New Page 1
 
New Page 1

111. المسد - Chương 111. Al-Masad (Sợi Dây Thốt Nốt)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
111:1

Hai tay của Abu Lahab bị huỷ diệt và y bị huỷ diệt!
111:2

Tài sản và tất cả những ǵ mà y đă tậu tác sẽ chẳng giúp ích được y!
111:3

Y sẽ bị đốt trong Lửa ngùn ngụt cháy!
111:4

Và người vợ của y, người đă từng vác củi khô
111:5

Một sợi dây thốt nốt tṛng vào cổ của bà.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M