New Page 1
 
New Page 1

107. الماعون - Chương 107. Al-Ma'un (Vật Dụng Cần Thiết)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
107:1

Há Ngươi có thấy kẻ bài bác việc Phán xử?
107:2

Chính kẻ ấy đă xua đuổi trẻ mồ côi;
107:3

Và không khuyến khích việc nuôi ăn những người thiếu thốn;
107:4

Bởi thế, thiệt thân cho những người dâng lễ 'Salaah' -
107:5

Những ai lơ là trong việc dâng lễ 'Salaah' của họ,
107:6

Những ai chỉ muốn phô trương cho (thiên hạ) thấy,
107:7

Và từ chối giúp đỡ (láng giềng) về những vật dụng cần thiết.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M