New Page 1
 
New Page 1

89. الفجر - Chương 89. Al-Fajr (Hừng Đông)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
89:1

Thề bằng hừng đông;
89:2

Thề bằng mười đêm
89:3

Thề bằng (đêm) chẵn và (đêm) lẽ (của chúng).
89:4

Thề bằng đêm tối khi nó ra đi.
89:5

Há chẳng là một bằng chứng cho những người hiểu biết trong sự việc đó?
89:6

Há Ngươi không thấy Rabb (Allah) của Ngươi đă đối xử với 'Ad như thế nào?
89:7

Của (thị trấn) Iram có nhiều cột trụ cao.
89:8

Mà không cái nào trong các thị trấn đă được dựng lên giống như chúng cả.
89:9

Và Thamud đă đục đá (làm nhà) trong thung lũng như thế nào?
89:10

Và Fir'aun, chủ nhân của các cột trụ ?
89:11

Chúng đă hành động thái quá trong xứ;
89:12

Chồng chất tội ác.
89:13

Bởi thế, Rabb của Ngươi đă giáng lên chúng một đ̣n trừng phạt;
89:14

Quả thật, Rabb của Ngươi hằng theo dơi (chúng);
89:15

Bởi thế, về vấn đề của con người, khi Rabb của y thử thách y với danh dự và ân huệ th́ y bảo: 'Rabb của tôi đă làm tôi vinh dự.'
89:16

Nhưng khi Rabb của y thử thách y với việc thu hẹp bổng lộc th́ y bảo: 'Rabb của tôi đă hạ nhục tôi!'
89:17

Nhưng không! Các người không ưu đăi các trẻ mồ côi!
89:18

Và cũng không khuyến khích nhau nuôi ăn người thiếu thốn!
89:19

Và tham lam ăn nuốt vô độ di sản (của người khác),
89:20

Và yêu mê muội quá đáng của cải giầu sang!
89:21

Nhất định không! Khi trái đất bị nghiền nát thành bụi,
89:22

Và khi Rabb của Ngươi ngự ra với Thiên thần hàng hàng lớp lớp,
89:23

Và vào Ngày đó, Hỏa ngục sẽ được đưa đến gần. Vào Ngày đó, con người sẽ sực nhớ, nhưng sự tưởng nhớ đó có lợi ǵ cho y?
89:24

Y sẽ than: 'Thiệt thân tôi mất! Phải chi tôi đă gởi đi trước (các việc thiện) cho đời sống tương lai của tôi!'
89:25

Bởi thế, vào Ngày đó, sẽ không một ai trừng phạt giống như Ngài (Allah) trừng phạt cả.
89:26

Và không một ai sẽ trói gô giống như Ngài trói cả.
89:27

“Này hỡi linh hồn toại nguyện kia!
89:28

“Hăy trở về với Rabb của ngươi, hài ḷng với ḿnh và làm hài ḷng (Ngài)!
89:29

“Hăy nhập vào các bầy tôi (đức hạnh) của TA (Allah),
89:30

“Và bước vào Ngôi Vườn (Thiên đàng) của TA (Allah!)”
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M