New Page 1
 
New Page 1

27. النمل - Chương 27. An-Naml (Con Kiến)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
27:1

Ta. Sin. Đây là những câu của Qur'an và là một Kinh sách minh bạch;
27:2

Một Chỉ đạo và tin mừng cho những người tin tưởng,
27:3

Những ai dâng lễ Salaah và đóng Zakaah và tin tưởng chắc chắn nơi Đời sau.
27:4

Quả thật, đối với những ai không tin có Đời sau, TA tô điểm việc làm của họ đẹp mắt đối với họ; bởi thế, họ bối rối vơ vẩn.
27:5

Họ là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt xấu xa và sẽ là những người thua thiệt lớn nhất ở Đời sau.
27:6

Và chắc chắn, Ngươi đă tiếp thu Qur'an từ Đấng Chí Minh và Toàn Tri.
27:7

(Hăy nhớ) khi Musa bảo người nhà: “Quả thật, ta thấy một ngọn lửa ở đằng xa; ta sẽ mang về cho các người tin tức từ chỗ đó hoặc mang về cho các người một khúc củi cháy để các người có thể sưởi ấm.”
27:8

Nhưng khi đến chỗ ngọn lửa, Người nghe tiếng gọi, bảo: “Phúc cho ai ở trong lửa và cho ai ở xung quanh nó! Quang vinh thay Allah! Đấng Chủ Tể của vũ trụ.
27:9

“Hỡi Musa! Thực sự, TA là Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.
27:10

“Hăy quẳng chiếc gậy của ngươi xuống!” Nhưng khi thấy nó động đậy giống như một con rắn, Người quay lưng bỏ chạy và không ngoái nh́n phía sau. “Hỡi Musa! Chớ khiếp đảm. Quả thật! Các Thiên sứ chớ nên khiếp đảm trước mặt TA.
27:11

“Ngoại trừ ai làm điều sai quấy rồi sau đó làm điều thiện để chuộc điều ác th́ thực sự TA Hằng tha thứ, Hằng khoan dung.
27:12

“Và hăy áp bàn tay của Ngươi vào lồng ngực của Ngươi; khi rút ra, nó sẽ trắng toát nhưng không có ǵ đau đớn cả; một trong chín Dấu lạ (mà Ngươi sẽ mang) đến tŕnh bày cho Fir'aun và đám người của hắn. Quả thật chúng là một đám người ương ngạnh.”
27:13

Nhưng khi các Dấu-lạ của TA được mang đến tŕnh bày cho chúng nh́n, chúng nói: “Đây rơ ràng là một tṛ ảo thuật!”
27:14

Nhưng v́ sai quấy và kiêu ngạo, chúng đă phủ nhận các Dấu lạ đó mặc dầu trong thâm tâm, chúng nh́n nhận chúng. Bởi thế, hăy nh́n xem kết cuộc của những kẻ thối nát!
27:15

Và chắc chắn TA đă ban kiến thức cho Dawud và Sulayman. Và cả hai đều tán dương thưa: “Mọi ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đă ưu-đăi chúng tôi hơn nhiều bề tôi tin tưởng khác của Ngài.”
27:16

Và Sulayman thừa kế Dawud. Và Người bảo: “Hỡi người dân! Chúng tôi đă học được tiếng nói của loài chim và đă được ban cấp đủ mọi thứ; và đây là một thiên ân rơ rệt.”
27:17

Và đoàn binh tướng của Sulayman gồm loài Jinn, người và chim chóc đă được triệu tập trước mặt Người theo đội ngũ chỉnh tề.
27:18

Măi cho đến khi chúng đến một thung lũng của loài kiến; một con kiến lên tiếng: “Hỡi đoàn kiến chúng ta! Hăy lui vào chỗ ở của các anh kẻo Sulayman và đoàn quân của Người sẽ vô t́nh dẫm nát các anh trong lúc họ không nhận thấy.”
27:19

Lấy làm vui thích trước lời nói của nó, Sulayman mĩm cười và thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi quyền lực hầu bề tôi đa tạ Ngài về những Ân huệ mà Ngài đă ban cấp cho bề tôi và cha mẹ của bề tôi hầu bề tôi có thể làm việc thiện mà Ngài hài ḷng và hăy lấy Đức Khoan dung của Ngài mà thâu nhận bề tôi vào đám bầy tôi ngay chính của Ngài.”
27:20

Và Người kiểm tra đoàn chim, rồi bảo: “Sao ta không thấy con Hud-hud ? Há nó vắng mặt?”
27:21

Chắc chắn, ta sẽ phạt nó nghiêm khắc; hoặc ta sẽ giết nó; hoặc nó sẽ cho ta biết lư do rơ rệt.
27:22

Nhưng không dám chậm trễ, con Hud-hud vội vă bay về, thưa: “Hạ thần bay đi tham quan địa điểm mà bệ-hạ chưa hề đặt chân đến và hạ thần mang tin tức chắc chắn từ Saba' về tâu với bệ-hạ.
27:23

“Hạ thần đă khám phá thấy có một nữ vương cai trị người dân và nữ vương đă được cung phụng đầy đủ mọi thứ và làm chủ một ngai vương lộng lẫy.
27:24

“Hạ thần thấy nữ vương và dân chúng của nữ vương tôn thờ mặt trời thay v́ Allah, và Shaytan đă khiến chúng thích thú với việc làm của chúng và cản trở chúng xa con đường (của Allah) bởi v́ chúng không được ai hướng dẫn.
27:25

“Há chúng không phủ phục trước Allah, Đấng phô bày những điều bí mật trong các tầng trời và trái đất và biết rơ những điều mà quí vị giấu giếm và những điều mà quí vị tiết lộ.”
27:26

Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Rabb (Đấng Chủ Tể) của Thiên Ngai vĩ đại.
27:27

(Sulayman) bảo: “Trẫm sẽ xét xem nhà ngươi nói thật hay nói dối.”
27:28

“Nhà ngươi hăy mang phong thư này của ta đi giao cho chúng rồi từ giả lui về; sau đó đợi xem chúng phúc đáp điều ǵ.”
27:29

(Nữ vương) bảo: “Hỡi các tướng lĩnh! Trẫm vừa nhận một phong thư khả kính.
27:30

“Phong thư này của Sulayman và nó bắt đầu với: 'Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung.'
27:31

“Chớ cao ngạo đối với ta và hăy đến gặp ta như một người Muslim (thần phục Allah).”
27:32

(Nữ vương) bảo: “Hỡi các chư khanh! Hăy cố vấn trẫm trong việc này. Trẫm không quyết định một công việc ǵ mà không có mặt của các khanh.”
27:33

(Quần thần) tâu: “Chúng ta vũ trang đầy đủ và dày dạn kinh nghiệm chiến đấu mạnh mẽ nhưng chính bệ-hạ là vị ra lệnh. Bởi thế, xin bệ-hạ cân nhắc kỹ lưỡng về điều bệ-hạ sắp ban hành.”
27:34

Nữ vương bảo: “Theo trẫm th́ khi tiến vào một thị trấn nào các vua chúa sẽ tàn phá nó, và bắt những người quyền thế nhất của nó làm thứ dân thấp hèn nhất; và họ sẽ làm như thế.
27:35

“Và trẫm sẽ sai sứ thần mang lễ vật đến triều cống họ rồi đợi xem các sứ thần sẽ mang điều ǵ trở về.”
27:36

Bởi thế, khi họ đến yết kiến Sulayman, Người bảo: “Há các người định làm cho ta giầu thêm? Bởi v́ những thứ mà Allah đă ban cho ta tốt hơn những thứ mà Ngài đă ban cho các người. Không, các người vui thích với những cống vật của các người.
27:37

“Hăy lui về tâu với họ bảo bọn ta sẽ đến hỏi tội họ với một đoàn quân mà họ sẽ không bao giờ kháng cự nổi và bọn ta sẽ đuổi họ ra khỏi nơi đó nhục nhă và bị khinh rẻ”
27:38

(Sulayman) bảo: “Hỡi các tướng lănh! Ai trong các ngươi sẽợ mang ngai vàng của nàng đến nạp cho ta trước khi chúng đến gặp ta qui phục?”
27:39

Một tên Jinn to lớn và sức lực tâu: “Hạ thần sẽ mang nó đến nạp cho bệ-hạ trước khi bệ-hạ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của bệ-hạ. Quả thật, hạ thần có đầy đủ sức mạnh và đáng tin cậy để làm việc đó.”
27:40

Nhưng có một tên làu thông kinh sách vội tâu: “Hạ thần sẽ mang nó đến nạp cho bệ-hạ trong nháy mắt.” Bởi thế, khi thấy nó được mang đến đặt trước mặt, Người (Sulayman) bảo: “Đây là một trong những thiên ân mà Rabb của Ta dùng để thử thách xem ta biết ơn hay bội ơn. Bởi v́, ai tri ân th́ việc tạ ơn đó chỉ có lợi cho bản thân ḿnh; ngược lại, ai bội ơn th́ Rabb của ta vô cùng giầu có và vô cùng rộng răi”.
27:41

(Sulayman) bảo: “Hăy cải trang ngai vàng của nàng cho nàng để chúng ta xem nàng được chỉ dẫn hay không.”
27:42

Bởi thế, khi nàng đến yết kiến (Sulayman), liền có lời hỏi nàng: “Há ngai vàng của nữ vương giống cái này?” Nàng đáp: “Dường như nó giống như thế.” Và (Sulayman bảo): “Chúng ta đă được ban kiến thức trước nàng và là những người Muslim.”
27:43

Và những thứ mà nàng đă tôn thờ ngoài Allah đă cản trở nàng bởi v́ nàng thuộc về một dân tộc không tin tưởng.
27:44

Có lời nghinh đón nàng: “Xin mời nữ vương vào dinh” Và khi thấy nó Ô, nàng ngỡ đó là một hồ nước nên nàng vén váy lên để lộ chân nàng. Sulayman bảo: “Đây là một cung điện được lót bằng những miếng pha lê.” Nàng thốt: “Lạy Rabb của bề tôi! Bề tôi đă làm hỏng tâm hồn của bề tôi. Và bề tôi và Sulayman xin nạp ḿnh thần phục Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ.”
27:45

Và chắc chắn trước đây, TA đă cử đến với người dân Thamud, một người anh em của họ, Salih (Saleh). (Người) bảo họ: “Hăy thờ phụng Allah.” Nhưng lúc đó, họ chia thành hai nhóm tranh chấp nhau.
27:46

Salih bảo: “Hỡi dân ta! Tại sao các người chỉ muốn hối thúc điều dữ đến trước điều lành? Tại sao các người không cầu xin Allah tha thứ để may ra các người được khoan hồng?”
27:47

Họ đáp: “Chúng tôi thấy ông mang điều xui xẻo đến cho chúng tôi.” Salih bảo: “Điều xui xẻo của các người ở nơi Allah; không, các người là một đám dân đang bị thử thách.”
27:48

Trong thành phố, có chín người hay làm ác trong xứ nhưng không chịu sửa ḿnh.
27:49

Họ bảo (nhau): “Hăy cùng nhau thề với Allah rằng bọn ḿnh nhất định sẽ tấn công giết y và gia đ́nh của y vào ban đêm rồi nói với người thừa kế của y rằng bọn ḿnh đă không chứng kiến việc giết hại gia đ́nh của y và bọn ḿnh nói thật.”
27:50

Và họ âm mưu sắp đặt một kế hoạch và TA (Allah) cũng sắp đặt một kế hoạch; và họ không nhận thấy.
27:51

Hăy xem kết cuộc của kế hoạch của họ như thế nào. Quả thật, TA đă tiêu diệt họ và đám dân của họ, toàn bộ.
27:52

V́ vậy, nhà cửa của họ hoang tàn v́ tội họ đă hành động sai quấy. Thật sự, trong đó là một Dấu hiệu cho đám người hiểu biết.
27:53

Và TA đă giải cứu những ai tin tưởng và ngay chính sợ Allah.
27:54

Và Lut (Lốt); khi Người bảo người dân của Người: “Há các người đă làm điều khả-ố trong lúc các người thấy rơ?
27:55

Há các người v́ nhục dục đă đến với đàn ông thay v́ phụ nữ? Không, các người là một đám người ngu xuẩn.
27:56

Câu trả lời của người dân của Người chỉ là: “Hăy trục xuất gia đ́nh của Lut ra khỏi thành phố của quí vị! Họ là những người muốn giữ ḿnh trong sạch!”
27:57

Bởi thế, TA đă giải cứu Người và gia đ́nh của Người ngoại trừ bà vợ của Người mà TA đă quyết định cho ở lại trong đám người sẽ bị tiêu diệt.
27:58

Và TA đă trừng phạt chúngỳ bằng một trận mưa (đá) khủng khiếp, một trận mưa tai ác đối với những kẻ đă được cảnh cáo.
27:59

Hăy thưa: “Mọi ca tụng đều dâng lên Allah và lời chúc 'Bằng an' cho những bề tôi của Ngài những ai mà Ngài đă chọn. Ai ưu việt? Allah hay là những kẻ mà chúng kết hợp với Ngài?”
27:60

Ai là Đấng đă tạo các tầng trời và trái đất và cho mưa từ trên trời xuống cho các người mà TA dùng làm mọc ra những mảnh vườn xinh đẹp. Các người không có khả năng làm mọc ra cây cối của chúng? Có chăng một thần linh với Allah? Không, chúng là một đám người dựng đối tác ngang hàng (với Allah).
27:61

Ai là Đấng đă làm trái đất thành một chỗ ở vững chắc và đặt giữa nó các sông ng̣i và đặt giữa hai biển nước (mặn và ngọt) một bức chắn? Có chăng một thần linh với Allah? Không, đa số bọn chúng không biết ǵ.
27:62

Ai là Đấng đă đáp lại người đau khổ khi y cầu xin Ngài và đă giải cứu y thoát hiểm và làm các người kế tục trái đất? Có chăng một thần linh với Allah? Ít thay điều các ngươi ghi nhớ!
27:63

Ai là Đấng đă hướng dẫn các người qua những lớp tăm tối của đất liền và biển cả và ai gởi những luồng gió làm việc loan tin báo trước hồng ân (trận mưa) của Ngài? Có chăng một thần linh với Allah? Allah Tối Cao, Ngài vượt hẳn mọi điều mà chúng đă kết hợp với Ngài.
27:64

Ai là Đấng đă khởi sự việc tạo hoá rồi tái tạo nó; và ai đă nuôi dưỡng các người từ trên trời xuống dưới đất? Có chăng một thần linh với Allah? Hăy bảo chúng: “Hăy trưng các bằng chứng của các người nếu các người nói thật?”
27:65

Hăy bảo: “Không ai biết điều vô-h́nh trong các tầng trời và trái đất ngoại trừ Allah; và chúng không biết giờ phút nào chúng sẽ được phục sinh.”
27:66

Không, sự hiểu biết của chúng về Đời sau hoàn toàn thất bại. Không, chúng nghi ngờ về nó. Không, chúng mù tịt về nó.
27:67

Và những ai không tin nói: “Phải chăng khi chúng tôi và cha mẹ chúng tôi đă trở thành cát bụi, thật sự chúng tôi sẽ đi ra (khỏi mộ)?”
27:68

“Chắc chắn trước đây, chúng tôi và cha ông chúng tôi đă được hứa điều này. Nhưng đây chỉ là chuyện cổ tích.”
27:69

Hăy bảo: “Hăy đi du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc của những kẻ tội lỗi như thế nào.”
27:70

Và Ngươi chớ buồn phiền về những điều chúng nói cũng chớ lo âu về những điều chúng mưu toan.
27:71

Và chúng nói: “Chừng nào lời hứa này sẽ xảy ra, nếu quí vị nói thật?”
27:72

Hăy bảo: “Có lẽ một số các điều mà các người thúc giục cho mau đến đang ở dưới gót chân của các người.”
27:73

Và quả thật, Rabb của Ngươi đă ban ân cho loài người, nhưng đa số người không biết ơn.
27:74

Và quả thật, Rabb của Ngươi biết rơ điều mà tấm ḷng của chúng giấu giếm và điều chúng bộc lộ.
27:75

Và không một điều bí mật (vô h́nh) trên trời và dưới đất lại mà không được ghi trong một Quyển Sổ rơ rệt.
27:76

Quả thật, Kinh Qur'an này kể lại cho con cháu Israel nhiều điều mà chúng thường tranh chấp.
27:77

Và quả thật, Nó là một Chỉ đạo và một Hồng ân cho những người tin tưởng.
27:78

Quả thật, Rabb của Ngươi sẽ quyết định giữa chúng với Phán quyết của Ngài bởi v́ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri.
27:79

Bởi thế, Ngươi hăy giao phó (công việc) cho Allah bởi v́ Ngươi đang ở trên sự thật rơ rệt.
27:80

Quả thật, Ngươi không thể làm cho người chết nghe được và cũng không thể làm cho người điếc nghe được tiếng gọi nhất là khi chúng quay lưng bỏ đi.
27:81

Và Ngươi cũng không thể hướng dẫn người mù ra khỏi t́nh trạng lầm lạc của họ. Ngươi chỉ có thể làm cho ai tin tưởng nơi các Lời mặc khải của TA nghe được bởi v́ họ là những người Muslim (thần phục Allah).
27:82

Và khi Lời xử phạt chúng thể hiện, TA sẽ đưa ra từ trái đất một loại thú vật để nói chuyện với chúng, bởi v́ nhân loại không có một xác tín nào về các Lời mặc khải của TA.
27:83

Và vào Ngày mà TA sẽ tập trung từ mỗi cộng đồng một thành phần của những kẻ đă bài bác những Lời mặc khải của TA; rồi chúng sẽ bị bắt đứng sắp hàng nghiêm chỉnh,
27:84

Măi đến lúc chúng đến tập họp đông đủ; rồi Ngài (Allah) sẽ hỏi chúng: “Phải chăng các ngươi đă bài bác các Lời mặc khải của TA mà các ngươi không thấu triệt với sự hiểu biết? hoặc điều ǵợ các ngươi đă làm?”
27:85

Và Lời xử phạt chúng thể hiện bởi v́ chúng đă làm điều sai quấy. V́ thế, chúng không thể nói được ǵ.
27:86

Há chúng không thấy việc TA đă làm ban đêm để chúng nghỉ ngơi và ban ngày để nh́n thấy? Quả thật, trong đó là những bằng chứng cho đám người có đức tin.
27:87

Và vào Ngày mà Tiếng c̣i (Tận thế) được hụ lên; ai ở trong các tầng trời và ai ở dưới đất đều phải kinh hồn bạt vía ngoại trừ người nào mà Allah muốn dung tha. Và tất cả đều đến tŕnh diện trước mặt Ngài, khiêm tốn.
27:88

Và Ngươi sẽ thấy những quả núi mà Ngươi nghĩ chúng cố định vững chắc sẽ tan biến như những đám mây. Công tŕnh nghệ thuật của Allah, Đấng đă hoàn chỉnh mọi vật một cách khéo léo. Quả thật, Ngài Rất mực Am tường mọi điều các người làm.
27:89

Ai đến với điều tốt, th́ sẽ được tưởng thưởng tốt hơn điều đó và sẽ yên ổn thoát cảnh hăi hùng của Ngày đó.
27:90

Và đến với điều tội lỗi, th́ bộ mặt của chúng sẽ bị quẳng úp vào Lửa: “Há các người bị trừng phạt tương xứng với điều mà các ngươi đă làm?”
27:91

Ta được lệnh chỉ thờ phụng Đấng Chủ Tể của thành phố này mà Ngài đă làm cho linh thiêng; và mọi vật đều là của Ngài cả. Và Ta được lệnh phải là một người Muslim.
27:92

Và phải đọc Qur'an. Bởi thế ai tự hướng dẫn th́ điều đó có lợi cho bản thân y; ngược lại, ai tự đi lạc th́ hăy bảo y: “Ta chỉ là một người Cảnh cáo thôi!”
27:93

Và hăy bảo: “Mọi ca tụng đều dâng lên Allah! Ngài sẽ sớm cho các người thấy những dấu hiệu của Ngài; và các người sẽ nhận ra chúng. Và Rabb (Allah) của Ngươi không làm ngơ về những điều các người làm.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M