New Page 1
 
New Page 1

49. الحجرات - Chương 49. Al-Hujurat (Các Pḥng the)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
49:1

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ tiền khởi sự trước Allah và Thiên sứ của Ngài. Và hăy sợ Allah. Quả thật, Allah Hằng Nghe và Hằng Biết.
49:2

Hỡi những ai có niềm tin! Chớ cất giọng nói của các người cao hơn giọng nói của Nabi (Muhammad) và chớ nói lớn tiếng với Người khi nói chuyện, giống như việc các người thường nói lớn tiếng với nhau, e rằng việc làm của các người sẽ trở thành vô hiệu trong lúc các người không nhận thấy điều đó.
49:3

Quả thật, những ai hạ giọng của ḿnh trước mặt Thiên sứ là những người mà tấm ḷng đă được Allah rèn luyện cho ngay chính và sợ Allah. Họ sẽ được tha thứ và được một phần thưởng rất lớn.
49:4

Quả thật, những ai lớn tiếng gọi Ngươi từ bên ngoài pḥng the, th́ đa số đều là những người thiếu suy nghĩ.
49:5

Phải chi họ chịu khó chờ đợi đến lúc Ngươi bước ra ngoài để tiếp họ th́ tốt cho họ hơn. Và Allah Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan dung.
49:6

Hỡi những ai có niềm tin! Nếu có một kẻ gây rối mang tin tức về báo cáo với các người, hăy kiểm tra nó cho thật kỹ sợ rằng v́ ngu xuẩn các người có thể làm hại người (khác) rồi sau đó, đâm ra hối hận về điều các người đă làm.
49:7

Và nên biết rằng Thiên sứ đang sống với các người. Nếu Người làm theo sở thích của các người về nhiều vấn đề, th́ chắc chắn các người sẽ gặp nhiều phiền phức. Nhưng Allah làm cho đức tin thắm thiết vào ḷng các người và tô điểm nó xinh đẹp trong ḷng các người và làm cho việc không tin, việc gây rối và sự bất tuân đáng ghét đối với các người. Đó là những người được hướng dẫn.
49:8

Một thiên sủng và một thiên ân từ Allah. Quả thật, Allah Biết Hết, Rất Cao Minh.
49:9

Và nếu có hai nhóm tín đồ giao chiến, th́ hăy giải ḥa giữa đôi bên. Nhưng nếu nhóm này áp bức và lấn át nhóm kia th́ hăy đánh nhóm áp bức cho đến khi họ trở về phục mệnh Allah. Bởi thế, nếu họ qui chính, th́ hăy giải ḥa giữa hai nhóm một cách công bằng và vô tư. Quả thật, Allah yêu thương những người công bằng, vô tư.
49:10

Chỉ những người có đức tin mới là anh em với nhau (trong đạo). Do đó, hăy giải ḥa giữa hai anh em của các người. Hăy sợ Allah để may ra các người được khoan dung.
49:11

Hỡi những ai có niềm tin! Một đám người này chớ nên cười chê một đám người nọ; biết đâu, đám người này tốt hơn đám người nọ (và ngược lại). Và một số phụ nữ này không được cười chê một số phụ nữ nọ; biết đâu nhóm phụ nữ này tốt hơn nhóm phụ nữ nọ (và ngược lại). Chớ nói xấu lẫn nhau và chớ mắng nhiếc nhau bằng cách bêu tên tục. Bêu tên xấu của một người sau khi y đă tin tưởng là một việc làm xấu xa. Và ai không chừa bỏ th́ đó là những kẻ làm điều sai quấy.
49:12

Hỡi những ai có niềm tin! Tránh nghi kỵ càng nhiều càng tốt. Quả thật, nghi kỵ trong một vài trường hợp là một tội. Chớ dọ thám cũng chớ nói xấu lẫn nhau. Phải chăng một trong các người thích ăn thịt của người anh em của ḿnh đă chết? Bởi thế, nên gớm ghiếc việc đó. Và hăy sợ Allah. Quả thật, Allah Hằng quay lại (Tha thứ), Rất mực Khoan dung.
49:13

Hỡi nhân loại! TA đă tạo hóa các người từ một người nam và một người nữ và làm cho các người thành quốc gia và bộ lạc để các người nhận biết lẫn nhau (như anh em). Quả thật, đối với Allah, người vinh dự nhất là người ngay chính và sợ Allah nhất trong các người. Quả thật, Allah Biết hết, Rất Am tường.
49:14

Những người Ả-rập (của vùng sa mạc) nói: “Chúng tôi tin tưởng.” Hăy bảo: “Các người chưa có đức tin. Ngược lại hăy nói: 'Chúng tôi thần phục (theo Islam).' Bởi v́ đức tin chưa thấm sâu vào tấm ḷng của các người. Và nếu các người vâng lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài, th́ Ngài sẽ không làm mất điều nào trong việc làm của các người. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.
49:15

Chỉ những ai tin tưởng nơi Allah và Thiên sứ của Ngài rồi không nghi ngờ điều ǵ và chiến đấu bằng cả tài sản lẫn sinh mạng của họ cho Chính đạo của Allah mới là những người có đức tin. Họ là những người chân thật.
49:16

Hăy bảo: “Phải chăng các người muốn dạy Allah về tôn giáo của các người trong lúc Allah biết hết mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất? Và Allah biết hết mọi việc.”
49:17

Chúng xem việc theo Islam của chúng như một ân huệ ban cho Ngươi. Hăy bảo: “Các người chớ xem việc theo Islam của các người là một ân huệ dành cho ta. Không, Allah đă ban ân cho các người trong việc Ngài đă hướng dẫn các người đến với đức tin, nếu các người chân thật.
49:18

“Quả thật, Allah biết điều vô h́nh của các tầng trời và trái đất. Và Allah thấy hết tất cả những điều các người làm.”
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M