Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
7. الأعراف
Chương 7. Al-A'raf (Các Cao Điểm)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
7:1

Alif. Lam. Mim. Sad.
7:2

Đây là một Kinh sách được ban xuống cho Ngươi nhưng chớ v́ nó mà tấm ḷng của Ngươi se thắt. Ngược lại, hăy dùng nó mà cảnh cáo và nhắc nhở những người có đức tin.
7:3

Hăy tuân theo điều đă được ban xuống cho các người từ Rabb của các người và chớ nghe theo các bạn hữu nào ngoài Ngài. Ít thay việc các người ghi nhớ!
7:4

Và biết bao thị trấn đă bị TA (Allah) tiêu diệt! H́nh phạt của TA xảy đến cho chúng bất ngờ vào ban đêm hoặc vào giấc nghỉ trưa.
7:5

Bởi thế, khi h́nh phạt của TA giáng lên chúng, chúng chỉ biết than thân: “Quả thật, chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy.”
7:6

Rồi TA (Allah) sẽ hỏi những người tiếp thu thông điệp và TA sẽ hỏi các Thiên sứ.
7:7

Bởi thế, do Hiểu biết, TA (Allah) sẽ kể lại cho chúng toàn bộ sự tích bởi v́ TA (Allah) không hề vắng mặt.
7:8

Và việc cân đo vào Ngày (Xét xử) đó xảy ra thật sự. Bởi thế, những ai mà bàn cân chứa việc làm tốt nặng th́ là những người sẽ thành đạt.
7:9

C̣n những ai mà bàn cân chứa việc làm tốt nhẹ th́ là những kẻ đă tự làm thiệt hại bản thân v́ tội đă từng xuyên tạc các Dấu hiệu của TA.
7:10

Và chắc chắn TA (Allah) đă định cư các người trên trái đất và tạo nơi đó phương kế sinh nhai cho các người. Ít thay việc các người tỏ ḷng biết ơn.
7:11

Và chắc chắn TA (Allah) đă tạo hóa các người rồi ban cho các người h́nh thể rồi TA bảo các Thiên thần phủ phục trước Adam và chúng phủ phục ngoại trừ Iblis. Nó không chịu phủ phục.
7:12

(Allah) phán: “Điều ǵ cản nhà ngươi không chịu phủ phục khi TA ra lệnh cho ngươi (hỡi Iblis)? (Nó) thưa: “Bề tôi tốt hơn hắn (Adam) bởi v́ Ngài đă tạo bề tôi bằng lửa, c̣n hắn th́ bằng đất sét.”
7:13

(Allah) phán: “Nhà ngươi hăy đi xuống khỏi đó (Vườn trời). Nhà ngươi không được ngạo mạn trong đó. Hăy đi ra! Quả thật, nhà ngươi là một tên khốn nạn nhất.”
7:14

(Iblis) thưa: “Xin Ngài tạm tha cho bề tôi cho đến ngày chúng sẽ được phục sinh.”
7:15

(Allah) phán: “Tạm tha cho nhà ngươi.”
7:16

(Iblis) kèo nài: “Bởi v́ Ngài đă xua đuổi bề tôi, bề tôi sẽ nằm chờ dụ dỗ chúng trên con đường ngay chính của Ngài.”
7:17

“Rồi bề tôi sẽ tấn công chúng từ đằng trước, đằng sau và từ bên phải, bên trái. Và Ngài sẽ thấy đa số bọn chúng là những kẻ phụ ơn.”
7:18

(Allah) phán: “Hăy đi ra khỏi đó, thứ đáng khinh và đáng tống cổ đi nơi khác. Ai trong bọn chúng theo nhà ngươi th́ tất cả sẽ bị TA bắt nhốt vào Hỏa ngục.”
7:19

“Hỡi Adam! Ngươi và vợ ngươi hăy ở trong Thiên đàng. Hai ngươi ăn tùy thích (món ngon vật lạ) mà hai ngươi t́m thấy bất cứ nơi nào trong đó, nhưng chớ đến gần cái 'Cây' này e rằng hai ngươi sẽ trở thành những kẻ phạm giới.”
7:20

Nhưng Shaytan (Iblis) đă th́ thào với hai người để làm lộ cho hai người thấy cái xấu hổ đă từng được giấu kín khỏi hai người từ trước; và nó nói: “Hai anh chị có biết tại sao Rabb của hai anh chị cấm cái 'Cây' này? Chỉ v́ sợ anh chị trở thành thiên thần hoặc người bất tử!”
7:21

Và nó thề với hai người: “Tôi là một người cố vấn tốt nhất đối với hai anh chị.”
7:22

Bởi thế nó đă quỷ quyệt làm cho hai người rơi xuống. Khi hai người nếm (trái) Cây, phần xấu hổ của họ liền lộ ra cho họ thấy và hai người bắt đầu khâu lá cây trong Thiên đàng để che kín thân ḿnh. Và Rabb của hai người gọi hai người, và phán: “Há TA đă không cấm hai ngươi cái Cây đó và bảo hai ngươi Shaytan là kẻ thù công khai của hai ngươi?”
7:23

Hai người cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đă tự làm hại bản thân. Nếu Ngài không tha thứ và khoan dung, th́ chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành những kẻ mất mát.”
7:24

(Allah) phán: “Hăy đi xuống, đứa này sẽ là kẻ thù của đứa kia. Các ngươi sẽ có trên trái đất một nơi dừng chân và hưởng thụ trong một thời gian.”
7:25

(Allah) phán tiếp: “Nơi đó các ngươi sẽ sống, và nơi đó các ngươi sẽ chết và từ đó các ngươi sẽ được đưa ra trở lại.”
7:26

Hỡi con cháu Adam! TA (Allah) đă ban cho các ngươi y phục để che kín phần xấu hổ của các ngươi và để trang sức; tuy nhiên, y phục tốt nhất là việc sợ Allah. Đó là một trong các Dấu hiệu của Allah để may ra họ ghi nhớ.
7:27

Hỡi con cháu Adam! Chớ để Shaytan lừa gạt các người như nó đă dụ dỗ cha mẹ của các người ra khỏi Thiên đàng bằng cách lột trần y phục của hai người hầu phơi bày cho cả hai thấy sự xấu hổ của họ bởi v́ nó và bộ lạc của nó nh́n thấy các người từ một nơi mà các người không thể nh́n thấy chúng. Quả thật, TA khiến các tên Shaytan làm bạn với những ai không có đức tin.
7:28

. Và khi chúng phạm một điều thô bỉ, chúng nói: “Bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta đă làm thế và Allah đă ra lệnh cho bọn ta làm điều đó.” Hăy bảo chúng: “Không, thật sự Allah không hề ra lệnh bảo làm điều thô bỉ. Phải chăng các ngươi đă đổ thừa cho Allah điều mà các ngươi không biết?”
7:29

Hăy bảo: “Rabb của Ta chỉ thị làm điều công bằng; và hướng mặt các người (về Allah) tại mỗi nơi thờ phụng và cầu nguyện Ngài với ḷng chân thành chỉ dành riêng cho Ngài. Các người sẽ trở về với Ngài giống như việc Ngài đă sáng tạo các người lúc ban đầu.
7:30

Một số đă được Ngài (Allah) hướng dẫn c̣n một số khác th́ lạc lối. Điều đó chính đáng bởi v́ chúng đă nhận Shaytan làm kẻ đỡ đầu thay v́ Allah và chúng c̣n nghĩ rằng chúng đă được hướng dẫn đúng đường.
7:31

