New Page 1
 
New Page 1

50. ق - Chương 50. Qaf (Một mẫu tự Ả-rập)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
50:1

Qaf. Thề bằng Qur'an quang vinh.
50:2

Không, chúng ngạc nhiên về việc một Người báo-trước xuất thân từ chúng đến với chúng. Bởi thế, những kẻ không tin tưởng lên tiếng: “Đây là một điều lạ lùng!
50:3

“Sao, khi chúng tôi chết và thành cát bụi (chúng tôi sẽ sống trở lại?) Đó là một sự trở về xa xôi.”
50:4

Chắc chắn TA (Allah) thừa biết việc đất đai ăn tiêu chúng; nhưng có một quyển sổ c̣n lưu trữ nơi TA.
50:5

Không, chúng phủ nhận Chân lư (Qur'an) khi Nó đến với chúng cho nên chúng đâm ra lúng túng.
50:6

Há chúng không nh́n lên bầu trời bên trên chúng xem TA đă dựng và trang hoàng nó như thế nào và không có một kẽ hở nào trong đó?
50:7

Và trái đất mà TA đă trải rộng và dựng trên đó những quả núi vững chắc và làm mọc ra đủ cặp thảo mộc xinh đẹp?
50:8

Một sự quan sát và một sự nhắc nhở cho từng người bề tôi sám hối (với Đấng Tạo Hóa).
50:9

Và TA ban nước mưa đầy ân phúc từ trên trời xuống mà TA dùng làm mọc ra vườn tược và trái hạt vào mùa gặt.
50:10

Và cây chà-là cao lớn đâm ra từng chùm trái lủng lẳng, chồng lên nhau;
50:11

Làm lương thực cho các bầy tôi (của Allah). Và TA dùng nó để làm sống lại một vùng đất đă chết. Và việc Phục sinh sẽ giống như thế.
50:12

Trước chúng, người dân của Nuh, và dân cư của Rass, người dân Thamud, đă bài bác sự thật;
50:13

Và 'Ad, Fir'aun, và người anh em của Lut,
50:14

Dân cư của khu rừng Aykah và người dân Tubba'; Tất cả đều cáo buộc các Thiên sứ nói dối cho nên lời hăm dọa của TA thể hiện.
50:15

Há TA đă mỏi mệt với việc tạo hoá đầu tiên? Không, chúng nghi ngờ về sự tạo hóa mới.
50:16

Và chắc chắn TA đă tạo hóa con người và biết điều mà linh hồn của y đề nghị với y bởi v́ TA tiếp cận y hơn tĩnh mạch nơi chiếc cổ của y.
50:17

Khi hai vị Thu-nhận , một vị ngồi bên phải và một vị ngồi bên trái, thu nhận.
50:18

Không một lời nào y thốt ra mà vị Canh gác (thiên thần) bên cạnh lại không sẵn sàng ghi xuống;
50:19

Và khi t́nh trạng đau đớn của cái chết thực sự xảy ra: “Đấy là cái mà nhà ngươi cố tránh!”
50:20

Và tiếng C̣i sẽ được hụ lên: Đấy là Ngày của sự Đe dọa
50:21

Và mỗi người sẽ đến tŕnh diện với một vị (Thiên thần) dẫn đường và một vị (Thiên thần) làm chứng tháp tùng.
50:22

“Nhà ngươi đă lơ-là việc này. Bây giờ TA tháo bỏ tấm màn của ngươi và cặp mắt của ngươi ngày nay sáng tỏ.”
50:23

Và người bạn đồng hành (Thiên thần) của y thưa: “Đây cái (hồ sơ) của y có sẵn nơi (bề) tôi!”
50:24

“Hai ngươi hăy quẳng từng tên vô đức tin ương ngạnh vào Hỏa ngục.
50:25

“Kẻ ngăn cản điều tốt, phạm pháp và nghi ngờ,
50:26

“Kẻ đă dựng một thần linh cùng với Allah. Hăy quẳng nó vào chỗ trừng phạt khắc nghiệt nhất.”
50:27

Người bạn (Shaytan) của y sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! (Bề) tôi đă không làm cho y phạm giới. Ngược lại tự y đi lạc xa tít ấy thôi.”
50:28

(Allah sẽ) phán: “Các ngươi không được căi vă trước mặt TA. TA đă gởi cho các ngươi Lời Đe dọa;
50:29

“Lời nói nơi TA không thay đổi; và TA không bất công với các bầy tôi.”
50:30

Vào Ngày mà TA (Allah) sẽ phán cho Hỏa ngục: “Nhà ngươi đă đầy chỗ hay chưa?” Nó sẽ thưa: “(Bẩm Allah!) C̣n ai nữa?”
50:31

Và Thiên đàng sẽ được mang đến trước mặt những người ngay chính sợ Allah, không xa.
50:32

“Đây là món (quà) đă được hứa với mỗi người biết hối cải và chăm chú,
50:33

“Người sợ Đấng ar-Rahman (Allah) Vô h́nh và đến với một tấm ḷng phục thiện.
50:34

“Hăy bước vào đó (Thiên đàng) với sự Bằng an; đó là Ngày vĩnh cửu.”
50:35

Trong đó, họ sẽ có vô vàn món vật mà họ mong muốn và c̣n nhiều món khác nữa nơi TA.
50:36

Và bao nhiêu thế hệ hùng cường hơn chúng về quyền lực đă bị TA tiêu diệt trước chúng và đă trôi giạt đi khắp nơi? Có c̣n chăng một chỗ lánh nạn?
50:37

Chắc chắn, trong đó (Qur'an) là một sự nhắc-nhở cho ai có lương tri, hoặc lắng tai nghe và là một nhân chứng.
50:38

Và chắc chắn TA đă tạo hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất trong sáu (06) Ngày và TA không hề mỏi mệt.
50:39

Hăy chịu đựng với những điều mà chúng nói và hăy tán dương Lời ca tụng Rabb (Allah) của Ngươi trước khi mặt trời mọc và trước khi nó lặn .
50:40

Và hăy tán dương Ngài suốt một phần của ban đêm và sau những lần phủ phục .
50:41

Và hăy chú ư nghe Ngày mà Người Gọi sẽ lớn tiếng gọi từ một chỗ rất gần,
50:42

Ngày mà chúng sẽ thực sự nghe một Tiếng Gầm dữ dội. Đó sẽ là Ngày đi ra (khỏi mộ).
50:43

Quả thật, TA là Đấng làm cho sống và gây cho chết. Và tất cả sẽ trở về với TA,
50:44

Ngày mà trái đất sẽ chẻ đôi, nhả chúng ra để chúng vội vă chạy đến (tập họp). Đó là một cuộc tập họp sẽ thật sự dễ dàng đối với TA.
50:45

TA biết rơ điều chúng nói; và Ngươi không là một người cưỡng bách chúng. Bởi thế, hăy dùng Kinh Qur'an mà cảnh cáo ai là người sợ Lời đe dọa của TA.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M