Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
9. التوبة
Chương 9. At-Tawba (Hối Cải)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
9:1

Allah và Thiên sứ của Ngài tuyên bố hủy bỏ hiệp ước mà các người đă kư kết với những người thờ thần tượng.
9:2

Do đó, trong thời hạn bốn tháng , các người được tự do đi lại trên trái đất nhưng nên biết rằng các người không thể trốn thoát khỏi Allah; và Allah sẽ hạ nhục những kẻ phủ nhận Ngài.
9:3

Và một bản Tuyên cáo từ Allah và Thiên sứ của Ngài đă thông báo cho dân chúng tập trung vào ngày đại lễ Hajj biết việc Allah và Thiên sứ của Ngài hết can hệ với những người thờ tượng thần. Bởi thế, nếu các người hối cải th́ điều đó tốt nhất cho các người. Và nếu các người từ chối th́ nên biết các người không thể trốn thoát khỏi Allah. Và hăy báo cho những kẻ phủ nhận Allah về một sự trừng phạt đau đớn.
9:4

Ngoại trừ những người đa thần nào mà các ngươi đă kư hiệp ước với họ, rồi sau đó đă không lừa gạt các người về bất cứ điều ǵ, cũng đă không tiếp tay với một ai để chống phá các ngươi; bởi thế, hăy thi hành hiệp ước với họ cho đến khi chấm dứt thời hạn của họ. Bởi v́ Allah yêu thương những người ngay chính sợ Allah.
9:5

Do đó, khi những tháng cấm đă chấm dứt, hăy đánh và giết những kẻ đa thần nơi nào mà các ngươi t́m thấy chúng; và bắt chúng và vây chúng và mai phục đánh chúng; nhưng nếu chúng hối cải và dâng lễ 'Salaah' và đóng 'Zakaah' th́ hăy mở đường cho chúng. Bởi v́ Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
9:6

Và nếu có một người đa thần nào đến xin Ngươi chỗ tị nạn th́ hăy che chở giúp đỡ y cho đến khi y thấm nhuần lời răn của Allah, rồi hộ tống y đến một nơi an toàn. Sở dĩ như thế là v́ họ là một đám người không biết ǵ cả.
9:7

Làm sao Allah và Thiên sứ của Ngài có thể thỏa hiệp với những người dân đa thần được, ngoại trừ những ai mà các ngươi đă kư kết một hiệp ước tại (Hudaibiyah) gần al-Masjid al-Haram (ở Makkah)? Chừng nào chúng ngay thẳng với các ngươi th́ hăy ngay thẳng lại với chúng bởi v́ Allah yêu thương những người ngay chính sợ Ngài.
9:8

Làm sao được? Bởi v́ nếu nắm được ưu thế trên các ngươi, chúng sẽ không tôn trọng mối quan hệ thân thuộc lẫn hiệp ước đă kư kết với các ngươi. Miệng của chúng nói ra lời lẽ ngọt ngào để làm vừa ḷng các ngươi nhưng ḷng dạ của chúng lại không muốn. Và đa số bọn chúng là những kẻ ngoan cố.
9:9

Chúng đă bán rẽ các Lời mặc khải của Allah cho nên chúng đă cản trở con đường của Ngài. Thật tồi tệ thay điều mà chúng đă từng làm.
9:10

Chúng không tôn trọng mối quan hệ thân thuộc lẫn hiệp ước đă kư kết đối với một người có đức tin. Chính chúng mới là những kẻ đă vi phạm các ràng buộc.
9:11

Nhưng nếu chúng hối cải và năng dâng lễ 'Salaah' và đóng 'Zakaah' th́ chúng là anh em với các ngươi trong đạo. Và TA (Allah) đă giải thích các Lời mặc khải cho một đám người có sự hiểu biết.
9:12

Và nếu chúng vi phạm lời thề sau khi chúng đă giao ước và thóa mạ tôn giáo của các ngươi th́ hăy đánh các lănh tụ phản trắc đó bởi v́ lời thề của chúng chẳng có giá trị ǵ đối với chúng cả. (Làm thế) may ra chúng chịu ngưng.
9:13

Há các ngươi không muốn đánh một đám người đă từng nuốt lời thề, đă mưu toan trục xuất Thiên sứ và đă khởi sự tấn công các ngươi trước? Các ngươi sợ chúng ư? Không, Allah mới đáng cho các ngươi phải sợ nếu các ngươi thực sự có đức tin.
9:14

Hăy đánh chúng! Allah sẽ trừng phạt chúng với bàn tay của các ngươi, và sẽ hạ nhục chúng và sẽ giúp các ngươi đánh thắng chúng; và sẽ chữa lành lồng ngực của một đám người có đức tin.
9:15

Và Ngài (Allah) sẽ xóa tan cơn giận trong ḷng họ (người Muslim) và Allah quay lại tha thứ cho người nào Ngài muốn bởi v́ Allah Toàn Tri, Rất mực Sáng suốt.
9:16

Há các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ được yên thân trong lúc Allah chưa (thử thách để) biết ai là người sẽ tận lực chiến đấu (cho Chính nghĩa của Ngài) và sẽ không nhận ai khác Allah và Thiên sứ của Ngài và những người có đức tin làm đồng minh? Bởi v́ Allah hằng Quen thuộc với những điều các ngươi làm.
9:17

Những người dân đa thần không xứng đáng làm công việc bảo quản các Thánh đường của Allah bởi v́ chúng tự xác nhận chúng không có đức tin. Đó là những kẻ mà việc làm sẽ không có kết quả và chúng sẽ vào ở trong Lửa muôn đời.
9:18

