New Page 1
 
New Page 1

104. الهمزة - Chương 104. Al-Humaza (Kẻ Vu Cáo)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
104:1

Thiệt thân cho từng kẻ vu cáo và nói xấu người khác.
104:2

Những ai vơ vét của cải (tiền bạc) và luôn tay đếm nó,
104:3

Nghĩ rằng của cải sẽ làm cho y sống đời đời!
104:4

Nhất định không! Chắc chắn, y sẽ bị quẳng vào Hutamah;
104:5

Và điều ǵ cho Ngươi biết Hutamah là ǵ?
104:6

Đó là Lửa của Allah, được nhúm lên (thành ngọn),
104:7

Sẽ bốc cao lên tận quả tim;
104:8

Quả thật, nó sẽ vây kín chúng
104:9

Bên trong các cột lửa cháy tỏa rộng.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M