New Page 1
 
New Page 1

58. المجادلة - Chương 58. Al-Mujadila (Người Phụ Nữ Khiếu-nại)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
58:1

Chắc chắn Allah đă nghe lời lẽ của người phụ nữ đă khiếu nại với Ngươi (Nabi) về người chồng của bà và than thở với Allah; và Allah nghe lời đối thoại giữa hai ngươi. Quả thật, Allah Hằng Nghe và Hằng Thấy.
58:2

Ai trong các người (mắng vợ): “Mày đối với tao như cái lưng của mẹ tao” để thôi vợ bằng lối Az-Zihaar th́ các bà không thể là các bà mẹ của họ được; bởi v́ người mẹ của họ chỉ là những ai đă hạ sanh họ. Và chắc chắn họ đă thốt ra lời lẽ ác đức và sai ngoa. Và quả thật, Allah Hằng Độ lượng và Hằng Tha thứ.
58:3

Và những ai thôi vợ theo lối Az-Zihaar rồi muốn rút lại lời ḿnh tuyên bố th́ phải giải phóng một người nô-lệ trước khi hai người trở lại ăn nằm với nhau. Đó là lời cảnh cáo về việc đó. Và Allah rất mực am tường về những điều các người làm.
58:4

Nhưng ai không có phương tiện th́ phải nhịn chay Siyaam suốt hai tháng liên tục trước khi hai người trở lại ăn nằm với nhau; nhưng nếu ai không có khả năng (nhịn chay) th́ phải nuôi ăn sáu mươi người nghèo. Như thế là để chứng tỏ các người tin tưởng nơi Allah và Thiên sứ của Ngài. Và đó là những giới hạn qui định bởi Allah. Và những người căi lệnh sẽ bị trừng phạt đau đớn.
58:5

Quả thật, những ai chống đối Allah và Thiên sứ của Ngài, th́ sẽ bị hạ nhục giống như những ai trước họ; và chắc chắn TA (Allah) đă ban xuống các bằng chứng rơ rệt. Và những người căi lệnh sẽ bị trừng phạt nhục nhă.
58:6

Vào Ngày mà Allah sẽ phục sinh tất cả bọn chúng, lúc đó Ngài sẽ báo cho chúng biết về những điều mà chúng đă làm. Allah đă cho ghi chép nó (vào sổ) nhưng chúng lại quên mất nó. Và Allah là Nhân Chứng cho tất cả mọi việc.
58:7

Há Ngươi không thấy việc Allah biết hết mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất. Không có một cuộc mật nghị nào giữa ba người mà Ngài không là (người) thứ tư tham dự với họ; và giữa năm người mà Ngài không là (người) thứ sáu tham dự với họ; hoặc ít hay đông hơn số đó mà không có sự tham dự của Ngài với họ bất cứ nơi nào họ hiện diện. Rồi vào Ngày Phục sinh, Ngài sẽ cho họ biết về những điều họ đă từng làm. Bởi v́, quả thật, Allah biết rơ tất cả mọi điều.
58:8

Há Ngươi không thấy việc những kẻ đă bị cấm không được mật nghị, rồi sau đó, tái phạm điều mà chúng đă bị cấm? và chúng mật nghị với nhau bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện bất tuân Thiên sứ. Và khi chúng đến gặp Ngươi, chúng không chào Ngươi bằng lời chào mà Allah đă dùng để chào Ngươi và chúng bảo nhau: “Tại sao Allah không phạt bọn ta về điều mà bọn ta nói?” Hỏa ngục thôi cũng đủ trừng phạt chúng; chúng sẽ bị đốt trong đó, một nơi đến cuối cùng rất xấu!
58:9

Hỡi những ai có niềm tin! Khi mật nghị với nhau, các người chớ nên bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện bất tuân Thiên sứ, mà hăy bàn chuyện đạo đức và kính sợ Allah. Và hăy sợ Allah, Đấng mà các người sẽ được tập trung về tŕnh diện.
58:10

Chuyện mật nghị (bàn điều tội lỗi) chỉ do Shaytan xúi giục với mục đích phá phách những người có đức tin. Nhưng nó (Shaytan) chẳng hăm hại được họ tí nào trừ phi Allah cho phép. Và những người có đức tin nên tin cậy mà phó thác cho Allah.
58:11

Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người được yêu cầu nới rộng chỗ ngồi cho người khác trong cuộc họp, hăy nới ra. Allah (với ḷng Khoan dung của Ngài) sẽ nới rộng chỗ ngồi cho các người. Và khi các người được yêu cầu đứng dậy, hăy đứng dậy. Allah sẽ cất nhắc những ai tin tưởng trong các người và những ai được ban sự hiểu biết lên địa vị và cấp bậc cao. Và Allah Rất mực am tường về những điều các người làm.
58:12

Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người đến tiếp xúc với Thiên sứ về chuyện riêng tư, hăy bố thí (cho người nghèo) trước cuộc tiếp xúc của các người. Điều đó tốt và trong sạch hơn cho các người. Nhưng nếu các người không t́m ra phương tiện (để bố thí) th́ quả thật, Allah Hằng Tha thứ và Khoan dung.
58:13

Há các người sợ việc bố thí trước cuộc tiếp xúc riêng của các người? Nhưng nếu các người không làm được và Allah quay lại tha thứ cho các người th́ các người phải dâng lễ Salaah một cách chu đáo và đóng Zakaah và vâng lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài. Và Allah Rất mực am tường về những điều các người làm.
58:14

Há Ngươi không thấy những ai quay lại kết thân với đám người mà Allah đă giận dữ? Chúng không phải là thành phần của các người (Muslim) và cũng không phải là thành phần của họ, và chúng mang điều giả dối ra thề thốt trong lúc chúng biết.
58:15

Allah đă chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt nghiêm khắc. Những điều mà chúng đă từng làm thật là tội lỗi.
58:16

Chúng đă dùng lời thề để làm b́nh phong. Bởi thế, chúngỳ đă cản trở con đường của Allah. V́ thế, chúng sẽ chịu một sự trừng phạt nhục nhă.
58:17

Tài sản và con cái của chúng sẽ không bao giờ giúp chúng thoát khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Chúng sẽ là cư dân của Lửa, nơi mà chúngỳ sẽ vào ở trong đó (đời đời).
58:18

Vào Ngày mà Allah sẽ phục sinh tất cả bọn chúng, chúng sẽ thề thốt với Ngài như chúngỳ đă từng thề thốt với các người. Và chúng nghĩ rằng chúng sẽ dựa vào một cái ǵ đó (để biện minh). Không, thật sự, chúng là những tên nói dối.
58:19

Shaytan đă làm chủ được chúngỳ khiến chúng quên mất việc tưởng nhớ Allah. Chúng thuộc bè nhóm của Shaytan. Này, quả thật, bè nhóm của Shaytan nhất định sẽ thua.
58:20

Quả thật, những ai chống đối Allah và Thiên sứ của Ngài th́ là những kẻ sẽ bị hạ nhục.
58:21

Allah đă ban hành chỉ-dụ: “TA và các Thiên sứ của TA nhất định sẽ thắng.” Bởi v́ Allah Toàn Lực và Toàn Năng.
58:22

Ngươi sẽ không t́m thấy một đám người nào đă có đức tin nơi Allah và Ngày Cuối cùng lại kết thân với ai là người chống đối Allah và Thiên sứ của Ngài dẫu rằng đó là cha mẹ, con cái, anh em hay bà con ruột thịt của họ đi nữa. Họ là những người mà đức tin đă được khắc ghi vào tâm khảm và Allah đă củng cố họ với tinh thần từ Ngài. Và Ngài sẽ thu nhận họ vào những ngôi Vườn bên dưới có các ḍng sông chảy để họ vào ở trong đó đời đời. Allah sẽ hài ḷng với họ và họ sẽ hài ḷng với Ngài. Họ gia nhập tổ chức của Allah. Thật sự chỉ có tổ chức của Allah mới thắng lợi vẻ vang thôi.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M