New Page 1
 
New Page 1

95. التين - Chương 95. At-Tin (Cây Sung)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
95:1

Thề bằng cây Sung, và cây Ô-liu,
95:2

Thề bằng ngọn Núi Sinai,
95:3

Thề bằng thành phố (Makkah) an ninh này,
95:4

Chắc chắn, TA (Allah) đă tạo hóa con người theo một h́nh thái tốt đẹp nhất,
95:5

Rồi TA lật y xuống thấp nhất trong cái thấp (v́ phạm tội),
95:6

Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện th́ sẽ được phần thưởng không hề dứt (Thiên đàng).
95:7

Nhưng sau đó, cái ǵ làm cho ngươi bài bác việc Phán xử?
95:8

Há Allah không là Đấng Thẩm Phán vô cùng Cao minh?
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M