New Page 1
 
New Page 1

103. العصر - Chương 103. Al-Asr (Thời gian)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
103:1

Thề bằng thời gian .
103:2

Quả thật, con người sẽ bị thua thiệt,
103:3

Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện và khuyên bảo nhau tôn trọng sự Thật và khuyên bảo nhau kiên nhẫn.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 92G0M