Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
30. الروم
Chương 30. Ar-Rum (Những Người La-Mă)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
30:1

Alif. Lam. Mim.
30:2

Những người La-mă đă bị đánh bại,
30:3

Tại một lănh thổ gần kề ; nhưng sau cuộc chiến bại, họ sẽ chiến thắng trở lại,
30:4

Trong một thời gian ngắn . Đó là công việc của Allah trước và sau . Và vào ngày đó, những người tin tưởng sẽ vui mừng
30:5

Về sự giúp đỡ của Allah. Ngài giúp đỡ người nào Ngài muốn bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Bao Dung.
30:6

Lời hứa của Allah; và Ngài không hề thất hứa trong Lời hứa của Ngài, nhưng đa số thiên hạ không biết.
30:7

Họ chỉ biết h́nh thức bề ngoài của đời sống trần tục và lơ là Đời sau.
30:8

Há họ không chịu suy nghĩ trong tâm trí của họ về việc Allah đă v́ Chân lư mà tạo hoá các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất và trong một thời hạn nhất định? Và quả thật, đa số nhân loại không tin việc gặp gỡ Rabb (Allah) của họ.
30:9

Há họ không đi du lịch trên trái đất để nh́n xem kết cuộc của những ai sống trước họ như thế nào? Những người đó mạnh hơn họ về quyền lực và khai khẩn đất đai và ở đó đông hơn nơi mà họ đang ở; và các Thiên sứ của họ đă đến gặp họ với những bằng chứng rơ rệt. Bởi thế, Allah đă không làm hại họ mà chính họ đă tự làm hại bản thân.
30:10

Rồi kết cuộc của những ai làm ác th́ là xấu xa bởi v́ họ đă bài bác các Lời mặc khải của Allah và đă chế giễu chúng.
30:11

Allah khởi sự việc tạo hoá rồi tái tạo nó, rồi các người sẽ được đưa trở về với Ngài.
30:12

Và vào Ngày mà Giờ (xét xử) sẽ được thiết lập, những kẻ tội lỗi sẽ lặng câm, tuyệt vọng.
30:13

Và chúngỳ sẽ không có những người can thiệp trong số những tên hợp tác của chúngỳ và chúng sẽ phủ nhận những thần linh của chúng.
30:14

Và vào Ngày mà Giờ (Xét xử) sẽ được thiết lập, ấy là ngày mà họ sẽ được tách biệt ;
30:15

Bởi thế, đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, th́ sẽ sống sung sướng nơi một ngôi Vườn xanh tươi.
30:16

C̣n đối với những ai không tin tưởng và bài bác các Lời mặc khải của TA cùng vớiợ việc gặp gỡ Đời sau th́ là những kẻ sẽ bị dắt đến chỗ trừng phạt.
30:17

Bởi thế, hăy tán dương Allah khi các người bước vào buổi tối và buổi sáng .
30:18

Và mọi lời ca tụng trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về Ngài (Allah); và vào lúc xế chiều và vào lúc trưa .
30:19

Ngài đưa cái sống ra từ cái chết và đưa cái chết ra từ cái sống; và Ngài làm hồi sinh miếng đất đă chết khô và các người sẽ được đưa ra giống như thế (vào Ngày Phục sinh)
30:20

Và trong các Dấu hiệu của Ngài là Ngài đă tạo các người từ đất bụi, rồi các người trở thành những người phàm sống rải rác khắp nơi.
30:21

Và trong các Dấu hiệu của Ngài là Ngài đă tạo từ bản thân của các người những người vợ cho các người để các người sống b́nh yên với họ; và Ngài đă đặt giữa các người t́nh yêu thương và ḷng bao dung. Quả thật, nơi sự việc đó là các dấu hiệu cho một số người biết ngẫm nghĩ.
30:22

Và trong các Dấu hiệu của Ngài là việc tạo hoá các tầng trời và trái đất và sự khác biệt ngôn ngữ và mầu da của các người. Quả thật, nơi sự việc đó là các dấu hiệu cho những người hiểu biết.
30:23

Và trong các Dấu hiệu của Ngài là giấc ngủ của các người ban đêm và ban ngày và việc t́m kiếm bổng lộc của Ngài. Quả thật, trong sự việc đó là các dấu hiệu cho một số người biết nghe.
30:24

Và trong các Dấu hiệu của Ngài là việc Ngài làm cho các người thấy tia chớp, vừa sợ vừa mừng; và Ngài ban nước mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng làm hồi sinh miếng đất đă chết khô. Quả thật, trong sự việc đó là các dấu hiệu cho những người am hiểu.
30:25

