Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
5. المائدة
Chương 5. Al-Ma'ida (Chiếc Bàn Thực Phẩm)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
5:1

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy làm tṛn (tất cả) các nghĩa vụ . Cho phép các người dùng (thịt của) tất cả các con gia-súc bốn chân ngoại trừ những con nào đă được công bố cho các người; và không được săn thú trong t́nh trạng ihram . Quả thật, Allah phán quyết điều ǵ Ngài muốn.
5:2

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ xúc phạm các biểu hiệu của Allah cũng chớ vi phạm những tháng cấm kỵ và chớ phạm đến những (con vật tế mang) tràng hoa cũng chớ quấy rầy các du khách tới lui thăm viếng Ngôi-đền thiêng (Ka'bah) mong t́m kiếm thiên lộc và sự hài ḷng của Rabb (Allah) của họ. Và khi chấm dứt t́nh trạng ihram các người được phép săn thú; và chớ để cho việc thù ghét một đám người đă (có lần) cản trở các người không cho vào al-Masjid al-Haraam (tại Makkah) thúc đẩy các ngươi đến chỗ phạm giới. Ngược lại, hăy giúp đỡ lẫn nhau trong đạo đức và sợ Allah và chớ tiếp tay cho nhau gây tội ác và hận thù. Hăy sợ Allah. Quả thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt.
5:3

(Allah) cấm các người ăn (thịt của) xác chết, và máu (huyết), và thịt của con heo, và món vật cúng cho ai khác không phải là Allah; và những con vật bị vặn (hay thắt) cổ chết; và những con vật bị đập chết, và những con vật rơi trên cao xuống chết; và những con vật bị húc chết bằng sừng; và những con vật bị các con thú dữ ăn một phần trừ phi các người làm sạch (bằng cách cắt cổ trước khi chúng chết); và những món vật cúng trên bàn thờ (hay trên đá); và cấm các người chia phần bằng cách xin xăm. Tất cả các thứ đó đều ô-uế. Ngày nay, những kẻ không có đức tin tuyệt vọng về (việc phá hoại) tôn giáo của các người. Bởi thế, chớ sợ chúng mà hăy sợ TA (Allah). Ngày nay, TA đă hoàn chỉnh tôn giáo của các người cho các người và hoàn tất Ân huệ của TA cho các người và đă chọn Islam làm tôn giáo của các người. Nhưng ai đành phải ăn v́ quá đói chứ không cố t́nh phạm giới th́ quả thật Allah Hằng Tha thứ và Khoan dung.
5:4

Họ hỏi Ngươi đâu là những món thực phẩm mà họ được phép dùng. Hăy bảo họ: “Các người được phép dùng các món tốt và sạch; Và những con thú (hay chim) mà các con thú săn do các người huấn luyện theo phương cách do Allah đă chỉ dạy các người đă bắt được. Bởi thế, hăy ăn thịt của con vật mà chúng đă bắt được cho các người nhưng hăy nhắc tên của Allah lên nó. Và hăy sợ Allah. Quả thật, Allah rất nhanh trong việc xét xử.
5:5

Ngày nay, các người được phép dùng các món thực phẩm tốt và sạch. Thực phẩm của Người dân Kinh sách được chấp thuận cho các người dùng và thực phẩm của các người được chấp thuận cho họ dùng. Các người được phép cưới các trinh nữ tự do có đức tin và cả các trinh nữ tự do của người dân đă nhận Kinh sách vào thời trước các người với điều kiện các người phải tặng họ phần tiền cưới bắt buộc với mục đích nhận họ làm vợ chứ không v́ ham muốn t́nh dục cũng không lấy họ làm t́nh nhân. Và ai phủ nhận đức tin th́ việc làm của y sẽ vô hiệu; và ở Đời sau y sẽ là một kẻ thua thiệt.
5:6

Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người đứng dậy để dâng lễ Salaah, hăy rửa mặt và (hai) tay của các người đến cùi chỏ và lau vuốt đầu của các người (với bàn tay thắm nước) và rửa hai bàn chân đến mắt cá. Và nếu các người không được sạch (do việc chăn gối) th́ phải tẩy sạch toàn thân (tắm ghusl); và nếu các người bị bệnh hoặc trên đường đi xa hoặc sau khi từ nhà vệ sinh bước ra hoặc sau khi chung đụng với vợ nhưng không t́m ra nước (để tẩy sạch) th́ hăy đến chỗ đất (hay cát) sạch, dùng nó lau mặt và tay của các người (đến cùi chỏ) theo thủ tục 'Tayyammum'; Allah không muốn gây khó khăn cho các người, ngược lại, Ngài muốn tẩy sạch các người và hoàn tất Ân huệ của Ngài cho các người để các người có thể tạ ơn.
5:7

Và hăy nhớ Ân huệ của Allah đă ban cho các người và lời giao ước mà các người đă giao ước với Ngài khi các người thưa: “Chúng tôi nghe và tuân lệnh;” và hăy sợ Allah. Quả thật, Allah biết hết điều thầm kín trong ḷng ngực.
5:8

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy v́ công lư mà hiên ngang đứng làm nhân chứng cho Allah. Và chớ để cho ḷng hận thù đối với một đám người thúc đẩy các người hành động bất công. Hăy công bằng: điều đó gần với ḷng sùng kính sợ Allah. Hăy sợ Allah. Quả thật, Allah rất Am tường mọi điều các người làm.
5:9

Allah hứa tha thứ và ban một phần thưởng vĩ đại cho những ai tin tưởng và làm việc thiện.
5:10

C̣n những ai không có đức tin và bài bác các Lời mặc khải của TA (Allah) th́ sẽ là cư dân của Hỏa ngục.
5:11

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy nhớ Ân huệ của Allah đă ban cho các người khi một đám người có ư định giăng tay của chúng đến hăm hại các người nhưng Ngài (Allah) đă giữ tay của chúng xa các người. Bởi thế, hăy sợ Allah; và những người có đức tin nên tin tưởng mà phó thác cho Allah.
5:12

Và chắc chắn Allah đă nhận lời giao ước của con cháu Israel và đă bổ nhiệm mười hai vị lănh đạo của họ ỳ; xong Allah phán: “TA ở cùng với các ngươi nếu các ngươi thường xuyên dâng lễ Salaah và đóng Zakaah và tin tưởng nơi các Thiên sứ của TA và trợ lực Họ; và cho Allah mượn một món mượn tốt th́ chắc chắn TA sẽ xóa tội cho các ngươi và đưa các ngươi vào những Ngôi-vườn bên dưới có các ḍng sông chảy; nhưng sau đó nếu ai trong các ngươi phủ nhận đức tin th́ chắc chắn sẽ đi lạc khỏi con đường bằng phẳng (Islam).
5:13

Nhưng v́ họ đă bội ước nên TA (Allah) đă nguyền rủa họ và làm chai cứng tấm ḷng của họ. Họ đă đổi vị trí của Lời Phán và đă bỏ bớt một phần những điều mà họ đă được nhắc nhở; bởi thế, Ngươi sẽ thấy họ không ngưng gian lận ngoại trừ một số ít; nhưng hăy lượng thứ và bỏ qua cho họ. Quả thật, Allah yêu thương những người làm tốt.
5:14

Và trong số những người đă tự gọi ḿnh là tín đồ Ki-tô giáo, TA (Allah) đă nhận lời giao ước của họ nhưng họ đă bỏ quên một phần những điều mà họ đă được nhắc nhở nên TA (Allah) đă khơi dậy ác cảm và hận thù giữa họ với nhau cho đến Ngày Phục sinh; và Allah sẽ sớm báo cho họ biết điều mà họ đă thực hiện.
5:15

Hỡi Người dân Kinh sách! Chắc chắn Thiên sứ (Muhammad) của TA đến gặp các người tŕnh bày rơ cho các người nhiều điều mà các người đă từng giấu giếm trong Kinh sách (của các người) và lướt qua nhiều điều (không cần đề cập nữa). Chắc chắn, một Ánh sáng và một Kinh sách quang minh từ Allah đă được gởi đến với các người.
5:16

Allah dùng Nó (Qur'an) mà hướng dẫn tất cả những ai tuân theo sự Hài ḷng của Ngài hầu đi theo con đường an b́nh (Islam) và đưa họ ra khỏi t́nh trạng tăm tối đến ánh sáng với sự chấp thuận của Ngài và hướng dẫn họ theo con đường ngay chính.
5:17

Chắc chắn là không có đức tin những ai nói Allah là Masih (Giê-su), con trai của Maryam. Hăy bảo: “Thế th́ ai có quyền ngăn cản Allah nếu Ngài muốn tiêu diệt Masih (Giê-su) lẫn người mẹ của Người và bất cứ ai trên trái đất này?” Bởi v́ Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất và mọi vật giữa trời đất. Ngài tạo hóa bất cứ vật ǵ Ngài muốn. Và Allah có quyền chi phối trên tất cả mọi vật.
5:18

Và người Do thái lẫn tín đồ Ki-tô giáo đều nói: “Chúng tôi là các đứa con đáng yêu của Allah.” Hăy bảo: “Nếu thế, th́ tại sao Ngài bắt phạt các ngươi v́ tội lỗi của các ngươi?” Không, các ngươi là những người phàm trong loài người mà Ngài đă tạo; Ngài tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào Ngài muốn bởi v́ Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất. Và Ngài là mục tiêu trở về cuối cùng.
5:19

Hỡi Người dân Kinh Sách! Chắc chắn Thiên sứ của TA (Allah) đă đến với các người để giải thích rơ sự việc sau một thời gian tạm ngưng cử phái các Thiên sứ; bởi v́ các người có thể nói: “Không có một người mang tin lành và báo tin dữ nào đến với chúng tôi cả.” V́ thế một người vừa mang tin lành vừa cảnh cáo đến với các người. Bởi v́ Allah có quyền thống trị trên tất cả vạn vật.
5:20

Và hăy nhớ khi Musa (Môi-se) bảo người dân của Người: “Hỡi dân ta! Hăy nhớ Ân huệ của Allah đă ban cho các ngươi khi Ngài bổ nhiệm trong các ngươi các Nabi và phong vương các ngươi và ban cho các ngươi đặc ân mà Ngài đă không hề ban cho ai khác trong thiên hạ.”
5:21

“Hỡi dân ta! Hăy vào Thánh địa mà Allah đă chỉ định cho các ngươi và chớ quay trở lui bởi v́ làm thế các ngươi sẽ trở thành những kẻ thua thiệt.”
5:22

Họ đáp: “Hỡi Musa! Quả thật, nơi đó có một dân tộc khổng lồ; và thực sự chúng tôi sẽ không bao giờ tiến vào đó được trừ phi chúng rời khỏi đó. Bởi thế, nếu chúng ra đi th́ chúng tôi sẽ đi vào.”
5:23

Trong số những người sợ Allah, có hai người đă được Allah ban ân (tên Yusha' và Kalab) vội lên tiếng: “Nào, hăy xông vào bằng cổng chính. Nếu quí vị vào cổng được th́ chắc chắn quí vị sẽ chiến thắng; và hăy phó thác cho Allah nếu quí vị thực sự có đức tin.”
5:24

Và họ nói tiếp: “Hỡi Musa! Chúng tôi sẽ không bao giờ vào trong ấy đặng nếu chúng c̣n ở trong đó. Bởi thế, thầy và Rabb (Allah) của thầy hăy vào tấn công chúng trước, chúng tôi ngồi đợi ở đây.”
5:25

(Musa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Bề tôi chỉ kiểm soát được bản thân của bề tôi và người anh của bề tôi! Xin Ngài tách rời hai anh em bề tôi ra khỏi đám loạn thần này!”
5:26

(Allah) phán: “Thế th́ nó (Thánh địa) sẽ bị cấm đối với họ trong ṿng bốn mươi (40) năm. Họ sẽ đi lang thang khắp nơi trên trái đất. Bởi thế, Ngươi chớ than van cho đám loạn thần này.”
5:27

Hăy đọc cho họ theo đúng sự thật câu chuyện về hai đứa con trai (Qabil và Habil) của Adam khi chúng dâng lễ vật (lên Allah); nhưng Ngài chỉ chấp nhận từ một đứa và không chấp nhận từ đứa kia. (Qabil) bảo (đứa em): “Chắc chắn tao sẽ giết mày.” (Habil) đáp: “Allah chỉ chấp nhận từ những người ngay chính sợ Allah.”
5:28

“Nếu anh nhất định giăng tay ra giết tôi th́ tôi sẽ không giăng tay ra giết anh trở lại bởi v́ tôi sợ Allah, Rabb của vũ trụ.”
5:29

“Thực ra tôi muốn anh lănh tội của tôi lẫn tội của anh. V́ thế, anh sẽ làm bạn với Lửa; và đấy là phần dành cho những ai làm điều sai quấy”.
5:30

Bởi thế, tâm hồn vị kỹ đă xúi giục hắn giết đứa em của hắn; và hắn đă giết đứa em của hắn. V́ thế, hắn đă trở thành một người thua thiệt.
5:31

Sau đo,Ô Allah đă gởi một con quạ đến cào đất để chỉ cho hắn (Qabil) thấy cách chôn xác đứa em của hắn. Hắn than: “Ta thật khốn nạn! Há ta không bằng con quạ này đến nỗi ta không biết cách chôn xác đứa em ta? Thế rồi hắn đâm ra hối hận.
5:32

Bởi lư do đó, TA (Allah) đă quyết định cho con cháu Israel như sau: ai giết một người không phải là một tên sát nhân hay một kẻ phá hoại trên trái đất, th́ như là hắn đă giết toàn thể nhân loại; và ai cứu sống một sinh mạng, th́ như là hắn đă cứu sống toàn thể nhân loại. Và chắc chắn các Thiên sứ của TA (Allah) đă đến gặp họ với những bằng chứng rơ rệt rồi sau đó đa số bọn họ vẫn hành động thái quá trên trái đất!
5:33

H́nh phạt dùng trừng trị những kẻ tạo chiến tranh chống lại Allah và Thiên sứ của Ngài và nỗ lực gây phá hoại trên trái đất th́ chỉ có việc: hoặc xử tử, hoặc đóng đinh trên thập tự giá hoặc chặt tay này và chân kia hoặc trục xuất ra khỏi lănh thổ. Đó là h́nh phạt nhục nhă dành cho chúng ở thế gian này; và ở Đời sau chúng sẽ chịu một sự trừng phạt to lớn;
5:34

Ngoại trừ những ai biết ăn năn hối cải trước khi các ngươi (Muslim) chinh phục chúng. Nhưng hăy biết Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
5:35

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy sợ Allah và t́m phương cách hướng về Ngài và chiến đấu cho Chính nghĩa của Ngài để may ra các người thành đạt.
5:36

Quả thật, những kẻ vô đức tin dẫu cho có tất cả mọi thứ trên trái đất và có gấp đôi các thứ đó dùng để chuộc tội hầu khỏi bị trừng phạt vào Ngày Phục sinh th́ điều đó sẽ không được chấp nhận từ họ. Và họ sẽ bị trừng phạt đau đớn.
5:37

Họ mong thoát ra khỏi Lửa (của Hỏa ngục) nhưng không thoát ra đặng; và họ sẽ chịu một sự trừng phạt triền miên.
5:38

Người nam và nữ trộm cắp, hăy chặt tay cả hai như một sự trừng phạt về vật dụng mà họ đă lấy, một biện pháp cảnh cáo từ Allah Và Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt.
5:39

Nhưng ai biết ăn năn hối cải và sửa ḿnh sau khi phạm điều sai quấy th́ Allah sẽ thật sự tha thứ cho y. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
5:40

Há Ngươi không biết Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất? Ngài trừng phạt kẻ nào Ngài muốn và tha thứ người nào Ngài muốn bởi v́ Allah có quyền chi phối trên tất cả vạn vật.
5:41

Hỡi Thiên sứ (Muhammad)! Chớ đâm lo buồn cho những ai chạy đua vào việc không tin tưởng trong số những kẻ đă nói: “Chúng tôi tin tưởng” trên đầu môi chót lưỡi nhưng tấm ḷng của chúng không có đức tin. Và những ai là người Do thái, chúng nghe theo điều gian dối, chúng nghe theo đám người chẳng hề đến tiếp xúc với Ngươi; chúng thay đổi lời phán khỏi vị trí của nó; chúng nói: “Nếu quí vị được ban điều này th́ hăy tiếp thu nó Ô, ngược lại nếu quí vị không được ban cấp, th́ hăy cảnh giác!” Và người nào màAllah muốn trừng phạt, th́ Ngươi sẽ hoàn toàn bất lực trong việc cứu hắn khỏi h́nh phạt của Allah. Đó là những kẻ mà Allah không muốn tẩy sạch tấm ḷng. Chúng sẽ bị hạ nhục ở đời này; và ở Đời sau chúng sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn.
5:42

Chúng nghe theo điều gian dối, ăn các món bị cấm. Bởi thế, nếu chúng đến yết kiến Ngươi th́ hoặc phân xử giữa bọn chúng hoặc từ chối tiếp chúng. Và nếu Ngươi từ chối tiếp chúng, th́ chúng chẳng hăm hại được Ngươi. Và nếu Ngươi phân xử bọn chúng th́ hăy xét xử một cách công bằng. Quả thật, Allah yêu thương người xét xử công bằng.
5:43

Nhưng tại sao chúng đến nhờ Ngươi phân xử trong lúc chúng đă có Kinh Taurah (Tô-ra) trước mặt? Trong Kinh (Taurah) đă có sẵn phán quyết của Allah; rồi sau việc phân xử đó, chúng lật lọng bởi v́ chúng là những kẻ tuyệt đối không tin ǵ cả.
5:44

Quả thật, TA (Allah) đă ban Kinh Taurah (Tô-ra), trong đó có sẵn Chỉ đạo và ánh sáng mà các Nabi tức các vị thần phục Allah, các thầy tu Do thái các tiến sĩ luật Do thái đă dùng xét xử những ai là người Do thái bởi v́ các vị đó được giao cho nhiệm vụ bảo quản Kinh sách của Allah đồng thời là nhân chứng của nó. Bởi thế, chớ sợ người mà hăy sợ TA (Allah) và chớ bán các Lời mặc khải của TA với một giá nhỏ nhoi; và ai không xét xử theo điều mà Allah đă ban xuống th́ là những kẻ vô đức tin.
5:45

TA (Allah) đă ra lệnh cho họ trong đó (Taurah): “Mạng đền mạng, mắt đền mắt, mũi đền mũi, tai đền tai, răng đền răng và thương tích đền theo luật trả đũa.” Nhưng ai v́ nhân đạo mà bỏ qua việc trả thù th́ là cách xóa tội cho hắn; và ai không xét xử theo điều Allah đă ban xuống th́ là những kẻ làm điều sai quấy.
5:46

Và TA (Allah) đă cử 'Isa (Giê-su), con trai của Maryam, nối gót Họ đến xác nhận các điều trong Kinh Taurah đă được ban xuống trước thời của Người; và TA đă ban cho Người Kinh Injil trong đó có chỉ đạo và ánh sáng để xác nhận các điều đă có trước nó trong Kinh Taurah. Nó là một Chỉ đạo và Lời cảnh cáo cho những người sợ Allah.
5:47

Và hăy để Người dân Injil xét xử theo điều mà Allah đă ban xuống. Và ai không xét xử theo điều mà Allah đă ban xuống th́ là những kẻ ngoan cố.
5:48

Và TA (Allah) đă ban cho Ngươi Kinh sách (Qur'an) bằng sự Thật, xác nhận lại các điều trong Kinh sách trước Nó (Qur'an) và giữ ǵn nó nguyên vẹn. Bởi thế, Ngươi hăy xét xử theo điều mà Allah đă ban xuống và chớ làm theo ḷng ham muốn của họ nghịch với Chân lư mà Ngươi đă tiếp thu. TA (Allah) đă qui định cho từng (Thiên sứ) trong các ngươi một hệ thống luật pháp và một lề lối. Và nếu muốn, Allah thừa sức làm cho các ngươi thành một Cộng đồng duy nhất nhưng Ngài muốn thử thách các ngươi với điều mà Ngài đă ban cho các ngươi. Bởi thế, hăy thi đua làm điều thiện. Tất cả các ngươi sẽ được đưa trở về với Allah rồi Ngài sẽ cho các ngươi biết kết quả về các vấn đề mà các ngươi đă từng tranh chấp.
5:49

Và Ngươi hăy xét xử họ theo điều màAllah đă ban xuống và chớ làm theo ư muốn của họ và hăy coi chừng họ, e rằng họ sẽ quyến dụ Ngươi làm theo điều nghịch với các điều lệnh mà Allah đă ban xuống cho Ngươi; nếu họ từ chối th́ nên biết rằng Allah chỉ muốn trừng phạt họ về một số tội lỗi của họ. Và quả thật, đa số nhân loại là những kẻ bướng bỉnh.
5:50

Phải chăng họ mong được xét xử theo luật lệ của Thời kỳ ngu muội? Và ai là Đấng xét xử tốt hơn Allah đối với đám người có đức tin?
5:51

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ nhận người Do thái và tín đồ Ki-tô-giáo làm đồng minh. Họ là đồng minh với nhau. Và ai trong các người quay về kết thân với họ th́ là người của họ. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy.
5:52

Bởi thế, Ngươi thấy những kẻ mang trong ḷng một chứng bệnh (giả dối) lăng xăng tới lui giữa bọn họ, nói: “Chúng tôi sợ gặp phải điều chẳng lành.” Do đó, giả sử Allah ban cho một thắng lợi hoặc một quyết định nào khác từ Ngài th́ họ sẽ vô cùng hối tiếc về những điều mà họ đă giấu giếm trong ḷng.
5:53

Và những người có đức tin sẽ nói: “Phải chăng đây là những kẻ đă thề thốt bằng lời thề mạnh bạo nhất nhân danh Allah rằng họ sẽ luôn luôn sát cánh với các anh?” Việc làm của họ sẽ vô hiệu; bởi thế họ sẽ là những kẻ thua thiệt.
5:54

Hỡi những ai có niềm tin! Nếu ai trong các người bỏ đạo của ḿnh th́ Allah sẽ đưa một đám người mà Ngài sẽ yêu thương và họ sẽ yêu thương Ngài đến; họ sẽ khiêm tốn trước những người có đức tin nhưng khắc khe với những kẻ không tin; họ chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và không bao giờ sợ lời trách móc của những kẻ hay chỉ trích. Đó là Thiên ân mà Allah ban cho người nào Ngài muốn. Và Allah Bao la, Biết hết.
5:55

Đồng minh thật sự của các người chỉ là Allah và Thiên sứ của Ngài và những người có đức tin, những ai chu đáo dâng lễ Salaah, và đóng Zakaah và cúi đầu thần phục (Allah);
5:56

Và ai đồng minh với Allah và Thiên sứ của Ngài và những người có đức tin th́ là gia nhập tổ chức của Allah; họ sẽ đắc thắng vẻ vang.
5:57

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ kết thân với những ai trong số những kẻ đă được ban cấp Kinh sách trước các người và những kẻ vô đức tin đă chế giễu và chê cười đạo giáo của các người. Và hăy sợ Allah nếu các người thực sự có đức tin.
5:58

Bởi v́ khi các người lớn tiếng gọi nhau đến dâng lễ th́ chúng mang điều đó ra chế giễu và bỡn cợt; sở dĩ như thế là v́ chúng là một đám người không hiểu ǵ cả.
5:59

Hăy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Phải chăng các người phá rối bọn ta chỉ v́ bọn ta tin tưởng nơi Allah và các điều đă được ban xuống cho bọn ta và các điều đă được ban xuống trước đây; và đa số các người là những kẻ bướng bỉnh?”
5:60

Hăy bảo họ: “Há ta có nên báo cho các người về một điều c̣n tàn tệ hơn nữa dưới cái nh́n của Allah?” Những kẻ mà Allah đă nguyền rủa, đă giận dữ, những kẻ mà một số Allah đă biến thành khỉ và heo và là bầy tôi của quỷ-thần. Những kẻ này rất tồi tệ về chỗ ở và lạc xa con đường bằng phẳng (Islam).
5:61

Và khi gặp các ngươi, họ nói: “Chúng tôi tin tưởng.” Và chắc chắn họ đă nhập đạo bằng sự vô tin tưởng và sẽ ra đi cũng bằng lối đó. Nhưng Allah biết rơ những điều mà họ giấu giếm.
5:62

Và Ngươi thấy đa số bọn họ lao ḿnh vào ṿng tội lỗi và bất công và dùng các món bị cấm. Những điều mà họ làm thật là xấu xa.
5:63

Tại sao các thầy tu Do thái và các vị tiến sĩ luật của họ không ngăn cản bọn họ ăn nói điều tội lỗi và ăn các món bất hợp pháp? Điều mà họ thực hiện thật hết sức xấu xa!
5:64

Người Do Thái nói: “Bàn Tay của Allah bụm chặt lại .” Tay của bọn họ mới bụm chặt; và họ bị nguyền rủa v́ lời phạm thượng đó. Không, hai Tay của Ngài mở rộng. Ngài chi dùng thiên lộc của Ngài như thế nào tuỳ Ư Ngài muốn. Và chắc chắn điều mà Rabb của Ngươi ban xuống cho Ngươi càng làm cho bọn họ nổi loạn và chống đối mănh liệt. Và TA (Allah) đă khiến bọn họ ác cảm và hận thù lẫn nhau cho đến Ngày Phục sinh. Mỗi lần họ khơi dậy ngọn lửa chiến tranh th́ Allah liền dập tắt nó. Và họ tận lực phá hoại trên trái đất, nhưng Allah không yêu thương những kẻ phá hoại.
5:65

Nếu Người dân Kinh sách tin tưởng và sợ Allah, th́ chắc chắn TA (Allah) sẽ xoá bỏ tội lỗi của họ và chấp nhận họ vào các ngôi vườn hạnh phúc.
5:66

Nếu họ thi hành theo Taurah và Injil và các điều lệnh mà Rabb của họ đă ban xuống th́ chắc chắn họ sẽ hưởng thiên lộc từ bên trên và bên dưới họ . Trong họ, có một tập thể tuân theo Chính đạo, c̣n đa số th́ làm những điều xấu xa.
5:67

Hỡi Thiên sứ (Muhammad!) Hăy truyền đạt những điều mà Rabb (Allah) của Ngươi đă truyền cho Ngươi. Nếu Ngươi không thi hành th́ Ngươi không truyền đạt Thông điệp của Ngài. Và Allah sẽ bảo vệ Ngươi khỏi bị người hăm hại. Bởi v́ quả thật, Allah không hướng dẫn đám người không tin tưởng.
5:68

Hăy bảo: “Hỡi Người dân Kinh sách! Các người chẳng căn cứ vào cái ǵ làm cơ sở trừ phi các người áp dụng Kinh Taurah và Injil và các điều mà Rabb (Allah) của các người đă truyền xuống.” Và chắc chắn các điều mà Rabb của Ngươi đă ban xuống cho Ngươi khiến bọn họ càng nổi loạn và chống đối mănh liệt. Bởi thế, Ngươi chớ buồn rầu cho đám người không có đức tin.
5:69

Quả thật, những ai có đức tin và những ai là người Do thái và người Sabian và tín đồ Ki-tô giáo: (nói chung) ai tin nơi Allah và Ngày Cuối cùng và làm việc thiện th́ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền.
5:70

Chắc chắn TA (Allah) đă nhận lời giao ước của con cháu Israel và đă cử phái các Thiên sứ đến với họ. Mỗi lần một Thiên sứ đến gặp họ với điều lệnh nghịch với ư muốn của họ, th́ một số đă bị họ bài bác, c̣n một số th́ đă bị họ giết chết.
5:71

Và họ nghĩ sẽ không có sự trừng phạt nào cả, cho nên họ giả mù và giả điếc; rồi Allah quay lại tha thứ cho họ; rồi họ lại tiếp tục giả mù, giả điếc; nhưng Allah thấy rơ điều họ làm.
5:72

Chắc chắn là không có đức tin những ai nói: “Masih (Giê-su), con trai của Maryam, là Allah.” Ngược lại, chính Masih (Giê-su) đă nói: “Hỡi con cháu Israel! Hăy tôn thờ Allah, Rabb của Ta và là Rabb của các ngươi.” Quả thật, ai kết hợp thần linh cùng với Allah th́ chắc chắn sẽ bị cấm vào Thiên đàng và chỗ ở của y sẽ là Lửa. Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ cả.
5:73

Chắc chắn là không có đức tin những ai nói: “Quả thật, Allah là vị thứ ba trong Ba (ngôi).” Và sự thật về Thượng Đế th́ chỉ có một Thượng Đế duy nhất. Và nếu họ không ngưng nói điều đó th́ chắc chắn những kẻ không có đức tin trong bọn họ sẽ gặp phải một sự trừng phạt đau đớn.
5:74

Há họ sẽ không tạ tội với Allah và xin Ngài tha thứ? Bởi v́ Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
5:75

Masih (Giê-su), con trai của Maryam, chỉ là một Thiên sứ; nhiều Thiên sứ đă qua đời trước Người. Người mẹ của Người là một người phụ nữ chân chính. Cả hai (mẹ con) đều ăn thực phẩm. Hăy xem, TA (Allah) đă tŕnh bày rơ các bằng chứng cho họ như thế nào! Rồi hăy xem, họ tránh né sự thật như thế nào!
5:76

Hăy bảo: “Há các người tôn thờ những kẻ không có khả năng hăm hại cũng chẳng mang lợi ǵ cho các người? Ngược lại, Allah là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết.
5:77

Hăy bảo: “Hỡi Người dân Kinh sách! Chớ thêu dệt quá đáng trong tôn giáo của các người, không đúng với sự thật cũng chớ nghe theo đám người đă lạc đạo trước đây bởi v́ chúng đă hướng dẫn nhiều người đi lạc và tự chúng cũng đă đi lạc khỏi con đường bằng phẳng (Islam).
5:78

Những kẻ không có đức tin trong số con cháu Israel đă bị nguyền rủa từ cửa miệng của Dawud (Đa-vít) và 'Isa (Giê-su), con trai của Maryam. Như thế là v́ họ bất tuân và phạm giới.
5:79

Họ không cấm cản nhau làm điều ác mà họ đă từng làm. Và những điều mà họ làm thật là tội lỗi.
5:80

Ngươi thấy đa số bọn họ kết thân với những kẻ không có đức tin. Tồi tệ thay điều mà tâm hồn của họ đă gởi đi trước cho họ khiến Allah giận dữ; và họ sẽ ở trong sự trừng phạt đó măi.
5:81

Và nếu họ tin tưởng nơi Allah và Nabi (Muhammad) và những điều đă được ban xuống cho Người th́ họ sẽ không kết thân với những kẻ vô đức tin, nhưng đa số bọn họ là những kẻ ngoan cố.
5:82

Ngươi sẽ thấy trong thiên hạ người Do thái và những người dân đa thần là những kẻ thù hận những người tin tưởng nhất; và chắc chắn Ngươi sẽ thấy có mối quan hệ gần gủi với những người tin tưởng là những ai nói: “Chúng tôi là tín đồ Ki-tô giáo.” Sở dĩ như thế là v́ trong họ có các bậc thức-giả và các bậc chân-tu và họ không kiêu căng.
5:83

Và khi nghe những điều đă được ban xuống cho Thiên sứ (Muhammad) cặp mắt của họ nḥa lệ v́ sự Thật mà họ công nhận. Họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng, xin Ngài ghi tên chúng tôi cùng với các người làm chứng.
5:84

“Và tại sao chúng tôi lại không tin tưởng nơi Allah và sự Thật đă đến với chúng tôi? Bởi v́ chúng tôi hy vọng Rabb của chúng tôi sẽ chấp nhận chúng tôi gia nhập hội đoàn của những người tốt.”
5:85

Và v́ lời cầu nguyện của họ mà Allah đă tưởng thưởng họ những Ngôi vườn, bên dưới có các ḍng sông chảy để làm nơi cư ngụ vĩnh viễn. Và đó là phần thưởng dành cho những người làm tốt.
5:86

Ngược lại, những ai không có đức tin và bài bác các Lời mặc khải của TA (Allah) th́ sẽ là cư dân của Lửa (Hỏa ngục).
5:87

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ cấm dùng các món sạch và tốt mà Allah đă cho phép các dùng nhưng chớ quá độ bởi v́ quả thật Allah không yêu thương những người quá độ.
5:88

Và hăy ăn các món được phép dùng và tốt sạch mà Allah đă cung cấp cho các người. Nhưng hăy sợ Allah, Đấng mà các người tin tưởng.
5:89

Allah sẽ không bắt phạt các người về những lời thề trống rỗng; ngược lại, Ngài bắt phạt các người về các lời thề nghiêm trọng. Để chuộc tội, phải nuôi ăn mười (10) người nghèo theo cân lượng trung b́nh mà các người dùng để nuôi gia đ́nh hoặc phải may mặc cho họ hoặc giải phóng một người nô-lệ. Nhưng ai không có phương tiện th́ phải nhịn chay 'Siyyam' ba ngày liên tục. Đó là cách chuộc tội về các lời thề nghiêm trọng mà các người đă phạm. Hăy coi chừng lời thề của các người. Allah giải thích rơ các Lời mặc khải của Ngài để may ra các người biết tạ ơn.
5:90

Hỡi những ai có niềm tin! Uống rượu và cờ bạc và cúng kiếng trên bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn để làm quẻ xin xăm là điều khả ố, việc làm của Shaytan. Hăy từ bỏ nó để may ra các người được phát đạt.
5:91

Shaytan chỉ muốn tạo ác cảm và hận thù giữa các người qua việc uống rượu và bài bạc và cản trở các người tưởng nhớ Allah và việc dâng lễ Salaah. Thế các người không chịu ngưng ư?
5:92

Hăy tuân lệnh Allah và vâng lời Thiên sứ (Muhammad). Và hăy thận trọng. Bởi thế, nếu các người làm ngơ th́ nên biết rằng nhiệm vụ của Thiên sứ của TA chỉ là truyền đạt minh bạch (Thông điệp của Allah).
5:93

Những ai có đức tin và làm việc thiện không mắc tội về món thực phẩm mà họ đă dùng (trong quá khứ) khi họ giữ ḿnh khỏi phạm tội và tin tưởng và làm việc thiện; rồi họ giữ ḿnh khỏi phạm tội và tin tưởng rồi giữ ḿnh khỏi phạm tội và làm tốt bởi v́ Allah yêu thương những người làm tốt.
5:94

Hỡi những ai có niềm tin! Chắc chắn Allah sẽ thử thách các người với con thú săn nằm trong tằm tay và chiếc lao săn bắn của các người để Allah biết ai là người sợ Ngài, Đấng Vô h́nh. Bởi thế, ai phạm giới sau đó th́ sẽ bị trừng phạt đau đớn.
5:95

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ giết thú săn trong lúc các người đang trong t́nh trạng ihram (làm Hajj tại Thánh địa Makkah); và ai trong các người cố t́nh giết nó th́ phải chịu phạt đền bằng một con thú nuôi tương đương với con thú săn đă bị giết, chọn trong đàn gia súc, dưới sự giám sát của hai người công bằng trong các người và được dắt đến (Ngôi-đền) Ka'bah để làm vật tế; hoặc có thể chuộc tội bằng cách nuôi ăn một người nghèo hoặc bằng cách nhịn chay Siyyam tương đương với việc nuôi ăn đó mục đích để cho y nếm mùi phạt đền; Allah lượng thứ về việc đă qua; nhưng ai tái phạm th́ sẽ bị Allah trừng phạt bởi v́ Allah Toàn Năng, nắm trọn việc phạt đền.
5:96

Các loại hải sản được cho phép các người dùng: đó là nguồn lương thực cho các người và du khách ; nhưng các người không được phép giết thú săn trên bộ trong lúc các người đang trong t́nh trạng ihram (làm Hajj); và hăy sợ Allah, Đấng mà các người sẽ được tập trung trở về.
5:97

Allah qui định Ka'bah, Ngôi đền thiêng, thành một chỗ tập họp của nhân loại; và các tháng linh (để cúng tế) và các con vật tế và (các con vật mang) tràng hoa để làm dấu. Như thế để cho các ngươi biết rằng Allah biết mọi việc trong các tầng trời và mọi việc dưới đất; và rằng Allah biết hết mọi việc.
5:98

Nên biết rằng Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt nhưng Allah rất mực Tha thứ, rất mực Khoan dung.
5:99

Nhiệm vụ của một Thiên sứ chỉ là truyền đạt (Thông điệp của Ngài). Nhưng Allah biết rơ điều các người tiết lộ và điều các người giấu giếm.
5:100

Hăy bảo: “Vật bẩn thỉu và vật tốt sạch không có giá trị ngang nhau, dẫu rằng đa số vật bẩn thỉu hấp dẫn ngươi; bởi thế hăy sợ Allah, hỡi những ai thông hiểu, để các ngươi có thể thành đạt.”
5:101

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ hỏi vặn những điều, nếu được tŕnh bày rơ cho các người, sẽ làm cho các người thêm thắc mắc. Nhưng nếu các người hỏi về các vấn đề trong thời gian Kinh Qur'an đang được ban xuống th́ chúng sẽ được tŕnh bày rơ cho các người. Allah luợng thứ cho các người về điều đó. Và Allah Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng.
5:102

Chắc chắn trước các người đă có người đặt những câu hỏi tương tự và cũng v́ thế mà họ đă mất niềm tin.
5:103

Allah đă không đặt ra các điều như Bahirah ; hoặc Saa-ibah hoặc Wasilah hoặc Haam . Chính những kẻ vô đức tin mới đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah; và đa số bọn chúng không hiểu ǵ.
5:104

Và khi được nhắc: “Hăy đến tiếp thu điều mặc khải do Allah ban xuống và hăy đến gặp Thiên sứ th́ họ đáp: “Phong tục mà chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo đủ cho chúng tôi thôi.” Sao! Ngay cả việc cha mẹ của họ không biết ǵ cũng không được hướng dẫn?
5:105

Hỡi những ai có niềm tin! Các người chịu trách nhiệm về bản thân của các người. Dẫu cho ai đó có lạc đạo th́ việc đó chẳng có ǵ thiệt hại đến các người miễn sao các người đi đúng đường. Tất cả các người sẽ trở về tŕnh diện Allah, xong Ngài sẽ cho các người biết về mọi điều các người đă từng làm.
5:106

Hỡi những ai có niềm tin! Khi một người (Muslim) của cộng đồng các người sắp từ trần trong lúc y muốn lập di chúc th́ hai người công minh của các người hoặc hai người khác (không phải Muslim) sẽ đứng ra làm chứng nếu các người đang đi xa trên trái đất và không thể tránh khỏi cái chết. Nếu các người nghi ngờ (ḷng thành thật của họ) th́ hăy giữ hai người làm chứng lại sau cuộc lễ Salaah và yêu cầu họ thề nhân danh Allah nói như sau: “Chúng tôi không bán lời khai của chúng tôi bằng một giá tiền nào dẫu người thụ hưởng là người bà con gần của chúng tôi và chúng tôi sẽ không giấu giếm bằng chứng mà chúng tôi đă cam kết với Allah bởi v́ trong trường hợp đó chúng tôi sẽ là những kẻ tội lỗi.”
5:107

Nhưng nếu khám phá ra việc hai người làm chứng đó phạm tội (khai man) th́ hai người khác chọn trong số bà con gần nhất có quyền đ̣i hỏi việc hưởng gia tài của người chết, đứng ra thay thế hai người trên, và yêu cầu họ thề nhân danh Allah, như sau: “Chúng tôi xác nhận lời khai của chúng tôi thật hơn lời khai của hai người trước và chúng tôi không vi phạm sự thật bởi v́ trong trường hợp đó chúng tôi sẽ là những kẻ làm điều sai quấy.”
5:108

Hy vọng rằng cách đó sẽ làm cho lời khai của họ xác thực hoặc ít ra làm cho họ sợ lời khai sau đó có thể sẽ được chấp nhận và bác bỏ lời khai trước của họ. Nhưng hăy sợ Allah và nghe lời; và Allah không hướng dẫn đám người ngoan cố.
5:109

Vào một Ngày mà Allah sẽ tập họp tất cả các Thiên sứ rồi Ngài hỏi Họ: “Đâu là điều mà các ngươi đă được trả lời?” Họ đồng thưa: “Chúng tôi không biết ǵ. Quả thật Ngài, chỉ riêng Ngài mới biết điều vô h́nh (bí mật).”
5:110

Lúc đó Allah sẽ phán: “Hỡi 'Isa (Giê-su), con trai của Maryam! Hăy nhớ Ân huệ của TA đă ban cho Ngươi và Mẹ của Ngươi khi TA đă hỗ trợ Ngươi với Ruh al-Qudus (Thiên thần Jibril) để Ngươi có thể nói chuyện được với thiên hạ lúc ấu thơ và lúc trưởng thành; và việc TA đă dạy Ngươi Kinh sách và Lẽ thông thái khôn ngoan và Kinh Taurah và Kinh Injil; và việc Ngươi đă lấy đất sét nắn h́nh một con chim theo phép của TA, xong Ngươi hà hơi vào nó khiến nó thành một con chim thật sự với sự chấp thuận của TA; và việc Ngươi chữa lành người mù bẩm sinh và người mang bệnh cùi với sự chấp thuận của TA; và việc Ngươi làm cho người chết sống lại với sự chấp thuận của TA; và việc TA cản trở con cháu Israel không cho sát hại Ngươi khi Ngươi trưng các bằng chứng rơ rệt cho họ thấy bởi v́ những kẻ không có ḷng tin trong bọn họ lên tiếng: “Đây chỉ là tṛ ảo thuật hiển hiện!”
5:111

Và khi TA đă mặc khải cho các tông đồ (của 'Isa) phán bảo: “Hăy tin tưởng nơi TA và các Thiên sứ của TA,” họ đồng thưa: “Chúng tôi đă tin tưởng. Xin Ngài chứng thực rằng chúng tôi là những người Muslim.”
5:112

Hăy nhớ lúc các tông đồ lên tiếng, thưa: “Hỡi 'Isa (Giê-su), con trai của Maryam, có thể nào Rabb (Allah) của ngài ban từ trên trời xuống cho chúng tôi một chiếc bàn đầy thực phẩm?” (‘Isa ) bảo: “Hăy sợ Allah nếu các ngươi là những người có đức tin.”
5:113

Họ thưa: “Chúng tôi chỉ ao ước được ăn thực phẩm của nó để cho thỏa ḷng khao khát và để chúng tôi biết rằng ngài đă nói sự Thật với chúng tôi và để chúng tôi trở thành nhân chứng cho nó.”
5:114

'Isa (Giê-su), con trai của Maryam liền cầu nguyện: “Lạy Allah, Rabb chúng tôi! Xin Ngài ban từ trên trời xuống cho chúng tôi một chiếc bàn đầy thực phẩm để làm một bàn tiệc mừng cho chúng tôi - cho người đầu tiên và cho người cuối cùng của chúng tôi - và là một Dấu lạ từ Ngài; và xin Ngài cung dưỡng chúng tôi bởi v́ Ngài là Đấng Cung dưỡng Ưu việt.”
5:115

Allah phán: “TA sẽ gởi nó xuống cho các ngươi. Nhưng nếu ai trong các ngươi không tin tưởng sau đó th́ sẽ bị TA phạt bằng một h́nh phạt mà TA chưa hề dùng để phạt một người nào khác trong thiên hạ.”
5:116

Và hăy nhớ lúc Allah sẽ bảo: Hỡi 'Isa (Giê-su), con trai của Maryam! Có phải Ngươi đă nói với nhân loại: “Hăy nhận Ta và Mẹ của Ta làm hai Thượng Đế bên cạnh Allah? ('Isa) sẽ thưa: “Ngài thật quang vinh! Bề tôi không bao giờ có thể nói được điều mà bề tôi không có quyền nói. Nếu bề tôi có nói ra điều đó th́ chắc chắn Ngài đă biết nó. Ngài biết hết mọi điều trong tâm tư của bề tôi trong lúc bề tôi không biết một tí ǵ nơi Ngài. Quả thật Ngài, chỉ riêng Ngài mới biết rơ điều vô h́nh.
5:117

“Bề tôi chỉ nói với họ điều nào mà Ngài đă ra lệnh cho bề tôi (đó là:) 'Hăy thờ phụng Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của Ta và là Rabb của các ngươi.' Và bề tôi là một nhân chứng đối với họ trong suốt thời gian bề tôi đang sống với họ; bởi thế khi Ngài đưa bề tôi lên cùng với Ngài, th́ Ngài là Đấng Trông chừng họ và Ngài làm chứng cho tất cả mọi việc.
5:118

“Nếu Ngài trừng phạt họ th́ bề nào họ vẫn là bầy tôi của Ngài; và nếu Ngài tha thứ cho họ th́ quả thật Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng suốt.”
5:119

Allah sẽ phán: “Đây là Ngày mà người chân thật sẽ hưởng kết quả về sự trung thực của ḿnh: họ sẽ được hưởng các Ngôi vườn bên dưới có các ḍng sông chảy mà họ sẽ vào trong đó ở đời đời. Allah sẽ hài ḷng với họ và họ sẽ toại nguyện với Ngài. Đó là một thắng lợi vĩ đại.
5:120

Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất. Và Ngài có toàn quyền chi phối vạn vật.
Hađith
 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -