New Page 1
 
New Page 1

71. نوح - Chương 71. Nuh (Nô-ê)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
71:1

Quả thật, TA (Allah) đă cử Nuh (Nô-ê) đến với người dân của Người:“Hăy cảnh cáo người dân của Ngươi trước khi một sự trừng phạt đau đớn xảy đến với họ.”
71:2

Người bảo: “Này hỡi dân ta! Ta là một Người báo-trước được công khai cử đến với các người,
71:3

“Hăy thờ phụng Allah và sợ Ngài và vâng lời ta,
71:4

“Ngài (Allah) sẽ tha thứ tội lỗi cho các người và gia hạn cho các người sống đến một thời hạn ấn định. Quả thật, khi thời hạn do Allah ấn định đă măn th́ sẽ không có thời hạn nào khác, nếu các người biết.”
71:5

(Nuh) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Bề tôi đă gọi mời người dân của bề tôi cả đêm lẫn ngày,
71:6

“Nhưng lời gọi mời của bề tôi chỉ làm cho họ chạy xa thêm;
71:7

“Và mỗi lần bề tôi gọi mời họ (theo Islam) để Ngài tha thứ cho họ th́ họ lấy ngón tay bịt tai lại và lấy áo choàng phủ lên ḿnh và tiếp tục ngoan cố và vô cùng ngạo mạn.
71:8

“Rồi, bề tôi gọi mời họ lớn tiếng;
71:9

“Rồi, bề tôi nói với họ có lúc công khai có lúc kín đáo;
71:10

“Bề tôi bảo họ: 'Hăy cầu xin Rabb của các người tha thứ. Quả thật, Ngài Hằng Tha thứ;
71:11

'Ngài sẽ cho mưa xuống dồi dào cho các người;
71:12

'Và gia tăng tài sản và con cái cho các người và tạo vườn tược và sông ng̣i cho các người.' “
71:13

Các người có chuyện ǵ vậy? Tại sao các người không sợ Uy quyền của Allah và hy vọng nơi Ngài ?
71:14

Và chắc chắn Ngài đă tạo các người theo từng giai đoạn.
71:15

Há các người không thấy việc Allah đă tạo bẩy tầng trời chồng lên nhau như thế nào?
71:16

Và đă làm ra trong đó mặt trăng như một ánh sáng và mặt trời như một chiếc đèn (chiếu sáng).
71:17

Và từ đất đai, Allah đă tăng trưởng các người như cây cối
71:18

Rồi, Ngài sẽ hoàn các người vào trong đó và đưa các người đi ra toàn bộ (Phục sinh).
71:19

Và Allah đă làm trái đất cho các người như một tấm thảm.
71:20

Để cho các người đi lại trên những con đường thênh thang của nó.
71:21

Nuh thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Họ bất tuân bề tôi và nghe theo kẻ mà tài sản và con cái chỉ làm cho họ thêm mất mát.”
71:22

Và họ mưu đồ một kế hoạch to lớn.
71:23

Và họ bảo: “Chớ từ bỏ các thần linh của các người và chớ bỏ (các thần): Wadd, Suwa', Yaguth, Ya'uq và Nasr'.
71:24

“Và chắc chắn, chúng đă hướng dẫn nhiều người đi lạc; và xin Ngài đừng gia tăng ǵ cho những kẻ làm điều sai quấy ngoài sự lầm lạc.”
71:25

Do những hành vi tội lỗi của họ mà họ đă bị nhận chết đuối sau đó bị đưa vào Lửa (của Hỏa ngục). Bởi thế, ngoài Allah, họ đă không t́m được những người giúp đỡ.
71:26

Và Nuh thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài đừng để cho một tên phản nghịch nào sống sót trên trái đất.
71:27

“Bởi v́ nếu Ngài để chừa chúng th́ chúng sẽ hướng dẫn các bầy tôi của Ngài đi lạc và sẽ sanh con đẻ cháu gồm toàn những tên phản nghịch, vong ơn.
71:28

“Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài tha thứ cho bề tôi và cho cha mẹ của bề tôi và cho ai vào nhà của bề tôi như một người có đức tin và cho những người nam và nữ tin đồ và chỉ gia tăng sự mất mát cho những kẻ làm điều sai quấy!”
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M