Và trong các Dấu hiệu của Ngài là bầu trời và trái đất đứng vững theo mệnh lệnh của Ngài; rồi khi Ngài gọi các người bằng một tiếng Gọi duy nhất th́ lúc đó, các người sẽ từ trong đất đi ra.
30:26

Bất cứ ai ở trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo vật) của Ngài cả. Tất cả đều phục mệnh Ngài.
30:27

Và Ngài là Đấng khởi sự việc tạo hóa rồi tái lập nó và điều đó rất dễ đối với Ngài. Và những h́nh ảnh so sánh siêu việt trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về Ngài. Bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
30:28

Ngài (Allah) đưa ra một thí dụ so sánh cho các người từ bản thân của các người; các người có chăng trong số (bề tôi) nằm dưới tay kiểm soát của các người những người hợp tác cùng san sẻ tài sản mà TA đă ban cấp cho các người? và v́ sự b́nh đẳng đó mà các người sợ chúng giống như việc các người sợ sệt lẫn nhau? Đấy, TA giải thích rơ các Lời mặc khải cho những người thông hiểu.
30:29

Không, những kẻ làm điều sai quấy, v́ thiếu hiểu biết, đă tuân theo những dục vọng của chúng. Thế, ai là người sẽ hướng dẫn kẻ mà Allah đánh lạc hướng? Và chúngỳ sẽ không có ai giúp đỡ.
30:30

Do đó, hăy định diện của Ngươi hướng về tôn giáo chính trực, tôn giáo tự nhiên của Allah mà Ngài đă sáng tạo con người hướng về. Không có một sự thay đổi nào về sự tạo hoá của Allah. Đó là tôn giáo ngay chính nhưng đa số thiên hạ không biết.
30:31

Hăy quay về sám hối với Ngài và sợ Ngài và dâng lễ Salaah và chớ là một người tôn thờ đa thần
30:32

Trong số những kẻ đă phân chia tôn giáo của họ và kết thành những giáo phái; mỗi giáo phái vui vầy với điều mà họ đang giữ.
30:33

Và khi con người gặp hoạn nạn, họ cầu cứu Rabb (Allah) của họ, hối cải với Ngài; rồi khi Ngài cho họ nếm mùi khoan hồng từ Ngài, th́ này một thành phần của họ kết hợp những thần linh cùng với Rabb (Allah) của họ.
30:34

Hầu họ phủ nhận các ân huệ mà TA đă ban cấp. Thế hăy hưởng lạc đi! Rồi đây các người sẽ sớm biết.
30:35

Hoặc phải chăng TA đă ban cho họ một thẩm quyền (Kinh sách) nên nó nói về việc kết hợp với Ngài (Allah)?
30:36

Và khi TA cho con người nếm mùi khoan hồng, họ vui thích với nó; nhưng khi gặp điều bất hạnh do chính bàn tay của họ đă gây ra trước kia, th́ này! họ đâm ra tuyệt vọng.
30:37

Há họ không thấy việc Allah nới rộng bổng lộc cho người nào Ngài muốn, và thu hẹp. Quả thật, trong sự việc đó là các dấu hiệu cho đám người tin tưởng.
30:38

Do đó, hăy trao cho người bà con ruột thịt phần của họ và người thiếu thốn và người lỡ đường. Điều đó tốt nhất cho những ai muốn t́m Sắc diện (Hài ḷng) của Allah. Và họ là những người sẽ thành đạt.
30:39

Và bất cứ vật ǵ mà các người cho ai từ Ribaa hầu làm gia tăng phần của ḿnh bằng tài sản của người khác, th́ sẽ không gia tăng đối với Allah. Ngược lại, bất cứ vật ǵ mà các người cho ai từ Zakaah, mong muốn t́m Sắc Diện (Hài ḷng) của Allah th́ những người đó mới là những người sẽ phồn thịnh.
30:40

Allah là Đấng đă tạo hóa các người, rồi cung dưỡng các người rồi làm các người chết rồi làm các người sống. Thế, trong số những vị hợp tác của các người, ai là kẻ có khả năng làm được ít nhất một trong các điều vừa kể? Quang vinh thay Ngài! Ngài tối cao, vượt hẳn mọi điều mà chúng đă kết hợp với Ngài.
30:41

Thối nát xuất hiện trên đất liền và biển cả là do những điều mà bàn tay của con người đă làm ra; hầu (Allah) cho họ nếm một phần những điều mà họ đă làm; hầu họ quay về (với Allah).
30:42

Hăy bảo: “Hăy đi du lịch trên trái đất để xem kết cuộc của những kẻ đă sống trước đây. Đa số bọn chúng là những kẻ kết hợp .
30:43

