New Page 1
 
New Page 1

1. الفاتحة - Chương 1. Al-Fatiha (Khai Đề)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.


     Xướng Kinh:
1:1

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung.
1:2

Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb của vũ trụ và muôn loài .
1:3

Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung;
1:4

Đức Vua vào Ngày Phán xử (Cuối cùng).
1:5

(Ôi Allah) duy chỉ Ngài chúng tôi thờ phụng và chỉ với riêng Ngài chúng tôi cầu xin được giúp đỡ.
1:6

Xin Ngài hướng dẫn chúng tôi đi theo con đường ngay chính:
1:7

Con đường của những người đă được Ngài ban ân , không phải (con đường của) những kẻ làm Ngài giận dữ và cũng không phải của những ai lầm đường lạc lối .
New Page 1
 Copyright © 2019 TuSachIslam.com. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 2G0M