New Page 1
 
New Page 1

101. القارعة - Chương 101. Al-Qari'a (Tiếng ầm )

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
101:1

Al-Qari'ah
101:2

Al-Qari'ah là ǵ?
101:3

Và điều ǵ cho Ngươi biết Al-Qari'ah là ǵ?
101:4

Đó là Ngày mà nhân loại sẽ như bươm bướm bay tán loạn;
101:5

Và các quả núi sẽ như các cụm lông cừu được chải ra;
101:6

Bởi thế, đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nặng,
101:7

Th́ sẽ hưởng một đời sống vui sướng.
101:8

Và đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nhẹ,
101:9

Th́ nhà ở của y sẽ là Hawiyah.
101:10

Và điều ǵ cho Ngươi biết nó là ǵ?
101:11

(Đó là) Lửa ngọn cháy dữ dội!
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M