New Page 1
 
New Page 1

79. النازعات - Chương 79. An-Nazi'at (Các Vị Giật Hồn)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
79:1

Thề bằng các vị giật mạnh (linh hồn của kẻ vô niềm tin);
79:2

Thề bằng các vị rút nhẹ (linh hồn của người tin tưởng);
79:3

Thề bằng các vị lướt đi như bơi;
79:4

Rồi vội vă tiến nhanh đến trước, trước hơn ai hết
79:5

Để giải quyết các công việc (đă được truyền).
79:6

Vào Ngày mà trận động đất chấn động dữ dội
79:7

Tiếp theo là cơn chấn động liên hồi ,
79:8

Vào Ngày đó, quả tim đập mạnh (v́ kinh hăi);
79:9

Cái nh́n của chúng gục xuống.
79:10

Chúng bảo: “Há chúng ta sẽ trở lại cuộc sống đầu tiên?
79:11

Ngay sau khi chúng ta đă trở thành xương khô rả mục?”
79:12

Chúng bảo: “Lúc đó sẽ là một sự trở lại đầy mất mát!”
79:13

Quả thật, nó chỉ là một tiếng thét duy nhất,
79:14

Th́ lúc đó chúng sẽ nổi lên trên mặt (đất).
79:15

Há Ngươi đă nghe câu chuyện của Musa?
79:16

Khi Rabb (Allah) của Người gọi Người nơi thung lũng Tuwa linh thiêng (phán bảo:)
79:17

“Hăy đi gặp Fir'aun; nó đă thực sự vượt quá mức tội ác.
79:18

Hăy bảo y: “ Ngài có muốn được tẩy sạch (tội lỗi) không?-
79:19

“Và tôi sẽ hướng dẫn ngài đến với Rabb của ngài hầu có ḷng sợ Ngài ?”
79:20

Bởi thế, Người trưng cho y thấy Dấu lạ rất lớn.
79:21

Nhưng y bài bác và bất tuân;
79:22

Rồi quay lưng bỏ đi nhanh
79:23

Về tập trung dân chúng và tuyên bố,
79:24

Y nói: “Ta là đấng chủ tể tối cao của các ngươi.”
79:25

Bởi thế Allah túm bắt y như là một sự trừng phạt của Đời sau và đời này.
79:26

Quả thật, trong đó là một bài học cảnh cáo cho ai sợ (Allah).
79:27

Há các ngươi khó tạo hay bầu trời mà Ngài (Allah) đă dựng lên?
79:28

Ngài đă nhấc cao mái ṿm của nó và sắp đặt nó hoàn hăo.
79:29

Và làm ban đêm của nó tối mịt và ban mai của nó sáng tỏ.
79:30

Và sau cái đó, Ngài trải rộng mặt đất;
79:31

Từ nó, Ngài làm mạch nước của nó phun ra và đồng cỏ của nó,
79:32

Và các quả núi mà Ngài đóng cừ vững chắc;
79:33

Một sự hưởng thụ cho các người và gia súc của các người.
79:34

Bởi thế khi đại họa xảy ra,
79:35

Ngày mà con người hồi tưởng những điều mà y đă cố gắng;
79:36

Hỏa Ngục sẽ được phô bày rơ nét cho ai nh́n,
79:37

Bởi thế, đối với ai vượt quá mức giới hạn,
79:38

Và thích đời sống trần tục,
79:39

Th́ quả thật, nhà ở của y sẽ là Hỏa ngục;
79:40

Và đối với ai sợ việc đứng trước mặt Rabb (Allah) của y và giữ ḿnh tránh xa những dục vọng,
79:41

Th́ quả thật, nhà ở của y sẽ là Thiên đàng.
79:42

Chúng hỏi Ngươi về Giờ (Phục Sinh), chừng nào nó sẽ thả neo?
79:43

Điều mà Ngươi ưu tư về việc tiết lộ.
79:44

Thời điểm của nó thuộc về Rabb của Ngươi.
79:45

Ngươi chỉ là một Người báo-trước cho ai là người sợ nó.
79:46

Vào Ngày mà chúng thấy nó, chúng sẽ có cảm tưởng như đă ở lại (trần gian hoặc dưới mộ) chỉ một buổi chiều hay một buổi sáng!
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 91G0M