New Page 1
 
New Page 1

108. الكوثر - Chương 108. Al-Kawthar (Một Con Sông Nơi Thiên Đàng)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
108:1

Quả thật, TA đă ban cho Ngươi Al-Kauthar .
108:2

Bởi thế, hăy dâng lễ 'Salaah' thần phục Đấng Rabb (Allah) của Ngươi và tế-lễ.
108:3

Quả thật, kẻ ghét Ngươi mới thực sự bị cắt đứt (mọi hy vọng).
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M