Hỡi con cháu Adam! Hăy phục sức trang nhă tại mỗi nơi thờ phụng; và ăn và uống nhưng chớ quá độ bởi v́ Ngài (Allah) không yêu thương những kẻ thái quá.
7:32

Hăy bảo chúng: “Ai cấm việc dùng các món trang sức xinh đẹp mà Allah đă làm ra cho các bầy tôi của Ngài và cấm các món thực phẩm tốt và sạch?” Hăy bảo: “Các thứ đó dành cho những ai có đức tin sống ở đời này và riêng cho họ vào Ngày Phục sinh.” TA (Allah) đă giải thích rơ các Lời mặc khải đúng như thế cho đám người hiểu biết.
7:33

Hăy bảo: “Rabb của ta chỉ cấm làm các tội lớn, dù là công khai hay kín đáo; và điều tội lỗi và việc áp bức kẻ khác bất chấp lẽ phải và sự thật; và việc kết hợp (thần linh) với Allah, điều mà Ngài đă không ban xuống một bằng chứng nào; và việc nói bậy cho Allah những điều mà các ngươi không biết.”
7:34

Mỗi một cộng đồng đều có một thời hạn ấn định; bởi thế, khi thời hạn đă măn, họ sẽ không thể tŕ hoăn được một giờ khắc nào, và cũng không thể ra đi sớm hơn.
7:35

Hỡi con cháu Adam! Nếu có các Thiên sứ xuất thân từ các người đến gặp các người thuật lại các Lời mặc khải của TA cho các người, những ai sợ Allah và sửa ḿnh th́ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền.
7:36

C̣n những ai bài bác các Lời mặc khải cuả TA và c̣n tỏ ra khinh miệt chúng th́ sẽ là cư dân của Lửa; chúng sẽ vào ở trong đó đời đời.
7:37

Thế c̣n ai gian ác hơn những kẻ đă bịa đặt điều gian dối rồi đổ thừa cho Allah hoặc phủ nhận các Dấu hiệu của Ngài? Họ là những kẻ tiếp tục nhận phần (lộc) đă được ghi chép trong quyển sổ (định mệnh) của họ, cho đến khi các Thiên sứ (Thiên thần) của TA đến bắt hồn họ. (Thần Chết) sẽ bảo: “Đâu là những kẻ mà các ngươi đă từng cầu nguyện ngoài Allah?” (Các vong hồn) sẽ đáp: “Chúng đă bỏ chúng tôi đi mất biệt.” Và họ thú tội nghịch với bản thân rằng họ là những kẻ không có đức tin.
7:38

(Allah) sẽ phán: “Các ngươi hăy nhập vào tập đoàn của loài người và loài Jinn đă qua đời trước các ngươi mà đi vào trong Lửa. Mỗi lần một tập đoàn mới đi vào, nó nguyền rủa tập đoàn chị của nó trong đó. Măi cho đến khi tất cả đều vào trong đó, đoàn cuối cùng sẽ tố cáo các đoàn đầu tiên: “Lạy Rabb chúng tôi, những kẻ này đă dắt chúng tôi đi lạc. Xin Ngài phạt chúng gấp đôi trong Lửa.” (Allah) sẽ phán: “Mỗi đứa sẽ bị phạt gấp đôi, nhưng các ngươi không biết.”
7:39

Và tập đoàn đầu tiên sẽ nói với tập đoàn cuối cùng:” Các anh chị chẳng hưởng đặc ân nào trội hơn bọn tôi, thôi hăy nếm h́nh phạt về tội các anh chị đă lănh.”
7:40

Quả thật, những ai đă bài bác các Lời mặc khải của TA (Allah) và khinh thường chúng th́ không có một cánh cửa nào của bầu trời sẽ được mở ra cho họ và họ sẽ không vào Thiên đàng được trừ phi con lạc đà chui vào được cái lỗ của chiếc kim may. Và TA trừng phạt những kẻ tội lỗi như thế.
7:41

Họ sẽ có một cái giường trong Lửa với các tấm phủ bên trên. TA trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy đúng như thế.
7:42

Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện - TA không bắt mỗi linh hồn gánh quá sức vác của nó - th́ sẽ là cư dân của Thiên đàng, nơi mà họ sẽ vào ở trong đó đời đời.
7:43

Và TA (Allah) sẽ xóa bỏ nỗi oán thù trong ḷng ngực của họ; sẽ có các ḍng sông chảy bên dưới họ và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đă hướng dẫn chúng tôi đến chỗ này; nếu Allah không hướng dẫn th́ chúng tôi sẽ không bao giờ t́m được chính đạo. Chắc chắn các Thiên sứ của Rabb chúng tôi đă mang Chân lư đến”. Và có tiếng hô lớn: “Đấy là Thiên đàng của quí vị; quí vị thừa hưởng nó v́ điều (thiện) mà quí vị đă từng làm.”
7:44

Và những người bạn của Thiên đàng sẽ gọi những người bạn của Hỏa ngục bảo: “Chúng tôi thấy điều mà Rabb chúng tôi đă hứa với chúng tôi xảy ra thật. Thế các anh có thấy điều mà Rabb của các anh đă hứa xảy ra thật chăng? (Họ) sẽ đáp: “Vâng, thật”. Nhưng có một người của họ hô lớn: “Allah nguyền rủa những kẻ làm điều sai quấy:
7:45

Những ai đă cản trở con đường của Allah và c̣n t́m cách bẻ cong nó và phủ nhận Đời sau.”
7:46

Và giữa hai (loại người đó) có một bức màn ngăn cách. Và trên các cao điểm có những người biết mặt từng người của họ qua các dấu vết của họ. Và họ lớn tiếng gọi những người bạn của Thiên đàng, chúc: “Mong quí vị được bằng an!” Họ chưa vào đó, nhưng hy vọng sẽ được vào.
7:47

Và khi cặp mắt của họ quay về phía cư dân của Hỏa ngục, họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng đặt chúng tôi chung với những kẻ làm điều sai quấy.”
7:48

Và những người bạn nơi các cao điểm lớn tiếng gọi những người mà họ biết mặt qua các nét đặc trưng của chúng, nói: “Số (người) đông đảo và của cải dồi dào mà các người đă từng tự hào chẳng giúp ích ǵ được các người!.”
7:49

“Há đây là những người mà các người đă mạnh miệng thề rằng Allah sẽ không bao giờ khoan dung họ? Quí vị hăy bước vào Thiên đàng; quí vị sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền”.
7:50

Và những cư dân của Hỏa ngục sẽ lớn tiếng gọi các cư dân của Thiên đàng, nói: “Quí vị hăy rót xuống cho chúng tôi nước uống hoặc bất cứ món ǵ mà Allah đă ban cấp cho quí vị.” Họ đáp: “Quả thật, Allah cấm chỉ cả hai thứ đó cho những người không tin tưởng:
7:51

“Những ai dùng tôn giáo của ḿnh làm phương tiện giải trí và tṛ chơi và bị đời sống trần tục này đánh lừa.” Bởi thế, vào Ngày (Xét xử) đó, TA (Allah) sẽ quên bẵng chúng giống như việc chúng quên bẵng sự gặp gỡ Ngày này của chúng và việc chúng thường phủ nhận các Lời mặc khải của TA.
7:52

Và chắc chắn do Hiểu Biết, TA (Allah) đă mang một Kinh sách (Qur'an) mà TA đă giải thích minh bạch đến cho chúng làm một Chỉ đạo và một Hồng ân cho đám người có đức tin.
7:53

