New Page 1
 
New Page 1

62. الجمعة - Chương 62. Al-Jumu'a (Ngày Thứ Sáu)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
62:1

Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tôn vinh Allah, Đấng Hoàng Đế, Đấng Linh thiêng, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
62:2

Ngài là Đấng đă dựng trong đám người dân (Ả-rập) thất học một Thiên sứ xuất thân từ họ để đọc các Lời mặc khải của Ngài cho họ và tẩy sạch họ và dạy họ Kinh sách và đường lối đúng đắn khôn ngoan. Và quả thật, trước đó họ đă lầm lạc rơ rệt.
62:3

Và những người khác của họ nhưng chưa nhập đoàn với họ. Và Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Sáng suốt.
62:4

Đó là Thiên ân mà Allah ban cho người nào Ngài muốn. Và Allah là Chủ Nhân của Thiên ân chí đại.
62:5

H́nh ảnh của những ai gánh vác Kinh Taurah rồi không thi hành nó trọn vẹn sẽ giống như một con lừa chở trên lưng hằng đống sách. Thật xấu xa thay h́nh ảnh của những ai bài bác các Lời mặc khải của Allah. Và Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy.
62:6

Hăy bảo: “Hỡi những ai là người Do thái! Nếu các người tự cho ḿnh là những người đáng yêu của Allah khác với người ta th́ hăy cầu mong cho được chết sớm nếu các người nói thật.”
62:7

Nhưng chúng sẽ không bao giờ muốn nó do bởi những điều mà bàn tay của chúng đă gởi đi trước. Và Allah biết rơ những kẻ làm điều sai quấy.
62:8

Hăy bảo: “Quả thật cái chết mà các người muốn chạy trốn sẽ giáp mặt các người. Rồi các người sẽ được đưa trở về với Đấng biết điều bí mật và điều công khai. Rồi Ngài sẽ cho các người biết những điều mà các người đă làm.”
62:9

Hỡi những ai có niềm tin! Khi tiếng 'Aazaan' dơng dạc gọi các người đến dâng lễ 'Salaah' vào Ngày Thứ Sáu , hăy vội vă đến (Thánh đường) để tưởng nhớ Allah và tạm gác việc mua bán sang một bên. Điều đó tốt cho các người nhất nếu các người biết.
62:10

Rồi khi cuộc lễ chấm dứt, hăy tản mác đi t́m thiên lộc của Allah trên mặt đất và hăy nhớ Allah cho thật nhiều để may ra các người được thành công.
62:11

Và khi thấy việc mua bán đổi chác hoặc tṛ chơi giải trí, họ tản mác đi về phía đó, bỏ Ngươi (Muhammad) đứng một ḿnh. Hăy bảo: “Điều ǵ liên quan đến Allah tốt hơn tṛ giải trí và việc mua bán”. Và Allah là Đấng Cung dưỡng Ưu việt.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M