New Page 1
 
New Page 1

112. الإخلاص - Chương 112. Al-Ikhlas (Sự Thuần Khiết)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
112:1

Hăy bảo: “Ngài, Allah, là Một (Duy nhất).
112:2

“Allah là Đấng Samad
112:3

“Ngài không sinh đẻ ai, cũng không do ai sinh ra.
112:4

“Và không một ai có thể ngang bằng với Ngài.”
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 92G0M