Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
6. الأنعام
Chương 6. Al-An'am (Gia Súc)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
6:1

Mọi ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đă tạo các tầng trời và trái đất và đă làm ra bóng-tối và ánh-sáng, thế mà những kẻ không tin tưởng lại dựng những đối tượng ngang hàng với Rabb (Allah) của họ.
6:2

Ngài là Đấng đă tạo các người từ đất sét rồi qui định (cho mỗi người) một thời hạn (tuổi thọ). Nhưng Ngài c̣n giữ nơi Ngài một hạn kỳ khác. Rồi các người ngờ vực (về sự Phục sinh).
6:3

Và Ngài là Allah (đang ngự trị) trong các tầng trời và trái đất. Ngài biết điều bí mật và điều công khai của các người. Và Ngài biết điều (tốt và xấu) mà các người đă thu hoạch.
6:4

Và không một Dấu hiệu nào trong các Dấu hiệu của Rabb của họ đến với họ mà họ không quay mặt làm ngơ.
6:5

Bởi thế, chắc chắn họ bài bác sự thật khi nó đến với họ. Nhưng họ sẽ sớm nhận tin tức về những điều mà họ thường chế giễu.
6:6

Há họ không thấy việc TA (Allah) đă hủy diệt trước họ bao nhiêu thế hệ mà TA đă định cư trên trái đất? TA đă định cư họ trên trái đất không như việc TA đă định cư các ngươi . TA đă ban nước mưa xối xả từ trên trời xuống cho họ và tạo các ḍng sông chảy bên dưới họ, nhưng TA đă tiêu diệt họ v́ những tội lỗi của họ và đă cho sinh sản những thế hệ khác sau họ.
6:7

Nếu TA (Allah) có ban xuống cho Ngươi một Kinh sách ghi trên các miếng da thuộc mà họ có thể sờ được với bàn tay của họ th́ chắc chắn những kẻ không có ḷng tin sẽ nói: “Đây chỉ là một tṛ ảo thuật hiển hiện.”
6:8

Và họ nói: “Tại sao không cử phái một thiên thần xuống với Y ?” Và nếu TA có cử phái một thiên thần xuống th́ vấn đề đă được giải quyết, đâu c̣n có việc gia hạn cho họ nữa.
6:9

Và nếu TA có làm y (Thiên sứ) thành một thiên thần th́ TA vẫn phải làm y thành một người phàm. Và TA làm cho họ thêm lúng túng về điều mà họ đang băn khoăn.
6:10

Và chắc chắn các Thiên sứ trước Ngươi đă từng bị chế giễu nhưng chung cuộc điều mà những ai dùng chế giễu sẽ vây hăm chúng lại.
6:11

Hăy bảo: “Hăy đi du lịch trên trái đất rồi nh́n xem kết cuộc của những kẻ bài bác như thế nào.”
6:12

Hăy bảo: “Mọi vật trong các tầng trời và trái đất là của ai?” Hăy bảo: “Của Allah” Ngài tự qui định cho Ngài ḷng Khoan dung hầu Ngài sẽ tập trung các người trở lại vào Ngày Phục sinh mà không có chi phải ngờ vực cả. Chỉ những ai đánh mất linh hồn mới không tin ấy thôi.
6:13

Mọi vật ở nơi nào vào ban đêm và ban ngày đều là của Allah cả. Và Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết.
6:14

Hăy bảo: “Há Ta sẽ phải nhận ai khác Allah làm Đấng Bảo-hộ, Đấng đă sáng tạo các tầng trời và trái đất? Và Ngài là Đấng Nuôi dưỡng chứ không được ai nuôi cả. Hăy bảo: “Ta nhận lệnh phải là người đầu tiên thần phục Allah và không là một người tôn thờ đa thần.”
6:15

Hăy bảo: “Ta sợ sự trừng phạt vào một Ngày Vĩ đại nếu Ta bất tuân Rabb (Allah) của Ta.”
6:16

Vào Ngày đó, ai không bị trừng phạt th́ chắc chắn sẽ được khoan dung. Và đó là một sự thành tựu rạng rỡ.
6:17

Và nếu Allah giáng h́nh phạt lên ngươi th́ ngoài Ngài không ai có thể thu hồi nó đặng; và nếu Ngài ban cho ngươi điều lành th́ (nên biết) Ngài có quyền chi phối trên tất cả vạn vật.
6:18

Và Ngài là Đấng Tối Thượng ở bên trên bầy tôi của Ngài; và Ngài là Đấng Rất mực Sáng suốt, Đấng Rất mực Am tường.
6:19

Hăy bảo: “Cái ǵ có giá trị lớn nhất về bằng chứng?” Hăy bảo: “Việc Allah làm chứng giữa Ta và các người; và Kinh Qur’an này đă được mặc khải cho Ta hầu dùng cảnh cáo các người và bất cứ ai mà nó có thể tiếp xúc. Há các người đă xác nhận có những thần linh bên cạnh Allah?” Hăy bảo: “Ta không xác nhận.” Hăy bảo: “Duy chỉ Ngài (Allah) là Thượng Đế Duy nhất. Và Ta phủ nhận điều mà các người đă kết hợp với Ngài.”
6:20

Những ai đă được TA (Allah) ban cấp Kinh sách đều nh́n nhận Người giống như việc họ nh́n nhận con cái của họ vậy; chỉ những ai đánh mất linh hồn mới không tin ấy thôi.
6:21

C̣n ai sai quấy hơn kẻ đă đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah hoặc bài bác các Lời Mặc khải của Ngài? Và thật sự những kẻ làm điều sai quấy sẽ không thành đạt.
6:22

Và vào một Ngày mà TA (Allah) sẽ tập trung tất cả bọn chúng và rồi TA sẽ hỏi những ai kết hợp thần linh: “Đâu là các thần linh của các ngươi mà các ngươi đă bịa đặt và xác nhận?”
6:23

Rồi chúng không nại được lư do nào khác để chạy tội ngoài lời này: “Xin thề với Allah, Rabb chúng tôi, chúng tôi không phải là những kẻ kết hợp.”
6:24

Thấy không! Chúng đă tự dối ḷng như thế nào! Và những kẻ mà chúng đă bịa đặt đă bỏ rơi chúng đi biệt dạng.
6:25

Và trong bọn chúng có người đến nghe Ngươi (đọc Qur’an). Nhưng TA (Allah) đă lấy tấm màn bao kín quả tim của chúng đến nỗi chúng không hiểu Nó (Qur'an); và chúng cảm thấy nặng tai; và nếu chúng có thấy từng Dấu hiệu nào, chúng cũng sẽ không tin tưởng; đến nỗi khi đến tiếp xúc với Ngươi, chúng chỉ muốn gây sự với Ngươi; những kẻ không có đức tin lên tiếng: “(Qur'an) này chẳng qua là chuyện cổ tích của người cổ xưa!”
6:26

Và chúng cấm cản người khác đến gần Nó (Qur'an) c̣n chúng th́ dang ra xa. Và làm thế, chúng chỉ tự hủy hoại bản thân nhưng chúng không nhận thấy.
6:27

Và nếu Ngươi có thể thấy được t́nh cảnh chúng sẽ bị bắt đứng trước Lửa, chúng sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! Nếu chúng tôi được trở về trần gian th́ (lần này) chúng tôi sẽ không bài bác các Lời mặc khải của Rabb chúng tôi và chúng tôi sẽ trở thành những người tin tưởng.”
6:28

Không, những điều mà chúng đă từng giấu giếm trước đây sẽ hiện rơ ra cho chúng thấy. Và nếu chúng được đưa trở về trần gian th́ chắc chắn chúng cũng sẽ tái phạm điều đă từng bị cấm, bởi v́ quả thật chúng là những kẻ nói dối.
6:29

Và chúng nói: “Quả thật, không có đời sống nào khác đời sống trần gian này của chúng tôi và chúng tôi sẽ không được phục sinh.”
6:30

Và nếu Ngươi có thể thấy được t́nh cảnh chúng sẽ bị bắt đứng trước mặt Rabb (Allah) của chúng, Ngài sẽ phán: “Há điều này không thực?” Chúng sẽ thưa: “Dạ thưa vâng, lạy Rabb chúng tôi!” Ngài sẽ phán: “Thế th́ hăy nếm sự trừng phạt v́ tội các ngươi đă không tin tưởng.”
6:31

Chắc chắn sẽ thua thiệt những ai bài bác việc gặp gỡ Allah cho đến lúc Giờ (Tận-thế) đột ngột xảy đến cho họ, th́ họ sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi về điều mà chúng tôi đă lơ đễnh,” và họ mang trên lưng gánh nặng (tội lỗi) của họ. Há gánh nặng (tội lỗi) không xấu xa?
6:32

Và cuộc sống trần gian này chỉ là một tṛ chơi và thú tiêu khiển. Và chắc chắn nhà-ở ở cơi Đời sau sẽ tốt nhất cho những ai sợ Allah. Thế các người không hiểu điều đó?
6:33

TA (Allah) biết lời họ nói ra làm Ngươi buồn. Bởi v́ thật ra họ không cho Ngươi nói dối; ngược lại, những kẻ làm điều sai quấy phủ nhận các Lời mặc khải của Allah.
6:34

Và chắc chắn các Thiên sứ trước Ngươi đă từng bị bài bác. Nhưng Họ đă kiên nhẫn chịu đựng về những điều đă bị bài bác và bị ngược đăi cho đến khi sự giúp đỡ của TA đă đến với Họ. Và không ai có thể làm thay đổi được Lời phán (và Quyết định) của Allah. Và chắc chắn Ngươi đă tiếp thu được tin tức phấn khởi về các Thiên sứ (tiền nhiệm Ngươi).
6:35

Và nếu Ngươi cảm thấy khó khăn trước sự cự tuyệt của họ th́ với khả năng của Ngươi, hăy t́m một cái lỗ chui xuống dưới đất hoặc bắt một cái thang đi lên trời để mang xuống cho họ một dấu-lạ. Và nếu Allah muốn, Ngài sẽ thừa sức tập trung họ và hướng dẫn họ theo Chính đạo. Bởi thế, Ngươi chớ cư xử như một người ngu dốt.
6:36

Chỉ những ai thành tâm nghe (Qur'an) mới đáp ứng (Lời gọi của Allah). C̣n đối với người chết, Allah sẽ phục sinh họ; rồi họ sẽ được đưa trở về tŕnh diện Ngài.
6:37

Và họ nói như sau: “Tại sao không có một Dấu lạ nào từ Rabb của Y được ban xuống cho Y?” Hăy bảo họ: “Thật ra Allah thừa sức ban xuống một Dấu lạ nhưng đa số bọn họ không biết.”
6:38

Và không một loại thú vật nào (sống) trên trái đất cũng không một loại chim chóc nào bay được bằng hai cánh mà lại không sống (kết đoàn) thành cộng đồng giống như các người. TA (Allah) đă không bỏ sót một điều nào trong quyển Sổ (Định luật) rồi cuối cùng chúng sẽ được đưa trở về với Rabb (Allah) của chúng.
6:39

Và những ai bài bác các Lời mặc khải của TA (Allah) th́ là điếc và câm, và ch́m sâu trong tăm tối. Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và đặt người nào mà Ngài muốn trên con đường ngay chính.
6:40

Hăy bảo: “Há các người có nhận xét nếu h́nh phạt của Allah hoặc Giờ (Tận thế) bất ngờ xảy đến cho các người th́ các người sẽ cầu nguyện ai khác Allah nếu các ngươi nói thật?”
6:41

Không, duy chỉ Ngài là Đấng mà các người cầu xin; và nếu muốn, Ngài sẽ bốc điều mà các người cầu xin đi khỏi các người; và các người sẽ quên mất điều mà các người đă kết hợp với Ngài.
6:42

Và chắc chắn trước Ngươi, TA (Allah) đă cử phái các Thiên sứ đến với các cộng đồng; và TA đă bắt phạt họ với nỗi khó khăn và buồn phiền mục đích để họ hạ ḿnh cầu xin.
6:43

Nhưng tại sao họ không chịu hạ ḿnh cầu xin khi gặp nỗi tai ương của TA; ngược lại, trái tim của họ chai đi và Shaytan đă tô điểm hành động (tội lỗi) của họ đẹp mắt đối với họ;
6:44

Và khi họ quên bẵng điều mà họ được nhắc nhở, TA (Allah) đă mở toang mọi cánh cửa (phồn vinh) về đủ mọi thứ cho họ đến nỗi họ chỉ biết vui thú với các tiện nghi đă được ban cấp th́ lúc đó TA đă bắt phạt họ một cách bất ngờ khiến họ lặng câm tuyệt vọng.
6:45

Gốc rễ của những kẻ làm điều sai quấy v́ thế đă bị chặt đứt toàn bộ. Và Allah, Rabb của vũ trụ, thật đáng ca tụng.
6:46

Hăy bảo: “Các người hăy nghĩ xem, nếu Allah lấy mất đi thính giác và thị giác của các người và niêm kín tấm ḷng của các người th́ ai là Thượng Đế ngoài Allah có thể phục hồi chúng cho các người? Xem đó, TA đă giải thích minh bạch các Lời mặc khải cho họ như thế nào, thế mà họ vẫn quay bỏ đi.
6:47

Hăy bảo: “Các người hăy nghĩ xem, nếu h́nh phạt của Allah hoặc bất ngờ hoặc công khai xảy đến cho các người th́ ai sẽ bị tiêu diệt nếu không phải là đám người làm điều sai quấy?
6:48

TA (Allah) đă cử phái các Thiên sứ đến chỉ để làm công tác báo trước (tin lành) và cảnh cáo (về tin dữ); bởi thế ai tin tưởng và sửa ḿnh th́ sẽ không lo sợ và cũng sẽ không buồn phiền.
6:49

Ngược lại, những ai bài bác các Dấu hiệu của TA th́ sẽ bị trừng phạt v́ tội ngoan cố.
6:50

Hăy bảo: “Ta đă không nói với các ngươi rằng Ta nắm giữ các kho-tàng của Allah; và Ta cũng không biết điều vô-h́nh và Ta đă không nói với các ngươi rằng Ta là một Thiên thần. Ta chỉ tuân theo điều (lệnh) đă được mặc khải cho Ta.” Hăy bảo: “Há người mù và người nh́n thấy bằng nhau? Thế tại sao các người không chịu suy ngẫm?”
6:51

Và hăy dùng Nó (Qur'an) mà cảnh cáo những ai sợ việc sẽ bị tập họp trước mặt Rabb (Allah) của họ, rằng ngoài Ngài, họ sẽ không có một người bảo vệ hay một người can thiệp nào, hầu họ sợ Allah mà trở thành ngay chính.
6:52

Và không được xua đuổi những ai cầu nguyện Rabb của họ vào buổi sáng và buổi tối, mong gặp Mặt Ngài. Ngươi không chịu tội giùm cho họ về bất cứ điều ǵ và họ cũng không chịu tội hộ Ngươi về bất cứ điều ǵ; bởi thế, nếu xua đuổi họ th́ Ngươi sẽ là một kẻ làm điều sai quấy.
6:53

Và TA (Allah) đă dùng một số người này để thử thách một số người nọ để họ có dịp nói: “Phải chăng những người này đă được Allah đặc ân giữa bọn ḿnh ?” Há Allah không biết ai là người biết ơn?
6:54

Và khi những ai tin tưởng nơi các Lời mặc khải của TA (Allah) đến gặp Ngươi th́ hăy chào họ, nói: “Mong các người được bằng-an! Rabb (Allah) của các người đă tự qui định cho Ngài ḷng khoan dung tha thứ: rằng quả thật ai v́ ngu dốt mà lỡ lầm phạm tội rồi sau đó ăn năn hối cải và sửa ḿnh th́ quả thật Ngài (Allah) Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
6:55

Và TA (Allah) đă giải thích các Lời Mặc khải đúng như thế để cho con đường của những kẻ tội lỗi được phơi bày công khai.
6:56

Hăy bảo: “Ta bị cấm tôn thờ những kẻ mà các người cầu nguyện ngoài Allah.” Hăy bảo: “Ta sẽ không làm theo điều ham muốn của các người. Trong trường hợp đó, chắc chắn Ta sẽ lạc lối và sẽ không là người được hướng dẫn nữa.”
6:57

Hăy bảo: “Ta dựa vào một bằng chứng rơ rệt từ Rabb (Allah) của Ta nhưng các người bài bác nó. Cái (h́nh phạt) mà các người hối thúc cho mau đến không nằm nơi Ta. Mọi phán quyết đều do Allah cả. Ngài tuyên bố sự Thật. Và Ngài là Đấng Quyết định Ưu việt.”
6:58

Hăy bảo: “Nếu cái (h́nh phạt) mà các người hối thúc cho mau đến nằm nơi Ta th́ việc tranh chấp (phải trái) giữa Ta với các người đă được giải quyết rồi. Nhưng Allah biết rơ những kẻ làm điều sai quấy.”
6:59

Ngài (Allah) nắm mọi ch́a khóa của cơi vô h́nh mà chỉ riêng Ngài biết rơ. Và Ngài biết rơ mọi vật trên đất liền và dưới biển cả. Và không một chiếc lá nào rụng mà Ngài không biết cũng không một hạt giống nào nằm sâu dưới cái u-tối của đất đai mà Ngài không biết; cũng không có cái xanh tươi hay cái khô héo nào mà không được ghi sẵn trong một quyển sổ rơ rệt.
6:60

Và Ngài (Allah) là Đấng cho bắt hồn của các người vào ban đêm; và Ngài biết rơ điều (tốt và xấu) mà các người đă làm ban ngày. Rồi vào ban ngày, Ngài đánh thức các người trở lại để cho các người sống hết tuổi thọ ấn định; rồi cuối cùng các người sẽ được mang về giao lại cho Ngài; rồi Ngài sẽ báo cho các người biết về mọi điều các người đă làm.
6:61

Và Ngài (Allah) là Đấng TốÔi Thượng ở bên trên bầy tôi của Ngài. Và Ngài cử các vị Canh gác (Thiên thần) theo trông chừng các người cho đến khi một trong các người đối diện cái chết, th́ các Thiên sứ (Thiên thần) của TA sẽ bắt hồn y và chúng sẽ không chểnh mảng.
6:62

Rồi chúng (tất cả các linh hồn) sẽ được đưa trở về với Allah, Đấng Chủ Tể thật sự của họ. Chắc chắn Ngài nắm mọi phán quyết và rất nhanh trong việc xét xử.
6:63

Hăy bảo: “Ai đă giải cứu các người ra khỏi chỗ u-tối nguy hiểm của đất liền và biển cả khi các người khiêm tốn và kín đáo van xin Ngài cứu nạn. “Nếu Ngài cứu vớt chúng tôi thoát hiểm này th́ chắc chắn chúng tôi sẽ là những người biết ơn?”
6:64

Hăy bảo: “Chính Allah đă giải cứu các người thoát khỏi nó và mọi lo lắng khác, rồi các người kết hợp kẻ khác cùng với Ngài.
6:65

Hăy bảo: Ngài (Allah) có toàn quyền gởi h́nh phạt từ trên cao xuống hoặc từ dưới chân lên cho các người và bao phủ các người với nạn xung đột bè phái và cho các người nếm mùi tân khổ của sự sát phạt lẫn nhau.” Hăy xem, TA đă giải thích các Lời mặc khải bằng nhiều cách để may ra các người hiểu được.
6:66

Và người dân của Ngươi bài bác Nó (Qur’an) trong lúc Nó là Chân lư. Hăy bảo: “Ta không phải là người thọ lănh trách nhiệm cho các người.”
6:67

Mỗi cáo thị đều xảy ra vào thời điểm và địa điểm ấn định. Rồi đây các người sẽ sớm biết.
6:68

Và khi Ngươi thấy những kẻ đâm đầu căi nhau một cách vô ích về các Lời mặc khải của TA, hăy lánh xa họ trừ phi họ chuyển sang câu chuyện khác. Nếu Shaytan xúi giục Ngươi quên điều đó th́ sau khi sực nhớ Ngươi chớ nên ngồi chung với những kẻ làm điều sai quấy.
6:69

Và những ai sợ Allah th́ không chịu trách nhiệm ǵ về hành tung của họ nhưng việc nhắc nhở là để giúp họ sợ Allah.
6:70

Và chớ bận tâm về những ai đă dùng tôn giáo của ḿnh làm tṛ chơi và cuộc giải trí bởi v́ cuộc sống trần tục này đă đánh lừa họ. Nhưng hăy dùng Nó (Qur'an) mà nhắc nhở họ bởi v́ một linh hồn có thể tự hủy về những điều tội lỗi mà nó đă phạm. Nó sẽ thấy ngoài Allah, không có một người bảo hộ hay một người can thiệp nào có thể giúp đỡ nó được. Và nếu nó có dâng mọi thứ để xin chuộc mạng th́ việc đó sẽ không được chấp nhận từ nó. Những người này là những kẻ đă tự hủy hoại bản thân ḿnh v́ những tội lỗi mà họ đă phạm. Họ sẽ uống một loại nước sôi nóng bỏng và sẽ bị trừng phạt đau đớn v́ tội đă không tin tưởng.
6:71

Hăy bảo: “Há chúng tôi sẽ phải cầu nguyện ngoài Allah những vật không mang lợi cũng chẳng hăm hại được chúng tôi và chúng tôi sẽ phải quay trở lại trên gót chân chúng tôi sau khi Allah đă hướng dẫn chúng tôi? Giống như ai đó đă bị các tên Shaytan đánh lừa và dắt đi lang thang ngơ ngác trên trái đất, bạn bè của hắn gọi hắn đến với Chỉ đạo, nói: “Hăy đến với chúng tôi.” Hăy bảo: “Chỉ đạo của Allah là sự hướng dẫn đúng đắn nhất. Và chúng tôi được lệnh phải nạp ḿnh thần phục Đấng Chủ Tể của vũ trụ;
6:72

“Và phải dâng lễ Salaah một cách chu đáo và sợ Ngài, bởi v́ Ngài là Đấng mà các người sẽ được tập trung đưa về tŕnh diện.”
6:73

Và Ngài (Allah) là Đấng đăợ tạo hóa các tầng trời và trái đất bằng sự thật. Và vào Ngày mà Ngài phán: 'Hăy thành' th́ nó thành như thế. Lời Phán của Ngài là sự Thật. Và Ngài sẽ nắm mọi quyền hành vào Ngày mà tiếng c̣i (Phục sinh) sẽ được hụ lên. Ngài biết điều bí mật và điều công khai bởi v́ Ngài là Đấng Rất mực Thông suốt, Hằng Biết (tất cả).
6:74

Và hăy nhớ khi Ibrahim thưa với Azar, phụ thân của Người: “Phải chăng cha đă nhận các h́nh tượng này làm những thần linh? Con thấy cha và người dân của cha lầm lạc rơ rệt.”
6:75

Và TA (Allah) đă chỉ cho Ibrahim thấy việc quản lư các tầng trời và trái đất hầu Người được vững ḷng tin.
6:76

Bởi thế, khi màn đêm bao phủ lấy Người, Người thấy một v́ sao. Người thốt lên: “Đây là Đấng Chủ tể của ta.” Nhưng khi thấy nó lặn, Người tự bảo: “Ta không thích các vật hay lặn.”
6:77

Nhưng khi thấy mặt trăng ló ra sáng ngời, Người tự bảo: “Đây là Đấng Chủ Tể của ta.” Nhưng khi thấy nó lặn mất, Người tự bảo: “Nếu Đấng Chủ Tể của ta không hướng dẫn ta th́ chắc chắn ta sẽ lầm lạc.”
6:78

Nhưng khi thấy mặt trời mọc lên rạng rỡ, Người tự bảo: “Đây là Đấng Chủ Tể của ta, vị này lớn nhất.” Nhưng khi thấy nó lặn, Người lớn tiếng bảo: “Này hỡi dân ta! Ta tẩy chay những kẻ mà các người đă kết hợp với Allah.
6:79

“Ta thẳng thắn và thành thật hướng mặt ta về Đấng đă sáng tạo các tầng trời và trái đất và ta không là một kẻ kết hợp đa thần với Ngài.”
6:80

Và người dân của Người tranh luận với Người. Người bảo: “Há các người tranh luận với ta về Allah do bởi Ngài đă hướng dẫn ta? Ta không sợ những kẻ mà các người đă kết hợp với Ngài ngoại trừ điều nào mà Rabb (Allah) của ta muốn. Rabb của ta bao quát hết mọi vật trong sự Hiểu biết của Ngài. Thế các ngươi chưa thức tỉnh?
6:81

Và tại sao ta phải sợ những kẻ mà các người kết hợp với Allah trong lúc các người không sợ tội kết hợp với Allah, điều mà Allah không ban xuống cho các người một bằng chứng nào cả. Thế giữa hai chúng ta, ai được bảo đảm an toàn nhất nếu các người biết?
6:82

Những ai tin tưởng và không trộn lẫn đức-tin thuần túy của ḿnh với điều sai trái huyễn hoặc (của Shirk ) th́ sẽ là những người được an toàn nhất bởi v́ họ được hướng dẫn đúng đường.
6:83

Và đó là lập luận mà TA (Allah) đă ban cho Ibrahim để Người dùng đối đáp với người dân của Người. TA nâng cấp bậc cho người nào TA muốn bởi v́ Rabb của Ngươi Rất mực Sáng suốt, Rất mực Hiểu biết.
6:84

Và TA (Allah) đă ban cho Người Ishaq (đứa con trai) và Ya'qub (đứa cháu nội). Tất cả đều được TA hướng dẫn. Và TA đă hướng dẫn Nuh trước đó, và (đă hướng dẫn) trong ḍng dơi của Người, Dawud, Sulayman, Ayyub, Yusuf, Musa và Harun. Và TA đă tưởng thưởng những người làm tốt đúng như thế.
6:85

Và Zakariya và Yahya và 'Isa và Ilyas. Tất cả đều là những người tốt.
6:86

Và Isma'il và Al-Yasa'a và Yunus và Lut. Tất cả đều được TA đặc ân hơn thiên hạ.
6:87

Và trong số cha mẹ của họ, và con cái của họ, và anh em của họ, TA đă chọn và hướng dẫn họ theo Chính đạo.
6:88

Đó là Chỉ đạo của Allah mà Ngài đă dùng để hướng dẫn người nào Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài. Nhưng nếu họ kết hợp kẻ nào với Allah th́ tất cả việc làm của họ sẽ hoài hết.
6:89

Họ là những người đă được TA (Allah) ban cấp Kinh sách và việc thông hiểu luật đạo và sứ mạng truyền giáo nhưng nếu những người này phủ nhận nó th́ chắc chắn TA sẽ giao nó cho một đám người khác sẽ không phủ nhận nó.
6:90

Họ là những người đă được Allah hướng dẫn. Bởi thế, Ngươi hăy tuân theo Chỉ đạo của họ. Hăy bảo: “Ta không đ̣i hỏi các người phần thưởng về Nó (Qur'an). Nó chỉ là một thông-điệp nhắc nhở cho thiên hạ.
6:91

Họ không tán thưởng Allah xứng đáng với quyền năng của Ngài khi họ nói: “Allah đă không ban điều nào xuống cho người phàm cả.” Hăy bảo: “Thế ai ban Kinh sách mà Musa đă mang đến như một ánh sáng và chỉ đạo cho nhân loại mà các người tŕnh bày một phần trên các miếng da thuộc (để phô trương) trong lúc các người giấu giếm nhiều phần khác? Và các ngườợi đă được chỉ dạy nhiều điều mà các người lẫn cha mẹ của các người đă không từng biết trước kia. Hăy bảo: “Allah.” Rồi để mặc họ vui đùa trong sự lầm lạc của họ.
6:92

Và đây là một Kinh sách (Qur'an) mang nhiều phúc lành mà TA (Allah) đă ban xuống, xác nhận những điều đă được ban xuống trước Nó; và để Ngươi dùng cảnh cáo thành phố mẹ (Makkah) và người dân xung quanh nó. Và những ai tin nơi Đời sau th́ sẽ tin Nó; và họ chăm sóc lễ Salaah của họ.
6:93

Và c̣n ai sai quấy hơn kẻ đă đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah hoặc đă nói: “Tôi đă nhận điều mặc khải” trong lúc y đă không nhận một điều mặc khải nào; và y đă nói: “Ta sẽ ban xuống điều giống như điều mà Allah đă ban xuống.” Nếu Ngươi có thể nh́n thấy được những kẻ gian ác giẫy giụa đau đớn vào lúc sắp chết khi các Thiên thần giăng tay đến (bảo): “Hăy giao hồn của các ngươi cho ta. Ngày nay các người sẽ đón nhận h́nh phạt nhục-nhă v́ tội đă từng nói cho Allah những điều không đúng với sự Thật và các ngươi đă khinh miệt các Lời mặc khải của Ngài.”
6:94

Và chắc chắn các ngươi đến tŕnh diện TA (Allah) đơn chiếc giống như cảnh TA đă tạo hóa các ngươi lần đầu tiên và các ngươi bỏ lại sau lưng mọi thứ tiện nghi mà TA đă ban cấp cho các ngươi; và TA không thấy đến cùng với các ngươi những kẻ can thiệp nào mà các ngươi đă cho là những kẻ hợp tác của các ngươi. Chắc chắn mọi quan hệ giữa các ngươi đă bị cắt đứt hết và những kẻ mà các ngươi đă từng xác nhận trước đây đă bỏ các ngươi đi biệt dạng.
6:95

Chính Allah là Đấng đă chẻ đôi hạt giống và hạt chà-là và làm nẩy mầm. Ngài cho xuất cái sống ra từ cái chết và xuất cái chết ra từ cái sống. Đó là Allah của các ngươi. Thế các ngươi lệch hướng về đâu?
6:96

Ngài chẻ đôi b́nh minh. Ngài làm ra ban đêm để nghỉ ngơi; và mặt trời và mặt trăng để ghi đếm thời gian. Đó là sự đo lường sắp xếp của Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri.
6:97

Và Ngài là Đấng đă làm ra các ngôi sao cho các người, nhờ chúng các người có thể định được hướng đi giữa chốn u-tối của đất liền và biển cả. Chắc chắn TA đă giải thích các Dấu hiệu cho đám người có sự hiểu biết.
6:98

Và Ngài là Đấng đă sản sinh các người từ một người duy nhất (Adam). Xong có một chỗ ngụ và một kho chứa (cho các người). TA đă giải thích các Dấu-hiệu cho đám người thông hiểu.
6:99

Và Ngài là Đấng làm nước mưa từ trên trời rơi xuống mà TA dùng làm mọc ra đủ loại thảo mộc; xong từ đó TA làm mọc cộng xanh tươi mà TA cho trổ ra trái từng chùm; và từ thân và cành cây chà-là, TA làm trổ ra từng chùm trái lủng lẳng, thấp và gần; và có cả vườn nho, vườn trái ô-liu và vườn lựu, giống nhau (về trái hạt) nhưng khác nhau (về phẩm chất.) Hăy ngắm nh́n trái của chúng khi chúng ra trái và khi trái chín. Quả thật, trong sự việc đó là các Dấu-hiệu cho đám người có niềm tin.
6:100

Thế mà họ lại suy tôn loài Jinn lên làm kẻ hợp tác của Allah mặc dầu Ngài đă tạo ra chúng. Và không một chút hiểu biết nào, họ đă gán con trai và con gái cho Ngài. Thật quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài vượt lên trên những điều mà họ đă qui cho Ngài.
6:101

Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất. Làm sao Ngài có thể có được một đứa con trai trong lúc Ngài không có bạn đời? Và Ngài đă tạo hóa mọi vật. Và Ngài biết hết mọi vật.
6:102

Allah, Rabb của các người là thế. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Tạo hóa vạn vật. Bởi thế, hăy thờ phụng Ngài. Và Ngài Quản lư tất cả.
6:103

Không cái nh́n nào bắt kịp Ngài trong lúc Ngài bắt kịp mọi cái nh́n; bởi v́ Ngài là Đấng Tinh-tế, Am tường.
6:104

Chắc chắn những bằng chứng cụ thể từ Rabb của các người đă đến soi rọi các người. Bởi thế, ai nh́n thấu th́ được lợi cho bản thân; c̣n ai mù ḷa th́ là bất lợi cho y. Và Ta (Muhammad) không là vị Giám-thị theo canh gác các người.
6:105

Và TA (Allah) đă giải thích rơ các Lời mặc khải đúng như thế nhưng chúng lấy cớ đó để nói: “Ngươi đă học điều này (từ một người khác)” và để TA làm cho vấn đề được sáng tỏ cho một đám người có sự hiểu biết.
6:106

Hăy tuân theo những điều mà Rabb (Allah) của Ngươi đă mặc khải cho Ngươi. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Và hăy lánh xa những người kết hợp đa thần.
6:107

Và nếu Allah muốn th́ họ đă không kết hợp đa thần; và TA đă không cử Ngươi làm vị giám thị theo canh gác họ; và Ngươi cũng không phải là một người bảo đảm họ.
6:108

Và chớ mắng nhiếc những kẻ mà họ cầu nguyện ngoài Allah bởi v́ do thiếu hiểu biết, họ có thể mắng nhiếc Allah trở lại để trả thù; đối với mỗi cộng đồng, TA đă tô điểm xinh đẹp việc làm của họ; rồi họ sẽ được đưa trở về với Rabb (Allah) của họ; xong Ngài sẽ cho họ biết mọi điều mà họ đă từng làm.
6:109

Và họ mang Allah ra thề thốt bằng những lời thề hết sức nghiêm trọng nói rằng nếu có một Dấu-lạ nào đến với họ th́ chắc chắn họ sẽ tin tưởng nơi nó. Hăy bảo: “Mọi dấu-lạ đều nằm nơi Allah.” Và điều ǵ có thể làm cho các ngươi (hỡi Muslim!) nghĩ rằng nếu dấu-lạ đó có thật sự xảy đến th́ nhất định họ vẫn không tin.
6:110

Và TA (Allah) sẽ chuyển tấm ḷng và cái nh́n của họ sang phía khác giống như việc họ đă không tin nơi Nó (Qur'an) lần đầu tiên; và TA sẽ bỏ mặc họ lang thang mù quáng trong sự thái quá của họ.
6:111

Và nếu TA (Allah) có phái Thiên thần xuống gặp họ và làm cho người chết nói chuyện được với họ và dẫu TA có tập trung mọi thứ trước mặt họ để họ nh́n thấy tận mắt th́ họ vẫn không tin như thế trừ phi Allah muốn khác đi, bởi v́ đa số bọn họ là những kẻ ngu muội.
6:112

Và tương tự như thế TA (Allah) đă dựng những tên Shaytan trong loài người và loài Jinn làm kẻ thù cho mỗi vị Nabi; chúng gợi ư cho nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ hầu đánh lừa. Và nếu Rabb (Allah) của Ngươi muốn khác đi th́ chúng sẽ không làm thế. Do đó, hăy bỏ mặc chúng với những điều mà chúng đă bịa đặt.
6:113

Và để tấm ḷng của những kẻ không tin nơi Đời sau nghiêng ngă về nó và vui sướng với nó và để họ kiếm chác được ǵ mà họ có thể làm .
6:114

Hăy bảo: “Há ta phải đi t́m một Đấng Xét xử nào khác Allah trong lúc Ngài là Đấng đă ban Kinh sách được giải thích cặn kẽ xuống cho các người?” Và những kẻ mà TA (Allah) đă ban cấp Kinh sách đều biết rơ Nó (Qur'an) đă được Rabb của Ngươi ban xuống bằng sự thật. Bởi thế, chớ ngờ vực.
6:115

Lời phán của Rabb (Allah) của Ngươi hoàn hảo về chân-lư và công-lư. Không ai có thể thay đổi được Lời phán của Ngài bởi v́ Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết.
6:116

Và nếu Ngươi nghe theo đa số người trên trái đất th́ chúng sẽ dẫn dắt Ngươi lạc khỏi Chính đạo của Allah bởi v́ chúng chỉ tưởng tượng và phỏng đoán mà thôi.
6:117

Quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi biết rơ ai là kẻ lạc khỏi Chính đạo của Ngài và ai là người được hướng dẫn.
6:118

Hăy ăn thịt (con vật) mà tên của Allah đă được đọc nhắc lên nó nếu các ngươi tin tưởng nơi các Lời mặc khải của Ngài.
6:119

Và tại sao các ngươi không ăn thịt (con vật) mà tên của Allah đă được đọc nhắc lên nó và chắc chắn Ngài đă giải thích cho các ngươi thực phẩm nào mà các ngươi không được dùng ngoại trừ v́ nhu cầu bắt buộc? Và quả thật, nhiều người dắt thiên hạ đi lạc là do ham muốn của ḿnh chứ không do hiểu biết. Quả thật, Rabb của Ngươi biết rơ những kẻ phạm giới.
6:120

Hăy tránh mọi thứ tội, công khai hay kín đáo. Bởi v́ ai lănh tội th́ sẽ đền tội mà họ đă phạm.
6:121

Và chớ ăn thịt (con vật) mà tên của Allah đă không được đọc nhắc lên nó. Bởi v́ đó là một sự ghê tởm. Và quả thật Shaytan xúi giục bạn bè của nó căi-vă với các người. Và nếu nghe theo chúngỳ th́ các người sẽ trở thành những kẻ đa thần.
6:122

Há một người đă chết (tâm linh) mà TA (Allah) ban sự sống và ánh sáng nhờ đó y có thể bước đi thong dong giữa thiên hạ có giống với một kẻ đắm ch́m trong u-mê mà hắn không bao giờ thoát ra được? Việc làm của những kẻ không có đức tin tỏ ra hấp dẫn đối với họ giống như thế.
6:123

Và TA (Allah) đă đặt tại mỗi thị trấn các tên tội lỗi lớn để chúng mưu đồ trong đó. Nhưng chúng chỉ âm mưu điều nghịch với bản thân chúng nhưng chúng không nhận thấy.
6:124

Và khi có một Lời mặc khải nào đến với chúng, chúng bảo: “Chúng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng trừ phi chúng tôi nhận được điều giống như điều đă được ban cho các Thiên sứ.” Allah biết rơ đâu là chỗ đặt thông điệp của Ngài. Rồi đây những tên tội lỗi sẽ sớm bị Allah hạ nhục và sẽ bị trừng phạt khắc nghiệt về những điều chúng đă từng mưu đồ.
6:125

Bởi thế, ai mà Allah muốn hướng dẫn th́ Ngài sẽ mở rộng tấm ḷng của y để tiếp thu Islam. Và ai mà Allah muốn đánh lạc hướng th́ Ngài sẽ thu hẹp tấm ḷng của y, chật chội như việc y đang cố gắng bay lên trời. Allah đặt sự ô-uế lên những kẻ không tin tưởng đúng như thế.
6:126

Và đây là con đường chính trực của Rabb của Ngươi. Chắc chắn TA (Allah) đă giải thích các Lời mặc khải rơ rệt cho đám người ghi nhớ.
6:127

Họ sẽ được hưởng ngôi nhà bằng an với Rabb của họ. Và Ngài là Đấng Che chở của họ do những điều (thiện) mà họ đă làm.
6:128

Và vào một Ngày mà Ngài sẽ tập hợp tất cả, và phán: “Hỡi tập đoàn Jinn! Chắc chắn các ngươi đă lạm dụng nhiều người.” Bạn bè của chúng trong loài người sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đă lợi dụng lẫn nhau và chúng tôi đă măn hạn mà Ngài đă ấn định cho chúng tôi.” (Allah) sẽ phán: Lửa sẽ là chỗ ở mà các ngươi sẽ vào sống muôn đời trong đó trừ phi Allah muốn khác đi.” Và quả thật Rabb của Ngươi Rất mực Thông thái, Biết hết.
6:129

TA (Allah) đă khiến cho những tên ác nhân quay về kết thân với nhau v́ những điều (tội lỗi) mà chúng đă phạm.
6:130

Hỡi tập đoàn Jinn và loài người! Há đă không có các Thiên sứ xuất thân từ các ngươi đến thuật cho các ngươi về các Dấu-hiệu của TA và báo cho các ngươi biết về Ngày hội ngộ này của các ngươi?” Chúng sẽ thưa: “Chúng tôi làm chứng nghịch với bản thân chúng tôi!” Nhưng đời sống trần tục này đă đánh lừa chúng cho nên chúng đă tự xác nhận ḿnh là những kẻ không tin tưởng.
6:131

Sở dĩ như thế là v́ Rabb của Ngươi không muốn tiêu diệt các thị trấn một cách bất công trong khi dân cư của chúng chưa được báo trước.
6:132

Và tất cả sẽ được ban cấp bậc tương xứng với công lao của ḿnh bởi v́ Rabb của Ngươi không làm ngơ về những điều mà họ đă làm.
6:133

Và Rabb của Ngươi Tự Đầy đủ và đầy ḷng Khoan dung. Nếu muốn, Ngài có thể tiêu diệt các người bất cứ lúc nào và đưa ai mà Ngài muốn đến kế tục các người giống như việc Ngài đă cho sinh sản các người từ con cháu của đám người khác.
6:134

Bởi v́ quả thật điều đă được hứa với các người chắc chắn sẽ xảy ra. Và các người sẽ không phá hỏng nó.
6:135

Hăy bảo họ: “Hỡi dân ta! Các người hăy làm theo khả năng của các người. Ta sẽ làm phần việc của ta; rồi đây các người sẽ sớm biết kết quả tốt đẹp về ngôi nhà (ở cơi Đời sau) sẽ thuộc về ai. Bởi v́ quả thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ không bao giờ thành đạt.”
6:136

Và họ cúng cho Allah một phần đất trồng trọt và một số thú nuôi mà Ngài đă tạo ra cho họ và họ nói theo sở thích: “Đây là phần cúng cho Allah và đây là phần cúng cho các thần linh chúng tôi.” Nhưng phần đất và thú nuôi cúng cho các thần linh của họ không đến tay Allah trong lúc phần cúng cho Allah lại đến tay các thần linh của họ. Thật bỉ ổi thay điều mà chúng suy xét!
6:137

Và các thần linh của họ đă tô điểm việc giết con cái của họ hấp dẫn đối với đa số người thờ đa thần với mục đích đưa họ đến chỗ hủy diệt và tạo sự bối rối trong tôn giáo của họ; và nếu Allah muốn khác th́ họ đă không làm điều đó. Thôi hăy bỏ mặc họ với điều mà họ đă bịa đặt.
6:138

Và họ nói theo sở thích: “Cấm dùng thú nuôi và hoa mầu này. Không ai được phép ăn (thịt của) chúng ngoại trừ người nào mà chúng tôi muốn.” Ngoài ra, c̣n có loại thú mà họ cấm chở hoặc cưỡi trên lưng; và có loại thú nuôi mà tên của Allah không được nhắc lên chúng khi cắt cổ làm thịt; họ bịa đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Ngài. Ngài sẽ sớm bắt phạt họ về điều gian dối mà họ đă bịa đặt.
6:139

Và họ nói: “Con vật trong bụng của con thú này chỉ dành riêng cho đàn ông chúng tôi và các phụ nữợ không được phép dùng. Nhưng nếu con vật đẻ ra bị chết th́ mọi người đều được phần trong đó.” Ngài (Allah) sẽ sớm bắt phạt họ về qui định của họ. Quả thật, Ngài Rất mực Thông suốt và Hằng Biết.
6:140

Chắc chắn là thua thiệt những ai do điên rồ và ngu dốt đă giết con cái của họ và cấm dùng thực phẩm mà Allah đă cung cấp, và đă bịa đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah. Chắc chắn họ đă lạc lối và không được ai hướng dẫn.
6:141

Và Ngài (Allah) là Đấng đă tạo các ngôi vườn có hàng dậu và không hàng dậu, và cây chà là, và rẫy trồng đủ loại hoa mầu; và trái ô-liu và trái lựu giống nhau và khác nhau. Hăy ăn trái của chúng khi trái chín nhưng hăy trả phần thuế (hoa lợi) vào ngày gặt hái và chớ phung phí bởi v́ Allah không yêu thương những kẻ phung phí.
6:142

Và trong loài thú nuôi, có con dùng để chuyên chở và có con dùng để ăn thịt . Ăn thịt con nào mà Allah cung cấp cho các người nhưng chớ dẫm theo bước chân của Shaytan bởi v́ nó là kẻ thù công khai của các người.
6:143

Bắt tám con vật, chia theo cặp; cừu một cặp và dê một cặp. Xong bảo: “Có phải Ngài (Allah) cấm (ăn thịt) hai con đực hoặc hai con cái hoặc con vật nằm trong bụng của hai con cái đó? Hăy cho Ta biết (sự thật) từ sự hiểu biết của các ngươi nếu các ngươi nói thật.”
6:144

Lạc đà một cặp và ḅ một cặp, rồi hỏi họ: “Có phải Ngài (Allah) cấm (dùng thịt của) hai con đực hoặc hai con cái hoặc con vật nằm trong bụng của hai con cái đó? Há các ngươi có mặt tại đó khi Allah ban hành lệnh cấm? Thế c̣n ai sai quấy hơn kẻ, do thiếu hiểu biết, đă đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah hầu dắt thiên hạ đi lạc. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy.”
6:145

Hăy bảo: “Ta không thấy nơi điều đă được mặc khải cho Ta có khoản nào cấm một người ăn không được dùng món đó, ngoại trừ thịt của xác chết hoặc máu (huyết) tuôn ra hoặc thịt của con heo bởi v́ nó ô-uế, hoặc ghê tởm khi dùng, hoặc nó cúng cho ai khác không phải là Allah. Nhưng người nào v́ nhu cầu bắt buộc đành phải dùng chứ không cố ư hay quá độ th́ quả thật Rabb (Allah) của Ngươi Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
6:146

Và đối với những ai là người Do thái, TA (Allah) đă cấm họ ăn tất cả các loài thú có móng chân liền; và TA đă cấm họ dùng mỡ ḅ và mỡ dê ngoại trừ loại mỡ dính vào lưng hoặc dính vào ruột và xương của chúng. TA đă bắt phạt họ như thế là v́ tội chống đối của họ; và quả thật, TA (Allah) nói sự thật.
6:147

Nhưng nếu họ cho Ngươi nói dối th́ hăy bảo: “Rabb (Allah) của các ngươi vô cùng Khoan dung nhưng đám người tội lỗi sẽ không tránh khỏi sự Giận-dữ của Ngài.”
6:148

Những ai thờ đa thần sẽ nói như sau: “Nếu Allah muốn th́ chúng tôi lẫn cha mẹ chúng tôi đâu có kết hợp thần linh với Ngài và chúng tôi cũng không cấm đoán điều ǵ.” Những kẻ trước họ cũng đă nói dối giống như thế cho đến khi họ nếm h́nh phạt của TA. Hăy bảo: “Há các ngươi có một sự hiểu biết chắc chắn? Nếu có th́ hăy mang nó đến tŕnh bày trước bọn ta. Các ngươi chỉ làm theo tưởng tượng và các ngươi chỉ phỏng đoán.”
6:149

Hăy bảo: “Chỉ Allah mới có các lập luận tối hậu. Bởi v́ nếu quả thật Allah muốn như thế th́ chắc chắn Ngài đă hướng dẫn các người rồi.”
6:150

Hăy bảo: “Hăy đưa các nhân chứng của các người đến để xác nhận việc Allah đă cấm điều này.” Nhưng nếu họ xác nhận th́ Ngươi chớ xác nhận cùng với họ. Và chớ làm theo điều ham muốn của những kẻ đă bài bác các Dấu-hiệu của TA (Allah) và những kẻ không tin nơi Đời sau bởi v́ họ dựng những đối tượng ngang hàng với Rabb (Allah) của họ.
6:151

Hăy bảo: “Đến đây, để Ta đọc cho các ngươi điều lệnh mà Rabb của các ngươi đă cấm các ngươi: chớ bao giờ kết hợp bất cứ cái ǵ với Ngài; và hăy ăn ở tử tế với cha mẹ của các ngươi; và chớ v́ sợ nghèo mà giết con cái của các ngươi. TA cung dưỡng các ngươi và cả chúng nữa. Và chớ đến gần những điều thô bỉ dù là công khai hay kín đáo; và chớ giết sinh mạng của con người mà Allah đă làm cho linh thiêng trừ phi với lư do chính đáng (của công lư và luật pháp). Đó là điều mà Ngài đă chỉ thị cho các ngươi hầu các ngươi có thể hiểu.
6:152

“Và chớ đến gần tài sản của trẻ mồ côi trừ phi với kế hoạch cải thiện cho đến khi trẻ đến tuổi trưởng thành; và hăy đo cho đúng và cân cho đủ; TA chỉ bắt mỗi linh hồn gánh vác tùy theo khả năng của nó; và khi nói năng, các ngươi hăy công bằng trong lời nói dẫu có nghịch với bà con ruột thịt; và hăy làm tṛn Lời Giao-ước của Allah. Đó là điều Ngài chỉ thị cho các ngươi hầu các ngươi có thể ghi nhớ.
6:153

“Và rằng đây là con đường ngay chính của Ta. Hăy theo nó và chớ theo các con đường sẽ đưa các ngươi lệch khỏi con đường của Ngài (Allah). Ngài chỉ thị cho các ngươi như thế để các người trở thành ngay chính.”
6:154

Rồi TA (Allah) đă ban cho Musa (Môi-se) Kinh sách như một ân-huệ dành cho những ai làm tốt; và là một sự tŕnh bày rơ rệt từng vấn đề; và là một chỉ đạo và một hồng ân (cho con cháu Israel) để họ tin tưởng về việc gặp gỡ Rabb của họ.
6:155

Và đây là một Kinh sách (Qur'an) mà TA (Allah) đă ban xuống như một phúc-lành. Do đó, hăy theo Nó và sợ Allah hầu các người được khoan dung.
6:156

E rằng các người có thể nói: “Kinh sách (của Allah) chỉ được truyền xuống cho hai giáo phái trước chúng tôi, và chúng tôi không hay biết ǵ về việc học hỏi chúng .”
6:157

Hoặc các người có thể nói: “Nếu Kinh Sách đă được ban xuống cho chúng tôi th́ chúng tôi đă được hướng dẫn đúng hơn họ.” Bởi thế, giờ đây một bằng chứng và một chỉ đạo và một hồng ân từ Rabb (Allah) của các người đă đến với các người. Bởi thế, c̣n ai sai quấy hơn kẻ bài bác các Lời mặc khải của Allah và lánh xa chúng? TA (Allah) sẽ sớm trừng phạt những ai lánh xa các Lời mặc khải của TA bằng một h́nh phạt rất mực xấu xa v́ tội chúng đă từng quay bỏ đi.
6:158

Há họ đang chờ các Thiên thần xuống gặp họ hoặc Rabb của Ngươi đến với họ hoặc một vài Dấu-hiệu của Rabb của Ngươi hiện ra? Vào một Ngày mà một vài Dấu-hiệu của Rabb của Ngươi hiện ra, đức tin của một người sẽ chẳng giúp ích ǵ được cho linh hồn của người đă từng không tin tưởng trước đó và đă không thu hoạch được một điều tốt nào trong đức tin của họ. Hăy bảo: “Quí vị hăy chờ đi và chúng tôi cũng đang chờ.”
6:159

C̣n đối với những ai đă phân chia tôn giáo của họ và đă chia rẽ thành giáo phái, Ngươi chẳng có quan hệ ǵ với họ. Công việc của họ chỉ quan hệ với Allah. Rồi Ngài sẽ cho họ biết về những điều họ đă từng làm.
6:160

Ai đến (tŕnh diện Allah) với một điều phúc lành th́ sẽ được hưởng mười điều lành tương tự; ngược lại, ai đến với một điều dữ th́ sẽ chịu phạt ngang bằng với điều dữ đă phạm. Và họ sẽ không bị đối xử bất công.
6:161

Hăy bảo: “Quả thật, Rabb (Allah) của Ta đă hướng dẫn Ta đến con đường ngay chính, tôn giáo đúng đắn, tín ngưỡng của Ibrahim, người chính trực (chỉ tôn thờ riêng Allah). Và Ta không là một người kết hợp đa-thần.”
6:162

Hăy bảo: “Quả thật, cuộc lễ Salaah của Ta và việc tế lễ của Ta, cuộc sống và cái chết của Ta đều dâng hiến trọn cho Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ.
6:163

“Ngài không có ai hợp tác cả. Và Ta đă được chỉ thị như thế và Ta là người Muslim đầu tiên thần phục Ngài.”
6:164

Hăy bảo: “Há Ta sẽ phải t́m một Đấng Chủ Tể nào khác Allah trong lúc Ngài làm chủ tất cả vạn vật? Và mỗi linh hồn chỉ chịu trách nhiệm cho chính bản thân ḿnh; và không một người khuân vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (trách nhiệm) của người khác. Rồi chung cuộc các người sẽ quay trở về với Đấng Chủ Tể của các người. Xong Ngài sẽ cho các người biết về những điều các người đă từng tranh chấp.”
6:165

Và Ngài là Đấng đă làm cho các người nối nghiệp trên trái đất. Và Ngài đă nâng cấp bậc của người này trội hơn người kia để Ngài có thể thử thách các người với món quà mà Ngài đă ban cấp. Quả thật, Đấng Chủ Tể của Ngươi rất nhanh trong việc trừng phạt nhưng quả thật Ngài cũng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
Hađith
 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -