New Page 1
 
New Page 1

40. غافر - Chương 40. Ghafir (Đấng Tha Thứ)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
40:1

Ha. Mim.
40:2

Kinh sách (Qur'an) do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri ban xuống,
40:3

Đấng tha thứ tội lỗi, chấp nhận việc sám hối, nhưng trừng phạt nghiêm khắc, Đấng ban bố (ân huệ). Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Tất cả đều trở về với Ngài.
40:4

Không ai tranh căi về các Lời mặc khải của Allah ngoài những kẻ không tin. Bởi thế, chớ để cho sự tung hoành của chúng trên trái đất làm Ngươi mắc lừa.
40:5

Trước chúng, người dân của Nuh và sau chúng, các liên minh (ṭng phạm) đă bài bác (các Thiên sứ); mỗi một cộng đồng đều âm mưu chống lại Thiên sứ của họ hầu mong triệt hạ Người và dùng lời-lẽ ngụy biện để tranh luận hầu dập tắt Chân lư; nhưng TA đă bắt phạt họ. Bởi thế, hăy xem việc trừng phạt của TA như thế nào.
40:6

Lời (phán xử) của Rabb của Ngươi đối với những kẻ không có đức tin đều đúng cả. Rằng chúng sẽ là cư dân của Lửa.
40:7

Những vị (Thiên thần) mang Thiên Ngai và những vị đứng hầu xung quanh nó đều tán dương Lời ca tụng Đức Rabb của họ và tin tưởng nơi Ngài; và cầu xin sự tha thứ cho những ai có đức tin, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài lấy Đức Khoan dung và sự Hiểu biết (của Ngài) mà tóm thâu tất cả mọi vật. Xin Ngài tha thứ cho những ai hối cải và tuân theo con đường của Ngài và giải cứu họ khỏi h́nh phạt của Lửa ngọn.
40:8

“Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài cho họ vào những ngôi Vườn 'Adn (vĩnh cửu) mà Ngài đă hứa với họ và ai là người đạo đức trong số cha mẹ, vợ chồng và con cái của họ bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
40:9

“Và giữ họ xa các điều xấu xa (tội lỗi). Và ai được Ngài cứu vớt khỏi điều xấu xa vào Ngày (Phán xử) đó th́ chắc chắn sẽ được Ngài khoan dung. Và đó là một thắng lợi rất vẻ vang.”
40:10

Quả thật, những ai không có đức tin sẽ bị mắng: “Chắc chắn Allah ghét các người c̣n hơn việc các người ruồng ghét lẫn nhau là v́ khi được mời chấp nhận đức tin các ngươi đă từ chối.”
40:11

Chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Ngài đă làm cho chúng tôi chết hai lần và sống hai lần . Bây giờ chúng tôi thú tội của chúng tôi. Thế có lối thoát nào ra chăng?”
40:12

“Như thế là v́ khi Allah, Đấng Duy Nhất được khấn vái th́ các người phủ nhận; và nếu có việc kết hợp ai với Ngài, th́ các người tin tưởng. Bởi thế, việc phán xử là của Allah, Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại.”
40:13

Ngài là Đấng trưng bày cho các người các bằng chứng của Ngài và ban bổng lộc từ trên trời xuống cho các người; và chỉ ai hối cải mới ghi nhớ.
40:14

Do đó, hăy thành tâm cầu nguyện Allah, triệt để thần phục riêng Ngài dẫu rằng những kẻ vô đức tin ghét điều đó.
40:15

Chủ nhân của Thiên ngai rất tối cao về cấp bậc. Ngài phái Thiên thần mang Mệnh lệnh của Ngài xuống gặp người nào mà Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài hầu y cảnh cáo nhân loại về Ngày Gặp gỡ (Phục Sinh).
40:16

Ngày mà tất cả sẽ phải đến tŕnh diện. Không một điều nào của họ có thể giấu giếm khỏi Allah đặng. Quyền hành (Phán xử) vào Ngày đó sẽ thuộc về ai? Thuộc về Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Tối Thượng.
40:17

Vào Ngày đó, mỗi người sẽ được tưởng thưởng về công tŕnh của ḿnh. Sẽ không có sự bất công vào Ngày đó. Quả thật, Allah rất nhanh trong việc thanh toán.
40:18