Bởi thế, hăy định diện của Ngươi hướng về tôn giáo ngay chính trước khi xảy ra Ngày không thể tránh từ Allah. Vào Ngày đó, (nhân loại) sẽ bị tách làm hai:
30:44

Ai không có đức tin th́ sẽ lănh đủ về sự không tin của ḿnh; ngược lại ai làm việc thiện th́ là tự chuẩn bị tương lai tốt cho ḿnh.
30:45

Hầu Ngài dùng thiên lộc của Ngài mà trọng thưởng những ai có đức tin và làm việc thiện. Quả thật, Ngài không thương yêu những kẻ vô đức tin.
30:46

Và trong các Dấu hiệu của Ngài là Ngài gởi những luồng gió bay đi báo tin mừng; và để các người nếm hồng ân của Ngài; và để những chiếc tàu lướt sóng trùng dương theo sự Chỉ-huy của Ngài; và để các người t́m kiếm thiên lộc của Ngài; và để các người tạ ơn Ngài.
30:47

Và chắc chắn, TA đă cử phái các Thiên sứ trước Ngươi đến với người dân của họ; bởi thế, Họ đến gặp họ với những bằng chứng rơ rệt. Sau đó, TA đă báo oán những ai phạm tội. Và TA có nhiệm vụ phải giúp đỡ những người có đức tin.
30:48

Allah là Đấng gởi những luồng gió thổi đưa các đám mây lên cao rồi trải rộng nó trên nền trời theo ư Ngài muốn; và làm nó thành mảnh vụn; rồi Ngươi thấy mưa từ giữa chiều sâu của nó đi ra; rồi khi Ngài làm cho nước mưa rơi nhằm phải ai trong số bầy tôi của Ngài mà Ngài muốn th́ này, họ vui mừng thoả thích;
30:49

Và trước đó, trước khi nước mưa rơi xuống cho họ, họ đă hết sức tuyệt vọng.
30:50

Này, hăy nh́n xem kết quả của Đức Khoan dung của Allah về việc Ngài làm hồi sinh lớp đất chết khô như thế nào. Rơ thật, Đấng (Allah) ấy sẽ phục sinh người chết giống như thế bởi v́ Ngài thừa quyền năng làm được mọi việc.
30:51

Và nếu TA gởi một luồng gió đến và họ thấy (ruộng rẫy của họ) trổ vàng, th́ họ sẽ vong ơn sau đó.
30:52

Quả thật, Ngươi không thể làm cho người chết nghe được. Ngươi cũng không thể làm cho người điếc nghe được lời mời nhất là khi họ quay bỏ đi.
30:53

Và Ngươi cũng không thể hướng dẫn được người mù khỏi bị lạc đường. Ngươi chỉ có thể làm cho ai tin nơi các Lời mặc khải của TA nghe hiểu mà thôi, bởi v́ họ là những người 'Muslim' (tuân mệnh Allah).
30:54

Allah là Đấng đă tạo hoá các người yếu đuối, rồi từ chỗ yếu đuối làm cho các người khỏe mạnh, rồi sau khi khỏe mạnh làm cho các người trở lại yếu đuối và già cả. Ngài tạo hoá vật ǵ Ngài muốn bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Tri, Đấng Toàn Năng.
30:55

Và vào Ngày mà Giờ (xét xử) sẽ được thiết lập, những kẻ tội lỗi sẽ thề thốt bảo ḿnh đă ở lại (trần gian) chỉ một tiếng đồng hồ: chúng đă từng bị mắc lừa như thế.
30:56

Ngược lại, những ai đă được ban kiến thức và có đức tin th́ sẽ nói: “Chắc chắn các người đă ở lại theo Quyết định của Allah cho đến Ngày Phục sinh. Đây là Ngày Phục sinh, nhưng các người không biết.”
30:57

Vào Ngày đó, những lư lẽ chạy tội của những kẻ làm điều sai quấy sẽ không giúp ích ǵ được cho chúng và chúng sẽ không được (Allah) cho phép hối cải.
30:58

Và chắc chắn, TA đă tŕnh bày cho nhân loại trong Qur'an này đủ loại ngụ ngôn; nhưng nếu Ngươi có mang đến cho họ bất cứ dấu lạ nào th́ chắc chắn những ai không có đức tin sẽ bảo: “Rơ thật, các ông là những tên giả hiệu.”
30:59

Allah niêm kín tấm ḷng của những ai thiếu hiểu biết giống như thế.
30:60

Bởi thế, hăy kiên nhẫn chịu đựng (hỡi Thiên sứ!) Chắc chắn, Lời hứa của Allah là sự thật. Và chớ để cho những ai không vững đức tin làm Ngươi ngă ḷng.
Hađith
 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -