mọi thắng lợi đều do Allah, Đấng Toàn Năng và Chí Minh (quyết định cả).
3:127

Để Ngài tiêu diệt một thành phần của những ai không có đức tin hoặc để hạ nhục chúng; bởi thế chúng đă trở về thất bại.
3:128

Hoàn toàn không phải công việc của Ngươi, hoặc Ngài (Allah) sẽ tha thứ cho chúng hoặc trừng phạt chúng bởi lẽ chúng là những kẻ làm điều sai quấy,
3:129

Bởi v́ mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều thuộc về Allah cả. Ngài tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào Ngài muốn. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
3:130

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ cho vay lấy lăi gấp đôi hoặc nhiều hơn; ngược lại hăy sợ Allah để may ra các người sẽ thịnh vượng.
3:131

Và hăy sợ Lửa đă được chuẩn bị sẵn cho những kẻ vô đức tin.
3:132

Và hăy vâng lệnh Allah và Thiên sứ để may ra các ngươi được khoan hồng.
3:133

Và hăy nhanh chóng cầu xin Rabb của các người tha thứ và Thiên đàng mà khoảng rộng của nó bằng các tầng trời và trái đất gộp lại, được chuẩn bị cho những người ngay chính sợ Allah:
3:134

Những ai chi dùng (cho Chính nghĩa của Allah) lúc giầu cũng như lúc nghèo, đồng thời kiềm hăm được cơn giận và lượng thứ cho người, bởi v́ Allah yêu thương những người làm tốt;
3:135

Và những ai một khi phạm một điều thô bỉ hoặc tự làm hại bản thân ḿnh liền tưởng nhớ Allah và cầu xin Ngài tha tội; và ai có thể tha tội nếu không phải là Allah? Và họ không tái phạm điều sai quấy mà họ đă phạm.
3:136

Những người đó, phần thưởng dành cho họ sẽ là sự tha thứ của Rabb của họ và những Ngôi-vườn có các ḍng sông chảy bên dưới, nơi mà họ sẽ vào ở trong đó đời đời. Và tuyệt hảo thay phần thưởng dành cho những người làm việc (tốt).
3:137

Chắc chắn, trước các ngươi đă xảy ra những lề lối xử thế tương tự. Bởi thế, hăy đi du lịch trên trái đất để nh́n xem kết cuộc của những kẻ bài bác.
3:138

Đây là cáo thị cho nhân loại, một Chỉ đạo và huấn từ cho những người ngay chính sợ Allah.
3:139

Và chớ yếu ḷng cũng chớ buồn phiền, bởi v́ợ các ngươi trội hơn nếu các ngươi thực sự có đức tin.
3:140

Nếu các người bị tổn thất th́ chắc chắn đám người kia cũng bị tổn thất tương tự. Đó là những ngày (thử thách) mà TA (Allah) đă xoay vần giữa nhân loại. Và để Allah biết những ai thật sự có đức tin hầu Ngài thu nhận những người tử đạo trong các người, bởi v́ Allah không yêu thương những kẻ làm điều sai quấy.
3:141

Hầu Allah thanh lọc những ai thực sự có đức tin và tiêu diệt những kẻ không có đức tin.
3:142

Há các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ vào Thiên đàng trong lúc Allah chưa phân biệt ai trong các người đă chiến đấu anh dũng và là người kiên cường?
3:143

Và chắc chắn các ngươi mong muốn cái chết trước khi gặp nó; nay, các ngươi thấy rơ nó trong lúc các ngươi đứng nh́n (trận chiến).
3:144

Và Muhammad chỉ là một Thiên sứ. Nhiều Thiên sứ đă qua đời trước Người. Nếu Người chết hoặc bị giết th́ các người sẽ quay gót bỏ chạy ư? Và ai quay gót bỏ chạy, th́ y chẳng làm cho Allah mất mát ǵ cả. Ngược lại, Allah sẽ trọng thưởng những người biết ơn.
3:145

