New Page 1
 
New Page 1

109. الكافرون - Chương 109. Al-Kafirun (Những Kẻ Phủ Nhận ALLAH)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
109:1

Hăy bảo: “Này hỡi những kẻ phủ nhận Allah!
109:2

“Ta không tôn thờ những kẻ mà các ngươi tôn thờ,
109:3

“Các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng (Allah) mà Ta tôn thờ.
109:4

“Và Ta sẽ không là tín đồ của kẻ mà các ngươi đang tôn thờ;
109:5

“Và các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng (Allah) mà Ta đang tôn thờ;
109:6

Tôn giáo của các ngươi là của các ngươi, tôn giáo của Ta là của Ta.”
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 92G0M