Phải chăng chúng chỉ chờ đợi kết quả của nó? Vào Ngày mà nó thể hiện, những ai đă quên bẵng nó sẽ nói: “Chắc chắn các Thiên sứ của Rabb chúng tôi đă mang Chân lư đến. Thế có người can thiệp nào đứng ra can thiệp giùm chúng tôi hoặc có thể nào chúng tôi được trả về trần gian để chúng tôi có dịp làm khác với điều mà chúng tôi đă từng làm trong quá khứ?” Chắc chắn chúng đă đánh mất linh hồn của chúng và những điều mà chúng đă từng bịa đặt sẽ bỏ chúng đi biệt dạng.
7:54

Quả thật, Rabb (Đấng Chủ Tể) của các người là Allah, Đấng đă tạo các tầng trời và trái đất trong sáu Ngày rồi lên ngôi trên Thiên Ngai. Ngài lấy ban đêm bao phủ ban ngày, đêm và ngày đuổi bắt nhau một cách nhanh chóng; và mặt trời và mặt trăng và tinh tú (tất cả) đều phục mệnh Ngài. Tuyệt diệu thay, Ngài tạo hóa và chỉ huy tất cả! Thật phúc thay Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ!
7:55

Hăy cầu nguyện Rabb của các ngươi trong nhún nhường và riêng lẽ kín đáo; bởi v́ Ngài không yêu thương những kẻ vượt quá mức giới hạn.
7:56

Và chớ gây rối trên trái đất sau khi nó đă được ổn định trật tự và cầu nguyện Ngài với niềm sợ hăi và hy vọng bởi v́ quả thật Hồng ân của Allah luôn luôn tiếp cận những người làm tốt.
7:57

Và Ngài là Đấng đưa các luồng gió báo trước Hồng ân của Ngài đến; cho đến khi chúng tập trung các lớp mây chứa nước mưa mà TA chuyển đến một vùng đất chết cứng; rồi TA cho đổ nước mưa lên đó và làm mọc ra đủ loại hoa mầu. TA sẽ phục sinh người chết đúng như thế để may ra các người ghi nhớ.
7:58

Và đất tốt cho mọc ra hoa mầu ph́ nhiêu theo sự chấp thuận của Rabb của nó; và đất xấu chỉ cho đâm ra hoa mầu lưa thưa. TA giải thích các Dấu hiệu đúng như thế cho đám người biết tri ân.
7:59

Chắc chắn TA (Allah) đă cử Nuh (Nô-ê) đến với người dân của Người. Người bảo: “Này hỡi dân ta! Hăy thờ phụng Allah, các người không có Thượng Đế nào ngoài Ngài. Ta sợ giùm cho các người về sự trừng phạt của một Ngày khủng khiếp!”
7:60

Các lănh tụ của đám dân của Người đáp: “Quả thật, bọn ta thấy ngươi lầm lạc rơ rệt.”
7:61

(Nuh) bảo: “Hỡi dân ta! Ta không lầm lạc. Ta là một Thiên sứ của Đấng Chủ Tể của vũ trụ.
7:62

“Ta truyền cho các người bức Thông điệp của Rabb của ta và là một người cố vấn thành thật. Và ta biết từ Allah điều mà các người không biết.
7:63

“Há các người ngạc nhiên về bức Thông điệp của Rabb các người do một người phàm xuất thân từ các người mang đến để nhắc nhở các người hầu các người sợ Allah và được khoan dung?”
7:64

Nhưng họ đă bảo Người nói dối, cho nên TA đă giải cứu Người và những ai theo Người trên một chiếc tàu; và TA đă nhận những ai đă phủ nhận các Dấu hiệu của TA chết đuối. Quả thật, chúng là một đám người mù quáng.
7:65

Và về người dân 'Ad, TA đă cử Hud, một người anh em của họ đến với họ. (Hud) bảo: “Hỡi dân ta! Hăy thờ phụng Allah, các người không có một Thượng Đế nào ngoài Ngài. Thế các người không sợ Allah?”
7:66

Các lănh tụ của những kẻ không có đức tin trong đám dân của Người lên tiếng: “Thật sự bọn ta thấy ngươi điên rồ và bọn ta nghĩ ngươi là một tên nói dối.”
7:67

(Hud) bảo: “Ta không ngu xuẩn; ngược lại, ta là một Thiên sứ của Rabb của vũ trụ.
7:68

“Ta chuyển đạt cho các người những bức thông điệp của Rabb của ta và là một người cố vấn rất tin cậy đối với các người.
7:69

“Há các người ngạc nhiên về một bức thông điệp nhắc nhở từ Rabb của các người được gởi đến cho các người qua trung gian của một người phàm xuất thân từ các người, hầu cảnh cáo các người? Và hăy nhớ khi Ngài (Allah) đă chỉ định các người nối nghiệp người dân của Nuh và đă tạo các người vóc dáng to lớn. Do đó, hăy nhớ các đặc ân của Allah đă ban cấp để may ra các người thành đạt.”
7:70

Họ đáp: “Có phải ngươi đến yêu cầu bọn ta tôn thờ riêng Allah và từ bỏ những vị mà cha mẹ của bọn ta đă tôn thờ? Nếu ngươi nói thật th́ hăy mang cái mà ngươi thường hăm dọa bọn ta đến trừng phạt bọn ta xem?”
7:71

(Hud) bảo: “Chắc chắn các người đă tự chuốc lấy h́nh phạt và sự giận dữ của Rabb của các người rồi. Phải chăng các người tranh luận với ta về những tên gọi mà các người lẫn cha mẹ của các người đă bịa đặt, điều mà Allah đă không ban xuống một bằng chứng nào? Thế các người hăy đợi xem, ta sẽ cùng chờ đợi với các người.”
7:72

Bởi thế, TA lấy ḷng Khoan dung mà giải cứu Hud và những ai theo Người và chặt đứt gốc rễ của những kẻ đă bài bác các Dấu hiệu của TA bởi v́ chúng là những kẻ không có niềm tin.
7:73

Và về người dân Thamud, TA đă cử Salih, một người anh em của họ đến với họ. (Salih) bảo: “Hỡi dân ta! Hăy thờ phụng Allah, các người không có Thượng Đế nào ngoài Ngài. Chắc chắn một Dấu hiệu rơ rệt từ Rabb của các người đă đến với các người: con lạc đà cái này của Allah là một Dấu hiệu cho các người. Bởi thế, hăy để mặc nó ăn cỏ trên đất đai của Allah, và chớ mó tay hăm hại nó; nếu không nghe, các người sẽ bị trừng phạt đau đớn.
7:74

“Và hăy nhớ khi Ngài đă chỉ định các người nối nghiệp người dân 'Ad và ban cho các người chỗ ở trên trái đất; các người đă xây cất dinh thự nơi đồng bằng và đục núi làm nhà trong đó. Bởi thế, hăy nhớ các ân huệ của Allah và chớ là những kẻ phá rối trị an trên trái đất.
7:75

Các lănh tụ của những kẻ ngạo mạn trong đám người dân của Người (Salih) bảo những người cô thế, và những ai trong họ có đức tin: “Các người có biết chắc Salih là một Thiên sứ của Rabb của y? Họ đáp: “Chúng tôi tin tưởng nơi điều mà Người mang đến.”
7:76

Những kẻ ngạo mạn đáp: “Bọn ta phủ nhận điều mà các người hằng tin tưởng.”
7:77

Xong chúng cắt nhượng con lạc-đà cái và xấc xược thách đố mệnh lệnh của Rabb của họ bởi v́ họ nói: “Hỡi Salih! Nếu là một Thiên sứ th́ hăy mang cái mà ngươi thường hăm dọa bọn ta đến trừng phạt bọn ta xem.”
7:78