Và không một người nào qua đời mà không có phép của Allah tùy theo tuổi thọ đă được ghi sẵn. Và ai muốn phần thưởng ở trần gian, th́ TA (Allah) sẽ ban nó cho y. Và ai muốn phần thưởng ở Đời sau, th́ TA sẽ ban nó cho y. Và TA sẽ ân thưởng những người biết ơn.
3:146

Và có bao nhiêu Nabi đă chiến đấu cùng với nhiều tông đồ? Họ không nhụt chí khi gặp hoạn nạn trên con đường chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah. Và họ sẽ không yếu đuối và thua cuộc. Và Allah yêu thương những người kiên cường nhẫn nại.
3:147

Và họ đă không thốt ra lời nào khác ngoài điều này: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha tội cho chúng tôi và bỏ qua những điều quá đáng mà chúng tôi đă phạm trong việc làm của chúng tôi và xin Ngài củng cố bàn chân của chúng tôi đứng vững chắc và giúp đỡ chúng tôi chiến thắng những kẻ không có đức tin.”
3:148

Bởi thế, Allah đă ban cho họ phần thưởng ở đời này và phần thưởng ưu việt ở Đời sau bởi v́ Allah yêu thương những người làm tốt.
3:149

Hỡi những ai có niềm tin! Nếu các người nghe theo những kẻ không có đức tin, th́ chúng sẽ làm cho các người quay gót tháo lui, và v́ thế các người sẽ bỏ về thua cuộc.
3:150

Không! Allah là Đấng Bảo Hộầ của các người và là Đấng Giúp đỡ Ưu việt.
3:151

TA sẽ làm cho những kẻ không có đức tin kinh hăi trong ḷng bởi v́ chúng đă kết hợp với Allah những kẻ (thần linh) mà Ngài đă không ban cấp một chút thẩm quyền nào; nhà ở của chúng sẽ là Lửa; và nhà ở của những kẻ làm điều sai quấy quả thật xấu xa.
3:152

Và chắc chắn Allah đă thực hiện đúng lời hứa của Ngài với các người khi các người gần đánh bại chúng (tại Uhud) với sự chấp thuận của Ngài cho đến khi các người không c̣n tự chủ nữa và đâm căi nhau về mệnh lệnh (của Thiên sứ ) và không chấp hành nó sau khi Ngài đă trưng bày cho các người thấy các món (chiến lợi phẩm) mà các ngươi thèm muốn. Trong các người, có người ham muốn đời sống trần tục này nhưng cũng có người mong muốn Đời sau; rồi Ngài đưa đẩy các người xa chúng (kẻ thù) hầu thử thách các người. Và chắc chắn Ngài đă lượng thứ cho các người bởi v́ Allah Rất mực Nhân từ đối với những người có đức tin.
3:153

Hăy nhớ khi các người cắm đầu chạy lên đồi cao và không quay nh́n đến một ai bên cạnh; và Thiên sứ từ đằng sau lớn tiếng gọi các người trở lại vị trí (chiến đấu). Bởi thế, Ngài đă bắt các người nếm mùi đau khổ này đến mùi đau khổ khác để các người không c̣n luyến tiếc về món (chiến lợi phẩm) đă thoát khỏi tay của các người và để cho các người quên điều (tai họa) đă rơi nhằm phải các người bởi v́ Allah Hằng Am tường những điều các người đă làm.
3:154

