New Page 1
 
New Page 1

85. البروج - Chương 85. Al-Buruj (Các Cḥm Sao)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
85:1

Thề bằng bầu trời với các cḥm sao!
85:2

Thề bằng Ngày (Phán xử) đă được hứa;
85:3

Thề bằng nhân chứng ; và điều được công nhận;
85:4

Đám người Ukhdud đáng bị nguyền rủa;
85:5

Lửa (nung trong hào) bằng củi đốt,
85:6

Khi chúng (các ác nhân) ngồi bên cạnh nó (hào lửa),
85:7

Và chứng kiến cảnh (hỏa thiêu) mà chúng đang làm đối với những người có đức tin.
85:8

Và chúng hành xác họ (các tín đồ) chỉ v́ họ đặt niềm tin nơi Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Rất Đáng Ca tụng!
85:9

Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất! Và Allah là Nhân Chứng cho mọi việc.
85:10

Quả thật, những ai hành xác những nam và nữ tín đồ rồi không hối cải (với Allah) th́ sẽ chịu sự trừng phạt của Hỏa ngục và h́nh phạt của Lửa đốt.
85:11

Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện th́ sẽ được hưởng những ngôi vườn bên dưới có các ḍng sông chảy. Đó là một sự thành tựu vĩ đại.
85:12

Quả thật, sự túm bắt của Rabb (Đấng Chủ Tể) của Ngươi rất mănh liệt.
85:13

Quả thật, Ngài (Allah) khởi tạo và tái tạo (phục sinh).
85:14

Và Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Hằng Yêu Thương.
85:15

Chủ nhân của Thiên ngai, Đấng Quang Vinh
85:16

Đấng làm bất cứ điều (vật) ǵ mà Ngài muốn.
85:17

Há Ngươi đăÔ nghe câu chuyện về các lực lượng
85:18

Của Fir'aun và Thamud?
85:19

Không! Những ai không có đức tin tiếp tục bài bác.
85:20

Nhưng Allah vây bắt chúng từ đằng sau.
85:21

Không! Nó là Qur'an quang vinh.
85:22

(Lưu trử) trong Bản văn trên cao .
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M