New Page 1
 
New Page 1

59. الحشر - Chương 59. Al-Hashr (Cuộc Tập Trung Lực Lượng)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
59:1

Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tôn vinh Allah bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
59:2

Ngài là Đấng đă trục xuất những kẻ phản nghịch trong nhóm Người dân Kinh sách ra khỏi nhà cửa của chúng nhân cuộc tập trung (lực lượng) lần đầu. Các người không nghĩ rằng chúng sẽ bỏ đi và chính chúng cũng nghĩ rằng thành lũy kiên cố của chúng có thể bảo vệ chúng khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Nhưng Allah đến tấn công chúng từ một nơi mà chúng không ngờ. Và Ngài ném sự kinh hăi vào ḷng của chúng khiến chúng tự đập phá nhà cửa của chúng với bàn tay của chúng và với bàn tay của những người tin tưởng. Bởi thế, hăy tiếp thu (bài học) cảnh cáo, hỡi những kẻ có đôi mắt biết nh́n!
59:3

Và nếu Allah không quyết định trục xuất chúng (khỏi thành phố Madinah) th́ chắc chắn Ngài sẽ trừng phạt chúng ở trần gian này. Nhưng chắc chắn chúng sẽ chịu sự trừng phạt của Lửa ở Đời sau.
59:4

Như thế là v́ chúng đă chống đối Allah và Thiên sứ của Ngài. Và ai chống đối Allah th́ Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt.
59:5

Bất cứ cây chà-là nào mà các ngươi đốn ngă hoặc cây cối nào mà các ngươi chừa lại để cho đứng thẳng trên rễ của nó, th́ (mọi việc làm đó) đều do phép của Allah hầu Ngài hạ nhục những kẻ bướng bỉnh, bất tuân.
59:6

Và chiến lợi phẩm nào mà Allah tịch thu từ chúng để ban cho Thiên sứ của Ngài, th́ các người không cần cưỡi ngựa hay lạc đà đến chinh phục. Ngược lại, chính Allah ban thẩm quyền cho các Thiên sứ của Ngài kiểm soát người nào mà Ngài muốn bởi v́ Allah có toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc.
59:7

Chiến lợi phẩm nào mà Allah tịch thu từ dân cư của những thị trấn để ban cho Thiên sứ của Ngài th́ là của Allah, và của Thiên sứ, và của bà con ruột thịt, và của các trẻ mồ côi, và của người thiếu thốn, và của người lỡ đường để nó không nằm trong ṿng (luân lưu) của người giầu có trong các người. Và vật ǵ mà Thiên sứ ban cho các người th́ hăy nhận nó và vật ǵ mà Thiên sứ ngăn cấm th́ hăy từ khước nó. Và hăy sợ Allah bởi v́, quả thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt.
59:8

(Nó cũng) dành cho những người người Muslim di cư (từ Makkah) nghèo túng vốn đă bị trục xuất ra khỏi nhà cửa của họ và bị tước đoạt tài sản, và đă ra đi t́m thiên lộc và sự hài ḷng của Allah và đă ủng hộ (Chính nghĩa của) Allah và Thiên sứ của Ngài. Họ là những người chân thật.
59:9

Và những ai đă có nhà cửa (tại Madinah) và có đức tin trước họ (người Muhaajir), yêu thương người (Muhaajir) nào đă di cư (từ Makkah) đến sống với họ và trong ḷng họ không có một chút thèm muốn những vật đă được ban cho (những người Muhaajir); ngược lại, họ đă dành cho (những người Muhaajir) quyền ưu tiên hơn ḿnh mặc dầu họ cũng là những người thiếu thốn. Và ai giữ được ḷng ḿnh khỏi tham lam, th́ là những người chắc chắn sẽ thành đạt.
59:10

Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha thứ cho chúng tôi và cho những người anh em đă tin tưởng trước chúng tôi và xin Ngài đừng đặt trong ḷng chúng tôi nỗi oán thù đối với những người đă tin tưởng bởi v́ quả thật Ngài Rất mực Nhân từ, Rất mực Khoan dung.”
59:11

Há Ngươi đă không thấy những kẻ đạo đức giả đă nói với những người anh em của chúng gồm những kẻ không có đức tin trong nhóm Người dân Kinh sách: “Nếu các anh bị trục xuất, th́ chúng tôi sẽ ra đi cùng với các anh và chúng tôi sẽ không bao giờ nghe theo một ai về vấn đề của các anh; và nếu các anh bị tấn công, th́ chúng tôi sẽ đến trợ chiến các anh.” Nhưng Allah làm chứng, chúng là những tên nói dối.
59:12

Khẳng định rằng nếu họ bị trục xuất, th́ chúng sẽ không ra đi cùng với họ; và nếu họ bị tấn công, th́ chúng sẽ không trợ chiến họ; và nếu chúng có giúp họ đi nữa th́ chúng cũng sẽ quay lưng (đào tẩu). Và họ sẽ không được ai giúp đỡ cả.
59:13

Chắc chắn trong ḷng của chúng, các người đáng sợ hơn Allah. Sở dĩ như thế là v́ chúng là một đám người không am hiểu.
59:14

Chúng sẽ không hợp lực đánh các người trừ phi cố thủ trong những thị xă có thành lũy kiên cố hoặc chiến đấu đằng sau những bức tường. Nỗi thù nghịch giữa bọn chúng với nhau rất kịch liệt. Ngươi nghĩ rằng chúng đoàn kết nhưng kỳ thật tấm ḷng của chúng chia rẽ. Sở dĩ như thế là v́ chúng là một đám người không hiểu biết.
59:15

Giống trường hợp của những kẻ vừa bị trừng phạt trước chúng. Chúng đă nếm hậu quả tai hại về lề lối xử sự của chúng; và chúng sẽ chịu sự trừng phạt đau đớn.
59:16

Giống trường hợp Shaytan đă lừa gạt con người khi nó bảo y: “Anh chớ tin (Allah)!” Bởi thế, khi y hết tin (Allah), nó lại bảo: “Tôi không can hệ ǵ với anh. Tôi sợ Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ.
59:17

Bởi thế, kết cuộc của hai đứa chúng là cả hai đều sa vào Lửa và ở trong đó đời đời. Và đó là quả báo dành cho những kẻ làm điều sai quấy.
59:18

Hỡi những ai có niềm tin! Hăy sợ Allah và mỗi người nên xét lại những điều mà y đă gởi đi trước cho bản thân vào ngày mai. Và hăy sợ Allah! Quả thật, Allah Rất mực am tường về những điều các người làm.
59:19

Và chớ đối xử như những ai đă quên lăng Allah cho nên Ngài đă làm cho chúng lăng quên bản thân chúng trở lại. Chúng là những kẻ ngoan cố.
59:20

Các cư dân của Hỏa ngục và các cư dân của Thiên đàng không như nhau. Các cư dân của Thiên đàng mới là những người thắng lợi.
59:21

Nếu TA truyền giáng Qur'an này lên một quả núi, Ngươi sẽ thấy Nó khiêm tốn và chẻ đôi v́ khiếp sợ Allah. Đó là ngụ ngôn mà TA tŕnh bày cho nhân loại để may ra họ biết ngẫm nghĩ.
59:22

Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có Thượng Đế nào khác, Đấng biết hết điều vô h́nh và điều hữu h́nh. Ngài là Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung.
59:23

Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có Thượng Đế nào khác; Đức Vua, Đấng Linh Thiêng, Đấng Ban sự Bằng An, Đấng bố Đức Tin, Đấng Bảo Vệ An Ninh, Đấng Toàn Năng, Đấng Không Cưỡng lại được, Đấng Tự Hào. Quang vinh và trong sạch thay Allah! Ngài thoát khỏi những điều mà chúng đă kết hợp với Ngài.
59:24

Ngài là Allah, Đấng Tạo Hóa, Đấng Khởi Sự, Đấng Ban h́nh thể. Ngài mang những Tên gọi tốt đẹp nhất. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều tôn vinh Ngài bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M