Rồi sau cơn hoạn nạn đó, Ngài đă ban an-ninh cho các người bằng một giấc ngủ khiến một nhóm các người thiếp đi và một nhóm khác hăy c̣n tư lự về thân phận của họ rồi đâm ra nghĩ không đúng về Allah, lối suy nghĩ của Thời kỳ Ngu muội (trước Islam). Họ nói: “Há chúng tôi đă không có ư kiến ǵ trong công việc này?” Hăy bảo: “Công việc này hoàn toàn thuộc về Allah.” Họ giấu giếm trong ḷng điều (bất măn) mà họ không dám tiết lộ cho Ngươi biết. Họ bảo nhau: “Nếu chúng ḿnh có ư kiến trong công việc này, th́ chúng ḿnh đâu đến nỗi bị giết nơi đây.” Hăy bảo: “Dẫu các ngươi có ở tại nhà th́ những ai đă tới số chết, nhất định sẽ bước ra ngoài để đi đến chỗ chết, hầu Allah thử thách cái (đức tin) nằm trong ḷng của các người và để tẩy sạch cái (cặn bă tội lỗi nằm) trong ḷng ngực của các người bởi v́ Allah Hằng biết điều nằm trong ḷng ngực.
3:155

Quả thật, những ai trong các người quay bỏ chạy vào ngày hai đoàn quân (Muslim và Kaafir) chạm trán (tại Uhud), th́ chỉ có Shaytan làm cho họ sa ngă v́ những điều (tội lỗi) mà họ đă phạm nhưng chắc chắn Allah Hằng Lượng thứ cho họ. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng.
3:156

Hỡi những ai có niềm tin! Đừng giống như những ai không có đức tin đăợ nói về các anh em (Muslim) đi xa trên trái đất hoặc đi tham chiến như sau: “Giá họ ở lại với chúng ḿnh th́ đâu đến nỗi chết hoặc bị giết.” Chắc chắn Allah biến điều đó thành một nguồn ân hận trong ḷng của họ bởi v́ chính Allah là Đấng ban sự sống và gây cho chết. Và Allah thấy rơ những điều các ngươi làm.
3:157

Và nếu các ngươi bị giết hoặc chết cho Chính nghĩa của Allah th́ chắc chắn sự Tha thứ và Khoan dung của Allah sẽ tốt hơn những món mà chúng góp nhặt.
3:158

Và nếu các ngươi chết hoặc bị giết th́ bề nào các ngươi cũng sẽ được đưa trở về với Allah.
3:159

Bởi thế, với ḷng Khoan dung của Allah, Ngươi nên đối xử hiền ḥa với họ. Và nếu Ngươi khắt khe và cứng rắn với họ, th́ họ sẽ bỏ Ngươi đi tản mác khắp nơi. Bởi thế, hăy lượng thứ cho họ và cầu xin Allah tha thứ cho họ và tham khảo ư kiến với họ trong công việc (chung). Bởi thế, khi đă lấy quyết định, th́ hăy phó thác cho Allah bởi v́ quả thật Allah yêu thương những người tin cậy mà phó thác cho Ngài.
3:160

Nếu Allah giúp đỡ các người th́ không ai có thể thắng các người nổi; và nếu Ngài bỏ rơi các người th́ sau Ngài ai là vị có thể giúp đỡ các người? Bởi thế, những người có đức tin nên tin cậy mà phó thác cho Allah.
3:161

Và không một Nabi nào được phép giấu giếm chiến lợi phẩm; và ai giấu giếm một vật ǵ, th́ y sẽ đến tŕnh diện với vật giấu giếm đó vào Ngày Phục sinh. Rồi mỗi người sẽ được trả lại trọn vẹn về điều mà y đă thu hoạch và sẽ không bị đối xử bất công.
3:162

Há một người tuân theo niềm hài ḷng của Allah giống với một người tự chuốc lấy sự Giận dữ của Allah và nhà ở của y sẽ là Hỏa ngục? Và đó là một mức đến cuối cùng xấu xa nhất.
3:163

Đối với Allah, họ có cấp bậc khác nhau, bởi v́ Allah thấy rơ những điều họ làm.
3:164

Chắc chắn Allah gia ân cho những người có đức tin khi Ngài dựng lên giữa họ một Thiên sứ xuất thân từ họ để đọc các Lời mặc khải của Ngài cho họ và tẩy sạch họ và dạy họ Kinh sách và Lẽ đúng đắn khôn ngoan trong lúc trước đây họ là những người hoàn toàn lạc lối.
3:165