Do đó, một trận động đất đă chụp bắt họ vào buổi sáng, khiến họ chết la liệt trong nhà.
7:79

Tiếp đó, Salih rời họ, và bảo: “Hỡi dân ta! Chắc chắn ta đă truyền đạt cho các người bức Thông điệp của Rabb của ta và khuyên bảo các người điều tốt lành nhưng các người không thích những người cố vấn tốt.”
7:80

Và hăy nhớ Lut (Lốt) khi Người bảo người dân của Người: “Há các người đă làm một điều thô bỉ nhất mà không ai trong thiên hạ đă làm như các người?
7:81

“Các người đă làm t́nh với đàn ông thay v́ phụ nữ. Không, các người là một đám người vượt quá mức giới hạn.”
7:82

Và người dân của Người không biết nói ǵ để trả lời ngoài điều này: “Hăy tống cổ họ ra khỏi thành phố của quí vị! Bởi v́ họ là những người muốn được trong sạch.”
7:83

Nhưng TA đă giải cứu Người (Lut) và gia đ́nh của Người ngoại trừ bà vợ của Người; bà ta là một người tŕ trệ đằng sau.
7:84

Và TA đă trút lên họ một trận mưa đá. Bởi thế, hăy xem kết cuộc của những kẻ tội lỗi như thế nào!
7:85

Về người dân Madyan (Madian), TA đă cử Shu'ayb, một người anh em của họ đến với họ. Shu'ayb bảo: “Hỡi dân ta! Hăy thờ phụng Allah, các người không có Thượng Đế nào ngoài Ngài. Chắc chắn đă có một bằng chứng rơ rệt từ Rabb của các ngươi đă đến với các người. Bởi thế, hăy đo cho đúng và cân cho đủ và chớ lấy bớt hàng hóa của người và chớ phá rối trị an trên trái đất sau khi nó đă được ổn định trật tự. Điều đó tốt nhất cho các người nếu các người tin tưởng.
7:86

“Và chớ ngồi chờ tại mỗi ngă đường dọa dẫm và cản trở những ai tin tưởng nơi Ngài (Allah) lánh xa chính đạo của Ngài và t́m cách bẻ cong nó. Và hăy nhớ khi các người chỉ gồm một thiểu số rồi Ngài gia tăng nhân số của các người đông đảo; và hăy nh́n xem kết cuộc của những kẻ phá hoại như thế nào.
7:87

“Và nếu có một số các người tin tưởng nơi điều mà ta mang đến và một số khác không tin th́ hăy kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi Allah sẽ xét xử giữa chúng ta bởi v́ Ngài là Đấng Xét xử Ưu việt.”
7:88

Các lănh tụ của những kẻ kiêu căng trong đám dân của Người lên tiếng: “Hỡi Shu'ayb, hoặc bọn ta sẽ tống cổ ngươi và các tín đồ theo ngươi ra khỏi thị trấn của bọn ta; hoặc các ngươi sẽ trở về với tín ngưỡng của bọn ta.” (Shu'ayb) đáp:” Sao! Dẫu chúng tôi cả ghét điều đóÔ ư?
7:89

“Nếu trở lại với tín ngưỡng của quí vị th́ chắc chắn chúng tôi bắt buộc phải bịa đặt điều nói dối Allah sau khi Ngài đă giải thoát chúng tôi ra khỏi đó. Chúng tôi không có cách nào trở về với nó được trừ phi Allah, Rabb chúng tôi muốn khác đi. Sự Hiểu biết của Rabb chúng tôi bao quát tất cả mọi vấn đề. Chúng tôi trọn tin và phó thác cho Allah. “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài quyết định giữa chúng tôi và người dân chúng tôi bằng sự thật bởi v́ Ngài là Đấng Quyết định Ưu việt.”
7:90

Các lănh tụ của những kẻ không có đức tin trong đám dân của Người lên tiếng: “Nếu các người tuân theo Shu'ayb th́ chắc chắn các người sẽ mất mát!”
7:91

Nhưng một trận động đất bất thần chụp bắt họ vào buổi sáng khiến họ chết la liệt trong nhà.
7:92

Những ai bảo Shu'ayb nói dối đă bị tiêu diệt toàn bộ làm như họ đă không hề sống nơi đó bao giờ. Những ai đă phủ nhận Shu'ayb mới là những kẻ mất mát.
7:93

Thế rồi Shu'ayb giả từ người dân ra đi và nói: “Hỡi dân ta! Chắc chắn ta đă truyền đạt cho các người những bức thông điệp của Rabb của ta và khuyên bảo các người điều tốt lành. Nhưng làm sao ta có thể thương tiếc một đám người không tin tưởng.”
7:94

Và TA đă không cử một vị Nabi nào đến cho một thị trấn mà lại không bắt dân cư của nó chịu cam khổ và hoạn nạn để họ cầu xin tha thứ.
7:95

Rồi TA chuyển cảnh khốn khổ sang cảnh trù phú cho đến khi họ phát đạt dồi dào và nói: “ Cha mẹ chúng tôi cũng đă từng trải qua cảnh nghèo và cảnh giầu”. Thế rồi TA bất thần bắt phạt họ; và họ không ngờ.
7:96

Và nếu dân cư của các thị trấn tin tưởng và sợ Allah th́ chắc chắn TA sẽ mở cho họ bao nhiêu ân phúc từ trên trời xuống dưới đất nhưng họ bài bác cho nên TA đă bắt phạt họ về các điều mà họ đă phạm.
7:97

Dân cư của các thị trấn cảm thấy an toàn chăng khi cơn thịnh nộ của TA đến chụp bắt họ ban đêm trong khi họ đang yên giấc?
7:98

Hoặc họ cảm thấy an toàn chăng khi cơn thịnh nộ của TA đến với họ ban ngày vào lúc họ đang vui đùa?
7:99

Hoặc họ cảm thấy an toàn chăng trước kế hoạch bí mật của Allah? Chỉ đám người thua thiệt mới cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah.
7:100

Há không là một bài học cho những ai thừa kế trái đất sau khi dân cư của nó (đă bị tiêu diệt)? rằng nếu muốn, TA sẽ thừa sức tiêu diệt họ v́ tội lỗi của họ và niêm kín tấm ḷng của họ khiến họ không nghe biết ǵ?
7:101

Đó là câu chuyện về các thị trấn mà TA kể lại cho Ngươi ; và chắc chắn đă có những Thiên sứ xuất thân từ họ đến gặp họ với những bằng chứng rơ rệt nhưng họ không tin tưởng nơi điều mà họ đă từng bài bác trước đó. Allah niêm kín tấm ḷng của những kẻ không tin tưởng đúng như thế.
7:102

Và TA đă thấy đa số bọn chúng không giữ đúng lời hứa và quả thật TA đă thấy đa số bọn chúngỳ bướng bỉnh.
7:103

Rồi sau Họ (các Thiên sứ)ỳ, TA đă cử Musa (Môi-se) mang những Dấu lạ của TA đến gặp Fir'aun (Phê-rô) và các tù trưởng của y nhưng chúng phủ nhận các dấu lạ đó; bởi thế, hăy nh́n xem kết cuộc của những kẻ thối nát như thế nào.
7:104

Và Musa bảo: “Hỡi Fir'aun (Phê-rô!) Ta đây là một Thiên sứ do Rabb của vũ trụ phái đến,-
7:105

“Ta chỉ được phép nói sự thật về Allah. Nay ta đến gặp các người với một bằng chứng rơ rệt từ Rabb của các người; do đó, hăy để cho con cháu Israel ra đi cùng với ta.”
7:106