Chỉ ai tin nơi Allah và Ngày Cuối cùng và năng dâng lễ 'Salaah' và đóng 'Zakaah' và không sợ ai mà chỉ sợ riêng Allah mới là những người chăm sóc và bảo quản các Thánh đường của Allah. May ra họ là những người được hướng dẫn.
9:19

Phải chăng các ngươi cho rằng việc cung cấp nước uống cho những người thực hiện Hajj và việc bảo quản al-Masjid al-Haram (tại Makkah) tương đương với một người tin tưởng nơi Allah và Ngày Cuối cùng và chiến đấu anh dũng cho Chính-nghĩa của Allah? Đối với Allah, họ không ngang bằng nhau. Và Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy.
9:20

Đối với Allah, những ai có đức tin và đă di cư (đi tị nạn) và đă tận lực chiến đấu cho Chính-nghĩa của Allah, vừa hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của họ, th́ sẽ có cấp bậc cao. Và họ là những người sẽ thành đạt.
9:21

Rabb (Allah) của họ sẽ báo cho họ tin vui về sự Khoan-dung và niềm Hài-ḷng của Ngài và các Ngôi-vườn dành ân thưởng họ; trong đó họ sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu;
9:22

Họ sẽ ở trong đó đời đời. Quả thật, Allah có một phần thưởng vĩ đại nơi Ngài.
9:23

Hỡi những ai có niềm tin! Nếu cha mẹ và anh em của các ngươi yêu sự vô tín hơn là đức tin (nơi Allah) th́ chớ nhận họ làm đồng minh của các ngươi. Và ai trong các ngươi quay về kết thân với họ th́ là những kẻ làm điều sai quấy.
9:24

Hăy bảo: “Nếu cha mẹ, con cái, anh em, các bà vợ, ḍng họ của các ngươi và tài sản mà các ngươi tậu được, và việc mua bán mà các ngươi sợ thất bại hoặc biệt thự xinh đẹp mà các ngươi thích thú (tất cả các thứ đó) quí giá đối với các ngươi hơn Allah và Thiên sứ của Ngài và hơn việc chiến đấu cho Chính-nghĩa của Ngài th́ các ngươi hăy chờ cho đến lúc Allah sẽ ban hành quyết định của Ngài bởi v́ Allah không hướng dẫn một đám người bướng bỉnh.”
9:25

Chắc chắn Allah đă giúp đỡ các ngươi tại nhiều chiến trường và vào ngày mà các ngươi chạm địch tại Hunayn . Này, quân số đông đảo của các ngươi làm cho các ngươi tự măn nhưng chúng chẳng giúp ích ǵ được cho các ngươi; đất đai tuy rộng thênh thang nhưng bổng nhiên trở nên chật hẹp đối với các ngươi rồi các ngươi buộc phải đánh tháo lui.
9:26

Rồi Allah ban sự trầm tĩnh xuống cho Thiên sứ của Ngài và các tín đồ và gởi các viện binh (Thiên thần) mà các ngươi không nh́n thấy; và Ngài đă trừng phạt những kẻ không có đức tin. Và đó là phần phạt dành cho những kẻ phủ nhận Allah.
9:27

Rồi sau sự việc đó, Allah quay lại tha thứ cho người nào Ngài muốn bởi v́ Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
9:28

Hỡi những ai có niềm tin! Những người đa thần không trong sạch. Bởi thế, sau năm (tế lễ) này của chúng, chớ để chúng đến gần al-Masjid al-Haram (tại Makkah). Nếu các người sợ nghèo khó th́ Allah sẽ làm cho các người giầu có từ nguồn thiên lộc của Ngài, nếu Ngài muốn; bởi v́ Allah Biết hết, rất mực Thông suốt.
9:29

Hăy đánh những ai không tin tưởng nơi Allah và Ngày Cuối cùng, và không tôn trọng các giới cấm mà Allah và Thiên sứ của Ngài đă ngăn cấm và không chấp nhận tôn giáo của sự Thật trong số những ai đă được ban cấp Kinh sách cho đến khi chúng chịu thần phục và tự tay chịu trả thuế 'Jizyah' .
9:30

Những người Do thái bảo 'Uzayr' (Ezra) là con trai của Allah và các tín đồ Ki-tô giáo bảo Masih (Giê-su) là con trai của Allah. Đó là lời nói phát ra từ cửa miệng của họ, bắt chước lời nói của những kẻ đă không có đức tin trước đây. Allah nguyền rủa họ. Sao mà họ lầm lạc đến thế!
9:31

Họ đă nhận thầy-tu Do thái và thầy-tu Ki-tô giáo làm chúa tể của họ thay v́ Allah và Masih (Giê-su), con trai của Maryam, (làm đức Chúa của họ) trong lúc họ nhận được lệnh chỉ thờ phụng một Thượng Đế Duy nhất. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài (Allah). Ngài Rất mực Quang vinh, không can hệ ǵ đến điều mà họ đă kết hợp với Ngài.
9:32

Họ muốn dập tắt ánh-sáng của Allah bằng miệng lưỡi của họ nhưng Allah không chấp nhận (điều đó); ngược lại Ngài chỉ muốn hoàn chỉnh ánh sáng của Ngài mặc dù những kẻ không có đức tin ghét điều đó.
9:33

Ngài là Đấng đă cử Thiên sứ của Ngài mang Chỉ đạo và tôn giáo của sự Thật (Islam) đến để làm cho nó trội hơn mọi tôn giáo khác mặc dầu những người đa thần không thích.
9:34

Hỡi những ai có niềm tin! Quả thật, đa số các thầy-tu Do thái và các thầy-tu Ki-tô giáo đă ăn chặn tài sản của thiên hạ bằng sự giả dối của họ và cản trở con đường của Allah; và có những kẻ dự trữ vàng và bạc mà họ không chi dùng cho Chính-nghĩa của Allah; hăy báo cho họ biết về một sự trừng phạt đau đớn.
9:35

Vào ngày mà nó sẽ được nung đỏ trong lửa và sẽ được mang đến đóng vào trán, hông và lưng của họ: “Đây là vật mà các ngươi đă tích trữ cho bản thân của các ngươi. Thôi, hăy nếm món (vật) mà các ngươi đă tích trữ.”
9:36

Quả thật, số tháng (trong một năm) mà Allah đă qui định trong sổ sách của Ngài kể từ ngày tạo thiên lập địa là mười hai (12) tháng, trong đó có bốn tháng linh . Đó là tôn giáo đúng đắn. Bởi thế, chớ làm hại bản thân ḿnh (do vi phạm các giới cấm) trong các tháng linh đó. Và hăy đánh toàn bộ những người đa thần giống như việc chúng đă đánh các người toàn bộ. Và nên biết rằng Allah ở cùng với những người ngay chính sợ Ngài.
9:37

Tục lệ dời tháng linh là một minh chứng thêm về sự vô-tín của chúng: v́ tục lệ đó mà những kẻ không tin tưởng bị lầm lạc. Có năm chúng cho phép dời lại một tháng linh, nhưng có năm chúng không dời. Làm thế để chúng có thể bù lại cho đủ số tháng linh qui định bởi Allah. Bằng cách đó chúng cho phép làm điều mà Allah đă ngăn cấm. Việc làm điên rồ của chúng lại làm đẹp ḷng chúng. Nhưng Allah không hướng dẫn một đám người không có niềm tin.
9:38

Hỡi những ai có niềm tin! Tại sao khi được yêu cầu ra đi chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah, các ngươi ngồi ĺ dưới đất? Há các ngươi thích đời sống trần tục này hơn Đời sau? Nhưng sự hưởng nhàn ở đời này thật là nhỏ nhoi so với Đời sau.
9:39

Trừ phi các ngươi ra đi chiến đấu, nếu không th́ Ngài (Allah) sẽ trừng phạt các ngươi đau đớn và sẽ đưa một đám người khác đến thay thế các ngươi và các ngươi chẳng làm thiệt hại ǵ được Ngài, bởi v́ Allah có toàn quyền chi phối tất cả.
9:40

Nếu các ngươi không giúp Người (àkhông sao!). Bởi v́ Allah đă giúp Người khi những kẻ không có đức tin nhất định trục xuất Người đi nơi khác. (Nabi) là người thứ hai trong hai người trốn trong hang núi (Thaur). (Nabi) nói với người bạn đồng hành (Abu Bakr): “Chớ sợ, Allah đang ở với chúng ta.” Rồi Allah ban sự trầm tĩnh từ Ngài xuống cho Người và tăng cường Người với thiên binh mà các ngươi không nh́n thấy; và Ngài làm tắt lịm lời nói của những kẻ không có đức tin và làm lẫy lừng Lời nói của Allah bởi v́ Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt.
9:41

Hăy lên đường đi chiến đấu (dù trang bị) nhẹ hay nặng; và hăy tận lực chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah với cả tài sản và sinh mạng của các ngươi. Điều đó tốt nhất cho các ngươi nếu các ngươi biết.
9:42

Nếu họ thấy có một mối lợi gần kề trước mắt và một chuyến đi dễ dàng th́ chắc chắn họ sẽ theo Ngươi, nhưng quảng đường viễn chinh (đến Tabuk) quá xa đối với họ. Và họ đă thề nhân danh Allah: “Nếu có khả năng, chắc chắn chúng tôi sẽ đi chiến đấu với quí vị.” Họ đă tự hủy họai linh hồn họ bởi v́ Allah biết rơ họ chỉ nói dối.
9:43

Allah lượng thứ cho Ngươi ! Tại sao Ngươi cho phép chúng (ở lại nhà) khi chưa hiện rơ cho Ngươi thấy ai nói thật và ai nói dối?
9:44

Những ai có đức tin nơi Allah và Ngày Cuối cùng đă không hỏi xin phép Ngươi miễn đi thánh-chiến với cả tài sản lẫn sinh mạng của họ bởi v́ Allah biết rơ những người ngay chính sợ Allah.
9:45

Chỉ những ai không có đức tin nơi Allah và Ngày Cuối cùng và nghi hoặc trong ḷng mới đến xin phép Ngươi (ở lại nhà). Bởi v́ do nghi hoặc mà chúng đâm ra lưỡng lự.
9:46

Và nếu có ư định đi chiến đấu th́ chúng đă chuẩn bị rồi. Nhưng Allah lại không thích việc chúng tham chiến; bởi thế Ngài giữ chúng ở lại và phán: “Hăy ở lại nhà cùng với những người ở lại.”
9:47

Nếu có đi tham chiến th́ chúng chẳng giúp ích ǵ thêm cho các ngươi; ngược lại, chúng chỉ làm rối loạn hàng ngũ bằng cách chạy lăng xăng qua lại giữa các ngươi để xúi giục kẻ khác làm loạn; và trong các ngươi có một số tín đồ nghe theo chúng; nhưng Allah biết rơ những kẻ làm điều sai quấy.
9:48

Chắc chắn chúng đă t́m cách xúi giục cuộc nổi loạn trước đây và làm đảo lộn công việc, gây thêm khó khăn cho Ngươi măi cho đến khi xảy ra sự thật; và Mệnh lệnh của Allah đă được công bố khiến chúngỳ càng thêm tức tối.
9:49

Trong chúng có người nói: “Xin miễn cho tôi và chớ thử thách tôi.” Há chúng đă không rơi vào ṿng thử thách rồi? Thật vậy, Hoả ngục đang bao vây những kẻ không có đức tin.
9:50

Nếu Ngươi gặp điều lành, chúng buồn bă lắm; và nếu Ngươi gặp hoạn nạn th́ chúng lên tiếng ngay: “Chắc chắn chúng tôi đă lo liệu công việc của chúng tôi trước. Và chúng thích thú quay bỏ đi.
9:51

Hăy bảo: “Chẳng có điều ǵ xảy đến cho chúng tôi cả mà chỉ có điều Allah đă định sẵn cho chúng tôi. Ngài là Đấng Bảo hộ của chúng tôi!” Và những người có đức tin nên trọn tin mà phó thác cho Allah.
9:52

Hăy bảo: “Há các người đang mong cho bọn ta gặp phải một trong hai điều tốt nhất? (Thắng lợi hay tử đạo?) Và bọn ta đang mong việc Allah tự Ngài sẽ giáng h́nh phạt lên các người hoặc Ngài sẽ dùng bàn tay của bọn ta mà trừng trị các người. Bởi thế, hăy trông chờ đi, bọn ta sẽ cùng chờ đợi với các người.
9:53

Hăy bảo: “Chi dùng (cho Chính nghĩa của Allah) tự nguyện hay không là do các người. Nhưng nó sẽ không được chấp nhận từ các người bởi v́ các người là một đám người bướng bỉnh.
9:54

Và tại sao việc đóng góp của chúng không được chấp nhận bởi v́ chúng đă phủ nhận Allah và Thiên sứ của Ngài; và chúng đến dâng lễ 'Salaah' một cách uể oải; và chi dùng miễn cưỡng.
9:55

Bởi vậy chớ để cho tài sản và con cái của chúng làm Ngươi trầm trồ. Thật ra, Allah chỉ muốn dùng những thứ đó để trừng phạt chúng trên thế gian này; và để cho linh hồn của chúng ra đi vĩnh viễn trong t́nh trạng mất đức tin.
9:56

Và chúng đă thề nhân danh Allah rằng chúng thực sự là thành phần của các ngươi (Muslim) nhưng chúng không phải là người của các ngươi; ngược lại, chúng là một đám người sợ sệt.
9:57

Nếu chúng có thể t́m được một chỗ nào để trốn, dù là một cái hang hay một nơi ẩn náu nào đó th́ chúng sẽ quay lưng cắm đầu chạy nhanh đến đó.
9:58

Và trong bọn chúng có kẻ đă xuyên tạc Ngươi về việc phân chia của bố thí. Nếu chúng được chia phần th́ chúng hả dạ; ngược lại, nếu không được chia phần th́ chúng đùng đùng nổi giận.
9:59

Và nếu chúng bằng ḷng với phần chia mà Allah và Thiên sứ của Ngài đă ban cấp và nói: “Allah đủ cho chúng tôi thôi! Allah và Thiên sứ của Ngài sẽ sớm ban thiên lộc của Ngài cho chúng tôi. Chúng tôi đặt trọn niềm hy vọng nơi Allah.”
9:60

Thật ra, của bố thí chỉ dành cho người nghèo, người thiếu thốn, người thu và quản lư của bố thí, những người mà tấm ḷng của họ vừa mới hài hoà (với chân-lư Islam), những người bị giam cầm (nô-lệ hay tù binh chiến tranh), những người mắc nợ, và để phục vụ Chính-nghĩa của Allah, và những người lỡ đường xa. Đó là Mệnh lệnh của Allah bởi v́ Allah Biết hết, Rất mực Thông suốt.
9:61

Và trong bọn chúng có kẻ đă xúc phạm Nabi bởi v́ chúng nói: “Người thật lắm tai.” Hăy bảo: “Người nghe điều ǵ tốt cho các ngươi. Người tin tưởng nơi Allah, tin cậy các tín đồ và là một hồng ân cho những ai có đức tin.” Và những ai xúc phạm Thiên sứ th́ sẽ nhận một sự trừng phạt đau đớn.
9:62

Chúng mang Allah ra thề thốt với các ngươi để làm vừa ḷng các ngươi, nhưng đúng ra, chúng phải làm hài ḷng Allah và Thiên sứ của Ngài nếu chúng là những người có đức tin.
9:63

Há chúng không biết rằng ai chống đối Allah và Thiên sứ của Ngài th́ sẽ chịu h́nh phạt Lửa của Hỏa ngục, nơi mà chúng sẽ vào ở trong đó muôn đời? Đó là một sự nhục nhă vô cùng to lớn.
9:64

Những người đạo đức giả lo sợ việc có một Chương kinh nói về bọn chúng sẽ được ban xuống, phơi bày điều nằm trong ḷng của chúng. Hăy bảo: “Các người hăy chế nhạo đi!” Quả thật, Allah sẽ mang ra ánh sáng điều mà các ngươi đang e dè.
9:65

Và nếu Ngươi có hỏi chúng, th́ chắc chắn chúng sẽ đáp: “Chúng tôi chỉ nói đùa cho vui.” Hăy bảo: “Có phải các ngươi đang chế giễu Allah và các Lời mặc khải của Ngài và Thiên sứ của Ngài?
9:66

Chớ t́m cách biện bạch. Chắc chắn các ngươi phủ nhận đức tin sau khi các ngươi đă tuyên bố tin tưởng. Nếu TA (Allah) lượng thứ cho một thành phần của các ngươi th́ TA cũng sẽ trừng phạt một thành phần khác bởi v́ chúng là những kẻ tội lỗi.
9:67

Những người đạo đức giả, nam và nữ, đều như nhau. Chúng truyền lệnh làm điều dữ (tội lỗi) và cấm cản làm điều lành (đạo đức) và bụm chặt tay lại (keo kiệt). Chúng quên bẵng Allah nên Allah bỏ quên chúng trở lại. Quả thật, những tên đạo đức giả là những kẻ bướng bỉnh ngoan cố.
9:68

Và Allah hứa với những tên đạo đức giả, nam và nữ, và những kẻ không có đức tin, Lửa của Hỏa ngục, nơi mà chúng sẽ vào ở trong đó đời đời. Nó đủ cho chúng. Và Allah nguyền rủa chúng và chúng sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn.
9:69

Giống như những kẻ trước các người, quyền lực của họ mạnh hơn các người, tài sản và con cái của họ nhiều và đông hơn các người. Họ hưởng phần lộc của họ một thời gian, các người hưởng phần lộc của các ngươi một thời gian tương tự những kẻ trước các ngươi đă từng hưởng thụ; và các người đă tán gẫu tương tự những kẻ trước các người đă tán gẫu. Đó là những kẻ mà việc làm sẽ trở thành vô nghĩa ở đời này lẫn Đời sau. Và chúng sẽ là những kẻ thua thiệt.
9:70

Há chúng chưa nghe câu chuyện của những kẻ sống trước chúng? Đám dân của Nuh, 'Ad, và Thamud, và đám dân của Ibrahim và người dân Madyan và các Thị trấn bị lật ngược ? Các Thiên sứ của họ đă đến gặp họ với những bằng chứng rơ rệt; do đó, không phải Allah bất công đối với họ mà chính họ đă tự hủy hoại bản thân họ mà thôi.
9:71

Và những người tin tưởng, nam và nữ, là đồng minh bảo vệ lẫn nhau. Họ ra lệnh làm điều lành và cấm cản nhau làm điều dữ và năng dâng lễ 'Salaah' và đóng 'Zakaat' và tuân lệnh của Allah và Thiên sứ của Ngài. Đó là những người mà Allah sẽ khoan dung bởi v́ Allah Toàn Năng, Thông Suốt tất cả.
9:72

Allah hứa với những người có đức tin, nam và nữ, các Ngôi-vườn bên dưới có các ḍng sông chảy để họ vào ở trong đó, trong các biệt thự cao sang nơi các Thiên đàng vĩnh cửu; nhưng hạnh phúc tột bậc là sự hài ḷng của Allah; và đó là một thắng lợi vĩ đại.
9:73

Hỡi Nabi! Hăy chiến đấu quyết liệt chống những kẻ không tin tưởng và những tên đạo đức giả và hăy cứng rắn đối với chúng; bởi v́ nhà ở của chúng là Hỏa ngục, một nơi cư ngụ xấu xa nhất.
9:74

Chúng thề thốt nhân danh Allah rằng chúng đă không nói điều ǵ (xấu) cả; nhưng chắc chắn chúng đă thốt ra lời lẽ phạm thượng và vô tin tưởng sau khi đă gia nhập Islam và chúng đă mưu toan một ư đồ mà chúng không thể thực hiện. Việc chúng trả thù là do bởi Allah và Thiên sứ của Ngài đă làm chúng trở thành giầu có với thiên lộc của Ngài. Nếu chúng ăn năn hối cải th́ tốt cho chúng; ngược lại, nếu chúng quay lưng , th́ Allah sẽ trừng phạt chúng đau đớn ở đời này lẫn Đời sau. Và chúng sẽ không có một ai trên trái đất để bênh vực và giúp đỡ.
9:75

Và trong bọn chúng có người giao ước với Allah: ‘Nếu Ngài ban cho chúng tôi Thiên lộc của Ngài, th́ chúng tôi sẽ bố thí rộng răi và sẽ là những người tốt.’
9:76

Nhưng khi Ngài ban cho chúng thiên lộc, chúng đâm ra keo kiệt và lật lọng và ghét việc thực hiện lời giao ước.
9:77

Bởi v́ chúng đă bội ước và dối gạt Allah nên Ngài đă trả miếng bằng cách đặt sự giả dối vào sâu trong tấm ḷng của chúng kéo dài măi cho đến ngày chúng sẽ gặp lại Ngài.
9:78

Há chúng không biết rằng Allah biết rơ tư tưởng bí mật và những lời mật nghị của chúng? Và rằng Allah biết rơ mọi điều vô h́nh.
9:79

Những ai nói xấu tín đồ có hảo tâm bố thí rộng răi và chỉ trích những người bố thí theo khả năng của ḿnh và chê cười họ th́ sẽ bị Allah ném trả lại giọng điệu chê cười của chúng và chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn.
9:80

Dẫu Ngươi có cầu xin tha thứ cho chúng hay không cầu xin tha thứ cho chúng- dẫu Ngươi có cầu xin tha thứ cho chúng bảy mươi lần đi nữa-, th́ Allah vẫn không bao giờ tha thứ cho chúng. Sở dĩ như thế là v́ chúng phủ nhận Allah và Thiên sứ của Ngài. Và Allah không hướng dẫn một đám người bướng bỉnh.
9:81

