New Page 1
 
New Page 1

26. الشعراء - Chương 26. Ash-Shu'ara (Các Thi Sĩ)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
26:1

Ta. Sin. Mim.
26:2

Đây là những câu của một Kinh sách minh bạch.
26:3

Có lẽ Ngươi hao ṃn thân xác do buồn rầu bởi v́ chúng không tin tưởng.
26:4

Nếu muốn, TA có thể gởi từ trên trời xuống một dấu lạ mà chúng sẽ cúi cổ xuống thần phục.
26:5

Và không một điều nhắc nhở mới nào của Đấng Rất mực Độ lượng ban xuống cho chúng mà chúng không quay bỏ đi.
26:6

Bởi thế, chắc chắn chúng đă bài bác sự thật; rồi đây chúng sẽ nhận tin tức về những điều mà chúng thường chế giễu.
26:7

Và há chúng không quan sát trái đất, nơi mà TA đă làm mọc ra bao nhiêu cặp thảo mộc quí hóa?
26:8

Quả thật, trong đó là một dấu hiệu; nhưng đa số bọn chúng không tin.
26:9

Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung.
26:10

Và hăy nhớ khi Rabb của Ngươi gọi Musa (phán): “Nhà ngươi hăy đi gặp một đám người làm điều sai quấy,
26:11

“Đám người Fir'aun: há chúng không sợ Allah?”
26:12

(Musa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Bề tôi sợ chúng sẽ cho bề tôi nói dối.
26:13

“Và lồng ngực của bề tôi chật hẹp và chiếc lưỡi của bề tôi bập bẹ. Xin Ngài cho gọi Harun đến;
26:14

“Và chúng cho bề tôi đă phạm một trọng tội ; do đó bề tôi sợ chúng sẽ giết chết bề tôi.”
26:15

(Allah) phán: “Không sao cả! Hai ngươi cứ lên đường với các Dấu lạ của TA. TA sẽ ở cùng với các ngươi, lắng nghe.
26:16

“Hai ngươi cứ đi gặp Fir'aun (Phê-rô) bảo (y): 'Chúng tôi là Thiên sứ của Rabb (Allah) của vũ trụ.
26:17

“Xin ngài cho phép con cháu Israel ra đi với chúng tôi.”
26:18

(Fir'aun) bảo (Musa): “Há bọn ta đă không thương yêu và nuôi nấng ngươi như đứa con trong nhà? và ngươi đă ở với bọn ta nhiều năm trong cuộc đời ngươi?
26:19

“Thế mà ngươi đă nhẫn tâm làm một việc mà ngươi đă làm. Và ngươi là một tên phụ ơn.”
26:20

(Musa) đáp: “Tôi đă làm điều đó vào lúc tôi là một người nhầm lẫn.
26:21

“Và v́ quá sợ quí ngài nên tôi đă phải chạy trốn; và Rabb (Allah) của tôi đă ban cho tôi sự khôn ngoan và cử tôi làm một Thiên sứ.
26:22

“ạĐấy là ân xưa mà ngài đă nại ra để khiển trách tôi; nhưng ngài đă bắt con cháu Israel làm nô-lệ.”
26:23

Fir'aun bảo: “Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ là ǵ vậy?”
26:24

Musa đáp: “Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất, nếu quí ngài muốn có một niềm tin vững chắc (về Ngài).”
26:25

(Fir'aun) bảo các cận thần: “Há các ngươi đă không nghe?”
26:26

(Musa) nói: “Rabb (Đấng Chủ Tể) của quí ngài và Rabb của tổ tiên quí ngài.”
26:27

(Fir'aun) bảo: “Quả thật, Thiên sứ của các ngươi, tên được cử đến với các ngươi, là một thằng điên!”
26:28

(Musa) tiếp: “Rabb của phương đông và phương tây và của vạn vật nằm giữa hai phương đó, nếu quí vị hiểu được.”
26:29

(Fir'aun) bảo: “Nếu nhà ngươi quả quyết tôn thờ một Thượng Đế khác ta, th́ chắc chắn ta sẽ bỏ tù nhà ngươi.”
26:30

(Musa) đáp: “Sao! Dẫu tôi có trưng bày cho ngài thấy một điều minh bạch.”
26:31

(Fir'aun) bảo: “Thế hăy đưa nó ra xem nếu nhà ngươi nói thật.”
26:32

Bởi thế, Musa quẳng chiếc gậy của Người xuống, nó biến thành một con rắn rơ rệt.
26:33

Và đưa bàn tay của Người ra, nó hiện ra trắng toát trước mặt những người đứng nh́n.
26:34

Fir'aun (Phê-rô) quay bảo các cận thần: “Tên này quả là một tên phù thuỷ tài giỏi;
26:35

“Y định dùng pháp thuật để đuổi các ngươi ra khỏi lănh thổ của các ngươi. Thế các ngươi đề nghị ǵ?”
26:36

Họ thưa: “Hăy tạm tha y và người anh của y và phái những người loan tin đi khắp các thị trấn;
26:37

“Triệu về cho hoàng thượng tất cả các nhà phù thủy tài giỏi.”
26:38

Do đó, các nhà phù thủy đă được triệu tập tại một nơi hẹn vào một ngày đă được công bố.
26:39

Và có lời bảo người dân: “Há quí vị không đi dự đại hội?
26:40

“Có lẽ chúng tôi sẽ theo các nhà phù thủy nếu họ thắng cuộc.”
26:41

Bởi thế, khi đến nơi, các nhà phù thủy thưa với Fir'aun: “Chúng tôi sẽ được ân thưởng chăng nếu chúng tôi thắng cuộc?”
26:42

(Fir'aun) đáp: “Vâng, có chứ! lúc đó các ngươi sẽ là cận thần của ta.”
26:43

Musa bảo họ: “Hăy quẳng bảo vật của quí vị xuống.”
26:44

Do đó, họ quẳng những sợi dây và gậy gộc của họ xuống và nói: “Do quyền lực của Fir'aun, chắc chắn chúng tôi sẽ thắng cuộc.”
26:45

Và Musa quẳng chiếc gậy của Người xuống, tức thời nó nuốt mất những món vật giả mà họ đă làm.
26:46

Bởi thế, những tên phù thủy sụp xuống phủ phục.
26:47

Và nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi Rabb của vũ trụ.
26:48

“Rabb (Đấng Chủ Tể) của Musa và Harun.”
26:49

(Fir'aun) bảo: “Các ngươi cả tin nơi Ngài (Allah) trước khi ta cho phép các ngươi ư? Y quả là tên đầu nậu của các ngươi, nó đă dạy các ngươi pháp thuật; rồi đây các ngươi sẽ sớm biết. Chắc chắn, ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên một cánh và sẽ cho đóng đinh tất cả các ngươi trên thập tự giá.
26:50

Họ đồng thanh đáp: “Chẳng có ǵ thiệt tḥi cả. Chúng tôi sẽ trở về với Rabb (Allah) của chúng tôi.
26:51

“Chúng tôi mong Rabb (Allah) chúng tôi sẽ tha thứ cho chúng tôi về những lỗi lầm của chúng tôi bởi v́ chúng tôi là những tín đồ đầu tiên.”
26:52

Và TA đă mặc khải cho Musa phán: “Nhà ngươi hăy dẫn bầy tôi của TA ra đi ban đêm. Các ngươi sẽ bị truy nă.”
26:53

Bởi thế, Fir'aun phái những người loan tin đi khắp các thị trấn;
26:54

(Cáo thị) “Quả thật, những người (Israel) này chỉ gồm một thiểu số;
26:55

“Quả thật, chúng đă chọc giận bọn ta.
26:56

“Nhưng tất cả bọn ta đă cảnh giác trước”;
26:57

Bởi thế, TA (Allah) đă đưa bọn chúng ra khỏi hoa viên và suối nước,
26:58

Và các kho tàng châu báu và địa vị cao sang.
26:59

Đúng như thế. Và TA đă làm con cháu Israel thừa hưởng những thứ đó.
26:60

Rồi chúng đuổi theo bắt họ vào lúc hừng đông.
26:61

Bởi thế, khi hai đoàn người đối diện nhau, các tông đồ của Musa bảo: “Chắc chắn, chúng ta sắp bị bắt.”
26:62

(Musa) bảo: “Không hề ǵ! Rabb (Allah) của ta ở cùng với ta, Ngài sẽ hướng dẫn ta.”
26:63

Liền đó, TA đă mặc khải cho Musa, phán: “Hăy dùng chiếc gậy của ngươi mà đánh xuống mặt biển!” Tức thời, biển (Hồng Hải) rẽ ra làm hai thành bức tường đứng sừng sững như một quả núi to lớn.
26:64

Và TA đă đưa đám kia đến gần nơi đó;
26:65

Và TA đă giải cứu Musa và những ai theo Người, tất cả.
26:66

Rồi TA đă nhận đám kia chết đuối.
26:67

Quả thật, trong biến cố đó là một dấu lạ; nhưng đa số bọn chúng không tin.
26:68

Và quả thật Rabb (Allah) của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung.
26:69

Và hăy đọc cho chúng câu chuyện của Ibrahim (Abraham);
26:70

Khi Người thưa với phụ thân và người dân của Người: “Quí vị đang tôn thờ vật ǵ vậy?”
26:71

Họ đáp: “Bọn ta đang tôn thờ các tượng thần và rất đỗi sùng kính các tượng ấyỳ.”
26:72

(Ibrahim) bảo: “Chúng có nghe quí vị khi quí vị gọi chúng?
26:73

“Hoặc chúng có giúp ích hay hăm hại quí vị?”
26:74

Họ đáp: “Không, nhưng bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta đă làm thế.”
26:75

(Ibrahim) bảo: “Thế quí vị có thấy kẻ mà quí vị đang tôn thờ?
26:76

“Quí vị lẫn tổ tiên xa xưa của quí vị?
26:77

“Ngược lại, chúng là kẻ thù của tôi, ngoại trừ Đấng Rabb (Allah) của vũ trụ.
26:78

“Đấng đă tạo hóa tôi, rồi hướng dẫn tôi;
26:79

“Và là Đấng cho tôi ăn và uống;
26:80

“Và khi tôi bệnh, chính Ngài chữa tôi lành;
26:81

“Và là Đấng sẽ làm cho tôi chết rồi làm cho tôi sống;
26:82

“Và là Đấng mà tôi hy vọng sẽ tha thứ cho tôi những lỗi lầm của tôi vào Ngày Phán xử.
26:83

“Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi sự khôn ngoan và gia nhập bề tôi cùng với những người tốt.
26:84

“Và vinh danh bề tôi trên chiếc lưỡi của các thế hệ sau;
26:85

“Và làm bề tôi thành một trong những người thừa kế Thiên đàng hạnh phúc;
26:86

“Và tha thứ cho phụ thân của bề tôi bởi v́ người là một người nhầm lẫn;
26:87

“Và đừng hạ nhục bề tôi vào Ngày mà nhân loại sẽ được phục sinh;
26:88

“Ngày mà tài sản cũng như con cái sẽ không giúp ích được ǵ,
26:89

Ngoại trừ ai đến diện kiến Allah với một tấm ḷng trong sạch.”
26:90

Và Thiên đàng sẽ được mang đến gần những người ngay chính sợ Allah.
26:91

Và Hỏa ngục sẽ được trưng bày trước mặt những kẻ lạc đường.
26:92

Và có lời bảo chúng: “Đâu là những kẻ mà các người đă từng tôn thờ
26:93

“Ngoài Allah? Há chúng sẽ giúp đỡ các ngươi hay tự chúng giúp đỡ lấy chúng?”
26:94

Bởi thế, chúng sẽ bị quẳng vào Hỏa ngục, với những kẻ lạc đường.
26:95

Và cả đoàn quân của Iblis, tất cả.
26:96

Và chúng sẽ nói trong lúc căi vă nhau trong đó:
26:97

“Thề với Allah, chắc chắn chúng tôi là những kẻ lầm lạc công khai,
26:98

“Khi chúng tôi suy tôn quí vị ngang hàng với Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ.
26:99

“Và chỉ những tên tội lỗi đă đánh lạc hướng chúng tôi.
26:100

“Bởi thế, chúng tôi không có ai can thiệp;
26:101

“Cũng không có một người bạn thân t́nh.
26:102

“Bởi thế, nếu được trở lại (trần gian), th́ chúng tôi sẽ là những người tin tưởng.”
26:103

Quả thật, trong đó là một dấu hiệu nhưng đa số bọn chúng không tin.
26:104

Và quả thật Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung.
26:105

Người dân của Nuh đă bài bác các Thiên sứ,
26:106

Khi Nuh, một người anh em của họ, bảo: “Các người không sợ Allah ư?
26:107

“Quả thật, Ta là một Thiên sứ đáng tin cậy đến với các người.
26:108

“Hăy sợ Allah và nghe theo Ta.
26:109

“Và Ta không đ̣i hỏi các người phần thưởng về nó . Chỉ Rabb của vũ trụ sẽ ân thưởng Ta.
26:110

“Do đó, hăy sợ Allah và nghe theo Ta.”
26:111

Họ đáp: “Há bọn ta tin tưởng nơi ngươi trong lúc chỉ những kẻ bần cùng nghe theo ngươi?”
26:112

(Nuh) bảo: “Ta đâu biết những điều mà họ đă làm.
26:113

“Duy Đức Rabb của ta thanh toán họ; giá các người ư thức điều đó!
26:114

“Và Ta không là người xua đuổi những người có đức tin.
26:115

“Tà chỉ là một người báo trước công khai.”
26:116

Họ nói: “Nếu không chịu ngưng, hỡi Nuh!, bọn ta sẽ ném đá giết ngươi.”
26:117

(Nuh) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Người dân của bề tôi cho bề tôi nói dối;
26:118

“Xin Ngài công minh phân xử giữa bề tôi và họ; và giải cứu bề tôi vớiợ ai là tín đồ theo bề tôi.”
26:119

Do đó, TA đă giải cứu Người (Nuh) và những người theo Người trên một chiếc tàu chở đầy;
26:120

Rồi, TA đă nhận đám người c̣n lại chết đuối.
26:121

Quả thật, trong đó là một dấu hiệu nhưng đa số bọn chúng không tin.
26:122

Và Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung.
26:123

(Người dân) 'Ad đă bài bác các Thiên sứ.
26:124

Khi Hud, một người anh em của họ, bảo: “Các người không sợ Allah ư?
26:125

“Ta thực sự là một Thiên sứ đáng tin cậy đến với các người;
26:126

“Hăy sợ Allah và nghe theo Ta;
26:127

Ta không đ̣i hỏi các người phần thưởng về nó. Rabb của vũ trụ sẽ ân thưởng Ta.
26:128

“Há các người đă xây cất đài kỷ niệm trên mỗi ngọn đồi để khoe khoang?
26:129

“Và xây cất những lâu đài kiên cố để mong ở trong đó vĩnh viễn?
26:130

“Và khi tước đoạt, các người tước đoạt một cách tàn bạo.
26:131

“Hăy sợ Allah và nghe theo Ta.
26:132

“Hăy sợ Đấng đă ban cấp cho các người những vật mà các người biết;
26:133

“Ban cho các người gia súc và con cái;
26:134

“Và hoa viên và suối nước.
26:135

“Ta thực sự lo sợ cho các người về sự trừng phạt của một Ngày khủng khiếp.”
26:136

Họ đáp: “Ông có cảnh cáo hay không th́ điều đó bằng thừa đối với chúng tôi.
26:137

“Điều này chỉ là phong cách của người đời xưa.
26:138

“Và chúng tôi sẽ không bị trừng phạt đau đớn.”
26:139

Chúng đă cho Người (Hud) nói dối. Cho nên, TA đă tiêu diệt chúng. Quả thật, trong đó là một Dấu hiệu. Nhưng đa số bọn chúng không tin.
26:140

Và quả thật Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung.
26:141

Và (người dân) Thamud đă bài bác các Thiên sứ;
26:142

Khi Salih, một người anh em của họ, bảo: “Các người không sợ Allah ư?
26:143

“Ta thực sự là một Thiên sứ đáng tin cậy đến với các người.
26:144

“Hăy sợ Allah và nghe theo Ta.
26:145

“Ta không đ̣i hỏi các người phần thưởng về nó. Rabb của vũ trụ sẽ ân thưởng Ta.
26:146

“Há các người tưởng ḿnh được yên ổn với những thứ này?
26:147

“Giữa các hoa viên và suối nước?
26:148

“Và các đồng lúa và vườn cây chà-là nặng trĩu hạt?
26:149

“Và đă khéo tay đục núi xây nhà bên trong?
26:150

“Hăy sợ Allah và nghe theo Ta.
26:151

“Và chớ nghe theo lệnh của những tên thái quá,
26:152

“Những ai đă làm ác trên trái đất nhưng không chịu sửa ḿnh.”
26:153

Họ đáp: “Ông chỉ là một người bị mê hoặc.
26:154

“Ông chỉ là một người phàm như chúng tôi. Hăy trưng một Dấu lạ nếu ông nói thật?”
26:155

(Salih) đáp: “Đây, con lạc-đà cái. Nó uống phần nước của nó và các người phần nước của các người vào ngày nào đă được qui định.
26:156

“Và chớ hăm hại nó sợ rằng các người sẽ bị trừng phạt vào một Ngày rùng rợn.”
26:157

Nhưng chúng đă cắt nhượng nó; và đâm ra hối hận về sau.
26:158

Do đó, chúng đă bị trừng phạt. Quả thật, trong đó là một Dấu hiệu. Nhưng đa số bọn chúng không tin.
26:159

Và quả thật, Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung.
26:160

Người dân của Lut đă bài bác các Thiên sứ
26:161

Khi Lut, một người anh em của họ, bảo: “Các người không sợ Allah ư?
26:162

“Ta thực sự là một Thiên sứ đáng tin cậy đến với các người.
26:163

“Hăy sợ Allah và nghe theo Ta.
26:164

“Ta không đ̣i hỏi các người phần thưởng về nó. Duy Rabb của vũ trụ sẽ ân thưỏng Ta.
26:165

“Há các người đă đến với nam giới trong thiên hạ?
26:166

“Và bỏ rơi những người mà Allah đă tạo ra cho các người làm vợ? Không, các người là những kẻ thái quá.”
26:167

Họ đáp: “Nếu không chịu ngưng, hỡi Lut! th́ ông sẽ bị trục xuất đi nơi khác.”
26:168

(Lut) bảo: “Quả thật, Ta ghét việc làm của các người.
26:169

“Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài giải cứu bề tôi và gia đ́nh khỏi điều mà chúng làm.”
26:170

Bởi thế, TA đă giải cứu Lut và gia đ́nh của Người, tất cả;
26:171

Ngoại trừ một bà lăo nằm trong số những người nấn ná.
26:172

Rồi, TA đă tiêu diệt số người c̣n lại;
26:173

Và TA đă xối lên chúng một trận mưa (đá) đích đáng. Và tai ác thay trận mưa xối lên những kẻ đă được cảnh cáo trước!
26:174

Quả thật, trong đó là một Dấu hiệu. Nhưng đa số bọn chúng không tin.
26:175

Quả thật, Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung.
26:176

Dân cư Aykah đă bài bác các Thiên sứ
26:177

Khi Shu'ayb bảo họ: “Các người không sợ Allah?
26:178

“Ta thực sự là một Thiên sứ đáng tin cậy đến với các người.
26:179

“Hăy sợ Allah và nghe theo Ta.
26:180

“Và Ta không đ̣i hỏi các người phần thưởng về nó. Chỉ Rabb của vũ trụ sẽ ân thưởng Ta.
26:181

“Hăy đo cho đủ và chớ làm cho người khác mất mát.
26:182

“Và hăy cân với một bàn cân đúng;
26:183

“Và chớ lấy bớt vật dụng của người; và chớ phá rối và hành động thối nát trên trái đất.
26:184

“Hăy sợ Đấng đă tạo các người và các thế hệ trước.”
26:185

Họ đáp: “Ông chỉ là một người bị mê hoặc;
26:186

“Và ông là một người phàm như chúng tôi và chúng tôi nghĩ ông là một tên nói dối.
26:187

Thế, hăy làm cho một phần trời sụp xuống đè lên chúng tôi nếu ông nói thật.”
26:188

(Shu'ayb) bảo: “Rabb (Đấng Chủ Tể) của ta biết rơ điều mà các người làm.”
26:189

Nhưng họ đă cho Người nói dối. Bởi thế, họ đă bị trừng phạt bằng một Ngày mù mịt; quả thật, đó là sự trừng phạt của một Ngày khủng khiếp.
26:190

Quả thật, trong đó là một Dấu hiệu; nhưng đa số bọn chúng không tin.
26:191

Quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung.
26:192

Quả thật, Nó (Qur'an) do Đấng Rabb của vũ trụ ban xuống.
26:193

Ruh al-Amin đă mang Nó xuống,
26:194

Đặt vào quả tim của Ngươi để Ngươi trở thành một Người báo-trước;
26:195

Bằng ngôn ngữ Ả-rập trong sáng;
26:196

Quả thật, Nó đă được nhắc qua trong các Kinh sách cũ .
26:197

Và há Nó không là một Dấu hiệu cho họ bởi v́ những người có học trong số con cháu Israel đă công nhận Nó?
26:198

Và nếu TA có ban Nó xuống cho một người không phải gốc gác Ả-rập,
26:199

Để y đọc lại cho họ , th́ họ vẫn không tin Nó.
26:200

Bằng cách đó, TA đă làm cho nó thấm vào ḷng của những kẻ tội lỗi;
26:201

Chúngỳ sẽ không tin Nó (Qur'an) trừ phi đối diện với sự trừng phạt đau đớn
26:202

Bất thần đến chụp bắt chúng trong lúc chúngỳ không nhận thấy.
26:203

Do đó, chúng sẽ than: “Chúng tôi có được gia hạn?”
26:204

Thế, chúng c̣n hối thúc h́nh phạt cho mau đến?
26:205

Há Ngươi có thấy, nếu TA cho chúngỳ hưởng đời thêm nhiều năm nữa,
26:206

Rồi sau đó, điều đă được hứa sẽ đến với chúngỳ,
26:207

Th́ việc hưởng thụ đó sẽ chẳng giúp ích ǵ cho chúngỳ cả;
26:208

Và quả thật, TA chỉ tiêu diệt một thị trấn sau khi đă có những người báo trước của nó đến
26:209

Nhắc nhở. Bởi v́ TA không hề bất công.
26:210

Và không phải những tên Shaytan mang Nó xuống;
26:211

Bởi v́ điều đó không thích hợp với chúng; và chúng cũng không có khả năng.
26:212

Thật sự, chúng bị đuổi ra xa không cho nghe;
26:213

Chớ cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với Allah; nếu bất tuân, th́ Ngươi sẽ là một kẻ bị trừng phạt.
26:214

Và hăy cảnh cáo thân tộc gần gủi của Ngươi;
26:215

Hăy đùm bọc các tín đồ theo Ngươi.
26:216

Nhưng nếu họ bất tuân Ngươi th́ hăy bảo: “Tôi không chịu trách nhiệm về những điều mà quí vị làm.”
26:217

Và hăy phó thác cho Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung,-
26:218

Ngài thấy Ngươi khi Ngươi đứng (dâng lễ Tahajjud ban đêm);
26:219

Và cả động tác của Ngươi trong số người phủ phục.
26:220

Bởi v́ quả thật, Ngài là Đấng Toàn Thính, Đấng Toàn Tri.
26:221

Há Ta sẽ báo cho các người biết ai là kẻ mà những tên Shaytan thường xuống gặp?
26:222

Chúng hay xuống nhập với từng tên gian ác nói dối,
26:223

Chúng lắng tai nghe... và đa số bọn chúng là những tên nói dối.
26:224

Và về các thi sĩ, chỉ những kẻ lầm lạc mới nghe theo chúng;
26:225

Há Ngươi không thấy chúng lang thang vơ vẩn nơi mỗi thung lũng
26:226

Và nói ra điều mà chúng không thi hành?
26:227

Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện và tưởng nhớ Allah nhiều và trả đ̣n (bằng thi văn) sau khi đă bị đối xử bất công (do lời thơ châm biếm của kẻ thù). Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ sớm biết đâu là cuộc đổi đời mà họ sẽ phải gánh chịu sau này.
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M