(Fir'aun) đáp: “Nếu đến với một dấu lạ th́ hăy trưng nó ra xem, nếu ngươi nói thật.”
7:107

Nghe bảo, (Musa) liền quẳng chiếc gậy của Người xuống, tức thời nó biến thành một con rắn rơ rệt.
7:108

Và (Musa) đưa bàn tay của Người ra tức thời nó chói sáng trước mắt những người đứng nh́n.
7:109

Các lănh tụ của đám người Fir'aun nói: “Quả thật, đây là một nhà ảo thuật tài giỏi;
7:110

“Hắn muốn đuổi quí vị ra khỏi xứ sở của quí vị. Thế quí vị có ư kiến ǵ?”
7:111

Họ tâu: “Giữ hắn và người anh của hắn lại và cử người đi khắp các thị trấn cáo thị (và tập trung) -
7:112

“Đưa về tŕnh diện bệ hạ tất cả các vị phù thủy tài giỏi.”
7:113

Và các vị phù thủy đến tŕnh diện Fir'aun. Họ tâu: “(Thưa bệ hạ!) Nếu thắng cuộc, chúng tôi sẽ được ân thưởng chăng?”
7:114

(Fir'aun) bảo: “Vâng; trong trường hợp đó, các ngươi sẽ được cất nhắc lên gần ta.”
7:115

Họ bảo: “Hỡi Musa! Ngươi quẳng (bửu bối của ngươi) xuống trước hay bọn ta?”
7:116

(Musa) đáp: “Qúi vị quẳng xuống trước.” Do đó, họ quẳng bửu bối của họ xuống. Họ mà mắt người dân và làm cho họ khiếp đăm trước một tṛ ảo thuật ghê gớm.
7:117

Nhưng TA (Allah) đă mặc khải cho Musa bảo: “Hăy quẳng chiếc gậy của Ngươi xuống.” Tức thời, nó nuốt trọn các vật mà họ đă làm giả.
7:118

Bởi thế, sự thật đă toàn thắng và những món vật giả mà họ đă làm trở thành vô dụng.
7:119

Cho nên họ thua cuộc và bị khinh thường.
7:120

Và các tên phù thủy sụp xuống phủ phục.
7:121

Họ thưa: “Chúng tôi tin tưởng nơi Rabb của vũ trụ.
7:122

“Rabb (Đấng Chủ Tể) của Musa và Harun.”
7:123

Fir'aun bảo: “Các ngươi táo gan tin tưởng nơi y (Musa) trước khi ta cho phép các ngươi? Quả thật, đây là một mưu kế mà các ngươi đă thảo hoạch với nhau trong thành phố hầu trục xuất dân cư của nó đi nơi khác. Rồi đây các ngươi sẽ sớm biết ...
7:124

“Chắc chắn ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên một cái rồi ta sẽ cho đóng đinh tất cả bọn bây trên thập tự giá.”
7:125

Họ thưa: “Bề nào chúng tôi cũng sẽ trở về với Rabb (Allah) chúng tôi.
7:126

“C̣n bệ hạ, bệ hạ nhất định trả thù chúng tôi chỉ v́ chúng tôi tin tưởng nơi các bằng chứng của Rabb chúng tôi khi chúng đến với chúng tôi? 'Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài xối lên chúng tôi sự kiên tŕ nhẫn nại và bắt hồn chúng tôi qua đời như người Muslim (thần phục Ngài).”
7:127

Các lănh tụ trong đám thuộc hạ của Fir'aun tâu: “Ngài sẽ để cho Musa và người dân của nó làm loạn trong xứ, bỏ rơi bệ hạ và các thần linh của bệ hạ ư? (Fir'aun) đáp: “Ta sẽ cho giết con trai của chúng và tha mạng các phụ nữ của chúng và áp chế bọn chúng.”
7:128

Musa bảo người dân của Người: “Hăy cầu xin Allah giúp đỡ và kiên nhẫn chịu đựng bởi v́ quả thật đất đai là của Allah. Nếu muốn, Ngài sẽ cho người nào trong số bầy tôi của Ngài thừa hưởng nó. Và kết cuộc sẽ về tay những người sợ Allah.”
7:129

Họ bảo (Musa): “Trước và sau khi Thầy đến với chúng tôi, chúng tôi gặp toàn cảnh hoạn nạn.” (Musa) đáp: “Có lẽ v́ thế mà Rabb của các ngươi sẽ tiêu diệt kẻ thù của các ngươi và sẽ cho các người nối nghiệp họ trên trái đất và xem các người hành động ra sao?”
7:130

Và chắc chắn TA (Allah) đă trừng phạt các thuộc hạ của Fir'aun với những năm hạn hán và thất mùa để chúng có dịp tỉnh ngộ.
7:131

Và khi gặp điều phúc lành, chúng nói: “Cái này là của chúng tôi.” Nhưng khi gặp điều bất hạnh, chúng đổ tội cho Musa và những ai theo Người đă mang điều xui xẻo đến. Nhưng, ô này! đối với Allah, điều xui xẻo chỉ là do chúng, nhưng đa số bọn chúng không biết.
7:132

Chúng bảo (Musa:) “Bất cứ dấu hiệu nào mà ngươi mang đến để mê-hoặc bọn ta, bọn ta nhất định sẽ không tin tưởng nơi ngươi.”
7:133

Và TA (Allah) đă giáng lên chúng thiên-tai (như chết chóc, lụt lội, cuồng phong) và nạn châu-chấu và nạn chí-rận và nạn cóc-nhái và nạn máu-tươi: các dấu lạ với các chi tiết rơ rệt, nhưng chúng vẫn tỏ vẻ ngạo mạn và là đám người vô cùng tội lỗi.
7:134

Và mỗi lần thiên tai rơi nhằm chúng, chúng nài nỉ với Musa, bảo: “Hỡi Musa! Hăy cầu xin Rabb của ngươi giùm bọn ta qua lời hứa của Ngài với ngươi (rằng) nếu ngươi giải tỏa được thiên-tai khỏi bọn ta th́ chắc chắn bọn ta sẽ tin tưởng nơi ngươi và bọn ta sẽ để cho con cháu Israel ra đi cùng với ngươi.”
7:135

Nhưng khi TA (Allah) đă giải tỏa thiên-tai khỏi chúng, theo hạn định của chúng, th́ tức khắc chúng nuốt lời hứa!
7:136

Bởi thế, TA (Allah) đă trả thù và nhận bọn chúng chết đuối dưới biển (Hồng hải) bởi lẽ chúng đă bài bác các Dấu lạ của TA mà chúng không màng đến.
7:137

Và TA (Allah) đă chỉ định đám người đă bị xem như cô thế thừa kế phần đất phía Đông và phía Tây mà TA đă ban phúc. Và Lời phán tốt đẹp của Rabb của Ngươi dành cho con cháu Israel đă hoàn tất bởi v́ họ đă chịu đựng gian khổ; và TA đă san bằng bao nhiêu công tŕnh do Fir'aun và đám người của hắn đă xây cất và gầy dựng.
7:138

Và TA (Allah) đă đưa con cháu Israel băng qua biển (Hồng hải) an toàn. (Trên đường đi) họ đă gặp một đám người đang sùng bái một số tượng vật. Thấy thế, họ thưa: “Hỡi Musa! Xin Thầy dựng cho chúng tôi một thần linh giống như các thần linh này của họ.” Musa đáp: “Các ngươi đúng là một đám người ngu xuẩn.”
7:139

“ Quả thật, về đám người này- việc sùng bái mà chúng đang làm sắp bị tiêu diệt và điều mà chúng đang làm sẽ trở thành vô ích.”
7:140

