New Page 1
 
New Page 1

98. البينة - Chương 98. Al-Bayyina (Minh Chứng)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
98:1

Những ai không có đức tin trong số Người dân Kinh sách và những người dân đa-thần không chịu từ bỏ (tín ngưỡng của họ) cho đến khi họ gặp minh chứng :
98:2

Một Thiên sứ do Allah phái đến đọc các Tờ kinh trong sạch,
98:3

Trong đó gồm các Sắc-chỉ chính trực.
98:4

Và những ai đă được ban cấp Kinh sách chỉ chia rẽ nhau sau khi họ đă gặp minh chứng.
98:5

Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt-để thần phục Ngài một cách chính trực và dâng lễ 'Salaah' một cách chu đáo và đóng Zakaah; và đó là tôn giáo đúng đắn.
98:6

Quả thật, những ai không tin tưởng trong số Người dân Kinh sách và người dân đa-thần sẽ vào ở trong Hỏa ngục đời đời. Họ là những sinh vật xấu xa nhất.
98:7

Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện th́ là những sinh vật tốt đẹp nhất.
98:8

Phần thưởng của họ nơi Rabb của họ sẽ gồm các Ngôi vườn vĩnh cửu (Thiên đàng 'Adn) bên dưới có các ḍng sông chảy mà họ sẽ vào ở trong đó đời đời; Allah sẽ hài ḷng với họ và họ sẽ toại nguyện với Ngài (Allah). Cái đó dành cho ai là người sợ Rabb (Đấng Chủ Tể Allah) của ḿnh.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M