New Page 1
 
New Page 1

96. العلق - Chương 96. Al-Alaq (Hn Mu ặc)

Nhn danh Allah, ấng Rất Mực ộ Lượng, ấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
96:1

Hy đọc! Nhn danh Rabb (Allah) của Ngươi ấng đ tạo,
96:2

tạo con người từ một hn mu đặc.
96:3

Hy đọc! V Rabb của Ngươi Rất mực Quảng đại,
96:4

ấng đ dạy (kiến thức) bằng bt viết;
96:5

dạy con người điều m y khng biết;
96:6

Nhưng khng! Quả thật, con người thi qu,
96:7

Bởi v y tự thấy mnh đầy đủ.
96:8

Quả thật, y sẽ trở về với Rabb của Ngươi.
96:9

H Ngươi c thấy một kẻ đ ngăn cản
96:10

Một người bề ti khi Người dng lễ Salaah?
96:11

H Ngươi c thấy y được hướng dẫn?
96:12

Hoặc truyền bảo (người khc) nn ngay chnh v sợ Allah?
96:13

H Ngươi c thấy y bi bc v quay bỏ đi?
96:14

H y khng biết rằng Allah Hằng thấy (tất cả)?
96:15

Nhưng khng! Nếu y khng chịu ngưng (ph rối) th chắc chắn TA sẽ nắm chm tc trn (của y),
96:16

Một chm tc (của tn) lo khot, tội lỗi.
96:17

Hy để y gọi b nhm của y;
96:18

TA sẽ gọi cc cảnh vệ (của Hỏa ngục).
96:19

Nhưng khng! Chớ nghe theo y, m hy phủ phục (trước Allah) v bước đến gần (Ngi).
New Page 1
 Copyright 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M