(Musa) nói: “Há ta sẽ phải đi t́m cho các ngươi một Thượng Đế khác Allah trong lúc Ngài đă ban đặc ân cho các ngươi hơn thiên hạ?”
7:141

Và hăy nhớ việc TA (Allah) đă giải cứu các ngươi khỏi đồng bọn Fir'aun, chúng áp bức các ngươi với bao nhiêu cực h́nh tai ác: chúng đă giết con trai của các ngươi và tha mạng các phụ nữ của các ngươi; và trong sự việc đó là một sự thử thách vô cùng to lớn từ Rabb (Allah) của các ngươi.
7:142

Và TA (Allah) đă hẹn gặp Musa ba mươi đêm (tại núi Sinai) và đă hoàn tất cuộc gặp gỡ đó thêm mười đêm nữa, như thế thời gian gặp gỡ với Rabb của Người là bốn mươi đêm. Nhưng Musa có dặn Harun, người anh của Người: “Anh đại diện tôi, trông coi người dân của tôi và làm cho đúng và chớ tuân theo đường lối của những kẻ thối nát.”
7:143

Và khi Musa đến chỗ hẹn của TA và Rabb của Người tiếp chuyện với Người. (Musa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài hiện ra trước mặt để cho bề tôi nh́n thấy Ngài.” (Allah) phán: “Ngươi không bao giờ nh́n thấy TA nhưng hăy nh́n về phía ngọn núi kia, nếu nó c̣n đứng nguyên tại chỗ th́ ngươi sẽ thấy TA.” Và khi Rabb của Người biểu thị lên ngọn núi, Ngài đă làm nó vỡ tan thành bụi. Và Musa té xuống bất tỉnh. Sau khi hồi tỉnh, Người thưa: “Quang vinh thay Ngài! Bề tôi xin sám hối với Ngài và là người đầu tiên tin tưởng (nơi Ngài.)
7:144

(Allah) phán: “Hỡi Musa! Quả thật, TA đă chọn Ngươi hơn người (khác) qua các Thông điệp của TA và qua Lời phán trực tiếp của TA. Bởi thế, hăy tiếp thu các điều mà TA đă ban cho Ngươi và hăy là một người biết ơn.”
7:145

Và TA (Allah) đă ghi cho Người lời-răn và chi tiết về đủ mọi vấn đề trên các Bia-kư (và dặn): “Hăy giữ kỹ các Bia-kư này và chỉ thị cho người dân của Ngươi nắm vững các lời khuyên tốt nhất của chúng. TA sẽ chỉ cho Ngươi thấy nhà ở của những kẻ chống đối.”
7:146

TA sẽ làm cho những kẻ ngạo mạn khinh thường phải trái trên trái đất xa lánh các Dấu hiệu của TA; và nếu thấy từng dấu hiệu, chúng sẽ không tin tưởng; và nếu thấy con đường đúng đắn th́ chúng sẽ không nhận đó là chính đạo. Và nếu thấy con đường lầm lạc th́ chúng sẽ cho đó là chính đạo; như thế là v́ chúng thường bài bác các Dấu hiệu của TA và xem lờ chúng.
7:147

Và những ai bài bác các Dấu hiệu của TA cùng với việc gặp gỡ (với TA ) ở Đời sau th́ việc làm của chúng sẽ trở thành vô nghĩa. Há chúng chỉ được tưởng thưởng (hay bị trừng phạt) về những điều mà chúng đă làm?
7:148

Và người dân của Musa, sau khi Người đi khỏi, đă dùng nữ trang của họ mà đúc ra một con ḅ con, thân của nó (phát âm giống tiếng) rống (của con ḅ). Há họ không thấy rằng con ḅ đúc ấy không nói được cũng không thể hướng dẫn họ? Họ đă thờ lạy nó và trở thànhợ những kẻ làm điều sai quấy.
7:149

Và khi hối tiếc về việc đă qua và nhận thấy ḿnh đă lầm lạc, họ thưa: “Nếu Rabb chúng tôi không khoan dung và tha thứ th́ chắc chắn chúng tôi sẽ là những kẻ thua thiệt.”
7:150

Và khi trở về gặp người dân của Người, Musa vừa tức giận vừa buồn phiền. Người lên tiếng: “Thật là tội lỗi điều mà các ngươi đă làm sau khi ta đi vắng. Phải chăng các ngươi muốn thúc giục mệnh lệnh của Rabb của các ngươi? Và Người quẳng các tấm Bia-kư xuống đất, nắm lấy chùm tóc của người anh và lôi anh ta về phía ḿnh. (Harun) lên tiếng: “Hỡi em ta ! Dân chúng xem thường ta và c̣n toan giết ta nữa; do đó, em chớ để cho kẻ thù vui thích trên sự đau khổ của ta và chớ liệt ta vào thành phần của đám người làm điều sai quấy.”
7:151

(Musa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài tha thứ cho bề tôi và người anh của bề tôi và khoan dung chúng tôi bởi v́ Ngài là Đấng tuyệt đối Khoan dung của những người tỏ ḷng khoan dung.”
7:152

Quả thật, những ai thờ con ḅ con (đúc) sẽ bị Rabb (Allah) của họ giận dữ và sẽ bị hạ nhục ở đời này. TA trừng phạt những kẻ bịa đặt điều gian dối đúng như thế.
7:153

Ngược lại, những ai đă làm điều tội lỗi rồi ăn năn hối cải sau đó và tin tưởng thật sự th́ Rabb của Ngươi sau sự việc đó sẽ rất mực Tha thứ và Khoan dung.
7:154

Và sau khi nguôi giận, Musa lượm các tấm Bia-kư lên, và trong bản văn có ghi Chỉ đạo và Hồng ân đối với những ai sợ Rabb của họ.
7:155

Và Musa đă chọn trong đám người dân của Người bảy mươi người để đưa đến chỗ hẹn của TA (Allah). Nhưng khi họ bị lay chuyển bởi trận động đất dữ dội, (Musa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Nếu Ngài muốn, th́ Ngài nên giết cả họ lẫn bề tôi từ trước. Há Ngài muốn tiêu diệt chúng tôi v́ tội lỗi do một số người điên rồ trong chúng tôi đă làm? Đó chẳng qua là sự thử thách mà Ngài dùng để đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng dẫn người nào Ngài muốn. Ngài là Đấng Bảo hộ của chúng tôi, xin Ngài tha thứ và khoan dung chúng tôi. Bởi v́ Ngài là Đấng Tha thứ Ưu việt.
7:156

“Và xin Ngài qui định cho chúng tôi điều tốt ở đời này và Đời sau. Quả thật, chúng tôi quay về hối cải với Ngài.” (Allah) phán: “TA sẽ dùng h́nh phạt của TA mà trừng trị kẻ nào TA muốn nhưng ḷng Khoan dung của TA bao quát lên tất cả mọi thứ. TA sẽ qui định nó (sự Khoan hồng) cho những ai ngay chính sợ Allah và đóng Zakaah và những ai tin tưởng nơi các Dấu hiệu của TA:
7:157

Những ai tuân theo Thiên sứ (Muhammad), một Nabi Ummi mà họ đă thấy ghi trong Kinh Taurah và Injil nơi họ-Người ra lệnh bảo họ làm điều lành và cấm cản họ làm điều dữ; Người cho phép họ dùng thực phẩm tốt và sạch và ngăn cấm họ dùng thực phẩm dơ bẩn; và Người tháo bớt gánh nặng của họ và giải thoát họ khỏi các gông cùm đang đè nén họ. Bởi thế, những ai tin tưởng nơi Người và ủng hộ Người và giúp đỡ Người và tuân theo ánh sáng đă được gởi xuống cùng với Người th́ là những người sẽ thành đạt.
7:158

