New Page 1
 
New Page 1

46. الأحقاف - Chương 46. Al-Ahqaf (Vùng Cồn Cát)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
46:1

Ha. Mim.
46:2

Kinh sách (Qur’an) do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh ban xuống.
46:3

Và TA đă tạo hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chỉ v́ Chân lư và trong một thời gian nhất định. Và những kẻ không có đức tin đă lánh xa điều mà họ đă được cảnh cáo.
46:4

Hăy bảo: “Các người có thấy những kẻ mà các người cầu nguyện ngoài Allah? Hăy chỉ cho ta vật ǵ của trái đất mà chúng đă tạo? hoặc chúng có một phần chia nào trong các tầng trời? hăy mang đến cho ta một kinh sách trước quyển (Qur'an) này; hoặc đưa ra một vài di tích hiểu biết nếu các người nói thật?
46:5

Và c̣n ai lầm lạc hơn kẻ cầu nguyện ngoài Allah những kẻ sẽ không trả lời y được cho đến Ngày Phục sinh và chính chúng cũng không biết việc người ta đang cầu nguyện chúng?
46:6

Và khi nhân loại sẽ được tập trung (để chịu xét xử), chúng sẽ trở thành kẻ thù của họ và sẽ phủ nhận việc họ tôn thờ chúng.
46:7

Và khi các Lời mặc khải rơ rệt của TA đă được đọc ra cho chúngỳ, những kẻ vô đức tin nói về sự Thật (Qur'an) sau khi nó đến tai chúng như sau: “Đây là một tṛ phù thủy rơ rệt!”
46:8

Hoặc chúng nói: “Y đă bịa đặt nó (Qur'an)”? Hăy bảo: “Nếu ta đă bịa đặt nó th́ các người sẽ không tài nào giúp ta thoát khỏi Allah. Ngài biết rơ điều mà các người nói về nó. Riêng Ngài thôi đủ làm một nhân chứng giữa ta và các người. Và Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.”
46:9

Hăy bảo: “Ta không phải là một người bịa đặt điều mới trong số các Thiên sứ; ta cũng không biết điều ǵ sẽ xảy đến với ta và với các người. Thật sự, ta chỉ tuân theo điều đă được mặc khải cho ta và ta chỉ là một Người báo-trước công khai.”
46:10

Hăy bảo: “Các người có nhận thấy, nếu (Qur'an này) do Allah ban xuống và các người phủ nhận nó, trong lúc một nhân chứng trong con cháu Israel xác nhận điều tương tự (trong Taurah) cho nên y tin tưởng, trong lúc các người lại ngạo mạn. Chắc chắn, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy.”
46:11

Và những kẻ vô đức tin nói về những người có đức tin: “Nếu nó (Islam) là một điều tốt th́ những người (nghèo khó) này đă không theo nó trước bọn ta;” và khi chúng không muốn để nó (Qur'an) hướng dẫn chúng, chúng bảo: “Đây là một điều láo khoét xưa cũ.”
46:12

Và trước nó (Qur'an) là Kinh sách của Musa (Kinh Taurah), một chỉ đạo và một hồng ân. Và (Qur'an) này là một Kinh sách bằng tiếng Ả-rập xác nhận (sự Thật nơi Kinh Taurah của Musa) nhằm cảnh cáo những ai làm điều sai quấy, và báo tin mừng cho những người làm tốt.
46:13

Quả thật, những ai nói: “Rabb chúng tôi là Allah,” rồi kiên quyết đứng vững th́ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền.
46:14

Họ sẽ là cư dân của Thiên đàng, nơi mà họ sẽ vào ở trong đó đời đời, một phần thưởng về những điều mà họ đă từng làm.
46:15

Và TA đă truyền cho con người nên hiếu thảo và ân cần với cha mẹ của y. Mẹ y đă cưu mang y nặng nhọc và hạ sanh y trong đau đớn; thời gian cưu mang và dứt sữa y là ba mươi tháng. Măi cho đến khi y trưởng thành và được bốn mươi tuổi, y cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi khả năng và sức mạnh để bề tôi có thể đền đáp về các ân huệ mà Ngài đă ban cho bề tôi và cho cha mẹ của bề tôi và hầu bề tôi có thể làm điều thiện được Ngài chấp nhận. Và xin Ngài nhân từ với bề tôi về con cháu của bề tôi. Quả thật, bề tôi quay về sám hối với Ngài và là một người Muslim (thần phục Ngài).
46:16

Họ sẽ là những người nằm trong số cư dân của Thiên đàng mà TA sẽ thu nhận về công đức tốt nhất mà họ đă làm và bỏ qua những điều xấu xa của họ,. Đây là Lời hứa chân thật đă được hứa với họ.
46:17

Và có kẻ nói tiếng ‘hứ'’ với cha mẹ của ḿnh, bảo: “Có phải hai ông bà đă hứa với tôi rằng tôi sẽ được đưa ra (khỏi mộ) trở lại trong lúc những thế hệ đă qua đời trước tôi (đâu có ai sống lại)?” Và hai ông bà cầu xin Allah giúp đỡ (và rầy con:) “Khổ thân con đấy! Con phải tin tưởng! Quả thật, Lời hứa của Allah là sự Thật.” Nhưng y nói: “Điều này chẳng qua là chuyện cổ tích mà thôi.”
46:18

Đó là những kẻ mà lời (trừng phạt) đối với chúng đă được xác minh đúng sự thật nơi những cộng đồng của loài Jinn và loài người đă qua đời trước chúng. Chúng quả thật là những kẻ sẽ mất mát nhất.
46:19

Và tất cả sẽ được ban cấp bậc tùy theo công việc mà họ đă làm hầu Ngài trả lại họ đầy đủ về việc làm của họ; và họ sẽ không bị thiệt tḥi.
46:20

Và vào Ngày mà những kẻ không có đức tin sẽ tŕnh diện trước Lửa: “Các người đă tiêu phí các món vật tốt trong cuộc đời của các người nơi thế gian và các người đă vui hưởng chúng. Bởi thế, Ngày nay các người sẽ được đền bù bằng h́nh phạt nhục nhă v́ các người đă tỏ ra ngạo mạn trên mặt đất, bất chấp lẽ phải và sự thật và bởi v́ các người đă hư đốn.”
46:21

Và hăy nhớ (Hud), một người anh em của 'Ad khi Người cảnh cáo người dân của Người sống nơi Al-Ahqaf ; và trước và sau (thời kỳ của) Người đă có những Người báo-trước đến bảo họ: “Hăy thờ phụng duy chỉ Allah thôi. Thật sự, ta sợ giùm cho các người về sự trừng phạt của một Ngày khủng khiếp.”
46:22

Họ đáp: “Có phải ông đến với chúng tôi bắt chúng tôi từ bỏ các thần linh của chúng tôi? Thế hăy mang điều mà ông đă hăm dọa chúng tôi đến xem nếu ông nói thật?”
46:23

Người bảo: “Duy chỉ Allah biết nó. Và ta chỉ truyền đạt cho các người điều mà ta được cử mang đến. Nhưng ta thấy các người là một đám người thật ngu xuẩn.”
46:24

Nhưng khi thấy một đám mây đang tiến đến thung lũng của họ, họ bảo: “Đám mây này sẽ ban cho chúng ta nước mưa.” (Hud bảo:) “Không, đó là cái mà các người đang thúc giục!” - một trận gió mang sự trừng phạt đau đớn bay đến
46:25

Tàn phá mọi vật theo Mệnh Lệnh của Rabb (Đấng Chủ Tể) của nó. Bởi thế, sáng hôm sau chẳng c̣n sót ǵ ngoài những căn nhà (đổ nát) của họ. TA báo oán đám người tội lỗi đúng như thế.
46:26

Và chắc chắn TA đă định cư họ trong những điều kiện mà TA đă không dùng để định cư các người và TA đă ban cho họ thính giác, thị giác và lương tri; nhưng thính giác, thị giác và lương tri của họ chẳng giúp ích họ được ǵ khi họ tiếp tục bài bác các Dấu hiệu của Allah; và các điều mà họ đă từng chế giễu vây hăm họ lại.
46:27

Và chắc chắn TA đă tàn phá những thị trấn xung quanh các người và đă tŕnh bày các Dấu hiệu bằng nhiều cách để các người có dịp qui chính.
46:28

Thế tại sao những kẻ mà họ nhận làm thần linh ngoài Allah nhờ đưa họ đến gần Ngài- không đến giúp họ? Không, chúng đă bỏ họ đi mất dạng. Và đó chỉ là lời nói dối của họ và là một điều mà họ đă bịa đặt.
46:29

Và khi TA đă quay một nhóm Jinn hướng về phía Ngươi lắng nghe Qur'an. Và khi chúng hiện diện nơi đó, chúng bảo nhau: “Hăy im lặng nghe (Qur'an)!” Bởi thế, khi cuộc xướng đọc chấm dứt, chúng trở về cảnh cáo người dân của chúng.
46:30

Chúng bảo: “Hỡi người dân chúng tôi! Chúng tôi đă nghe đọc một Kinh sách đă được ban xuống sau Musa, xác nhận lại điều đă có trước nó, hướng dẫn đến Chân lư và chính đạo.
46:31

Hỡi người dân chúng tôi! Hăy đáp ứng Người mời-gọi của Allah và tin tưởng nơi Người; Ngài (Allah) sẽ tha thứ tội lỗi của quí vị cho quí vị và giải cứu quí vị khỏi sự trừng phạt đau đớn.
46:32

Và ai không đáp ứng Người mời-gọi của Allah, th́ sẽ không trốn thoát khỏi trên trái đất; và y sẽ không có các vị bảo hộ nào ngoài Allah cả. Họ là những kẻ lầm lạc rơ rệt.”
46:33

Há họ không thấy rằng Allah, Đấng đă tạo hóa các tầng trời và trái đất và không bao giờ mỏi mệt bởi việc tạo hóa chúng, sẽ thừa khả năng phục sinh người chết? Vâng, quả thật, Ngài thừa khả năng làm được tất cả mọi vật.
46:34

Và vào Ngày mà những kẻ không có đức tin sẽ tŕnh diện trước Lửa “Há Lửa này không thật?” Chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi, Vâng ạ!” (Allah) phán: “Thế hăy nếm sự trừng phạt v́ tội các ngươi đă không tin tưởng.”
46:35

Do đó, hăy kiên nhẫn giống như các Thiên sứ đầy cương nghị (trước Ngươi) đă từng chịu đựng và chớ nóng ḷng về họ. Bởi v́ vào Ngày mà họ nh́n thấy cái (h́nh phạt) đă được hứa với họ, họ sẽ có cảm tưởng như đă ở lại trên trái đất chỉ một giờ trong một ngày. (Ngươi là) một người truyền đạt . Thế, phải chăng chỉ đám người hư đốn mới bị tiêu diệt?
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M