New Page 1
 
New Page 1

110. النصر - Chương 110. An-Nasr (Sự Giúp Đỡ)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
110:1

Khi sự giúp đỡ của Allah đến và sự thắng lợi ,
110:2

Và Ngươi thấy nhân loại gia nhập Tôn giáo của Allah (Islam) từng đoàn;
110:3

Bởi thế, hăy tôn vinh ca tụng Rabb (Allah) của Ngươi và cầu xin Ngài tha thứ. Quả thật, Ngài Hằng quay lại tha thứ.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M