New Page 1
 
New Page 1

60. الممتحنة - Chương 60. Al-Mumtahina (Người Phụ Nữ Cần Được Ki)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
60:1

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ kết bạn với kẻ thù của TA và kẻ thù của các người bằng cách bày tỏ thiện cảm với chúng trong lúc chúng phủ nhận sự thật đă đến với các người: chúng đă trục xuất Thiên sứ và các người (khỏi Makkah) bởi v́ các người tin tưởng nơi Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của các người; nếu các người ra đi chiến đấu cho Chính đạo của TA và t́m sự Hài ḷng của TA, các người đă bí mật bày tỏ thiện cảm với chúng; và TA biết rơ điều mà các người giấu giếm và điều mà các người bộc lộ. Và ai trong các người làm điều đó th́ chắc chắn đă đi lạc rất xa chính-đạo.
60:2

Nếu thắng được các người, th́ chúng sẽ là kẻ thù của các người và sẽ giăng cả bàn tay lẫn chiếc lưỡi của chúng ra hăm hại các người và muốn cho các người phủ nhận đức tin.
60:3

Anh em ruột thịt cũng như con cái của các người chẳng giúp ích ǵ được cho các người vào Ngày Phục sinh. Ngài (Allah) sẽ quyết định giữa các người bởi v́ Allah thấy rơ những điều các người làm.
60:4

Chắc chắn có một gương tốt nơi Ibrahim và những ai theo Người để cho các người (bắt chước) khi họ bảo người dân của họ: “Chúng tôi không can hệ ǵ đến quí vị và những tượng vật mà quí vị tôn thờ ngoài Allah và chúng tôi phủ nhận quí vị; giữa chúng tôi và quí vị có một mối hiềm thù kéo dài cho đến khi quí vị tin tưởng nơi Đấng Allah Duy Nhất,” ngoại trừ lời lẽ mà Ibrahim đă hứa với phụ thân của Người: “Chắc chắn con sẽ xin (Allah) tha thứ cho cha nhưng con không có quyền đ̣i Allah ban cho cha bất cứ điều ǵ. “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi phó thác cho Ngài và quay về sám hối với Ngài và sẽ trở về với Ngài.”
60:5

“Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng dùng chúng tôi làm một mục tiêu thử thách cho những kẻ không có đức tin; lạy Rabb chúng tôi, xin Ngài tha thứ cho chúng tôi. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Cao Minh.
60:6

Chắc chắn họ là một gương tốt cho các người noi theo, - cho ai là người đặt hy vọng nơi Allah và Ngày Cuối cùng. Và ai làm ngơ th́ quả thật, Allah Tự Đầy đủ và Rất đáng mực Ca tụng.
60:7

Biết đâu Allah sẽ đặt t́nh thương giữa các người với những kẻ mà các người hiện đang xem như kẻ thù bởi v́ Allah có toàn quyền định đoạt. Và Allah Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan dung.
60:8

Allah không cấm các người đối xử tử tế và công bằng với những ai không giao chiến với các người và không trục xuất các người ra khỏi nhà cửa của các người về vấn đề tôn giáo; bởi v́ quả thật Allah yêu thương những người công bằng.
60:9

Allah chỉ cấm các người kết bạn và giao hảo với những ai đă chiến đấu chống các người về vấn đề tôn giáo và trục xuất các người ra khỏi nhà cửa của các người và tiếp tay trong việc trục xuất các người, e rằng các người có thể quay về với chúng. Và ai quay về kết bạn với chúng th́ là những kẻ làm điều sai quấy.
60:10

Hỡi những ai có niềm tin! Khi những người phụ nữ tin tưởng chạy đến xin tị nạn với các người hăy kiểm tra họ; Allah biết đức tin của họ. Và khi các người biết chắc họ là những tín đồ thật sự, chớ giao trả họ về với những kẻ không có đức tin. Họ không c̣n hợp pháp với chúng và chúng cũng không c̣n hợp pháp với họ(như vợ chồng). Nhưng hăy trả lại cho chúng (tiền cưới-Mahr) mà chúng đă chi ra. Các người không có tội nếu cưới họ làm vợ với điều kiện tặng họ tiền cưới bắt buộc (Mahr) của họ. Và chớ duy tŕ mối quan hệ hôn nhân với những người (vợ) vô đức tin; hăy đ̣i họ trả tiền cưới mà các người đă chi ra cho họ; và hăy để chúng đ̣i lại tiền cưới mà chúng đă chi ra. Đó là Phán quyết của Allah. Ngài xét xử (công bằng) giữa các người bởi v́ Allah Toàn Tri, Rất mực Cao Minh.
60:11

Nếu người vợ nào của các người bỏ các người mà chạy về với những kẻ vô đức tin và các người có được một cơ hội tương xứng th́ hăy trả lại cho những ai mà vợ đă bỏ đi một số tiền tương đương với tiền cưới mà chúng đă chi ra. Và hăy sợ Allah, Đấng mà các người tin tưởng.
60:12

Hỡi Nabi (Muhammad!) Khi các nữ tín đồ đến gặp Ngươi để xin tuyên thệ bảo họ sẽ không kết hợp bất cứ cái ǵ với Allah, và sẽ không ăn cắp, sẽ không ngoại t́nh (hay thông gian), sẽ không giết con cái của họ, sẽ không nói xấu người khác, sẽ không cố t́nh bịa đặt điều gian dối giữa tay và chân của họ và sẽ không bất tuân Ngươi về bất cứ điều tốt nào th́ hăy chấp nhận lời tuyên thệ của họ và cầu xin Allah tha thứ cho họ. Quả thật, Allah Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan dung.
60:13

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ quay lại kết thân với những kẻ tự chuốc lấy sự giận dữ của Allah . Chắc chắn chúng đă tuyệt vọng về Đời sau giống như những kẻ vô đức tin đang tuyệt vọng về những bầu bạn đang nằm dưới mộ.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M