New Page 1
 

Cảm Tạ

Tủ Sách Islam chân thành cảm tạ những đóng góp của quí vị Cố Vấn, Mạnh Thường Quân, Tài Chánh,

Tài Liệu:

1. Thiên Kinh Qur’an – Ý Nghĩa và Nội Dung bằng tiếng Việt do ông Haji Hassan Poklaun đóng góp.
2. Nguyên văn Ả-rập được trích đoạn từ mạng Quran.com.
3. Phần xướng kinh Qur’an được trích đoạn từ mạng Islamfactory.com.

Tài Chánh:
1. Ông Fikret Yasser và các vị mạnh thường quân vô danh
2. Ông Safi Qureshey và Muhammad Mahboob Akhter

Kỹ Thuật:
1. Nguyễn Hải Lân thiết kế và bảo trì TuSachIslam.com
2. Qasim Tu và Từ Công Nhượng quản lý

Cố Vấn:
1. Qasim Tu – cố vấn về mặt kỹ thuật
2. Abbas Miêu - cố vấn thuật ngữ Ả-rập
3. Ông Safi Qureshey, Muhammad Mahboob Akhter và ông Ghazaly Salim đã khuyến khích về mặt tinh thần
 
 
 
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M