Những kẻ được cho phép ở lại nhà (trong chiến dịch Tabuk) vui mừng về việc chúng không đi chiến đấu với Thiên sứ bởi v́ chúng ghét việc tham chiến bằng cả tài sản lẫn sinh mạng của chúng cho Chính-nghĩa của Allah; và chúng nói: “Chớ đi chiến đấu dưới ánh nắng cháy da.” Hăy bảo: “Lửa của Hỏa ngục nóng dữ dằn hơn sức nóng của mặt trời.” Phải chi chúng hiểu!.
9:82

Bởi thế, chúng nên cười ít (ở đời này) bởi v́ chúng sẽ khóc nhiều (ở Đời sau) như phần phạt về (tội) mà chúng đă gây ra.
9:83

Bởi thế, nếu Allah đưa Ngươi trở về gặp lại một phần tử của bọn chúng và chúng sẽ đến xin phép Ngươi cho chúng ra đi tham chiến với Ngươi th́ hăy bảo thẳng chúng: “Các người chớ bao giờ đi chiến đấu với ta cũng chớ bao giờ đi đánh giặc với ta bởi v́ ngay từ lúc đầu các người đă chọn việc ở lại nhà th́ cứ tiếp tục ở nhà với những người ở lại.”
9:84

Và chớ bao giờ cầu hồn cho một người nào của bọn chúng từ trần và chớ đứng gần ngôi mộ của y bởi v́ chúng phủ nhận Allah và Thiên sứ của Ngài và chết trong t́nh trạng ngoan cố.
9:85

Chớ để cho tài sản lẫn con cái của chúng làm Ngươi trầm trồ bởi v́ Allah chỉ muốn dùng các thứ đó để trừng phạt chúng ở trần gian này và muốn cho chúng vĩnh viễn ra đi trong t́nh trạng mấtạ đức tin.
9:86

Và khi một Chương kinh (của Qur'an) được ban xuống bảo hăy tin tưởng nơi Allah và đi chiến đấu với Thiên sứ của Ngài th́ những kẻ giầu có trong bọn chúng đến xin phép Ngươi được miễn đi chiến đấu và nói: “Hăy cho phép chúng tôi ở lại hậu phương cùng với những người ở lại.”
9:87

Chúng rất hài ḷng được ở lại hậu phương cùng với các phụ nữ ở lại giữ nhà. Quả tim của chúng bị niêm kín cho nên chúng không hiểu ǵ cả.
9:88

Ngược lại, Thiên sứ và các tín đồ theo Người đă ra đi chiến đấu với cả tài sản lẫn sinh mạng của họ: đó là những người sẽ được hưởng mọi điều tốt và là những người sẽ thành đạt.
9:89

Allah đă chuẩn bị sẵn cho họ các Ngôi-vườn bên dưới có các ḍng sông chảy để họ vào ở trong đó vĩnh viễn. Đó là một thắng lợi rất to lớn.
9:90

Trong số người dân Ả-rập của vùng sa-mạc và những ai dối Allah và Thiên sứ của Ngài để được ở lại nhà, có những kẻ đă đến cáo lỗi với Ngươi để được miễn đi chiến đấu. Những kẻ không có đức tin trong bọn chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn.
9:91

Tuy nhiên, những người yếu đuối, hoặc bệnh tật hoặc nghèo khó không t́m ra phương tiện để đi tham chiến sẽ không bị khiển trách miễn sao họ thành thật với Allah và với Thiên sứ của Ngài. Bởi v́ không có lư do nào để khiển trách những người làm tốt. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
9:92

Cũng không bị khiển trách, những ai đă đến gặp Ngươi để nhờ cung cấp phương tiện di chuyển, nhưng Ngươi bảo họ: “Ta không t́m ra phương tiện chuyên chở cho các ngươi,” th́ họ trở về buồn bă, cặp mắt nḥa lệ v́ đă không t́m ra phương tiện để đóng góp (vào cuộc Thánh chiến).
9:93

Lư do khiển trách chỉ áp dụng cho những ai có đầy đủ phương tiện nhưng lại đến xin phép Ngươi cho miễn đi tham chiến: chúng hài ḷng về việc được ở lại hậu phương với các phụ nữ ở lại giữ nhà. Allah niêm kín quả tim của chúng nên chúng không biết.
9:94

Chúng sẽ đến cáo lỗi với các ngươi khi các ngươi trở về với chúng. Hăy bảo: “Quí vị chớ cáo lỗi. Chúng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng quí vị. Allah đă báo cho chúng tôi biết sự thật về quí vị. Allah và Thiên sứ của Ngài sẽ quan sát hành động của quí vị rồi cuối cùng quí vị sẽ được đưa trở về với Đấng biết điều bí mật và điều công khai (của quí vị), xong Ngài sẽ báo cho quí vị rơ về các điều mà quí vị đă từng làm.”
9:95

Khi các ngươi trở về gặp chúng, chúng sẽ mang Allah ra thề với các ngươi hầu các ngươi lánh xa chúng. Bởi thế, hăy lánh xa chúng bởi v́ chúng bẩn thỉu và nhà ở của chúng là Hỏa ngục. Đó là phần phạt về tội mà chúng đă thu hoạch.
9:96

Chúng sẽ thề với các người hầu làm các người ḥa thuận với chúng. Nhưng nếu các người hài ḷng với chúng th́ Allah vẫn không hài ḷng với những kẻ ngoan cố.
9:97

Người Ả-rập du mục là những kẻ hết sức không tin tưởng và đạo đức giả và hầu như hoàn toàn không biết ǵ đến Mệnh lệnh của Allah đă được truyền xuống cho Thiên sứ của Ngài. Và Allah Hằng Biết và Thông suốt.
9:98

Và trong số người dân Ả-rập du mục có kẻ đă xem của cải mà họ chi dùng (cho Chính-nghĩa của Allah) như một thứ tiền phạt và mong chờ điều bất hạnh xảy đến cho các ngươi. Nhưng chính chúng lại là nạn nhân của tai ương đó bởi v́ Allah Hằng Nghe và Hằng Biết.
9:99

Nhưng trong số người dân Ả-rập du mục có người tin tưởng nơi Allah và Ngày Cuối cùng và xem tài sản mà họ chi dùng (cho Chính-nghĩa của Allah) như là một phương tiện để đưa họ đến gần Allah và để được lời chúc phúc của Thiên sứ. Vâng, những thứ đó sẽ đưa họ đến gần (Allah). Allah sẽ sớm khoan dung họ bởi v́ Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
9:100

Và những người (Muslim) tiên phong trong số các tín đồ di-cư (Muhaajir) và trong số các tín đồ giúp đỡ (Ansaar) và những ai theo họ trong mọi việc làm tốt th́ sẽ được Allah hài ḷng với họ cũng như việc họ sẽ hài ḷng với Ngài. Ngài đă chuẩn bị cho họ các Ngôi-vườn bên dưới có các ḍng sông chảy để họ vào ở trong đó đời đời. Đó là một sự thành tựu vĩ đại.
9:101

Một số người dân Ả-rập du mục sống xung quanh các ngươi cũng như một số thị dân của thành phố Madinah là những tên đạo đức giả. Chúng quen thói giả dối. Ngươi không biết chúng nhưng TA (Allah) biết rơ chúng. TA sẽ trừng phạt chúng hai lần. Rồi chúng sẽ được đưa về chịu một sự trừng phạt khủng khiếp.
9:102

C̣n một số khác th́ đă nhận tội của họ. Họ đă trộn lẫn điều tốt với điều xấu. Có lẽ Allah đoái thương mà tha thứ cho họ bởi v́ Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
9:103

Hăy thu của bố thí từ tài sản của họ và dùng nó để tẩy sạch và làm trong sạch họ và hăy cầu nguyện giùm cho họ. Quả thật, lời cầu nguyện của Ngươi là một nguồn an tâm cho họ. Và Allah Hằng Nghe và Biết.
9:104

Há họ không biết rằng Allah chấp nhận sự hối cải và của bố thí của bầy tôi của Ngài và rằng Allah Hằng Quay lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung?
9:105

Hăy bảo: “Hăy làm (việc thiện). Allah và Thiên sứ của Ngài và những người tin tưởng sẽ quan sát việc làm của các ngươi. Và các ngươi sẽ được đưa trở về với Đấng biết điều bí mật và điều công khai. Xong, Ngài sẽ cho các ngươi biết về mọi việc mà các ngươi đă làm.”
9:106

C̣n một số khác th́ bị phạt treo và phải chờ quyết định của Allah hoặc Ngài sẽ trừng phạt hoặc sẽ tha thứ họ bởi v́ Allah Biết hết và Thấu suốt (hoàn cảnh của họ).
9:107

Và những kẻ đă xây dựng một thánh đường với ư đồ làm tổn thương và chống đối (Islam) và gây chia rẽ hàng ngũ của những người tin tưởng và dùng nó làm một nơi ẩn núp cho kẻ Ư đă từng gây chiến tranh chống Allah và Thiên sứ của Ngài trước đây. Và chúng thề thốt, nói: “Chúng tôi chỉ muốn làm điều lành” nhưng Allah xác nhận chúng là những kẻ nói dối.
9:108

Ngươi chớ bao giờ đứng (dâng lễ) trong đó. Chắc chắn Thánh đường đă được xây lên vào ngày đầu tiên (tại Qubaa’) với ḷng ngay chính sợ Allah mới là nơi xứng đáng cho Ngươi đứng dâng lễ. Trong đó, có người yêu thích việc thanh sạch bản thân. Bởi v́ Allah yêu thương những người thanh khiết.
9:109

Vậy ai là người tốt nhất? Một người xây dựng thánh đường với ḷng ngay chính sợ Allah và muốn làm hài ḷng Ngài hay làợ một người xây dựng thánh đường trên một bờ đê rạn nứt chỉ chờ sụp xuống Hỏa Ngục cùng với y? Bởi v́ Allah không hướng dẫn một đám người làm điều sai quấy.
9:110

Ngôi thánh đường mà chúng xây dựng sẽ không bao giờ chấm dứt nỗi ngờ vực trong ḷng của chúng trừ phi trái tim của chúng bị xé đôi. Bởi v́ Allah Hằng Biết và Thông Suốt hết.
9:111

Quả thật, Allah đă mua sinh mạng và tài sản của những người tin tưởng để đổi lại Thiên đàng cho họ. Họ đă chiến đấu cho Chính-nghĩa của Allah, bởi thế họ đă giết (địch) và bị (địch) giết. Một Lời hứa đă ràng buộc Ngài (Allah) trong (Kinh) Taurah, Injil và Qur'an. Và ai giữ trọn lời hứa hơn Allah? Bởi thế, hăy hoan hỉ với sự đổi chác mà các ngươi đă mặc cả với Ngài. Và đó là một thành tựu vô cùng to lớn.
9:112

Những người ăn năn hối cải (với Allah), những người thờ phụng Ngài, những người đi đây đó để phụng sự Ngài, những người cúi đầu kính cẩn, và qú mọp phủ phục, những người truyền lệnh làm điều thiện và ngăn cấm làm điều ác và tôn trọng các giới hạn do Allah qui định (sẽ hoan hỉ). Và hăy báo tin vui cho những người tin tưởng.
9:113