Phải chăng khi các người bị thiệt hại nặng (tại Uhud) mặc dầu trước đó (tại Badr) các người đă đập (kẻ thù) bằng một đ̣n mạnh gấp đôi, các người nói: “Cái này từ đâu đến?” Hăy bảo: “Nó từ bản thân của các người.” Quả thật, Allah có quyền chi phối trên tất cả mọi việc.
3:166

Và những điều nhằm phải các người vào ngày hai đoàn quân (Muslim và Kaafir) đụng độ (tại Uhud) là do sự chấp thuận của Allah hầu Ngài thấu rơ những người có đức tin.
3:167

Và hầu Ngài thấu rơ những ai chơi tṛ đạo đức giả; và có lời bảo chúng: “Hăy đến chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah hoặc pḥng thủ (Madinah) th́ chúng đáp: “Giá chúng tôi biết chắc chắn có một trận giao tranh th́ chúng tôi đă ṭng quân với quí vị.” Ngày đó, chúng tiếp cận với sự không tin hơn là sự tin tưởng, bởi v́ miệng của chúng nói ra điều không có trong tấm ḷng của chúng. Và Allah biết rơ những điều mà chúng giấu giếm.
3:168

Những ai nói về các anh em (Muslim) của ḿnh trong lúc chúng ngồi yên tại nhà: “Phải chi họ nghe lời chúng ḿnh th́ đâu đến nỗi bị giết.” Hăy bảo: “Nếu các người nói thật, th́ hăy xoay cái chết đi khỏi các người thử xem?”
3:169

Và chớ nghĩ về những ai bị giết v́ Chính nghĩa của Allah rằng họ đă chết. Không, họ vẫn c̣n sống với Rabb của họ và được cung dưỡng đầy đủ.
3:170

Họ vui hưởng thiên lộc mà Allah đă ban cấp; và nhận tin vui về những ai c̣n ở lại sau nhưng chưa nhập đoàn với họ rằng họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền.
3:171

Họ hoan hỉ với tin vui về ân huệ và thiên lộc của Allah và quả thật Allah không làm mất phần thưởng của những người có đức tin:
3:172

Những ai đă đáp lại lời gọi của Allah và Thiên sứ sau khi mang thương tích (tại Uhud); những ai làm tốt và sợ Allah th́ sẽ nhận một phần thưởng to lớn.
3:173

Những ai mà người ta đă nói: “Quả thật, có rất đông người tập trung đến tấn công quí vị; hăy sợ chúng.” Nhưng điều đó chỉ làm gia tăng đức tin của họ bởi v́ họ đă nói: “Allah đủ giúp đỡ chúng tôi bởi v́ Ngài là Đấng Bảo hộ Ưu Việt.”
3:174

Và họ đă trở về nhà với ân huệ và thiên lộc của Allah. Họ đă không gặp điều rủi ro nào; và họ làm theo điều mà Allah hài ḷng. Và Allah có vô vàn thiên lộc vĩ đại.
3:175

Shaytan xúi giục các người sợ bạn bè của nó; bởi thế chớ sợ chúng mà hăy sợ TA (Allah) nếu các ngươi là những người có đức tin.
3:176

Và chớ để cho những ai lao đầu vào việc không tin tưởng làm Ngươi buồn. Tuyệt đối chúng không bao giờ làm thiệt hại Allah; ngược lại, Allah không muốn cho chúng hưởng một phần lộc nào ở Đời sau. Và chúng sẽ chịu một sự trừng phạt to lớn.
3:177

Quả thật, những ai dùng đức tin để mua sự không tin, th́ sẽ không bao giờ làm thiệt hại Allah một tí nào. Ngược lại, chúng sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn.
3:178

Và những ai không có đức tin chớ nghĩ rằng việc TA gia hạn cho chúng là tốt cho bản thân chúng. Việc TA gia hạn cho chúng là để chúng chồng chất thêm tội lỗi; và chúng sẽ chịu một sự trừng phạt nhục nhă.
3:179

Allah sẽ không để cho những người có đức tin lâm vào t́nh trạng mà các ngươi hiện đang trải qua cho đến khi nào Ngài tách điều ô-uế ra khỏi điều tốt sạch. Và Allah không là Đấng tiết lộ cho các người biết những bí mật của cơi vô-h́nh; ngược lại, Allah chọn người nào Ngài muốn trong số các Thiên sứ của Ngài (để tiếp thu chúng). Bởi thế, hăy tin tưởng nơi Allah và các Thiên sứ của Ngài. Do đó, nếu các ngươi tin tưởng và sợ Allah th́ sẽ được một phần thưởng rất lớn.
3:180

Và những ai keo kiệt ôm lấy phần lộc mà Allah đă ban cấp chớ nên nghĩ rằng điều đó tốt cho họ. Không, việc đó chỉ xấu cho họ thôi. Tài sản mà họ hà tiện ôm giữ sẽ sớm được mang ra treo lủng lắng nơi cổ của họ vào Ngày Phục sinh. Bởi v́ di sản của các tầng trời và trái đất đều thuộc về Allah cả; và Allah Rất Am tường về những điều các người làm.
3:181

Chắc chắn Allah đă nghe lời tuyên bố của những kẻ đă nói: “Quả thật, Allah nghèo và chúng tôi giầu.” Chắc chắn TA sẽ cho ghi lời nói của chúng và việc chúng đă giết các vị Nabi (của Allah) không có lư do chính đáng và TA sẽ phán: “Hăy nếm h́nh phạt của sự thiêu đốt.”
3:182

Như thế là v́ điều (tội lỗi) mà bàn tay của các người đă gởi đi trước; và Allah không bao giờ bất công với các bầy tôi.
3:183

Cũng là những kẻ đă nói: “Quả thật, Allah đă giao ước với chúng tôi bảo chớ nên tin tưởng vào một Thiên sứ nào trừ phi Người mang đến cho chúng tôi một vật tế mà lửa sẽ bén .” Hăy bảo: “Chắc chắn trước ta, đă có những Thiên sứ được phái đến với các người với những bằng chứng rơ rệt và với điều mà các ngươi đă nói đến, nhưng tại sao các ngươi đă giết Họ nếu các ngươi chân thật?”
3:184

Bởi thế, nếu chúng cho Ngươi nói dối th́ chắc chắn chúng cũng đă bài bác các Thiên sứ trước Ngươi đă đến với chúng với những bằng chứng rơ rệt và kinh điển và Kinh sách soi sáng.
3:185

Mỗi sinh linh đều phải nếm cái chết. Và chỉ vào Ngày Phục sinh các ngươi mới được đền bù trọn vẹn phần công lao của các người. Bởi thế, ai được bốc ra khỏi Lửa (của Hỏa ngục) và được thu nhận vào Thiên đàng th́ chắc chắn sẽ thành đạt. Và đời sống trần gian này chỉ là một sự hưởng thụ dối gạt.
3:186

Chắc chắn các ngươi sẽ bị thử thách về tài sản lẫn sinh mạng của các ngươi. Và chắc chắn các ngươi sẽ nghe lắm điều phiền năo từ những kẻ đă được ban cấp Kinh sách trước các ngươi và từ những kẻ thờ đa-thần. Tuy nhiên, nếu các ngươi kiên nhẫn và sợ Allah th́ quả thật đó là một quyết định rất lớn.
3:187

Và hăy nhớ khi Allah đă nhận Lời Giao ước của những kẻ đă được ban cấp Kinh sách: “Các ngươi hăy công bố nó cho nhân loại và không được giấu giếm nó,” th́ chúng không ngại quẳng nó ra sau lưng và bán nó với một giá nhỏ nhoi; và xấu xa thay điều mà chúng đă bán rẻ.
3:188

Chớ nghĩ rằng những ai hí-hửng với những điều mà chúng đă làm và yêu thích việc thiên hạ ca ngợi ḿnh về những điều mà chúng đă không làm, chớ nên nghĩ rằng chúng sẽ an toàn thoát khỏi sự trừng phạt (của Allah); ngược lại chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn.
3:189

Bởi v́ Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất; và Allah có quyền chi phối trên tất cả mọi vật.
3:190

Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất và trong việc luân chuyển ban đêm và ban ngày là những Dấu hiệu cho những người hiểu biết:
3:191

Những ai tưởng nhớ Allah lúc đứng, lúc ngồi và lúc nằm nghiêng một bên và nghiền ngẫm về việc tạo hóa các tầng trời và trái đất (thưa): “Lạy Rabb chúng tôi! Ngài đă không tạo hóa (mọi thứ) này vô mục đích. Quang vinh thay Ngài! Xin Ngài giải cứu chúng tôi khỏi sự trừng phạt của Lửa (Hỏa ngục).
3:192

“Lạy Rabb chúng tôi! Quả thật Ngài! Ai mà bị Ngài cho vào Hỏa Ngục, th́ chắc chắn sẽ bị Ngài hạ nhục. Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ.
3:193

“Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đă nghe lời mời gọi của một vị mời (chúng tôi) đến với Đức tin, bảo: 'Các ngươi hăy tin tưởng nơi Rabb của các ngươi,' bởi thế chúng tôi đă tin tưởng. Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha tội cho chúng tôi và xóa bỏ những việc làm xấu xa của chúng tôi cho chúng tôi và bắt hồn chúng tôi (ra đi) cùng với những người đạo-đức.
3:194

“Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài ban cho chúng tôi điều mà Ngài đă hứa với chúng tôi qua các Thiên sứ của Ngài và đừng hạ nhục chúng tôi vào Ngày Phục sinh. Bởi v́, Ngài không bao giờ thất hứa cả.”
3:195

Do đó, Rabb của họ đă đáp lời cầu xin của họ, phán bảo: “TA sẽ không phí hoài công lao của bất cứ ai làm việc trong các người, dù là nam hay nữ, người này và người nọ. Bởi thế, những ai đă di-cư và bị xua đuổi khỏi nhà cửa của họ và chịu hoạn nạn đau khổ v́ Chính nghĩa của TA, đă anh dũng chiến đấu và bị giết th́ chắc chắn TA sẽ xóa bỏ tội lỗi của họ và thu nhận họ vào những Ngôi-vườn có các ḍng sông chảy bên dưới, một phần thưởng xứng đáng từ Allah; và Allah, có nơi Ngài những phần thưởng tốt nhất.”
3:196

Ngươi chớ bị mắc lừa bởi việc đi lại hí hửng của những kẻ không có đức tin trên trái đất.
3:197

Một sự hưởng thụ tạm bợ; rồi nhà ở của chúng sẽ là Hỏa ngục; một nơi nằm nghỉ thật vô cùng xấu xa.
3:198

Ngược lại, những ai sợ Rabb của họ th́ sẽ được hưởng những Ngôi-vườn có các ḍng sông chảy bên dưới, nơi mà họ sẽ vào trong đó ở đời đời, một sự chiêu đăi từ Allah và cái (phần thưởng) mà Allah dành cho người đạo đức c̣n tốt hơn nữa.
3:199

Và quả thật, trong số Người dân Kinh sách có người tin tưởng nơi Allah và những điều đă được ban cấp cho các ngươi và những điều đă được ban cấp cho họ, khiêm tốn trước Allah. Họ không bán rẻ các Lời mặc khải của Allah với một giá nhỏ nhoi; họ là những người mà phần thưởng sẽ nằm nơi Rabb của họ. Quả thật, Allah rất nhanh trong việc thanh toán (thưởng phạt).
3:200

Hỡi những ai có đức tin! Hăy tuyệt đối kiên nhẫn và kiên quyết và hăy sợ Allah để may ra các người sẽ thành đạt.
Hađith
 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -