New Page 1
 
New Page 1

105. الفيل - Chương 105. Al-Fil (Con Voi)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
105:1

Há Ngươi không thấy việc Rabb (Allah) của Ngươi đă đối phó với đoàn quân con Voi như thế nào?
105:2

Há Ngài (Allah) đă không phá hỏng kế hoạch của bọn chúng?
105:3

Và phái chim bay từng đàn đến tiêu diệt chúng?
105:4

Đánh chúng bằng Sijjil .
105:5

Bởi thế, làm cho chúng (chết) như cọng rạ (sau mùa gặt).
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M