Nabi và những người có đức tin không được phép xin (Allah) tha thứ cho những người tôn thờ đa thần dù là bà con ruột thịt của ḿnh đi nữa sau khi họ đă nh́n nhận họ là cư dân của Hỏa ngục.
9:114

Và Ibrahim đă cầu xin (Allah) tha thứ cho người cha của Người là do bởi lời hứa mà Người đă hứa với người cha. Nhưng khi thấy rơngười cha của ḿnh là một kẻ thù của Allah, th́ Người đă đoạn tuyệt với ông. Quả thật, Ibrahim là một người con có hiếu, hằng chịu đựng.
9:115

Allah không phải là Đấng đă đánh lạc hướng một đám người mà Ngài đă hướng dẫn trừ phi Ngài làm cho họ thấy rơ điều họ cần phải tránh. Bởi v́ Allah biết hết mọi việc.
9:116

Quả thật, Allah là Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Ngài ban sự sống và làm cho chết. Và ngoài Allah, các ngươi không có một Vị Bảo hộ hay một Vị Cứu tinh nào cả.
9:117

Chắc chắn Allah quay lại tha thứ cho Nabi và các tín đồ Di cư (Muhaajir) và các tín đồ Giúp đỡ (Ansaar) gồm những người đă từng theo Người trong những giờ phút khó khăn sau khi tấm ḷng của một số người của họ gần muốn chao đảo; rồi Ngài quay lại tha thứ cho họ bởi v́ Ngài Hằng Lượng thứ và Khoan dung.
9:118

Và cuối cùng Ngài (Allah) tha thứ cho ba người (Ka'b, Muraarah và Hilal) đă bị phạt án treo. (Họ cảm thấy nhục) đến mức trái đất tuy rộng thênh thang bổng nhiên trở thành chật hẹp đối với tâm hồn của họ; và họ nhận thấy không c̣n chỗ nào để chạy trốn khỏi Allah trừ phi chạy đến tạ tội với Ngài. Rồi Ngài quay lại tha thứ cho họ để họ có dịp ăn năn hối cải. Bởi v́ Allah là Đấng Hằng Đoái thương Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
9:119

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy sợ Allah và hăy nhập đoàn với những người chân thật.
9:120

Thị dân của thành phố Madinah và những người Ả-rập du mục sống lân cận không được phép bỏ mặc Thiên sứ (đi thánh chiến một ḿnh) cũng không được quí mạng sống của ḿnh hơn mạng sống của Nabi. Như thế là v́ mọi khó khăn mà họ gặp phải trên đường đi thánh chiến sẽ được Allah ghi công cho họ chẳng hạn như chịu khát, chịu mệt, chịu đói v́ Chính-nghĩa của Allah hoặc mỗi bước chân mà họ bước đi sẽ làm cho những kẻ không tin tưởng nổi giận hoặc mọi thắng lợi mà họ đă thu đạt từ kẻ thù: tất cả đều được xem là việc thiện của họ. Bởi v́ Allah sẽ không làm mất phần thưởng của những người làm tốt.
9:121

Cũng như món tiền, dù nhỏ hay lớn (ít hay nhiều) mà họ chi dùng (cho Chính-nghĩa của Allah) hoặc việc băng qua các thung lũng, tất cả đều được ghi công cho họ để Allah dựa vào đó mà tưởng thưởng họ về những việc làm tốt của họ.
9:122

Và những người có đức tin không bắt buộc phải đi chiến đấu tất cả. Nếu mỗi thành phần cử một nhóm người của họ đi thánh chiến để học hỏi về tôn giáo và khi trở về sẽ giáo dục lại dân chúng của ḿnh th́ cách đó sẽ giúp họ tránh phạm tội.
9:123

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy đánh những kẻ không có đức tin ở gần các ngươi và tỏ cho chúng thấy các người cứng rắn; và hăy biết rằng Allah sát cánh với những người sợ Ngài.
9:124

Và khi một Chương kinh được ban xuống th́ có người trong bọn chúng lên tiếng: “Ai trong quí vị sẽ tăng thêm đức tin với nó?” Bởi thế, đối với những ai có đức tin th́ nó sẽ gia tăng đức tin của họ và họ hoan hỉ.
9:125

C̣n đối với những ai mang trong ḷng một chứng bệnh (nghi hoặc), th́ nó sẽ làm cho bệnh t́nh của chúng thêm ô-nhiễm, cái này chồng lên cái kia và chúng sẽ chết trong t́nh trạng mất đức tin.
9:126

Há chúng không nhận thấy mỗi năm chúng đă gặp tai họa một hay hai lần? Rồi chúng không chịu ăn năn hối cải và không tỉnh ngộ.
9:127

Và khi có một Chương kinh được ban xuống, chúng nh́n nhau (dọ hỏi): “Có một ai nh́n thấy quí vị chăng?” Allah xoay tấm ḷng của chúng đi nơi khác bởi v́ chúng là một đám người không hiểu ǵ cả.
9:128

Chắc chắn một Thiên sứ xuất thân từ các người đến với các người; Người buồn rầu khi thấy các người đau khổ, và hết sức lo lắng cho các người. Người độ lượng và khoan dung đối với những người tin tưởng.
9:129

Nhưng nếu chúng từ chối th́ hăy bảo: “Allah đủ cho ta. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Ta phó thác cho Ngài bởi v́ Ngài là Rabb (Đấng Chủ Tể) của Chiếc Thiên Ngai chí đại.”
Hađith
 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -