Back
Chương Kinh
Ngôn Ngữ
Tiếng Ả-rập
Tiếng Việt
Thiên Kinh Qur'an
11. هود
Chương 11. Hud (Nabi Hud)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
Xướng Kinh
11:1

Alif. Lam. Ra. Đây là một Kinh sách gồm những câu cơ bản có ư nghĩa rơ rệt tiếp đó được giải thích chi tiết bởi Đấng Thông Thái, Đấng Hằng Am tường.
11:2

Các ngươi không được thờ phụng ai ngoài Allah cả. Quả thật, Ta được Ngài (Allah) cử phái đến với các ngươi như một người vừa cảnh cáo vừa mang tin mừng.
11:3

Và hăy cầu xin Rabb (Allah) của các ngươi tha thứ và quay về sám hối với Ngài. Ngài sẽ cho các ngươi hưởng một đời sống vui tươi cho đến hết tuổi thọ đă được qui định; và Ngài sẽ ban thiên lộc cho tất cả các người hưởng lộc. Nhưng nếu các ngươi quay lưng th́ chắc chắn Ta sợ giùm cho các ngươi về sự trừng phạt vào một Ngày vĩ đại.
11:4

Bởi v́ các ngươi sẽ trở về với Ngài; và Ngài sẽ toàn quyền định-đọat về tất cả mọi vấn đề.
11:5

Nhưng này! Họ khép kín cơi ḷng để mong lẫn trốn khỏi Ngài. Nhưng không! Dẫu họ có lấy áo quần che kín thân ḿnh th́ Ngài vẫn biết điều họ giấu giếm và điều họ tiết lộ. Chắc chắn Ngài biết hết những điều thầm kín nhất trong ḷng ngực.
11:6

Và không một sinh vật nào sống trên trái đất mà nguồn lương thực lại không do Allah cung cấp. Ngài biết nơi sống và nơi trú ngụ của nó. Tất cả đều được ghi chép trong một quyển sổ minh bạch.
11:7

Và Ngài (Allah) là Đấng đă tạo hóa các tầng trời và trái đất trong sáu Ngày; và Thiên Ngai của Ngài nằm bên trên (mặt) nước hầu Ngài có thể thử thách các ngươi xem ai là người tốt nhất trong việc làm của ḿnh. Và nếu Ngươi có bảo: “ạChắc chắn các ngươi sẽ được phục sinh sau khi chết,”ỳ th́ chắc chắn những kẻ không có đức tin sẽ đáp, “Điều này rơ là một tṛ ảo thuật công khai!”
11:8

Và nếu TA dời việc trừng phạt họ đến một thời hạn ấn định th́ chắc chắn họ sẽ nói, “Lư do ǵ giữ nó lại?” Ô này! Ngày mà h́nh phạt sẽ xảy đến với họ, nhất định họ sẽ không thoát khỏi tai họa và sẽ bị bao vây bởi những điều mà họ đă từng chế giễu!
11:9

Và nếu TA đích thân cho con người nếm mùi khoan hồng rồi tước mất nó khỏi y th́ chắc chắn y sẽ thất vọng và phụ ơn.
11:10

Và nếu TA cho y nếm hưởng ân huệ sau khi đă chịu tai họa th́ y sẽ nói: “Mọi điều xui xẻo đă đi mất rồi.” Chắc chắn y sẽ vui mừng và tự đắc.
11:11

Ngoại trừ những ai kiên-nhẫn và làm việc thiện: họ là những người sẽ được tha thứ và được ân-thưởng rất lớn.
11:12

Có thể Ngươi xuôi ḷng mà bỏ mất một phần các điều đă được mặc khải cho Ngươi; và ḷng Ngươi se lại v́ lời chúng nói, “Tại sao không có một kho tàng nào được ban xuống cho y và tại sao không có một Thiên thần nào được cử xuống cùng với y?” Thật ra, Ngươi chỉ là một người báo-trước trong lúc Allah là Đấng Thọ-lănh sắp đặt tất cả mọi việc.
11:13

Hoặc chúng cũng có thể nói, “Y đă bịa đặt nó (Qur'an).” Hăy bảo: “Vậy hăy mang đến mười Chương giống y như của nó; và nếu được, th́ hăy gọi bất cứ ai ngoài Allah đến giúp, nếu các ngươi nói thật!”
11:14

Bởi thế, nếu chúng không đáp ứng các ngươi th́ nên biết nó (Qur'an) đă được ban xuống từ sự hiểu biết của Allah; và rằng không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế tại sao các ngươi không là người Muslim (thần phục Allah?)
11:15

Ai muốn đời sống trần tục này với vẽ hào nhoáng của nó, th́ TA sẽ trả đầy đủ phần công lao của họ nơi đó; và họ sẽ không bị cắt giảm một tí nào.
11:16

Họ là những kẻ sẽ không hưởng được ǵ ở Đời sau ngoài món Lửa (của Hỏa ngục); công tŕnh của họ nơi trần gian sẽ tiêu tan; và công việc mà họ đă từng làm sẽ trở thành vô nghĩa.
11:17

Thế ai giống với một người dựa vào một bằng chứng rơ rệt đến từ Rabb (Allah) của y và đă được một nhân chứng của Ngài đọc nó (Qur'an); và trước y đă có Kinh sách của Musa làm một Chỉ hướng và một Hồng ân? Họ (Muslim) là những người tin tưởng nơi nó. C̣n ai trong các giáo phái phủ nhận nó th́ Lửa (của Hỏa ngục) sẽ là nơi hứa hẹn của y. Bởi thế, Ngươi chớ nghi ngờ về nó (Qur'an) bởi v́ quả thật nó là Chân lư do Rabb của Ngươi ban xuống nhưng đa số nhân loại không tin.
11:18

Và c̣n ai sai phạm hơn kẻ đă đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah! Họ sẽ được vời đến trước Rabb của họ; và các nhân chứng sẽ bảo: “Đây là những kẻ đă nói dối rồi đổ thừa cho Allah.” Ô này! Chắc chắn Allah nguyền rủa những kẻ làm điều sai quấy:
11:19

Những ai đă cản trở con đường của Allah và c̣n t́m cách bẻ cong nó và phủ nhận Đời sau.
11:20

Họ sẽ không chạy trốn được bất cứ nơi nào trên trái đất và sẽ không được ai che chở ngoài Allah. Họ sẽ bị trừng phạt gấp đôi. Họ sẽ không thể nghe cũng sẽ không thấy.
11:21

Họ là những kẻ đă đánh mất linh hồn của họ; và những điều mà họ đă từng bịa đặt sẽ bỏ họ đi biệt dạng.
11:22

Không một chút nghi ngờ nào, họ là những kẻ sẽ mất mát nhất ở Đời sau.
11:23

Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện và khiêm tốn trước Allah th́ sẽ là cư dân của Thiên đàng, nơi mà họ sẽ vào ở trong đó đời đời.
11:24

H́nh ảnh về hai loại người này có thể so sánh với một bên gồm người mù và người điếc và bên kia gồm người nh́n thấy và nghe được. Họ có bằng nhau chăng khi mang ra so sánh? Thế các ngươi không lưu ư?
11:25

Và chắc chắn TA đă cử Nuh (Noah) đến với người dân của Người: “Ta là một người Báo-trước của các người;
11:26

“Các ngươi chỉ nên thờ phụng riêng Allah bởi v́ Ta sợ giùm cho các ngươi về sự trừng phạt vào một Ngày đau đớn.”
11:27

Nhưng các vị cầm-đầu trong đám người dân của Người đáp: “Bọn ta thấy Ngươi chỉ là một người phàm như bọn ta và bọn ta cũng nhận thấy chỉ những kẻ tồi tệ nhất trong bọn ta mới mù quáng theo Ngươi và bọn ngươi chẳng có ǵ trội hơn bọn ta cả. Không, bọn ta nghĩ, bọn ngươi là những kẻ nói dối.”
11:28

(Nuh) bảo: “Hỡi dân ta! Há các người nhận thấy nếu ta dựa vào một bằng chứng rơ rệt của Rabb của ta và đă được Ngài ban cấp hồng ân mà các người không nh́n thấy th́ có thể nào bọn ta bắt ép các người chấp nhận nó trong lúc các người không thích?
11:29

“Và hỡi dân ta! Ta không đ̣i hỏi tài sản của các người về nó. Phần thưởng của ta chỉ do Allah ban cấp và ta không thể xua đuổi những người có đức tin bởi v́ quả thật họ sẽ trở về với Rabb của họ. Ngược lại, ta thấy các người mới thực sự là một đám người ngu dốt!
11:30

“Và hỡi dân ta! Ai sẽ giúp ta tránh khỏi (h́nh phạt của) Allah nếu ta xua đuổi họ? Thế các ngươi không nhớ?
11:31

“Và ta đă không bảo các người ta có được các kho tàng của Allah; và ta không biết điều vô h́nh; và ta đă không bảo ḿnh là một thiên thần; và ta đă không nói về những ai mà cặp mắt các ngươi đă khinh rẽ, rằng Allah sẽ không bao giờ ban cấp một điều tốt nào cho họ. Allah biết rơ nhất điều nằm trong tâm hồn của họ. Trong trường hợp đó ta là một kẻ làm điều sai quấy.”
11:32

Họ đáp: “Này hỡi Nuh! Ngươi đă tranh luận với bọn ta khá nhiều. Nào, hăy mang cái (h́nh phạt) mà ngươi hay dọa dẫm bọn ta đến nếu ngươi nói thật.”
11:33

(Nuh) bảo: “Chỉ riêng Allah mang nó đến cho các người nếu Ngài muốn; và lúc đó các người sẽ không tài nào chạy thoát khỏi!
11:34

“Và nếu ta muốn khuyên bảo các người điều tốt th́ nó chẳng giúp ích ǵ cho các người một khi Allah muốn đánh lạc hướng các người. Ngài là Đấng Chủ Tể của các người; và các người sẽ được đưa trở về với Ngài.”
11:35

Hoặc họ nói: “Y đă bịa đặt nó.” Hăy bảo họ: “Nếu ta bịa đặt nó th́ ta sẽ chịu tội về việc đó và ta không can hệ ǵ đến những điều mà các ngươi đă phạm tội.”
11:36

Và Nuh nhận được Lời mặc khải (của Allah): “ạKhông ai trong đám người dân của Ngươi sẽ tin tưởng ngoài những người đă có đức tin chắc chắn. Vậy chớ buồn rầu về những điều chúng đă từng làm.
11:37

“Và hăy đóng một chiếc tàu dưới mắt quan-sát của TA và tuân theo điều mặc khải của TA và chớ khiếu nại với TA giùm cho những kẻ làm điều sai quấy. Chắc chắn chúng sẽ bị nhận chết đuối.”
11:38

Và (Nuh) bắt đầu đóng chiếc tàu. Và mỗi lần đi ngang chỗ của Người, các vị cầm-đầu trong đám người dân của Người, cười chế nhạo Người. (Nuh) bảo: “Nếu các người chế nhạo bọn ta th́ bọn ta sẽ chế-nhạo các ngươi lại giống như thế.”
11:39

“ạRồi đây các người sẽ sớm biết ai là kẻ sẽ nhận h́nh-phạt nhục-nhă và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt dai dẳng”
11:40

(Ngày tháng trôi qua) cho đến khi Mệnh-lệnh của TA được ban hành. Tức thời nước mạch trào lên từ bếp ḷ. TA phán: “Hăy đưa lên tàu từng cặp (thú vật) đủ loại và cả gia đ́nh của ngươi và những ai có đức-tin ngoại trừ kẻ mà lệnh xử-phạt đă được ban hành. Nhưng chỉ một số ít người có đức-tin cùng với Người.
11:41

Và (Nuh) bảo: “Hăy lên tàu, nhân danh Allah, dù nó trôi hay nó đậu. Chắc chắn, Đấng Chủ Tể của ta Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.”
11:42

Và chiếc tàu chở họ trôi đi giữa các làn sóng to như những quả núi; và Nuh lớn tiếng gọi đứa con trai của ḿnh đứng ở đằng xa, bảo: “Này hỡi con! Hăy lên tàu cùng với bọn cha. Chớ nhập chung với những kẻ không tin tưởng.”
11:43

Nó đáp: “Con sẽ chạy lên núi; nó sẽ cứu con thoát khỏi nước lụt.” (Nuh) bảo: “Ngày nay không có ǵ có thể giải cứu con khỏi Mệnh Lệnh của Allah ngoại trừ người nào mà Ngài khoan hồng.” Và những ngọn sóng thần ùa đến chia ĺa hai cha con. Do đó, đứa con đă bị chết đuối.
11:44

Và (Allah) phán: “Hỡi đất! Hăy rút hết nước, và hỡi bầu trời! Hăy ngưng mưa.” Và nước lụt hạ xuống. Và Mệnh Lệnh của Allah đă được thi hành hoàn tất. Và chiếc tàu đậu trên ngọn núi Judi. Và có lời phán: “Đi đời lũ người sai quấy!”
11:45

Và Nuh cầu nguyện Rabb của Người, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Chắc chắn đứa con trai của bề tôi là người của gia đ́nh bề tôi và chắc chắn Lời-hứa của Ngài là sự Thật và Ngài là Đấng Xét xử công minh nhất của những người xét xử.”
11:46

(Allah) phán: “Hỡi Nuh! Quả thật, nó không thuộc gia đ́nh nhà ngươi bởi v́ việc làm của nó không tốt. Bởi thế, chớ cầu xin TA về điều mà ngươi không biết. TA khuyên bảo ngươi như thế kẻo ngươi có thể trở thành một người ngu dốt.”
11:47

(Nuh) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài bảo vệ bề tôi tránh xa việc hỏi Ngài những điều mà bề tôi không biết. Nếu Ngài không tha thứ và khoan dung th́ chắc chắn bề tôi sẽ thua thiệt.”
11:48

(Allah) phán: “ạHỡi Nuh! Hăy xuống tàu với sự Bằng an và Ân phúc mà TA ban cho ngươi và các cộng đồng xuất thân từ những ai theo ngươi; và có những cộng đồng mà TA sẽ cho hưởng lạc một thời gian rồi TA sẽ trừng phạt chúng đau đớn.”
11:49

Đấy là câu chuyện vô h́nh mà TA đă mặc khải cho Ngươi . Ngươi đă không biết nó trước đây, Ngươi lẫn người dân của Ngươi. Do đó, hăy kiên nhẫn chịu đựng (như Nuh). Chắc chắn kết cuộc tốt đẹp sẽ về tay những người ngay chính sợ Allah.
11:50

Và (TA đă cử) đến với người dân 'Ad, Hud, một người anh em của họ. (Hud) bảo: “Hỡi dân ta! Hăy thờ phụng Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả. Các người chỉ là những kẻ bịa đặt.
11:51

“Hỡi dân ta! Ta không yêu cầu các người tưởng thưởng ta về nó (thông điệp). Quả thật, phần thưởng của ta ở nơi Đấng đă sáng tạo ta. Thế các người không hiểu?
11:52

“Và hỡi dân ta! Hăy cầu xin Rabb (Allah) của các người tha thứ và hối cải với Ngài; Ngài sẽ ban nước mưa xối xả từ trên trời xuống cho các người và sẽ gia tăng sức mạnh sẵn có của các người; và chớ quay bỏ đi thành những kẻ tội lỗi.”
11:53

(Họ) đáp: “Hỡi Hud! Ngươi chẳng đưa một bằng chứng nào đến cho bọn ta thấy cả và bọn ta không v́ lời nói của ngươi mà từ bỏ các thần linh của bọn ta và bọn ta sẽ không tin tưởng nơi ngươi.
11:54

“Bọn ta chỉ nói có lẽ một số thần linh của bọn ta sẽ hăm hại ngươi.” (Hud) bảo: “Ta cầu xin Allah làm chứng và yêu cầu bọn ngươi làm chứng rằng ta hoàn toàn phản đối việc các người đă kết hợp nhiều thần linh
11:55

“Với Ngài (Allah). Thế tất cả bọn ngươi hăy cộng tác bày mưu hăm hại ta và chớ để cho ta nghỉ xả hơi.
11:56

“C̣n ta, ta tin cậy và phó thác cho Allah, Rabb của ta và Rabb của các người; không một sinh vật nào mà Ngài không nắm chùm tóc trán của nó. Quả thật, Rabb của ta đang ở trên chính đạo.
11:57

“Bởi thế, nếu các người quay bỏ đi th́ ít ra ta cũng đă truyền cho các người bức thông điệp mà ta được cử mang đến. Và Rabb của ta sẽ bổ nhiệm một đám người khác đến thay thế các người; và các người sẽ không làm thiệt hại được Ngài một tí nào; quả thật Rabb của ta giám sát tất cả mọi việc.”
11:58

Và khi Mệnh lệnh của TA được ban hành, TA nhủ ḷng Khoan dung mà cứu Hud và những ai theo Người; và TA đă giải cứu họ thoát khỏi một h́nh phạt khắc nghiệt.
11:59

Và đó là số phận của (người dân) 'Ad. Họ đă phủ nhận các Dấu-hiệu của Rabb của họ và bất tuân các Thiên sứ của Ngài và chỉ tuân lệnh từng tên bạo ngược ương ngạnh.
11:60

Và lời nguyền rủa đuổi theo họ nơi trần gian này và vào Ngày Phục sinh. Ô này! Quả thật (người dân) 'Ad đă phủ nhận Rabb của họ. Ô này, thật đáng đời 'Ad, người dân của Hud.
11:61

Và (TA đă cử ) đến với người dân Thamud, Salih, một người anh em của họ. (Salih) bảo: “Hỡi dân ta! Hăy thờ phụng Allah; các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Ngài đă tạo sinh các người từ trái đất và định cư các người nơi đó. Bởi thế, hăy cầu xin Ngài tha thứ và hối cải với Ngài. Quả thật, Rabb của ta luôn luôn ở gần bên cạnh, Hằng đáp-ứng (lời cầu xin).
11:62

(Họ) đáp: “Hỡi Salih! Măi cho đến nay ngươi là nguồn hy vọng của bọn ta. Phải chăng ngươi cấm cản bọn ta tôn thờ những đấng mà cha mẹ của bọn ta đă tôn thờ? Và quả thật bọn ta rất đỗi nghi ngờ về điều mà ngươi mời bọn ta chấp nhận.”
11:63

(Salih) bảo: “ạHỡi dân ta! Các người có nhận thấy, nếu ta dựa vào một bằng chứng rơ rệt từ Rabb của ta và đă được Ngài ban hồng ân th́ ai là kẻ sẽ giúp ta tránh khỏi (h́nh phạt của) Ngài nếu ta bất tuân Ngài. Bởi thế, các người chỉ làm cho ta thêm mất mát.”
11:64

(Salih) bảo: “Con lạc đà cái này của Allah là một Dấu lạ cho các người. Bởi thế, hăy để mặc nó ăn cỏ nơi băi đất trống của Allah và chớ nhúng tay hăm hại nó; e rằng các người sẽ bị trừng phạt nhanh chóng.”
11:65

Nhưng họ đă cắt nhượng nó. Thấy thế (Salih) bảo: “Các người c̣n được ba ngày nữa để vui vầy trong nhà. Đó là một lời hứa không ngoa.”
11:66

Bởi thế, khi Mệnh lệnh của TA được ban hành, TA nhủ ḷng khoan dung mà giải cứu Salih và những ai tin tưởng cùng theo Người thoát khỏi sự ô nhục của ngày đó. Quả thật, Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Lực, Đấng Toàn Năng.
11:67

Tiếng gầm dữ dội của trận động đất đă chụp bắt những kẻ làm điều sai quấy, khiến họ chết la liệt trong nhà trước buổi sáng,
11:68

Làm như họ chẳng hề sống thịnh vượng nơi đó bao giờ. Ô này! Quả thật người dân Thamud đă phủ nhận Rabb (Allah) của họ. Ô này, thật đáng đời Thamud.
11:69

Quả thật, các Thiên sứ (Thiên thần) của TA mang tin mừng đến cho Ibrahim. Họ chào Người, nói: 'Salaam' (Bằng an). Người đáp: 'Salaam!' Xong, vội mang thịt ḅ (con) nướng ra đăi khách.
11:70

Nhưng khi thấy bàn tay của họ không mó đến thức ăn, Người sinh nghi và đâm sợ. Họ bảo: “ạĐừng sợ. Chúng tôi là các Thiên sứ được cử đến với người dân của Lut (Lốt).”
11:71

Và bà vợ của Người đứng gần đó bật cười. Nhưng TA báo cho bà tin mừng về (đứa con trai) Ishaq (Isaac) và sau Ishaq là (đứa cháu nội) Ya'qub (Gia cốp).
11:72

Bà lên tiếng: “ Thật khổ cho thân tôi! Làm sao tôi sẽ có con trong khi tôi đă là một bà lăo và chồng tôi cũng là một ông lăo? Quả thật đây là một điều kỳ lạ!”
11:73

(Các Thiên sứ) bảo: “Bà ngạc nhiên về Mệnh-lệnh của Allah? Hồng-ân và Ân-phúÔc của Allah được ban cho các người, hỡi người nhà (của Ibrahim.) Quả thật, Ngài (Allah) Rất đáng Ca tụng, Rất mực Oai Vệ.
11:74

Bởi thế, khi Ibrahim hết sợ trong ḷng và nhận được tin mừng, Người bắt đầu khiếu nại với TA giùm cho đám người dân của Lut,
11:75

Quả thật, Ibrahim là một người hằng chịu đựng, xót thương người và năng hối cải.
11:76

“Hỡi Ibrahim! Hăy bỏ qua chuyện (kèo nài) này. Quả thật, Mệnh lệnh của Rabb của Ngươi đă được ban hành. Quả thật, h́nh phạt sẽ đến với họ, không thể thu hồi đặng nữa.”
11:77

Khi đến gặp Lut, các Thiên sứ của TA thấy Người đang buồn rầu giùm cho người dân của ḿnh và cảm thấy bất lực (trong việc bảo vệ họ.) Người tự bảo: “Đây là một ngày thật buồn bă.”
11:78

Và người dân của Người chạy đến với Người bởi v́ từ trước họ đă quen thói làm điều thô bỉ (khi thấy khách lạ) (Lut) bảo họ: “Hỡi dân ta! Đây, các đứa con gái của ta. Chúng trong sạch cho các người hơn (trong việc chăn gối). Nào, hăy sợ Allah và chớ hạ nhục ta trước mặt khách. Trong các người, chẳng có một người nào biết điều ư?”
11:79

Họ đáp: “Ông đă biết rơ chúng tôi không thèm muốn các đứa con gái của ông, và ông biết quá rơ điều chúng tôi muốn.”
11:80

(Lut) đáp: ”Phải chi ta có đủ quyền lực để trừng trị bọn ngươi hoặc đích thân sẽ nhờ một thế lực khác ủng hộ.”
11:81

(Các Thiên sứ) bảo: “Hỡi Lut! Chúng tôi là các Thiên sứ của Rabb của ông. Bằng mọi giá chúng sẽ không thể chạm đến ḿnh ông được. Nào, ông và gia đ́nh hăy ra đi vào phần cuối đêm và đừng để cho một người nào của ông ngoảnh nh́n phía sau ngoại trừ người vợ của ông. Quả thật, điều ǵ xảy đến cho chúng sẽ xảy đến cho bà ta như thế. Quả thật, giờ hẹn của chúng là buổi sáng. Phải chăng buổi sáng sắp gần kề?”
11:82

Bởi thế, khi Mệnh lệnh của TA được ban hành, TA đă lật ngược chúng và cho đổ lên chúng những trận mưa đá cứng như đất sét nung, lớp này chồng lên lớp khác
11:83

Đă được đánh dấu từ Rabb của Ngươi. Chúng không xa những kẻ làm điều sai quấy là bao!
11:84

Và (TA đă cử) đến với người dân Madyan, Shu'ayb, một người anh em của họ. (Shu'ayb) bảo: “Hỡi dân ta! Hăy thờ phụng Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả; và chớ cân và đo thiếu (cho người). Hiện nay, ta thấy các người phát đạt nhưng ta sợ giùm cho các người về h́nh phạt vào một ngày sẽ túm bắt tất cả.
11:85

“ạHỡi dân ta! Hăy cân đủ và đo đúng và chớ gian lận giữ lại hàng hoá của người; và chớ có ác ư gây điều thối nát trên trái đất.
11:86

“Phần c̣n lại của Allah sẽ tốt cho các người hơn nếu các người là những người có đức tin. Và ta không phải là một giám thị theo trông chừng các người.”
11:87

Họ đáp: “Hỡi Shu'ayb! Phải chăng việc dâng lễ Salaah của ngươi đă chỉ thị cho ngươi bắt bọn ta từ bỏ những thần linh mà cha mẹ (ông bà) của bọn ta đă tôn thờ? Hoặc cấm dùng tài sản của bọn ta đểợ làm điều mà bọn ta muốn? Bởi v́ quả thật, ngươi là một người hằng chịu đựng và biết điều.”
11:88

(Shu'ayb) bảo: “Hỡi dân ta! Há các người thấy nếu ta có một bằng chứng rơ rệt từ Rabb (Allah) của ta và đă được Ngài ban cấp bổng lộc tốt? Ta không mong làm điều mà ta đă cấm cản các người. Quả thật, ta chỉ muốn cải thiện các người theo khả năng của ta. Và sự thành công của ta chỉ tùy thuộc vào (sự giúp đỡ của) Allah. Ta hoàn toàn phó thác cho Allah và quay về sám hối với Ngài.
11:89

“Và hỡi dân ta! Đừng để cho sự bất đồng giữa ta và các người làm các người gánh chịu h́nh phạt giống h́nh phạt đă rơi nhằm phải người dân của Nuh, người dân của Hud, người dân của Salih. Và (h́nh phạt) người dân của Lut không xa các người là bao!
11:90

“Và hăy cầu xin Rabb (Allah) của các người tha thứ và sám hối với Ngài. Quả thật, Rabb của ta Rất mực Khoan dung, Rất mực Xót thương.”
11:91

Họ đáp: “Hỡi Shu'ayb! Bọn ta không hiểu đặng nhiều điều mà ngươi đă nói. Và bọn ta nhận thấy ngươi là một người quá yếu trong bọn ta. Nếu không v́ ḍng họ của ngươi th́ bọn ta đă ném đá giết ngươi bởi v́ ngươi không có uy thế hơn bọn ta.”
11:92

(Shu'ayb) bảo: “Hỡi dân ta! Phải chăng các người cho rằng ḍng họ của ta mạnh hơn Allah? Và các người đă quẳng Ngài ra sau lưng các người. Quả thật, Rabb của ta tóm thâu hết tất cả các việc mà các ngươi làm.
11:93

“Và hỡi dân ta! Hăy làm điều mà các người đang theo, ta làm công việc của ta. Rồi đây các người sẽ sớm biết ai sẽ bị trừng phạt nhục nhă và ai là kẻ nói dối. Và hăy chờ đợi, ta sẽ cùng chờ đợi với các người.”
11:94

Và khi Mệnh lệnh của TA được ban hành, TA nhủ ḷng khoan dung mà giải cứu Shu'ayb và những ai tin tưởng theo Người. Và tiếng gầm dữ dội (của trận động đất) đă chụp bắt những kẻ làm điều sai quấy, khiến họ chết la liệt trong nhà vào buổi sáng.
11:95

Tựa hồ như họ chẳng hề sống thịnh vượng nơi đó bao giờ. Ô này, đi đời Madyan giống như đi đời Thamud vậy!
11:96

Và chắc chắn TA đă cử Musa (Môi-se) mang những Dấu-lạ của TA vớiợ một thẩm quyền rơ rệt;
11:97

Đến gặp Fir'aun và các lănh tụ của y. Nhưng chúng thực thi mệnh-lệnh của Fir'aun mặc dù mệnh lệnh của Fir'aun không đúng.
11:98

Vào Ngày Phục sinh, Y sẽ dẫn đầu đám dân của y và đưa chúng vào Lửa. Thật xấu xa thay chỗ mà chúng bị dắt đi vào.
11:99

Và lời nguyền rủa sẽ đuổi theo chúng suốt đời này và vào Ngày Phục sinh.Và xấu xa thay món quà mà họ sẽ được tặng.
11:100

Đó là một số câu chuyện của các thị trấn mà TA kể lại cho Ngươi (Muhammad), trong đó có một số c̣n tồn tại và một số đă hoàn toàn san bằng.
11:101

Không phải TA đă làm thiệt hại họ mà chính họ tự làm hại bản thân (linh hồn) họ bởi v́ các thần-linh mà họ cầu nguyện ngoài Allah chẳng giúp ích ǵ được cho họ khi Mệnh lệnh của Rabb của Ngươi đă đến với họ; ngược lại, chúng (các thần linh) chỉ làm họ thêm mất mát.
11:102

Sự túm bắt của Rabb của Ngươi (Muhammad) đúng như thế khi Ngài trừng phạt các thị trấn trong lúc chúng đang làm điều sai quấy. Quả thật, sự túm bắt của Ngài rất đau đớn, rất khủng khiếp.
11:103

Quả thật, trong sự việc đó là một bài học cho ai là người sợ sự trừng phạt ở Đời sau: đó là một ngày mà nhân loại sẽ được tập trung; đó là một Ngày làm chứng.
11:104

Và TA chỉ dời nó (Ngày đó) đến một thời hạn ấn định.
11:105

Ngày mà khi nó đến, không một người nào được lên tiếng trừ phi có phép của Ngài (Allah). Do đó, trong họ có kẻ bị họa và có người được phúc.
11:106

Đối với những ai bị họa th́ sẽ ở trong Lửa; trong đó, họ sẽ than vắn thở dài và khóc tức tưởi.
11:107

Họ sẽ ở trong đó lâu bằng thời gian mà bầu trời và trái đất c̣n tồn tại trừ phi Rabb của Ngươi muốn khác đi bởi v́ quả thật Rabb của Ngươi làm bất cứ điều ǵ Ngài muốn.
11:108

Và đối với những ai được phúc th́ sẽ ở trong Thiên đàng; lâu bằng thời gian mà bầu trời và trái đất c̣n tồn tại trừ phi Rabb của Ngươi muốn khác đi; một quà tặng không hề dứt.
11:109

Do đó, Ngươi chớ nghi ngờ về những điều mà những người (đa thần) này tôn thờ. Họ chỉ thờ phụng giống như việc cha mẹ của họ đă thờ phụng từ trước. Và quả thật, TA sẽ trả lại đầy đủ phần việc của họ, không giảm bớt một tí nào.
11:110

Và quả thật, TA đă ban cho Musa Kinh sách, nhưng đă có những bất đồng trong đó. Nếu không v́ một Lời phán của Rabb của Ngươi đă được công bố từ trước th́ vấn đề đă được giải quyết giữa họ với nhau. Và quả thật, họ c̣n nghi hoặc rối rắm về nó.
11:111

Và chắc chắn Rabb của Ngươi sẽ trả lại đầy đủ cho từng người của họ về công tŕnh của họ bởi v́ Ngài Hằng Am tường về điều mà họ làm.
11:112

Bởi thế, hăy đứng vững như đă được truyền, Ngươi và người nào hối cải cùng với Ngươi; và chớ phạm giới bởi v́ Ngài thấy rơ điều các ngươi làm.
11:113

Và chớ thiên vị (giúp) những ai làm điều sai quấy e rằng Lửa sẽ bén phải các ngươi bởi v́ ngoài Allah, không ai có thể che chở và giúp đỡ các ngươi.
11:114

Và hăy dâng lễ Salaah vào hai đầu mút của ban ngày và vào một số giấc của ban đêm bởi v́ điều tốt sẽ xoá tan điều xấu (tội lỗi). Đó là điều nhắc nhở cho những người ghi nhớÔ.
11:115

Và hăy kiên nhẫn chịu đựng. Bởi v́ quả thật, Allah sẽ không làm mất phần thưởng của những người làm tốt.
11:116

Giá nơi các thế hệ trước các ngươi có được những người sáng suốt ngăn cản thiên hạ làm điều thối nát trên trái đất, ngoại trừ một thiểu số mà TA đă cứu sống? Ngược lại, những kẻ làm điều sai quấy vẫn theo đuổi những lạc thú trần gian và trở thành những kẻ tội lỗi.
11:117

Và Rabb của Ngươi không phải là Đấng đă tiêu diệt các thị trấn một cách bất công trong lúc dân cư của chúng là những người làm điều thiện.
11:118

Và nếu muốn, Rabb của Ngươi đă làm cho nhân loại thành một cộng đồng duy nhất nhưng họ vẫn không ngừng bất đồng,-
11:119

Ngoại trừ những ai mà Rabb của Ngươi khoan dung; và v́ thế mà Ngài đă tạo ra họ. Và Lời phán của Rabb của Ngươi đă hoàn tất: “TA (Allah) sẽ nhốt Jinn và loài người, tất cả, vào đầy Hỏa ngục.”
11:120

Và tất cả các câu chuyện của các Thiên sứ mà TA đă kể lại cho Ngươi đều nhằm củng cố tấm ḷng của Ngươi thêm vững chăi. Và nơi các điều này, Ngươi tiếp thu sự thật và lời động viên (tinh thần) và lời nhắc nhở cho những người có đức tin.
11:121

Và hăy bảo những kẻ không tin tưởng: “ạHăy làm bất cứ điều ǵ theo khả năng của các người, bọn ta làm phần việc của bọn ta;
11:122

“Và hăy chờ đợi, bọn ta cũng sẽ chờ đợi (với các người)”
11:123

Và điều vô h́nh của các tầng trời và trái đất là của Allah cả; mọi việc đều tŕnh về cho Ngài quyết định. Bởi thế, hăy thờ phụng Ngài và phó thác cho Ngài. Và Rabb của Ngươi không làm ngơ về mọi điều các ngươi làm.
Hađith
 • • Hãy sợ lời cầu nguyện của những người bị áp bức, thiệt thòi bởi vì giữa họ và Thượng Đế không có một bức màn ngăn cách nào cả.

  - Những người bị áp bức -

 • • Người hoàn toàn nhất trong số những ai có đức tin là người biết đối xử tốt đẹp và có hành vi cao thượng.  

  - Lề lối cư xử -

 • • Dấu mực của một vị học giả còn thánh thiện hơn là máu của người tử đạo.

  - Mực của học giả -

 • • Mỗi một người trong các người là người cầm cân nẩy mực. Và mỗi người trong các người sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của mình. Người lãnh đạo dân chúng (amir)  sẽ bị chất vấn về người dân của ông ta. Người đàn ông trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì đặt dưới sự quản lý của ông ta. Một người phụ nữ (vợ) trong gia đình sẽ bị chất vấn về những gì do bà ta quản lý. MộÄt người giúp việc cũng là một nhà cai trị. Y sẽ bị chầt vấn về tài sản mà chủ nhân đã giao cho y quản lý.

  - Trách nhiệm của nhà cai trị -

 • • Hành động nhân từ là nghĩa vụ của người Muslim. Ai không có phương tiện để giúp đỡ người khác thì hãy làm một hành động tốt hoặc tránh làm một hành động xấu. Đó là lòng nhân từ. • Hành động tốt là lòng nhân từ. • Hằng ngày, lòng nhân từ đè nặng lên từng đốt xương của ngón tay. Giúp một người cưởi con vật của y, hoặc để túi thực phẩm của y lên lưng ngựa của y là một việc làm nhân từ. Một lời nói tốt (phúc đức) là lòng nhân từ. Mỗi một bước chân đi đến thánh đường để dâng lễ biểu lộ lòng nhân từ. Và chỉ đường cho người khác cũng là lòng nhân từ. • Tránh xa con đường dẫn đến nguy hại là một hành vi nhân từ. • Một việc làm tốt là lòng nhân từ. Việc làm tốt là vui vẻ giúp đỡ người anh em chẳng hạn như chỉ đổ giùm một gáo nước vào thùng nước của y. Đối xử tử tế  hòa nhã với vợ và đưa mộït miếng ăn vào miệng của nàng cũng là lòng nhân từ. • Đối xử với con cái với lòng yêu thương chân thật và hôn chúng là những hành vi  nhân từ. • Lưu ý đến hoàn cảnh của hàng xóm láng giềng và biếu họ quà tặng là hành vi nhân từ.  

  - Ḷng nhân từ -

 • • Bất tử là những người dấn thân vào con đường học hỏi. • Thì giờ để học còn tốt hơn là nhiều giờ để cầu nguyện. • Nền tảng của tôn giáo là sự nhịn nhục. Dành một tiếng đồng hồ ban đêm để chỉ dạy tốt hơn là thức thâu đêm để cầu nguyện. • Một người có học gây khó khăn cho ma quỷ hơn là một ngàn tín đồ ngu dốt. • Tìm tòi học hỏi là bổn phận của mỗi một tín đồ Muslim nam và nữ. • Ai tha phương đi tìm tòi học hỏi là đang bước trên con đường của Thượng Đế.  

  - Kiến thức -

 • • Những người Muslim là các bộ phận của thân thể. Nếu một người than van mình bị nhức đầu thì toàn thân của y đều cả than như thế. Và nếu cặp mắt của y bị đau thì toàn thân của y đều đau đớn như thế. • Các tín đồ đều liên hệ với nhau như các bộ phận của một kiến trúc. Một  bộ phận này giữ chặt một bộ phận khác.  

  - Sự đoàn kết -

 • • Thiên đàng nằm dưới bàn chân của người mẹ. • Một người trẻ tuổi sẽ không được vào Thiên đàng nếu y lơ là bổn phận đối với cha mẹ của y, nhất là khi cha mẹ về già. • Sự hài lòng của Thượng Đế tùy vào sự hài lòng của người cha và ngược lại.  

  - Cha mẹ -

 • • Người ấy không có một đức tin hoàn hảo trừ phi y cầu mong cho người anh em của mình điều tốt đẹp mà y đang mong ước cho chính bản thân y. • Người ấy không có đức tin trừ phi y mong muốn cho người anh em của mình cái mà y đang mong muốn cho chính bản thân y.  

  - Cầu mong cho người khác -

 • • Thật vậy, mỗi một người trong các ngươi là một tấm gương cho người khác so chiếu. Nếu thấy nơi họ có một thói xấu thì hãy tìm cách giúp họ sửa đổi.

  - Mỗi một người là một tấm gương -

 • • Thượng Đế không chấp nhận cuộc dâng lễ Salaat mà tâm hồn và thể xác của người dâng lễ không đi đôi với nhau. • Hãy dâng lễ Salaat khi đứng. Nếu không đứng được thì dâng lễ trong tư thế ngồi. Và nếu không ngồi được thì dâng lễ trong tư thế nằm nghiêng.

  - Lễ cầu nguyện (Salaat) -

 • • Thượng Đế là Đấng Thanh Khiết. Ngài yêu thương sự thanh khiết và sự sạch sẽ.

  - Sự thanh khiết -

 • • Một người Muslim nợ một người Muslim khác sáu (6) điều phải thi hành trong tha thứ và độ lượng: 1. Khi gặp nhau, phải chào hỏi; 2. Khi được mời, phải nhận lời; 3. Khi nghe họ âu lo, phải cầu nguyện cho họ; 4. Khi đau ốm, phải thăm viếng nhau; 5. Khi họ qua đời, phải đưa quan tài của họ đến tận huyệt; 6. Phải giúp họ điều mà họ mong muốn.  

  - Mối quan hệ giữa người Muslim -

 • • Hãy lưu ý!  Thật sự có một miếng thịt trong cơ thể của mỗi người. Miếng thịt đó, khi nó tốt thì toàn thân đều tốt; và khi nó xấu thì toàn thân đều xấu. Đó là quả tim.

  - Quả tim -

 • • Sự khiêm tốn và sự trong sạch là những yếu tố của đức tin. • Ta thề nhân danh Thượng Đế, không gì làm cho Ngài lên án gắt gao bằng việc khi bầy tôi của Ngài phạm tội ngoại tình.

  - Sự trong sạch -

 • • Thà sống cô đơn tốt hơn có một người bạn xấu, và làm bạn với một người tốt tốt hơn sống một mình; và chỉ dạy cho một người hiếu học tốt hơn việc giữ im lặng; và dĩ nhiên giữ im lặng tốt hơn việc nói bậy.

  - Cái ǵ tốt nhất -

 • • Nuôi ăn người đói; đi thăm người bệnh; thả người bị bắt lầm; bênh vực người bị áp bức dù y không phải là người Muslim.

  - Bổn phận của một người Muslim -

 • • Thượng Đế ghét nhất việc ly dị, một trong các điều mà Ngài cho phép. • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một đức tính tốt và cao quý nhất?  Đó là việc đối xử tử tế với đứa con gái của mình khi nữ trở về nhà sau khi bị người chồng ruồng bỏ.  

  - Sự ly dị -

 • • Jihađ (phấn đấu) tốt nhất và cao thượng nhất là khắc phục được bản ngã. • Một người không được gọi là Muslim nếu tấm lòng và chiếc lưỡi của y không đồng nhất.  

  - Khắc phục bản ngă -

 • • Khi thấy một người được nhiều ân huệ hơn mình về tiền bạc và sắc đẹp thì hãy nhìn xuống người nào kém hơn mình.

  - Bằng ḷng với số phận -

 • • Tham lam và nghi ngờ làm tan nát xã hội. Sự nghi ngờ là hình thức nói dối xấu xa nhất. Đừng bao giờ moi móc khuyết điểm và tội lỗi của người khác.  

  - Tham lam và nghi ngờ -

 • • Há ta (Thiên Sứ) đã không cho các người biết về một hành động tốt hơn việc nhịn chay (siyyam), việc bố thí (zakaat) và việc dâng lễ (salaat) ư? Đó là việc tạo sự hòa thuận giữa mọi người. Lòng thù hận va dã tâm hãm hại người sẽ lấy mất đi những phần thưởng nơi Thiên đàng.

  - Yêu chuộng sự ḥa thuận -

 • • Người phụ nữ là phân nửa của người đàn ông. • Khi một người phụ nữ dâng lễ Salaat năm lần hằng ngày, nhịn chay trọn tháng Ramadan, trong sạch và không cãi lời chồng, hãy cho bà biết bà sẽ vào Thiên đàng bằng bất cứ cửa nào mà bà muốn.  

  - Phụ nữ -

 • • Thật vậy, cha mẹ dạy con những cử chỉ lễ độ tốt hơn là mang một thùng gạo đi bố thí. • Người cha không cho đứa con của mình một vật gì tốt đẹp hơn việc dạy con cái những cử chỉ lễ độ và phúc thiện. • Hãy kính trọng người khác dù họ ở địa vị nào. • Sự khiêm tốn và lễ độ là những hành vi hiếu đạo.  

  - Cử chỉ lễ độ -

 • • Một người đến yêu cầu Thiên Sứ giúp ông nhận thức được đức tin của mình. Thiên Sứ đáp, “Nếu nhà ngươi cảm thấy sung sướng do việc làm tốt của mình và áy náy về việc làm tội lỗi của mình thì nhà ngươi thật sự là một người có đức tin”. Người đó hỏi tiếp, tội lỗi gồm những gì? Thiên Sứ đáp, “Khi một hành động làm cho lương tâm nhà ngươi cắn rứt và cảm thấy đau khổ thì hãy từ bỏ nó.”

  - Lương tâm -

 • • Hôn nhân tốt là hôn nhân ít phiền toái và ít tốn kém nhất. • Một góa phụ sẽ không bị ép lấy chồng tương tự một cô gái trinh thục không bị ép gả chồng trừ phi được hỏi ý kiến và có sự thuận tình của họ.  

  - Hôn nhân -

 • • Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều thuộc đại gia đình của Ngài. Và người được Thượng Đế yêu thương nhất là người hiếu đạo đối với Ngài và làm nhiều việc tốt đối với các tạo vật của Ngài.

  - Ḷng tử tế -

 • • Thiên Sứ bảo: “Nếu các người cảnh giác được sáu điều này thì ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các người nơi Thiên Đàng”: 1. Khi nói, hãy nói sự thật; 2. Hãy giữ trọn lời hứa. (Chớ thất hứa); 3. Hãy tin tưởng người khác; 4. Hãy trong sạch (liêm chính) 5. Hãy kiềm chế bàn tay khi muốn đánh ai; 6. Và hãy kiềm chế bàn tay khi muốn lấy vật gì bất hợp pháp và xấu xa.  

  - Sáu nguyên tắc để vào Thiên Đàng -

 • • Việc bố thí cao quý nhất là khi tay phải ban phát thì tay trái không biết đến.

  - Bố thí -

 • • Mỗi một đứa bé được sinh ra trong trạng thái tự nhiên (fitrah). Chính cha mẹ của chúng biến chúng thành người Do thái, tín đồ Ki-tô-giáo và Magian (Đạo thờ lửa)

  - Một đứa bé sơ sinh là một Muslim -

 • • Thật vậy, vinh danh một người lớn tuổi là bày tỏ niềm tôn kính Thượng Đế. Những thanh thiếu niên nào biết kính trọng người lớn tuổi Thượng Đế sẽ chỉ định người khác kính trọng chúng trở lại khi về già.

  - Kính trọng người lớn tuổi -