Và hăy cảnh cáo họ về Ngày (Phán xử) đang tiến đến gần, Ngày mà những quả tim sẽ nhảy thót lên cổ họng, làm nghẹt thở. Những kẻ làm điều sai quấy sẽ không có bạn bè hoặc người can thiệp nào để nhờ cậy.
40:19

Ngài (Allah) biết rơ điều phản trắc của cặp mắt và điều mà các ḷng ngực giấu giếm.
40:20

Và Allah sẽ phán quyết bằng sự thật, trong lúc những kẻ mà họ khấn vái ngoài Ngài sẽ không quyết định được ǵ cả. Rơ thật là Allah, bởi v́ Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy.
40:21

Và há họ không đi du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc của những ai đă sống trước họ? Chúng mạnh hơn họ về quyền lực và các di tích lịch sử trên trái đất. Nhưng Allah đă bắt phạt chúng v́ tội lỗi của chúng. Và không ai che chở chúng tránh khỏi Allah.
40:22

Như thế là v́ các Thiên sứ của chúng đă đến gặp chúng với những bằng chứng rơ rệt, nhưng chúng không tin tưởng, cho nên Allah bắt phạt chúng. Quả thật, Ngài rất hùng mạnh và trừng phạt rất nghiêm khắc.
40:23

Và chắc chắn TA đă cử Musa mang các dấu lạ của TA với một thẩm quyền rơ rệt,
40:24

Đến gặp Fir'aun (Phê-rô), Haman và Qarun nhưng chúng bảo (Musa) là một tên phù thủy, một tên nói dối.
40:25

Và khi Người (Musa) mang Chân lư từ TA đến với chúng, chúng bảo: “Hăy giết các đứa con trai của những ai tin tưởng theo Y (Musa) và tha mạng phụ nữ của chúng.” Và mưu đồ của những kẻ không có đức tin chỉ là sự mất mát.
40:26

Fir'aun bảo: “Để ta giết Musa, và để nó gọi Rabb của nó. Ta sợ nó sẽ thay đổi tôn giáo của các ngươi hoặc sẽ gây điều thối nát trên trái đất.”
40:27

Và Musa bảo: “Tôi cầu xin Rabb của tôi và của quí vị che chở tôi khỏi tay của tất cả các tên ngạo mạn không tin tưởng nơi Ngày Thanh toán (xử lư).
40:28

Và một người đàn ông tin tưởng trong đám thuộc hạ của Fir'aun đă từng giấu giếm đức tin của ḿnh vội lên tiếng thưa: “Ngài sẽ giết một người chỉ v́ y nói: 'Rabb của tôi là Allah; và chắc chắn y đă mang những bằng chứng rơ rệt từ Rabb của quí ngài đến cho quí ngài? Và nếu là một tên nói dối th́ y sẽ chịu tội về lời gian dối của y. Ngược lại, nếu là một người nói thật th́ điều mà y hăm dọa quí ngài chắc chắn sẽ rơi nhằm phải quí ngài. Thật sự, Allah không hướng dẫn người nào thái quá và nói dối.
40:29

Thưa quí ngài! Ngày nay quyền hành nằm trong tay của quí ngài. Quí ngài thắng thế trong xứ. Nhưng ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi h́nh phạt của Allah nếu nó rơi nhằm phải chúng ta?” Fir'aun đáp: “Ta chỉ tŕnh bày cho các người thấy điều mà ta thấy. Và ta chỉ hướng dẫn các người theo con đường ngay chính.”
40:30

Và người tin tưởng nọ thưa: “Thưa quí ngài! Thật sự, tôi sợ giùm cho quí ngài điều tương tự Ngày của Liên quân!
40:31

“Giống số phận của người dân của Nuh, của 'Ad và của Thamud và của những kẻ sau chúng bởi v́ Allah không muốn bầy tôi của Ngài gặp bất công.
40:32

“Và thưa quí ngài! Tôi sợ giùm cho quí ngài về Ngày Với Gọi nhau.
40:33

“Ngày mà quí ngài sẽ quay lưng tháo chạy. Quí ngài sẽ không có một vị che chở nào giúp đỡ để tránh khỏi Allah. Và ai mà Allah đánh lạc hướng th́ sẽ không gặp một người hướng đạo nào.
40:34

“Và chắc chắn khi xưa Yusuf đă đến với quí ngài với các bằng chứng rơ rệt nhưng quí ngài không ngừng nghi ngờ về cái mà Người đă mang đến cho quí ngài; măi cho đến khi Người qua đời th́ quí ngài bảo: “Allah sẽ không bao giờ dựng một Thiên sứ nào sau Người nữa.” Allah đánh lạc hướng ai là kẻ thái quá và nghi ngờ giống như thế.
40:35

Những ai hay tranh căi về các dấu hiệu của Allah nhưng không có một bằng chứng nào đến với họ th́ là đáng ghét đối với Allah và đối với những người có đức tin. Allah niêm kín tấm ḷng của từng tên bạo ngược ngạo mạn giống như thế.”
40:36

Và Fir'aun bảo: “Hỡi Haman! Hăy xây cho ta một cái tháp cao để ta có thể đến giáp các con đường;
40:37

“Các con đường của các tầng trời để ta nh́n thấy Thượng Đế của Musa bởi v́ ta nghĩ nó là một tên nói dối.” Và hành động tội lỗi của Fir'aun đă được tô điểm xinh đẹp cho y giống như thế và cản trở y theo chính đạo. Và mưu đồ của Fir'aun chỉ thất bại.
40:38

Người tin tưởng (nọ) tiếp: “Hỡi người dân của tôi! Hăy nghe lời tôi. Tôi sẽ hướng dẫn quí vị đi theo con đường ngay chính.
40:39

“Hỡi người dân của tôi! Đời sống trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ ngắn ngủi và chắc chắn Đời sau mới là một ngôi nhà vĩnh cửu.
40:40

“Ai làm điều ác th́ chỉ bị phạt đền bằng với tội đă phạm. Ngược lại, ai làm điều thiện, bất luận nam hay nữ, và có đức tin th́ sẽ vào Thiên đàng, nơi mà họ sẽ hưởng vô vàn bổng lộc.
40:41

“Hỡi người dân của tôi! Chuyện ǵ xẩy ra cho tôi! tôi kêu gọi quí vị đến với sự cứu rỗi ngược lại quí vị kêu gọi tôi đến với Lửa?
40:42

“Quí vị kêu gọi tôi phủ nhận Allah và kết hợp thần linh với Ngài, điều mà tôi không biết một tí nào; và tôi kêu gọi quí vị đến với Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha thứ.
40:43

“Không có chi phải ngờ vực, quí vị kêu gọi tôi đến với một kẻ không có quyền đ̣i hỏi người ta cầu nguyện ḿnh ở đời này và ở Đời sau; và Allah là mục tiêu trở về của chúng ta; và quả thật những kẻ tàn ác sẽ là cư dân của Lửa.
40:44

“Sau này quí vị sẽ nhớ những điều tôi nói. Tôi giao số phận của tôi cho Allah bởi v́ Allah là Đấng Hằng Thấy các bầy tôi.”
40:45

Do đó, Allah che chở y khỏi những điều xấu xa mà chúng đă âm mưu; và sự trừng phạt khắc nghiệt bao vây thuộc hạ của Fir'aun.
40:46

Lửa mà chúng sẽ bị dắt ra chạm trán vào buổi sáng và buổi chiều. Và vào Ngày mà Giờ (Xét xử) sẽ được thiết lập: “Hăy đưa thuộc hạ của Fir'aun vào chỗ trừng phạt khắc nghiệt nhất.”
40:47

Và khi chúng sẽ căi nhau trong Lửa, người cô thế sẽ bảo kẻ ngạo mạn: “Quả thật, chúng tôi đă theo quí ngài. Há quí ngài có thể bốc một phần Lửa nào khỏi chúng tôi được chăng?”
40:48

Những kẻ ngạo mạn sẽ đáp: “Tất cả chúng ta đều ở trong nó (Lửa)! Quả thật, Allah đă phân xử giữa các bầy tôi.”
40:49

Và những ai ở trong Lửa sẽ nói với những vị canh gác Hỏa ngục: “Hăy xin Rabb của quí ngài giảm bớt h́nh phạt cho chúng tôi một ngày được chăng?”
40:50

Họ sẽ đáp: “Há các Thiên sứ của các người đă không mang các bằng chứng rơ rệt đến với các người?” Chúng sẽ thưa: “Dạ, có!” Họ bảo: “Thế hăy cầu nguyện đi!” Nhưng lời cầu nguyện của những kẻ không có đức tin chỉ lẩn quẩn trong rối rắm.
40:51

Chắc chắn, TA sẽ giúp các Thiên sứ của TA và những ai có đức tin ở đời này đạt thắng lợi; và vào Ngày mà các nhân chứng sẽ đứng ra;
40:52

Ngày mà lời lẽ phân trần của những kẻ làm điều sai quấy sẽ không giúp ích ǵ được cho chúng. Ngược lại, chúng sẽ nhận lời nguyền rủa và một chỗ ở xấu xa.
40:53

Và chắc chắn TA đă ban Chỉ đạo cho Musa và làm cho con cháu Israel thừa hưởng Kinh sách (Taurah):
40:54

Một Chỉ đạo và Lời Nhắc nhở cho những người thông hiểu.
40:55

Bởi thế, hăy kiên nhẫn (hỡi Thiên sứ!) bởi v́ Lời hứa của Allah là sự thật. Và hăy cầu xin Rabb của Ngươi tha thứ tội lỗi của Ngươi và hăy tán dương ca tụng Rabb của Ngươi vào buổi chiều và buổi sáng.
40:56

Quả thật, những ai tranh căi về các lời mặc khải của Allah nhưng không có một bằng chứng nào đến với họ th́ có niềm kiêu hănh trong ḷng; họ sẽ không bao giờ đạt được mục đích. Bởi thế, hăy xin Allah che chở bởi v́ Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Thấy.
40:57

Chắc chắn việc tạo hóa các tầng trời và trái đất vĩ đại hơn việc tạo hóa loài người, nhưng đa số nhân loại không biết.
40:58

Người mù và người nh́n thấy không ngang bằng nhau; và những ai có đức tin và làm việc thiện không ngang bằng với người làm điều ác. Các người ít ghi nhớ thay!
40:59

Quả thật, Giờ (Xét xử) chắc chắn sẽ đến, không có chi phải ngờ vực cả; nhưng đa số thiên hạ không tin.
40:60

Và Rabb của các người phán: “Hăy cầu nguyện TA, TA sẽ đáp lại các ngươi. Quả thật, những ai kiêu ngạo và xem thường việc thờ phụng TA th́ sẽ đi vào Hỏa ngục một cách nhục nhă.”
40:61

Allah là Đấng đă làm ra ban đêm cho các người để các người có thể nghỉ ngơi và ban ngày để nh́n thấy. Và quả thật, Allah ban phát thiên lộc cho nhân loại nhưng đa số người ta không biết ơn.
40:62

Allah, Rabb của các người là thế; Đấng Tạo hóa vạn vật. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế tại sao các người lánh xa?
40:63

Những ai phủ nhận các Dấu hiệu của Allah thường lánh xa như thế.
40:64

Allah là Đấng làm trái đất thành một nơi cư ngụ cho các người và bầu trời như cái lọng che và ban h́nh thể cho các người và tô điểm h́nh thể của các người tốt đẹp và cung dưỡng các người với thực phẩm tốt và sạch. Allah, Rabb của các người là thế. Bởi thế, Phúc đức thay Allah! Rabb của vũ trụ.
40:65

Ngài là Đấng Hằng Sống. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Do đó, hăy cầu nguyện Ngài, hoàn toàn thần phục riêng Ngài. Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ.
40:66

Hăy bảo: “(Allah) cấm Ta không được tôn thờ những ai mà các người cầu nguyện ngoài Ngài khi Ta đă tiếp thu những bằng chứng rơ rệt từ Rabb của Ta. Và Ta được lệnh phải thần phục Đấng Chủ Tể của vũ trụ.
40:67

Ngài là Đấng đă tạo hóa các người từ đất bụi, rồi từ một giọt tinh dịch, rồi từ một ḥn máu đặc, rồi mang các người ra đời thành các đứa bé, rồi làm cho các người trưởng thành đầy đủ sức lực, rồi làm các người thành già yếu. Và trong các người, có người chết non; và (có người) được sống đến hết thời hạn qui định; và hầu các người am hiểu.
40:68

Ngài là Đấng làm cho sống và làm cho chết. Bởi thế, khi Ngài quyết định một việc, Ngài chỉ phán với nó “Hăy Thành!” th́ nó sẽ thành.
40:69

Há Ngươi không thấy những ai đă tranh căi về các lời mặc khải của Allah rồi tự xa lánh?
40:70

Những ai đă phủ nhận Kinh sách (Qur'an) và những điều mà TA đă cử các Thiên sứ của TA mang đến. Rồi đây, chúng sẽ sớm biết,
40:71

Khi những chiếc gông đóng vào cổ của chúng và chúng sẽ bị lôi kéo bằng những sợi ḷi tói
40:72

Trong nước sôi hôi thúi; rồi bị đốt trong Lửa,
40:73

Rồi có lời bảo chúng: “Đâu là những kẻ mà các ngươi đă kết hợp
40:74

Với Allah?” Chúng sẽ thưa: “Chúng đă bỏ rơi chúng tôi đi mất biệt. Trước đây, chúng tôi đă không cầu nguyện cái ǵ.” Allah đă đánh lạc hướng những kẻ không có đức tin như thế.
40:75

Như thế là v́ các điều mà các ngươi đă vui thích trên trái đất không có lư do chính đáng và các ngươi đă ham vui quá đáng.
40:76

Hăy bước vào các cánh cửa của Hỏa ngục để ở trong đó vĩnh viễn. Thật xấu xa thay chỗ ở của những kẻ ngạo mạn!
40:77

Bởi thế hăy kiên nhẫn. Quả thật, Lời hứa của Allah là sự thực. Bởi thế, dẫu TA có cho Ngươi thấy một phần những điều mà TA đă hăm dọa chúng hoặc TA có bắt hồn của Ngươi đi trước, th́ bề nào chúng vẫn trở về với TA.
40:78

Và chắc chắn TA đă cử các Thiên sứ đến trước Ngươi. Có người TA đă kể câu chuyện của họ cho Ngươi; và có người TA đă không kể câu chuyện của họ cho Ngươi. Và không một Thiên sứ nào được quyền mang một Dấu hiệu đến nếu không có phép của Allah. Và khi Mệnh lệnh của Allah được ban hành, th́ vấn đề sẽ được quyết định đúng với sự thật. Và những kẻ tuân theo điều giả dối lúc đó sẽ hoàn toàn thua thiệt.
40:79

Allah là Đấng làm ra gia súc cho các người. Một số các người dùng để cưỡi và một số các người dùng làm thịt.
40:80

Và nơi chúng các người được một số lợi ích khác. Và nhờ chúng các người có thể đạt được một ước vọng trong tấm ḷng của các người. Và các người được chuyên chở trên lưng chúng và trên chiếc tàu.
40:81

Và Ngài trưng bày cho các người các Dấu hiệu của Ngài. Và đâu là các Dấu hiệu của Allah mà các người phủ nhận?
40:82

Há họ không đi du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc của những ai đă sống trước họ? Chúng đông người và mạnh hơn họ về sức lực và những di tích mà chúng đă để lại trên trái đất. Tuy nhiên, những công tŕnh mà chúngỳ đă làm ra chẳng giúp ích ǵ được cho chúngỳ cả.
40:83

Bởi v́ khi những Thiên sứ của chúng đến gặp chúngỳ với những bằng chứng rơ rệt th́ chúngỳ hí hửng với kiến thức của chúng, và những điều mà chúng thường chế giễu đă vây hăm chúng trở lại.
40:84

Bởi thế, khi thấy sự trừng phạt của TA, chúng thưa: “Chúng tôi tin tưởng nơi Đấng Allah Duy Nhất; và chúng tôi phủ nhận những kẻ mà chúng tôi đă kết hợp với Ngài.”
40:85

Nhưng đức tin của chúngỳ vào lúc thấy h́nh phạt của TA chẳng giúp ích ǵ được cho chúng cả. Đó là Đường lối của Allah đối xử với bầy tôi của Ngài trong quá khứ. Và là cái mà những kẻ phủ nhận Allah đă mất mát.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M