New Page 1
 
New Page 1

72. الجن - Chương 72. Al-Jinn (Loài Jinn)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
72:1

Hăy bảo: “Ta đă được mặc khải cho biết có một đám Jinn đă nghe (Qur'an). Chúng bảo: “Chúng tôi đă nghe một cuộc xướng đọc hết sức tuyệt diệu!
72:2

“Nó hướng dẫn đến Chân-lư. Bởi thế, chúng tôi tin tưởng nơi Nó. Và chúng tôi không kết hợp một ai cùng với Rabb (Allah) của chúng tôi.
72:3

'Quả thật, Uy Quyền của Rabb của chúng tôi hết sức tối cao, Ngài (Allah) không có vợ cũng không có con.
72:4

'Và quả thật, trong chúng tôi có kẻ điên rồ thường nói những điều quá đáng cho Allah.
72:5

'Và chúng tôi nghĩ loài người và Jinn chớ nên nói những điều gian dối cho Allah.
72:6

'Và quả thật, có những người đàn ông trong loài người đă nhờ những nam giới của loài Jinn che chở nhưng chúng (Jinn) chỉ làm cho họ (loài người) thêm nguy khốn.
72:7

'Và quả thật họ đă suy nghĩ như các người đang suy nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ phục sinh một ai cả.
72:8

'Và chúng tôi đă đi lên đụng trời nhưng thấy nó đầy những cảnh vệ binh hung tợn và các tên lửa sáng rực.
72:9

'Và quả thật, chúng tôi thường ngồi chờ ŕnh nghe; nhưng bây giờ ai nghe trộm th́ sẽ thấy một tên lửa đang mai phục nh́n y.
72:10

'Và chúng tôi không biết có phải Rabb của họ muốn giáng tai họa xuống cho những ai sống trên trái đất hay muốn hướng dẫn họ đến Chân lư.
72:11

'Và quả thật, trong chúng tôi có người đức hạnh và trong chúng tôi cũng có kẻ khác đi. Chúng tôi đi theo những con đường khác biệt.
72:12

'Và quả thật, chúng tôi nghĩ rằng không bao giờ chúng tôi có thể làm cho Allah suy yếu trên trái đất và chúng tôi vô phương làm cho Ngài suy yếu bằng việc bay trốn.
72:13

'Và quả thật khi nghe Chỉ đạo (Qur'an), chúng tôi tin nơi Nó. Và ai tin tưởng nơi Rabb của y th́ sẽ không sợ bị giảm bớt phần thưởng cũng không sợ bị thiệt tḥi.
72:14

'Và quả thật, trong chúng tôi có một số thần phục Allah nhưng trong chúng tôi cũng có một số lệch lạc.' Bởi thế, ai theo Islam th́ là t́m được Chân lư.
72:15

Ngược lại, về những kẻ lệch lạc, chúng sẽ thành chất đốt của Hỏa ngục.
72:16

Và nếu họ đứng vững trên con đường ngay chính, th́ chắc chắn TA (Allah) sẽ ban cho họ nước mưa dồi dào;
72:17

Hầu TA thử thách họ trong đó. Và ai làm ngơ trước Lời Nhắc nhở của Rabb của y th́ Ngài sẽ đưa đẩy y vào sự trừng phạt gia tăng măi.
72:18

Và các Thánh đường (Masjid) là của Allah. Bởi vậy, chớ cầu nguyện một ai cùng với Allah trong đó.
72:19

Và quả thật, khi người bề tôi của Allah đứng cầu nguyện Ngài, chúng xúm nhau đến bao quanh Người đông đảo.
72:20

Hăy bảo: “Ta chỉ cầu nguyện Rabb của ta và không kết hợp một ai cùng với Ngài.”
72:21

Hăy bảo: “Ta không có quyền hăm hại các người cũng không hướng dẫn các người đi đúng đường.”
72:22

Hăy bảo: “Nhất định không một ai có thể che chở ta khỏi Allah; và ngoài Ngài, ta không bao giờ t́m được một chỗ nương thân nào khác.
72:23

Mà chỉ là truyền đạt (Chân lư) từ Ngài và Thông điệp của Ngài. Và ai bất tuân Allah và Thiên sứ của Ngài th́ chắc chắn sẽ đi vào Lửa của Hỏa ngục để ở trong đó đời đời.
72:24

Măi đến lúc chứng kiến điều (trừng phạt) mà chúng đă được hứa th́ chúng sẽ biết ai yếu kém về sự giúp đỡ và ai thiểu số hơn.
72:25

Hăy bảo: “Ta không biết điều (trừng phạt) mà các người đă được hứa ở gần kề hay Rabb của ta sẽ gia hạn nó .”
72:26

Duy chỉ Ngài biết điều bí mật. Bởi thế, Ngài không tiết lộ điều bí mật của Ngài cho một ai
72:27

Ngoại trừ cho ai mà Ngài đă chọn làm một Thiên sứ. Bởi thế, quả thật, Ngài phái cảnh vệ binh tháp tùng Người (Muhammad) đằng trước và đằng sau;
72:28

Hầu Ngài biết họ đă truyền đạt Thông điệp của Rabb của họ hay chưa; và Ngài bao quát (và kiểm soát) mọi điều nơi họ và đánh số từng điều.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M