Hăy bảo: “Hỡi nhân loại! Ta là Thiên sứ được cử phái đến với tất cả các người; Đấng đang thống trị các tầng trời và trái đất; không có Thượng Đế nào ngoài Ngài; Ngài ban sự sống và làm cho chết. Bởi thế, hăy tin tưởng nơi Ngài và Thiên sứ của Ngài, một Nabi Ummi. Người cũng tin tưởng nơi Allah và các Lời phán của Ngài. Hăy tuân theo Người, để may ra các ngươi được hướng dẫn đúng đường.
7:159

Và trong đám dân của Musa, có một tập thể dựa vào chân lư mà hướng dẫn (người khác) và xét xử công bằng.
7:160

Và TA (Allah) đă phân chia họ thành mười hai bộ lạc. Và TA đă mặc khải cho Musa khi người dân của Người đ̣i hỏi nước uống: “Hăy dùng chiếc gậy của Ngươi mà đánh lên tảng đá.” Tức thời từ đó phụt ra mười hai ngọn suối. Mỗi bộ lạc biết điểm nước của họ. Và TA đă dùng các lùm mây để che mát họ; và đă ban Manna và chim cút xuống cho họ và phán: “Hăy dùng các món thực phẩm tốt và sạch mà TA cung cấp cho các người.” (Nhưng họ không bằng ḷng). Và họ chẳng làm thiệt hại ǵ TA, ngược lại, họ chỉ tự làm thiệt hại bản thân.
7:161

Và khi họ được khuyên: “Hăy ở trong thị trấn (Jerusalem) này và ăn tùy thích (thực phẩm) bất cứ nơi nào nhưng hăy nói 'Hittatun' (xin Ngài tha thứ) và bước vào ngưỡng cửa dáng điệu phủ phục. TA sẽ tha thứ lỗi lầm của các ngươi và sẽ gia tăng phần thưởng cho những người làm tốt.”
7:162

Nhưng những kẻ làm điều sai quấy trong họ đă thay đổi Lời phán đă được truyền, cho nên TA đă gởi tai ương từ trên trời xuống trừng phạt chúngỳ do những điều sai quấy của chúng.
7:163

Và hăy hỏi họ về một thị trấn nằm sát bờ biển, một nơi mà họ đă chịu h́nh phạt v́ đă vi phạm ngày Thứ Bảy khi cá của họ lội vào bờ nhô đầu lên khỏi mặt nước để gặp họ công khai. Nhưng vào ngày nào không phải là ngày Thứ Bảy th́ cá không rủ nhau lội vào bờ. TA đă trừng phạt họ đúng như thế do điều ngoan cố mà chúng đă phạm.
7:164

Và có một tập thể của họ đă lên tiếng hỏi: “Ích lợi ǵ việc quí vị khuyên lơn một đám người mà Allah muốn tiêu diệt hoặc sẽ bị Ngài trừng phạt bằng một h́nh phạt khủng khiếp? Họ đáp: “Để giải nhiệm cho chúng tôi trước Rabb của quí vị và may ra để họ sợ Allah (mà cải tà qui chíÔnh).
7:165

Bởi thế, khi họ quên mất các giới cấm đă được nhắc nhở, TA đă giải cứu những ai đă từng cấm cản người khác làm điều tội lỗi vàtrừng phạt những ai đă làm điều sai quấy bằng một h́nh phạt vô cùng đau đớn v́ tội ngoan cố.
7:166

Bởi thế, khi chúng vi phạm các giới cấm, TA đă phán cho chúng: “Hăy thành loài khỉ đáng khinh!”
7:167

Và hăy nhớ khi Rabb của Ngươi tuyên bố việc Ngài sẽ cử những người nào đó đến trừng trị chúng và trừng phạt chúng đau đớn cho đến Ngày Phục sinh bởi v́ Rabb của Ngươi rất nhanh trong việc trả oán nhưng cũng rất mực Tha thứ, rất mực Khoan dung.
7:168

Và TA (Allah) đă chia cắt họ thành nhiều cộng đồng sống rải rác trên khắp mặt đất. Trong họ có người lương thiện nhưng có người không như thế. TA đă thử thách họ với điều lành và điều dữ để may ra họ qui chính.
7:169

Rồi sau họ, có một thế hệ nối nghiệp và thừa hưởng Kinh sách nhưng ưa thích các món hàng tạm bợ gần gủi của trần gian và nói ra điều này để cáo lỗi: “Chúng tôi hy vọng sẽ được tha thứ.” Và nếu gặp các món phù hoa tương tự, th́ họ sẽ chụp lấy chúng. Phải chăng họ đă không tôn trọng Lời Giao ước đă ràng buộc họ trong Kinh sách bảo họ chỉ được phép nói sự Thật về Allah? Và họ đă học các điều ghi trong đó và nhà-ở ở Đời sau là tốt nhất cho những ai ngay chính sợ Allah. Thế các người không hiểu?
7:170

Và đối với những ai nắm vững Kinh sách và chu đáo dâng lễ 'Salaah', TA sẽ không làm mất phần thưởng của những người làm việc thiện.
7:171

Và hăy nhớ khi TA nhấc ngọn núi (Sinai) lên khỏi đầu họ giống như một cái tán che bên trên và họ ngỡ rằng nó sắp sụp xuống đè họ; (TA phán): “Hăy nắm thật vững các điều mà TA đă ban cho các ngươi và hăy nhớ kỹ điều ghi trong đó để may ra các ngươi trở nên ngay chíÔnh sợ Allah.”
7:172

Và hăy nhớ khi Rabb của Ngươi bắt con cháu Adam, hậu duệ của họ sinh ra từ trái cật của họ, xác nhận đối với bản thân ḿnh (trước câu hỏi:) “Phải chăng TA-Allah- là Rabb của các ngươi?” Họ đáp: “Dạ thưa vâng! Chúng tôi xin xác nhận.” e rằng các ngươi có thể viện lư do để nói vào Ngày Phục sinh: “Chúng tôi không hề biết đến điều này.”
7:173

Hoặc các ngươi có thể nói: “Chính cha mẹ chúng tôi chủ trương việc tôn thờ nhiều thần linh trước đây, chúng tôi chỉ là hậu duệ sau họ. Phải chăng Ngài sẽ tiêu diệt chúng tôi v́ điều mà những kẻ giả hiệu đă làm?”
7:174

Và TA (Allah) đă giải thích các Dấu hiệu minh bạch như thế để may ra họ c̣n có dịp qui chính.
7:175

Hăy đọc kể cho họ câu chuyện về một người mà TA (Allah) đă ban các Dấu hiệu của TA, nhưng y đă quẳng chúng sang một bên, cho nên Shaytan đă đuổi theo kịp y; và y đă trở thành một kẻ lầm lạc.
7:176

Và nếu muốn, TA đă nâng y lên cao với chúng (Dấu hiệu) nhưng y đă bám chặt vào trái đất và theo đuổi những ham muốn trần tục. H́nh ảnh của y chẳng khác nào h́nh ảnh của một con chó: nếu Ngươi đánh đuổi nó th́ nó sẽ le luỡi ra và nếu Ngươi không đánh đuổi nó th́ nó cũng le luỡi ra. Đó là h́nh ảnh của đám người đă bài bác các Dấu hiệu của TA. Bởi thế, Ngươi hăy kể lại câu chuyện (trên) để may ra họ ngẫm nghĩ.
7:177

H́nh ảnh của đám người đă từng bài bác các Dấu hiệu của TA và tự làm hỏng linh hồn của ḿnh thật rất tồi tệ.
7:178

Ai mà Allah hướng dẫn th́ sẽ đi đúng đường, và ai mà Allah đánh lạc hướng th́ sẽ là những kẻ mất mát.
7:179

Và chắc chắn TA (Allah) sẽ đưa đa số Jinn và người vào Hỏa ngục. Chúng có trái tim nhưng không chịu vận dụng chúng để hiểu, chúng có mắt nhưng không chịu vận dụng chúng để quan sát, chúng có tai nhưng không chịu vận dụng chúng để nghe; những kẻ như thế chẳng khác nào thú vật; không, chúng c̣n tệ hơn nữa. Chúng là những kẻ thờ ơ, khinh suất.
7:180

Allah có các tên gọi tốt đẹp nhất; do đó hăy gọi Ngài bằng các tên gọi đó. Và hăy lánh xa những kẻ báng bổ tên gọi của Ngài. Họ sẽ lănh đủ về tội của họ.
7:181

Và trong số những người mà TA (Allah) đă tạo, có một cộng đồng (tập thể) hướng dẫn (người khác) bằng sự thật và dựa vào đó mà đối xử công bằng.
7:182

Ngược lại, những ai bài bác các Dấu hiệu của TA, th́ sẽ bị TA đưa dần dần đến chỗ hủy diệt bằng những phương cách mà chúng không biết.
7:183

Và TA tạm tha cho chúngỳ. Bởi v́ kế hoạch của TA rất vững chắc.
7:184

Và há chúngỳ không chịu ngẫm nghĩ? Người Bạn (Muhammad) của chúng không mất trí. Người chỉ là một người báo trước công khai.
7:185

Há chúngỳ không nh́n thấy điều ǵ trong vương quốc gồm các tầng trời và trái đất và mọi vật mà Allah đă tạo? Rằng có lẽ tuổi thọ của chúngỳ sắp măn đến nơi? Thế đâu là phương ngôn mà chúngỳ sẽ tin tưởng sau cái (Qur'an) này?
7:186

Ai mà Allah đánh lạc hướng th́ y sẽ không có một người hướng đạo; bởi v́ Ngài bỏ mặc họ lang thang vơ vẩn trong sự thái quá của họ.
7:187

Họ hỏi Ngươi về Giờ (Tận thế hay Phục sinh) chừng nào sẽ xảy ra. Hăy bảo: “Duy chỉ Rabb (Allah) của ta biết rơ nó. Chỉ riêng Ngài tiết lộ thời điểm của nó. Nó sẽ nặng nề trong các tầng trời và trái đất. Nó sẽ bất ngờ xảy đến với các người. Họ hỏi Ngươi làm như Ngươi đă được báo trước. Hăy bảo họ: “Chỉ riêng Allah biết rơ nó, ngược lại đa số nhân loại không biết ǵ cả.”
7:188

Hăy bảo: “Ta không có quyền quyết định điều lợi hoặc điều hại cho chính bản thân ta ngoại trừ điều nào mà Allah muốn. Và nếu ta biết điều vô h́nh th́ chắc chắn ta sẽ tom góp nhiều điều tốt cho ta và sẽ không gặp một điều bất hạnh nào. Thật sự ta chỉ là một người báo trước và là một người mang tin lành cho đám người có đức tin.”
7:189

Ngài là Đấng đă tạo các người từ một người duy nhất (Adam), và từ Người tạo ra người vợ của Người để Người sống yên b́nh với nàng. Do đó khi chồng ôm phủ vợ, vợ thụ thai và mang theo một gánh nhẹ mỗi lần di chuyển. Đến khi bà phát triển nặng nề, hai vợ chồng cùng cầu nguyện Allah, Rabb của hai người, thưa: “Nếu Ngài ban cho chúng tôi một đứa con tốt lành th́ chắc chắn chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn.”
7:190

Nhưng khi Ngài ban cho hai vợ chồng một đứa con tốt lành, th́ hai người bắt đầu kết hợp thần linh cùng với Ngài về (đứa con) mà Ngài đă ban cho. Nhưng Allah vượt hẳn điều (hay kẻ) mà họ đă kết hợp với Ngài.
7:191

Phải chăng họ kết hợp với Allah những vật không tạo hóa được ǵ ngược lại chính chúng lại được tạo?
7:192

Chúng không thể giúp đỡ họ cũng không thể tự giúp ḿnh được.
7:193

Và nếu các người có gọi chúng đến với Chỉ đạo, th́ chúng sẽ không tuân theo các người. Điều đó bằng thừa đối với các người, dẫu các người có gọi chúng hay làm thinh;
7:194

Quả thật, những kẻ (hay vật) mà các người cầu nguyện ngoài Allah chỉ là bầy tôi như các người. Hăy cầu nguyện chúng và để chúng đáp lại các người xem, nếu các người nói thật!
7:195

Há chúng có chân để đi, hoặc có tay để nắm, có mắt để nh́n, có tai để nghe? Hăy bảo họ: “Các ngươi hăy gọi các kẻ hợp tác của các ngươi, rồi để chúng đặt kế hoạch chống lại ta, và chớ để cho ta rảnh tay!
7:196

“Quả thật, Đấng Bảo hộ của ta là Allah, Đấng đă ban Kinh sách xuống; và Ngài che chở những người lương thiện.
7:197

“Trong lúc những kẻ mà các người cầu nguyện ngoài Ngài không có khả năng giúp đỡ các người cũng không tự giúp chúng được.”
7:198

Và nếu Ngươi có gọi chúng đến với Chỉ đạo, th́ chúngỳ sẽ không nghe; và Ngươi thấy chúngỳ nh́n Ngươi, nhưng chúng không thấy ǵ.
7:199

Hăy lượng thứ và truyền lệnh làm điều nào đúng nhưng hăy lánh xa những kẻ ngu dốt.
7:200

Và nếu có một đề nghị của Shaytan xâm nhập đầu óc của Ngươi, hăy cầu xin Allah che chở bởi v́ Ngài Hằng Nghe và Hằng Biết.
7:201

Quả thật, những ai sợ Allah, một khi bị Shaytan xúi giục, liền tưởng nhớ (Allah) th́ợ sẽ thấy đầu óc ḿnh bừng sáng trở lại.
7:202

Nhưng các anh em (xấu) của chúngỳ chỉ muốn thúc đẩy chúngỳ lao ḿnh vào lầm lạc rồi sẽ không bỏ ngang ư-đồ đó.
7:203

Và khi Ngươi không mang một Lời mặc khải nào đến cho chúng, chúng nói: “Tại sao không mang nó đến?” Hăy bảo chúngỳ: “Ta chỉ làm theo điều được mặc khải cho ta từ Rabb của ta. (Qur'an) này là một sự soi sáng từ Rabb của các người, một chỉ đạo và một hồng ân cho đám người có đức tin.”
7:204

Và khi Qur'an được xướng đọc, hăy lắng nghe và giữ im lặng để may ra các người nhận được hồng ân (của Allah).
7:205

Và hăy tưởng nhớ Rabb của ngươi trong tâm khảm (hỡi Muslim!), vừa khiêm tốn vừa kính trọng nhưng không được lớn tiếng (trong lúc đọc kinh) vào các buổi sáng và buổi tối và chớ vô ư-tứ.
7:206

Quả thật, những ai ở gần Rabb của Ngươi không quá tự hào trong việc thờ phụng Ngài và họ tán dương ca tụng Ngài và phủ phục trước Ngài.
Hađith
 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -