Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
34. سبإ
Chương 34. Saba (Thị Trấn Sê-Ba)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
34:1

Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah, Đấng mà mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài và cũng thuộc về Ngài mọi lời ca tụng ở Đời sau; và Ngài là Đấng Chí Minh, Đấng Rất mực Am tường.
34:2

Ngài biết mọi vật chui vào ḷng đất và mọi vật nhô lên khỏi mặt đất và mọi vật từ trên trời rơi xuống và mọi vật thăng lên trời; và Ngài là Đấng Hằng Khoan dung, Hằng Tha thứ.
34:3

Và những kẻ không tin bảo: “Giờ (xét xử) sẽ không xảy đến với chúng tôi.” Hăy bảo: “Vâng, thề nhân danh Rabb (Allah) của ta, Đấng biết điều vô h́nh; chắc chắn Giờ (xét xử) sẽ xảy đến với các người.” Không một vật ǵ có thể thoát khỏi Ngài đặng dẫu là sức nặng của một hạt nguyên tử trong các tầng trời và dưới đất; và không một vật ǵ dù nhỏ hay lớn hơn cái đó mà lại không được ghi sẵn trong một Quyển sổ minh bạch.
34:4

Hầu Ngài tưởng thưởng những ai có đức tin và làm việc thiện. Họ là những người sẽ được tha thứ và được bổng lộc rộng răi.
34:5

Ngược lại, những ai phấn đấu để phá hỏng các Lời mặc khải của TA (Allah) th́ chắc chắn sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn.
34:6

Và những ai đă được ban kiến thức th́ thấy điều mà Rabb của Ngươi đă ban xuống cho Ngươi là Chân lư, hướng dẫn đến con đường của Đấng Toàn Năng, Đấng Rất đáng mực Ca tụng.
34:7

Những kẻ không có đức tin bảo: “Há quí vị muốn chúng tôi chỉ cho quí vị một người đă báo cho quí vị biết khi quí vị đă hoàn toàn mục ră, quí vị sẽ tái xuất hiện như một sự tạo hóa mới?”
34:8

Phải chăng Y đă nói dối rồi đổ thừa cho Allah? hay là Y bị qủy ám? Không, những ai không tin tưởng nơi Đời sau th́ sẽ bị trừng phạt và lầm lạc rất xa.
34:9

Há họ không nh́n thấy ǵ trước mắt và sau lưng, từ trên trời xuống dưới đất? Nếu muốn, TA (Allah) thừa sức làm cho đất sụp xuống nuốt mất họ hoặc làm cho một mảnh trời rơi xuống đè nát họ. Quả thật, nơi sự việc đó là một Dấu hiệu cho từng bề tôi hối cải.
34:10

Và chắc chắn TA đă ban cho Dawud thiên ân của TA: “Hỡi núi và chim chóc! Hăy lập lại với y lời tán dương (Allah); và TA đă hoá sắt thành mềm cho y;
34:11

“Hăy chế áo giáp và ráp các ṿng sắt thật cân bằng; và hăy làm việc thiện. Quả thật, TA (Allah) Hằng thấy điều các ngươi làm.”
34:12

Và (TA) đă bắt gió phục tùng Sulayman; bởi thế gió lướt đi một buổi sáng bằng (thời gian đi bộ) một tháng và một buổi chiều cũng bằng một tháng. Và TA đă hóa một ngọn suối đồng (nấu chảy) chảy ra cho Người; và trong loài Jinn có những tên làm việc trước mặt Người theo Phép của Rabb (Đấng Chủ Tể) của Người; và nếu có tên (Jinn) nào căi lệnh của TA, th́ TA sẽ cho nó nếm h́nh phạt của ngọn Lửa cháy bùng.
34:13

Chúng (Jinn) làm ra cho Người (Sulayman) những vật mà Người muốn: những cung điện, những h́nh tượng , những bát to lớn như những bể nước và những chảo nấu cố định. “Hỡi gia đ́nh Dawud! Hăy làm việc với ḷng tri-ân (Allah)!” Nhưng chỉ một số ít bầy tôi của TA tỏ ḷng biết ơn.
34:14

Nhưng khi TA quyết định cho Người (Sulayman) chết, chẳng có ǵ báo cho chúng (Jinn) thấy cái chết của Người ngoại trừ một loại sâu đất đă gặm ṃn chiếc gậy của Người. Bởi thế, khi Người ngă xuống, th́ loài Jinn mới vỡ lẽ rằng nếu biết được điều vô h́nh, th́ chúng đâu có ở lâu trong sự trừng phạt nhục nhă đó.
34:15

Chắc chắn đă có một Dấu hiệu cho người dân Saba' (Sê-ba) ngay tại chỗ ở của họ: hai ngôi vườn, một nằm phía bên phải và một bên trái. Hăy ăn bổng lộc mà Rabb của các người cung cấp và biết ơn Ngài: một vùng đất tốt đẹp và một Đấng Chủ Tể Hằng Tha thứ.
34:16

Nhưng họ đă trở mặt. Bởi thế, TA đă gởi một trận thủy tai từ đập nước đến phạt họ và biến hai ngôi vườn của họ thành hai ngôi vườn cho mọc ra loại trái đắng và loại cây tân hoa liễu và một số ít cây kè.
34:17

TA đă bắt phạt họ như thế v́ tội phụ ơn. Và phải chăng TA chỉ báo oán những kẻ vong ân?
34:18

Và TA đă đặt giữa họ và những thị trấn mà TA đă ban phúc, những thị trấn dễ nh́n thấy; và TA đă đo đạc nơi đó những chặng đường du lịch; hăy đi du lịch an toàn ban đêm và ban ngày qua những địa điểm đó.
34:19

Nhưng họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài làm cho những chặng đường du lịch của chúng tôi dài hơn”; và họ chỉ tự làm hại bản thân họ. Bởi thế, TA đă dùng họ làm thành những câu chuyện (cổ tích) và đă phân tán họ toàn bộ. Quả thật, nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho từng người kiên nhẫn, biết ơn.
34:20

Và chắc chắn Iblis (Shaytan) đă chứng minh với họ điều mà nó đă phỏng đoán là có thật. Bởi thế, họ nghe theo nó ngoại trừ một phần tử nhỏ trong số những người có đức tin.
34:21

Và thật ra, nó không có một chút quyền hành nào đối với họ nhưng để TA biết rơ ai là người tin tưởng nơi Đời sau so với ai trong họ là người c̣n nghi ngờ; và Rabb (Allah) của Ngươi là Đấng Giám sát tất cả mọi việc.
34:22

Hăy bảo: “Hăy cầu nguyện những kẻ mà các người tưởng tượng ngoài Allah. Chúng chẳng có ǵ trong các tầng trời và trái đất cho dù là sức nặng của một hạt nguyên tử; và chúng không có một phần chia nào trong trời đất; và trong chúng không có ai là vị ủng hộ của Ngài (Allah) cả.
34:23

Và việc can thiệp với Ngài (Allah) chẳng có hiệu lực trừ phi cho ai mà Ngài chấp thuận. Măi cho đến khi tấm ḷng của họ hết sợ, th́ lúc đó họ mới lên tiếng: “Rabb (Allah) của quí vị phán ǵ vậy?” Họ đáp: “Sự Thật.” Bởi v́ Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ-Đại.
34:24

Hăy bảo: “Ai cung cấp bổng lộc cho quí vị từ các tầng trời xuống dưới đất?” Hăy bảo: “Allah!” Chúng tôi hay quí vị sẽ là người đi đúng đường hoặc công khai lạc đường?”
34:25

Hăy bảo: “Quí vị sẽ không bị chất vấn về tội của chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ không bị chất vấn về điều mà quí vị đă làm.”
34:26

Hăy bảo: “Rabb của chúng ta sẽ tập trung chúng ta rồi Ngài sẽ xét xử giữa chúng ta bằng sự thật; và Ngài là Đại Thẩm phán Toàn Tri.”
34:27

Hăy bảo: “Hăy chỉ cho tôi đâu là những kẻ mà quí vị đă cho là những vị hợp tác của Ngài (Allah). Nhất định không. Không, Ngài là Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
34:28

Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi làm một Người mang tin mừng và người cảnh cáo cho toàn thể nhân loại nhưng đa số thiên hạ không biết.
34:29

Và họ bảo: “Thế chừng nào Lời hứa này sẽ thể hiện nếu quí vị nói thật?”
34:30

Hăy bảo: “Cuộc hẹn của quí vị là ngày mà quí vị sẽ không thể ở trể một giờ cũng không đi sớm hơn.”
34:31

Và những kẻ không có niềm tin bảo: “Chúng tôi sẽ không bao giờ tin Qur'an này và cũng không tin nơi các điều trước nó.” Giá Ngươi có thể thấy cảnh huống khi những kẻ làm điều sai quấy đứng trước mặt Rabb của chúng, lời qua tiếng lại trách móc lẫn nhau. Những kẻ được xem như cô thế sẽ bảo những tên cường bạo: “Nếu không có quí ngài th́ chắc chắn chúng tôi đă trở thành những người tin tưởng!”
34:32

Những tên cường bạo sẽ đáp lại những kẻ tự cho là cô thế, bảo: “Há bọn ta đă cản trở các ngươi theo chỉ đạo khi nó đến với các ngươi?” Không, chính các ngươi mới là những kẻ tội lỗi.
34:33

Và những kẻ tự cho là cô thế sẽ đáp lại những tên cường bạo: “Không, quí ngài đă cùng nhau mưu toan ngày đêm; (hăy nhớ) khi quí ngài ra lệnh cho chúng tôi phủ nhận Allah và dựng những kẻ ngang hàng với Ngài.” Chúng sẽ hối hận khi thấy h́nh phạt. TA sẽ đóng những chiếc gông vào cổ của những kẻ không tin. Há chúng chỉ bị trừng phạt v́ tội mà chúng đă làm?
34:34

Và không một người cảnh cáo nào đă được TA cử đến một thị trấn mà không bị những người giầu có của nó tuyên bố: “Chúng tôi không tin nơi thông điệp mà quí vị mang đến.”
34:35

Và họ bảo: “Chúng tôi có nhiều của cải và đông con và chúng tôi sẽ không bị trừng phạt.”
34:36

Hăy bảo: “Quả thật, Rabb của ta nới rộng bổng lộc của Ngài cho ai mà Ngài muốn hoặc thu hẹp; nhưng đa số nhân loại không biết.”
34:37

Và không phải tài sản cũng không phải con cái của các người là những thứ sẽ đưa các người đến gần TA theo cấp bậc, ngược lại chỉ ai có đức tin và làm việc thiện; họ là những người sẽ được ban thưởng gấp đôi do những điều mà họ đă làm và sẽ ở trong những ngôi nhà an toàn trên cao.
34:38

Ngược lại, những ai tích cực hoạt động để phá hỏng các Lời mặc khải của TA, th́ sẽ bị bắt đưa đến chỗ trừng phạt.
34:39

Hăy bảo: “Rabb của ta nới rộng hay thu hẹp bổng lộc của Ngài cho ai mà Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài. Và bất cứ cái ǵ mà các người chi dùng (cho Chính nghĩa của Ngài) th́ sẽ được Ngài hoàn lại đầy đủ; và Ngài là Đấng Cung dưỡng Ưu việt.”
34:40

Vào Ngày mà Ngài sẽ tập trung tất cả bọn chúng; rồi Ngài bảo các thiên thần: “Há các người này đă tôn thờ các ngươi?”
34:41

Các thiên thần sẽ thưa: “Quang vinh thay Ngài! Ngài là Chủ Nhân của chúng tôi chứ đâu phải chúng. Không, chúng tôn thờ Jinn mà đa số bọn chúng tin tưởng.”
34:42

Bởi thế Ngày nay (Ngày Phục sinh), người này không được quyền trục lợi và hăm hại người kia. Và TA sẽ bảo những ai làm điều sai quấy: “Hăy nếm h́nh phạt của Lửa mà các người đă từng cho là giả tạo.”
34:43

Và khi các Lời mặc khải rơ rệt của TA được đọc ra cho chúng th́ chúng bảo: “Người này chỉ là một người phàm. Y muốn cản trở quí vị tôn thờ những vật mà cha mẹ của quí vị đă từng tôn thờ.” Chúng bảo: “Cái này (Qu’an) chỉ là điều giả tạo khéo bịa đặt.” Và những kẻ không tin nói về Chân lư khi nó đến với chúng: “Đây chỉ là một pháp thuật hiển hiện.”
34:44

Nhưng TA đă không ban cho chúng các Kinh sách mà chúng có thể học hỏi; và TA đă không cử phái một người cảnh cáo nào đến với chúng trước Ngươi.
34:45

Và những ai trước chúng đă bài bác. Những người (Quraysh) này đă không nhận được một phần mười ân huệ mà TA đă ban cho họ (các tiền nhân của chúng), thế mà chúng đă cho các Thiên sứ của TA nói dối. Bởi thế, sự trừng phạt của TA khủng khiếp dường nào.
34:46

Hăy bảo: “Ta chỉ khuyên các người một điều: hăy v́ Allah mà các người đứng lên, từng cặp hay từng cá nhân, rồi tự suy nghĩ; (th́ sẽ thấy) người bạn (Muhammad) của các người đă không bị quỷ ám; ngược lại, Người chỉ là một người báo trước về một sự trừng phạt khủng khiếp sắp đến.”
34:47

Hăy bảo: “Phần thưởng mà ta đ̣i hỏi từ các người là của các người; c̣n phần thưởng của ta là do Allah ban cấp; và Ngài chứng giám tất cả mọi việc.”
34:48

Hăy bảo: “Quả thật, Rabb của ta quẳng ban Chân lư xuống; Ngài thấu rơ điều vô h́nh.”
34:49

Hăy bảo: “Chân lư (Qur'an) đă đến th́ sự Giả dối không khởi tạo cũng không phục sinh.”
34:50

Hăy bảo: “Nếu ta lầm lạc th́ chỉ bản thân ta thiệt tḥi; và nếu ta đi đúng đường th́ là do các điều mà Allah đă mặc khải cho ta; bởi v́ Ngài Hằng Nghe và Tối Cận.
34:51

Và nếu Ngươi có thể thấy được cảnh huống khi chúng kinh hăi v́ sẽ không có lối thoát; và sẽ bị túm bắt từ một nơi rất gần.
34:52

Lúc đó chúng sẽ nói: “Chúng tôi tin Nó (Qur'an);” nhưng làm sao chúng có thể đạt được đức tin từ một nơi quá xa!
34:53

Và chắc chắn, chúng đă phủ nhận nó từ trước; và đă thốt ra lời phỏng đoán về điều vô h́nh từ một nơi xa.
34:54

Và có một bức chắn ngăn cách chúng với những điều mà chúng mong ước giống như trường hợp đă xảy ra cho đồng bọn của chúng trong quá khứ. Quả thật, chúng ở trong t́nh trạng hoài nghi trầm trọng.
Hađith
 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -